Förbifart Stockholm är en klimatkatastrof

Vi skriver i ETC idag om klimatkatastrofen Förbifart Stockholm. Läs där eller nedan.

Förbifart Stockholm är en klimatkatastrof
ETC, 2019-09-18
Varför ska skattemedel gå till att ­stimulera ökad bilism? Befolkningen i Region Stockholm växer och för att nå klimatmålen måste bil­trafiken minska. Enligt Stockholmsöverenskommelsens prognos så måste biltrafiken öka för att med trängselavgifter finansiera den 45 miljarder dyra motorvägen Förbifart Stockholm. Hur ska Förbifarten finansieras om biltrafiken minskar? Vem ska betala om motorvägen blir ännu dyrare?

Om vi ska nå klimatmålen så måste fler ställa bilen och istället ta bussen, cykeln eller gå till jobbet. Vi vill använda de 45 miljarderna till att bygga ut kollektivtrafiken. Då skulle vi få en modern, klimat­smart och tillgänglig kollektivtrafik i världsklass. Vi vill se en kraftig utbyggnad av spår, fler snabb­ussar samt bättre cykelbanor. En väl utbyggd kollektivtrafik minskar utsläppen, kortar bilköerna och ger bättre luftkvalitet.

Fler trafikforskare slår fast att det inte går att bygga bort bilköer. Tvärtom så leder fler motorvägar till fler bilar. Enligt Trafikverkets prognos så kommer biltrafiken att öka med 49 procent till år 2030. Samtidigt har vi bundit oss vid klimatmål som kräver en kraftig minskning av biltrafiken med 20-25 procent till år 2030. Det går inte ihop.

I dag står bilisterna för 90 procent av utsläppen från arbetspendling samtidigt är det resenärer inom kollektivtrafiken som allra mest drabbas av förseningar. Majoriteten av stockholmarna föredrar nya pendel- och tunnelbanelinjer framför Förbifart Stockholm enligt en undersökning av Demoskop. Åtta av tio vill se mer kollektivtrafik och cykelvägar för att lösa stadens trafikproblem, enligt DN/Synovate.

Alla tjänar på en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken. Om vi samtidigt sänker priset på SL-kortet eller gör det avgiftsfritt så kommer fler att välja det som är bäst för klimatet.

Just nu står delar av bygget av Förbifart Stockholm stilla eftersom företaget som byggde på Lovön inte kunde garantera säkerheten för sina anställda. Trafikverket bröt kontraktet och nu har det italienska bolaget stämt Trafikverket och kräver ett skadestånd på 836 miljoner kronor.

De har redan sprängt tunnlar och berett mark. Vi kan använda bergrum till andra aktiviteter som bibliotek, livescener och replokaler. En modern storstad måste ge plats för både kollektivtrafik och kultur.

Nu är det dags att den blågröna majoriteten i Stadshuset och Region Stockholm lyssnar på väljarna och satsar på mer kollektivtrafik istället för på motorvägar. Egentligen håller MP med oss. De skriver på sin hemsida: ”Miljöpartiet anser fortfarande att Stockholm behöver mer och bättre kollektivtrafik, inte fler motorvägar.”

Jens Holm (V) Klimatpolitisk tales­person och riksdagsledamot

Anna Sehlin (V) Regionråd i opposition i Region Stockholm

Vi vill skapa ett klimatsmart Storstockholm

Vi skriver på Dagens Samhälle om sommarens torka och hur en munk (bakverket) kan inspirera oss till att ställa om Stockholm till en rättvis och hållbar storstad. Läs här eller nedan.

Vi vill skapa ett klimatsmart Storstockholm
Dagens Samhälle, 2018-08-14
Den svenska sommaren har varit het och torr med många allvarliga bränder. Det är en allvarlig utveckling som med förändringarna i klimatet kommer att bli vanligare och allvarligare.

Den senaste SOM-undersökningen visar att väljarna främst oroar sig för klimatförändringarna och miljöförstöring. Trots detta har valrörelsen hittills dominerats av frågor som lag och ordning, invandring och migrationspolitik. Vänsterpartiet delar svenska folkets oro och ser det som ytterst viktigt att ta klimat- och miljöfrågorna på allvar och arbeta på lösningar.

