Vi vill skapa ett klimatsmart Storstockholm

Vi skriver på Dagens Samhälle om sommarens torka och hur en munk (bakverket) kan inspirera oss till att ställa om Stockholm till en rättvis och hållbar storstad. Läs här eller nedan.

Vi vill skapa ett klimatsmart Storstockholm
Dagens Samhälle, 2018-08-14
Den svenska sommaren har varit het och torr med många allvarliga bränder. Det är en allvarlig utveckling som med förändringarna i klimatet kommer att bli vanligare och allvarligare.

Den senaste SOM-undersökningen visar att väljarna främst oroar sig för klimatförändringarna och miljöförstöring. Trots detta har valrörelsen hittills dominerats av frågor som lag och ordning, invandring och migrationspolitik. Vänsterpartiet delar svenska folkets oro och ser det som ytterst viktigt att ta klimat- och miljöfrågorna på allvar och arbeta på lösningar.

En inspirationskälla är nationalekonomen Kate Raworths bok om ”Doughnut Economics”. Där lanserar hon en ekonomisk modell i form av munken, bakverket. Munkens yttre kant är de planetära gränserna för ekologisk hållbarhet, som Johan Rockström med flera arbetat fram, och den inre kanten består av de grundläggande mänskliga behovens gränser. Mellan de planetära gränserna och det sociala fundamentet finns ett utrymme för mänskligheten som rymmer både ekologisk stabilitet och social rättvisa. Hon beskriver modellen som en kompass för att leda mänskligheten in i denna ekologiskt säkra och socialt rättvisa zon.

Vänsterpartiet har en politik för att föra Sverige in i denna zon. Vår kongress 2016 antog ett program där vi tog ut riktningen för att bygga ett samhälle där social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för de ekologiskt hållbara gränserna. Vi vill exemplifiera genom att skapa ett Storstockholm för alla. Vi vill skapa ett jämlikt och inkluderande Storstockholm där staden utformas för ett liv som innebär att de planetära gränserna inte överskrids.

Vänsterpartiet i Stockholms stad har varit drivande i att fasa ut kolkraftverket i Värta och i att ersätta det med förnybar energi. Vi vill även bilda ett kommunalt solelbolag och har varit med och satsat en miljard på cykelinfrastruktur.

Bilismen behöver minska, inte bara av klimatskäl utan även för att gaturummet är begränsat. Vi vill ge mer plats till gående, cyklar, kollektivtrafik och levande torg och trottoarer.

För att minska utsläppen i trafiken är satsningar på kollektivtrafiken viktiga. Därför arbetar V i Stockholms läns landsting för lägre taxor för att på sikt nå nolltaxa för alla. För att göra kollektivtrafiken attraktiv och för att klara av att ta emot alla nya resenärer vill vi dessutom satsa på kraftiga kapacitetsförstärkningar och nya linjer. Och för att skapa nya tvärförbindelser och knyta ihop tunnelbanan med pendeltåg föreslår vi bland annat Spårväg Syd och en förlängning av tunnelbanan från Hjulsta till Barkarby, och från Hagsätra till Älvsjö.

Moderaterna vill göra en Östlig förbindelse, tidigare kallad Österleden, till en valfråga och Centerpartiet och stöttar nu denna dinosaurie till vägprojekt. Vi tar starkt avstånd från framtida motorvägsbyggen eftersom de leder till en utspridning och ett ökat bilberoende. Om vi ska lyckas nå klimatmålen och hålla oss innanför den ekologiska ringen i munken kan vi inte genomföra gigantiska satsningar på att bygga för en fortsatt ökning av privatbilismen.

Vi vill skapa en storstad där framkomligheten för gående, cyklister och bussar prioriteras. Ett förslag är att se till att stombussarna lättare tar sig fram och får en ökad hastighet och därmed blir mer attraktiva som färdmedel. De linjer med flest resenärer vill vi elektrifiera för att minska utsläppet av klimatgaser och andra miljöskadliga avgaser. Vi vill bygga en storstad för människorna, inte för bilarna.

Jens Holm (V), kandidat riksdagen
Anna Sehlin (V), kandidat Stockholms läns landsting
Rikard Warlenius (V), kandidat Stockholm stad


Publicerat

i

av