En inspirationskälla är nationalekonomen Kate Raworths bok om ”Doughnut Economics”. Där lanserar hon en ekonomisk modell i form av munken, bakverket. Munkens yttre kant är de planetära gränserna för ekologisk hållbarhet, som Johan Rockström med flera arbetat fram, och den inre kanten består av de grundläggande mänskliga behovens gränser. Mellan de planetära gränserna och det sociala fundamentet finns ett utrymme för mänskligheten som rymmer både ekologisk stabilitet och social rättvisa. Hon beskriver modellen som en kompass för att leda mänskligheten in i denna ekologiskt säkra och socialt rättvisa zon.

Vänsterpartiet har en politik för att föra Sverige in i denna zon. Vår kongress 2016 antog ett program där vi tog ut riktningen för att bygga ett samhälle där social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för de ekologiskt hållbara gränserna. Vi vill exemplifiera genom att skapa ett Storstockholm för alla. Vi vill skapa ett jämlikt och inkluderande Storstockholm där staden utformas för ett liv som innebär att de planetära gränserna inte överskrids.

Vänsterpartiet i Stockholms stad har varit drivande i att fasa ut kolkraftverket i Värta och i att ersätta det med förnybar energi. Vi vill även bilda ett kommunalt solelbolag och har varit med och satsat en miljard på cykelinfrastruktur.

Bilismen behöver minska, inte bara av klimatskäl utan även för att gaturummet är begränsat. Vi vill ge mer plats till gående, cyklar, kollektivtrafik och levande torg och trottoarer.

För att minska utsläppen i trafiken är satsningar på kollektivtrafiken viktiga. Därför arbetar V i Stockholms läns landsting för lägre taxor för att på sikt nå nolltaxa för alla. För att göra kollektivtrafiken attraktiv och för att klara av att ta emot alla nya resenärer vill vi dessutom satsa på kraftiga kapacitetsförstärkningar och nya linjer. Och för att skapa nya tvärförbindelser och knyta ihop tunnelbanan med pendeltåg föreslår vi bland annat Spårväg Syd och en förlängning av tunnelbanan från Hjulsta till Barkarby, och från Hagsätra till Älvsjö.

Moderaterna vill göra en Östlig förbindelse, tidigare kallad Österleden, till en valfråga och Centerpartiet och stöttar nu denna dinosaurie till vägprojekt. Vi tar starkt avstånd från framtida motorvägsbyggen eftersom de leder till en utspridning och ett ökat bilberoende. Om vi ska lyckas nå klimatmålen och hålla oss innanför den ekologiska ringen i munken kan vi inte genomföra gigantiska satsningar på att bygga för en fortsatt ökning av privatbilismen.

Vi vill skapa en storstad där framkomligheten för gående, cyklister och bussar prioriteras. Ett förslag är att se till att stombussarna lättare tar sig fram och får en ökad hastighet och därmed blir mer attraktiva som färdmedel. De linjer med flest resenärer vill vi elektrifiera för att minska utsläppet av klimatgaser och andra miljöskadliga avgaser. Vi vill bygga en storstad för människorna, inte för bilarna.

Jens Holm (V), kandidat riksdagen
Anna Sehlin (V), kandidat Stockholms läns landsting
Rikard Warlenius (V), kandidat Stockholm stad

Ett dråpslag mot Stockholms stadsutveckling

Jag och Rikard Warlenius skriver i Syre om Bromma flygplats och varför regeringen borde gå vidare med en nedläggning, något som även Stockholms stad efterfrågar. Läs där eller nedan.

Ett dråpslag mot Stockholms stadsutveckling
Syre, 2016-01-19
Det hann inte ens gå en vecka efter klimattoppmötet i Paris innan S-MP-regeringen tog ytterligare ett beslut som gör det svårare att ställa om Stockholm till en klimatsmart region. Tillsammans med motorvägstunneln Förbifart Stockholm kommer fortsatt flyg på Bromma och utbyggd kapacitet på Arlanda att leda till ett ökat fossilberoende.

Regeringen motiverar beslutet med att de måste följa riksdagens tillkännagivande om att de inte vill se en utredning av Bromma flygplats. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) kallade beslutet olyckligt men ansåg att regeringen varit tvungna att ta det. Men stämmer det verkligen? Både nuvarande och förra riksdagsmajoriteten gjorde tillkännagivanden som regeringarna lämnade utan åtgärder. Regeringen borde därför kunna gå vidare med utredningen om Bromma flygplats.

Beslutet att lägga ner utredningen är problematiskt för klimatet men också för stadsutvecklingen. Stockholm växer snabbt och mängden byggbar mark är begränsad. Flygplatsen upptar ett område stort som Östermalm och ligger bara några kilometer från Stockholms innerstad. Dessutom gör flyget att höjden på nya hus begränsas i en stor del av staden och orsakar höga bullernivåer i ett brett band från Barkarby till Bagarmossen. En stor majoritet av Stockholms nuvarande och framtida invånare skulle vinna på att flygplatsen istället omvandlades till en grön och tät stadsdel med tunnelbaneanknytning.

Istället för en nedlagd flygplats ser regeringen nu alltså ut att öka Stockholms flygkapacitet rejält. Swedavia vill öka passagerarantalet på Bromma med 30 procent och utredningen fortsätter att titta på en fjärde landningsbana på Arlanda som kan öka antalet flygrörelser där med över 40 procent.

Flygande är ett stort och växande klimatproblem. Redan 2006 orsakade svenskarnas flygande utsläpp på cirka 9 miljoner ton koldioxid per år, enligt KTH-forskaren Jonas Åkerman. Om inga åtgärder sätts in kommer snart utsläppen från flyget vara större än bilismens cirka 11 miljoner ton och en klimatanpassning av flygbranschen är inte i sikte. En politik för ökat flygande är därför helt oförenlig med det 1,5-gradersmål som regeringen förband sig till i Paris.

En växande region som Stockholm har ett stort behov av ett fullgott och modernt transportsystem. Vägtrafik och flyg behövs, men kapacitetsökningen ska ske genom satsningar på spårtrafik och annan kollektivtrafik. Istället låser regeringen fast regionen i fossila transportsystem som ökar utsläppen. Det är helt fel väg att gå.

Jens Holm (V), riksdagsledamot
Rikard Warlenius (V), ledamot av Stockholms stads fullmäktige

Stockholmare kör mest bil

Vi hör det ofta: Nej, höj inte bensin- eller dieselskatten. Det drabbar människor i glesbygd. Men, det stämmer inte. Åtminstone inte om vi ser till vilka som kör mest med bil. Det är nämligen bilarna i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland som rullar längst sträckor. Glesbygdslän som Jämtland, Västerbotten och Norrbotten ligger långt efter storstadsborna i körda mil med bil.

Detta enligt Trafikanalys fordonsstatistik för 2014 (publicerat 25/3-15, se tabell RS7, s 43)

Län:                                                 körda mil 2014
Stockholms län                            1289
Uppsala län                                   1284
Västra Götaland                           1239
Jämtland                                        1183
Norrbotten                                    1178
Västerbotten                                1172
Genomsnitt                                  1222

Det kan också vara viktigt att komma ihåg att det är vanligare att äga en bil i glesbygdslän jämfört med storstadsområdena. I Stockholms län finns det 393 bilar per 1000 invånare, medan siffran för t ex Norrbotten är 560. Se tabell RSK2, s 11, Trafikanalys.

Rädda kollektivtrafiken – omförhandla trängselavgiften

Läs vårt inlägg i Dagens Arena.

Rädda kollektivtrafiken – omförhandla trängselavgiften
Dagens Arena, 2015-05-21
Regeringen bör erbjuda landstinget en omförhandling av trängselavgiften så att den kan gå till kollektivtrafiken i stället för
 Förbifart Stockholm, skriver Rikard Warlenius, Gunilla Roxby Cromwall och Jens Holm.

Behovet av ny kollektivtrafik och tätare turer på befintliga sträckningar i Stockholm är stort. Staden växer snabbt, samtidigt som trängseln och klimatmålen kräver att fler åker kollektivt och färre tar bilen.

I det läget gör Stockholms läns landsting och SL sitt bästa för att det ska bli tvärtom: drar ner på turtätheten i buss- pendeltågstrafiken, lägger ner populära turer och skjuter upp viktiga investeringar, som tvärbanans Kistagren och Spårväg Syd. Samtidigt skapar den långvariga bristen på investeringar i järnvägen ständiga bekymmer för Stockholms tålmodiga pendeltågsresenärer. Som salt i såren kommer resenärerna nu att få ytterligare en chockhöjning av biljettpriset.

I samband med maktskiftet i riksdagen och i Stockholms stad i höstas erbjöds det borgerligt styrda Stockholms läns landsting en möjlighet att omförhandla den trängselavgift som i dag enbart går till att finansiera vägar, trots att majoriteten av stockholmarna i folkomröstningen år 2006 beslutade att trängselavgiften skulle gå till både vägar och kollektivtrafik.

Men landstingsstyret sa blankt nej till att ens förhandla. Nu ser vi resultatet: en landstingsekonomi i fritt fall som drabbar både sjukvården och kollektivtrafiken.

Sedan dess har S-MP-regeringen beslutat att börja bygga världens största och dyraste motorvägstunnel, Förbifart Stockholm, till en kostnad av minst 30 miljarder kronor. Men att Förbifarten nu ser ut att byggas – vilket vi djupt beklagar – minskar inte behovet av ökad kollektivtrafik i Stockholm. Tvärtom: ska inte biltrafikens utsläpp öka så att vi missar klimatmålen måste kollektivtrafiken nu bli ännu mer attraktiv.

Eftersom den borgerliga regeringen satsade alla intäkter under åren 2007 till 2014 på Förbifart Stockholm och andra vägar, anser vi att 100 procent av intäkterna under en minst lika lång tidsperiod bör gå till kollektivtrafiken. Det skulle innebära ett väldigt välbehövligt tillskott till SL.

Vi uppmanar regeringen att erbjuda landstinget en ny omförhandling av trängselavgiften. Regeringen skulle då visa att de, trots beslutet att bygga Förbifarten, tar klimatmålen och Stockholms behov av en fungerande kollektivtrafik på allvar.

Det borgerliga landstingsstyret har förhoppningsvis insett att den inslagna vägen barkar åt skogen och att de behöver pengar till drift och utbyggnad av kollektivtrafiken. Ge landstinget chansen att göra om och göra rätt – för Stockholmsregionens skull.

Rikard Warlenius, ledamot (V) i Stockholms kommunfullmäktige
Gunilla Roxby Cromwall, oppositionslandstingsråd (V) i Stockholms landstingsfullmäktige
Jens Holm, riksdagsledamot (V)

Vi anmäler Förbifart Stockholm

Ska Moderaterna kunna använda ett statligt verk som sitt eget propagandaorgan? Idag ska Moderaterna och Trafikverket ta det första spadtaget för motorvägsbygget Förbifart Stockholm. Det här kommer bli ett budgetmässigt slukhål på 30-60 miljarder kronor. Vänsterpartiet vill investera istället alla pengar i kollektivtrafik och utbyggd cykelinfrastruktur i Stockholm.

Vi har idag JO-anmält motorvägsbygget. Eftersom många efterfrågar vår anmälan lägger jag ut den här: FörbifartenJO Anmälan

 

Alternativ till Förbifart Stockholm

På fredag 13 juni kommer jag debattera ett av Sveriges dyraste och onödigaste motorvägsbyggen någonsin, Förbifart Stockholm med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Regeringen påstår att motorvägen nu kan börja byggas, trots att den avfärdas av Naturvårdsverket och att det fortfarande pågår flera rättsliga prövningar av bygget. Läs min interpellation nedan. Tillsammans kan vi stoppa detta och istället se till att de 45 miljarderna går till kollektivtrafiken och utbyggd cykelinfrastruktur.

Alternativ till Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm kan bli ett av Sveriges största och dyraste motorvägsprojekt någonsin, med en slutnota kring 45 miljarder kronor (inklusive ränta). Motorvägsbygget kommer att leda till ökad vägtrafik och kraftigt försvåra för Stockholmsregionen och Sverige att nå sina miljö- och kvalitetsmål. Av det skälet avfärdar vår expertmyndighet Naturvårdsverket Förbifart Stockholm. Dessutom kommer ingreppen i delar av Stockholmsområdet att bli omfattande. I Skärholmen och kring norra Järva dras motorvägen i ytläge. Invånarna i dessa områden kommer att få en kraftigt försämrad närmiljö. Partikelnivåerna i Förbifart Stockholms tunnlar kommer att bli så höga att det vissa dagar kommer vara direkt skadligt att resa där. Ännu finns ingen lösning på detta problem.

Stockholmsregionen är i starkt behov av utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter. Det behövs nya tunnelbanelinjer, tvärlinjer för att knytta ihop t-bana och pendeltåg, nya bussar, båttrafik och riktiga cykelbanor (inte livsfarliga cykelfält mitt i vägen). Byggs Förbifart Stockholm omöjliggörs dessa investeringar. Ett konkret exempel på denna motsättning är hur regeringen hanterat intäkterna från trängselskatten i Stockholm. Hittills har inte en enda krona av intäkterna från trängselskatten gått till kollektivtrafiken, trots att en del av syftet var just att kollektivtrafiken skulle byggas ut. Den borgerliga regeringen har tagit alla pengar till vägar, inte minst till de dyra projekteringskostnaderna för Förbifart Stockholm.

Den 15 maj avslog regeringen överklaganden av Förbifart Stockholms arbetsplan. Samma dag annonserade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande att ”Förbifart Stockholm kan börja byggas redan i sommar” (Pressmeddelande näringsdepartementet 15/5-14). Det är ett mycket förvånande uttalande för att komma från ett statsråd eftersom viktiga delar av projektet fortfarande är under rättslig prövning. Delar av Förbifart Stockholm har exempelvis inte fått godkännande enligt miljöbalken. Det ska avgöras av mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. De väntas inte komma med något domslut förrän tidigast i slutet av 2014. Därutöver har delar av detaljplanen överklagats av privatpersoner och organisationer. Dessa överklaganden har ännu inte avgjorts.  Dessutom skriver regeringen i nämnda pressmeddelande att bygget endast kan startas i de delar av ”vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen”. Det torde vara en stor del av bygget som kräver annan lagstiftning än väglagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

Avser ministern att påbörja bygget av Förbifart Stockholm innan det slutgiltiga godkännandet från Miljödomstolen och andra rättsliga instanser?

Vilka delar av Förbifart Stockholm bedömer ministern inte omfattas av prövning enligt annan lagstiftning än väglagen?

Hur mycket av intäkterna från trängselskatten i närtid (2014-2018) avser regeringen använda till kollektivtrafik och utbyggd cykeltrafik?

Avser ministern att skrota planerna på Förbifart Stockholm och istället lägga alla pengar på utbyggd kollektivtrafik och cykel- och gånginfrastruktur?

Jens Holm

Förbifart Stockholm kommer att köra över tunnelbanan

Jag svarar Fredrik Reinfeldt och de andra borgerliga partiledarna om deras tunnelbaneutspel. Läs på DN-debatt eller nedan. En till kommentar av mig i DN finns här.

Förbifart Stockholm kommer att köra över tunnelbanan
Dagens Nyheter, 2013-11-11
Finansieringen är den stora haken när regeringen nu säger sig vilja bygga ut tunnelbanan i Stockholm. För det var Fredrik Reinfeldt med flera som flyttade trängselavgiftspengar från kolletivtrafiken till motorvägsbyggen, skriver Jens Holm (V).

De borgerliga partiledarna skriver på DN Debatt att de vill bygga ut tunnelbanan i Stockholm. Det är inte första gången borgerliga företrädare vill se utbyggd t-bana. I sitt sommartal i augusti 2012 lovade statsminister Fredrik Reinfeldt tunnelbana till Nacka. Efter det hände inget. Inga nya pengar, vare sig på statlig nivå eller i länet till t-banan.

 Så, ska vi tro Fredrik Reinfeldt och de borgerliga politikerna denna gång? Tillåt mig tvivla. Finansieringen är förstås den stora haken, och här är det motorvägsbygget Förbifart Stockholm som är den stora pengaslukaren. Reinfeldt m fl skriver att trängselskatterna i framtiden ska fortsätta att gå till Förbifart Stockholm, men också ”bidra till finansieringen av tunnelbanans utbyggnad”. Det där låter ju hoppfullt för alla som vill ha mer kollektivtrafik i Stockholm. Men då ska vi komma ihåg att det var just Fredrik Reinfeldt m fl som ändrade på trängselavgifternas inriktning så att pengarna togs från kollektivtrafiken för att finansiera Förbifart Stockholm. Märk väl, i folkomröstningen om trängselskatt i Stockholm röstade stockholmarna för att intäkterna skulle gå till ”investeringar i kollektivtrafik och vägar”. Så har inte skett.

Den moderatledda regeringen har tagit alla pengar till Förbifart Stockholm och andra vägprojekt. Ja, inte en enda krona av de nära två miljarder kronor som trängselavgifterna drar in 2008–2013 går till kollektivtrafiken. Nej, inte en enda krona. Den absolut största delen går till Förbifarten. På Trafikverkets hemsida står det att: ”Enligt Stockholmsöverenskommelsen ska drygt 75 procent av de investeringar fram till år 2024 som möjliggörs av intäkterna från trängselskatt användas för att finansiera bygget av Förbifart Stockholm.”

Men är det detta som de borgerliga partiledarna nu vill komma till rätta med? Tänker de ändra på Stockholmsöverenskommelsen? Tänker de se till att kollektivtrafiken kompenseras för de nästan två miljarder kronor som den blivit utan sedan 2008? Om det berättar inte de borgerliga partiledarna. Och jag tror att det är medvetet. De vill inte tala om den stora elefanten i rummet: Förbifart Stockholm.

Förbifart Stockholm kommer att kosta mellan 40 och 60 miljarder kronor, beroende på hur man räknar. Den tunnelbanesatsningen som Fredrik Reinfeldt m fl vill göra kommer enligt dem att kosta 25,7 miljarder kronor. Hittills finns inte en krona avsatt för denna satsning i vare sig statens eller länets budgetar. Däremot har Fredrik Reinfeldt m fl kommit långt med projektering och spendering av pengar på Förbifart Stockholm. Så länge man ensidigt håller fast vid Förbifart Stockholm kommer inte de erforderliga resurserna för en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholms län inte att finnas. De borgerliga partiernas hantering av trängselskatten är ett flagrant exempel på detta.

Vänsterpartiet har länge drivit ökade satsningar på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Vi vill se nya tunnebanelinjer, utökad pendeltågskapacitet, tvärlinjer, fler bussar och kraftig utbyggnad av cykeltrafiken. Därför anslår vi nya medel för detta; i riksdagen, länet och Stockholms stad. Vi ser till att intäkterna från trängselavgifterna oavkortat går till just kollektivtrafiken och utbyggd cykeltrafik. Vi ser gärna en höjning av trängselavgifterna samt nya avgifter på Essingeleden. Men syftet måste vara att finansiera kollektivtrafiken, inte att bygga Förbifart Stockholm.

Den finns också en annan dimension som glöms bort i sammanhanget. Enligt officiell statistik har bilåkandet faktiskt minskat i Sverige de senaste åren. Trenden är särskilt tydlig för Stockholmsregionen (se exempelvis Trafikanalys den 27/3 2013). Siffrorna för nyregistrerade bilar pekar inte heller längre uppåt. Sverige tycks här följa en europeisk trend där både körda mil och nya bilar inte längre går uppåt. Siffrorna har nu hållit i sig flera år. I ljuset av detta framstår Förbifart Stockholm som ännu mindre motiverat. I ett läge där allt fler förstår vikten av att resa kollektivt och att förflytta sig med cykel är det förstås där krutet måste läggas. Inte på gamla prognoser som förutsätter ett ständigt ökat bilåkande. Lägg där till det viktigaste i sammanhanget, att vi måste kraftigt få ned våra utsläpp och trafiksektorn är en av de största bovarna.

Det går inte att både bygga Förbifart Stockholm och att samtidigt utlova storskalig satsning på kollektivtrafiken i Stockholm. Problemet förstärks av att regeringen fastställt en ekonomisk ram för infrastruktursatsningar 2014–2025 som kraftigt brister i statliga investeringar för hållbara transporter och därmed förstärker klimatproblemen i stället för att lösa dem. Regeringens utspel om tunnelbanesatsningar saknar därför en fast botten där framtida infastruktursatsningar sker för att möta klimatutmaningen.

Det enda säkra vi kan säga med Fredriks Reinfeldts utspel är att mångmiljardprojektet Förbifart Stockholm ligger fast. Pengarna som eventuellt blir över kan i bästa fall tillfalla en och annat ny tunnelbanestation. Det är att svika stockholmarna och framtida generationer som ska leva med allt större utsläpp från massbilismen.

 Jens Holm (V), riksdagsledamot Stockholm och miljöpolitisk talesperson

Framtida t-bana körs över av Förbifart Stockholm

De borgerliga partiledarna skriver idag att de vill bygga ut tunnelbanan i Stockholm. Det är ett välkommet besked. Om det bara skulle bli av… Det är inte första gången borgarna säger att de vill bygga ut t-banan, men det finns ett stort problem. FINANSIERINGEN.

Som bekant vill borgarna bygga Förbifart Stockholm, Sveriges genom tiderna dyraste motorvägsprojekt. Slutnotan för de 21 km motorväg kommer landa i runda slängar någonstans mellan 40-6 miljarder kronor. Det handlar om två till tre miljoner kronor per meter väg, om jag inte räknat fel. Det nya är att de borgerliga partiledarna nu säger att trängselskatten ska kunna finansiera denna utbyggnad samt att trängselskatt ska införas på Essingeleden och att den befintliga avgiften i Stockholms innerstad ska höjas.

Alla de tre delarna är bra, men nu får vi backa bandet en smula. Hela poängen med trängselavgifterna var ju att de skulle minska trängseln samt bygga ut kollektivtrafiken. Hur mycket har då borgarna lagt på kollektivtrafiken och hur mycket till vägbyggen? Jo, mellan 2008-2013 kommer inte en enda krona av de 1,987 miljarder kronor som trängselavgifterna drar in gå till kollektivtrafiken (se dokument nedan). Inte en enda krona! Detta är ett direkt resultat av borgarnas politik, när de har ändrat inriktningen på trängselskatten och de nu gör så att allt går till vägbyggen. Och den största delen går till Förbifart Stockholm.

Enligt den s k Stockholmsöverenskommelsen (som V inte är en del av) kommer minst 75 procent av trängselskattens intäkter fram till 2024 att gå till Förbifart Stockholm. Det står skrivet svart på vitt hos Trafikverket. Så här skriver man:
”Enligt Stockholmsöverenskommelsen ska drygt 75 procent av de investeringar fram till år 2024 som möjliggörs av intäkterna från trängselskatt användas för att finansiera bygget av Förbifart Stockholm.” 

Med andra ord, den framtida tunnelbanan kommer endast att finnas som en ljuv dröm i framtiden så länge som borgerliga politiker öronmärker trängselavgifternas intäkter till Förbifart Stockholm.

Några frågor till de borgerliga partiledarna:
1. Varför ändrade ni så att trängselskatten inte längre går till kollektivtrafik?
2. Kommer ni se till att de 1,987 miljarderna går till kollektivtrafiken, tunnelbanan m m, istället?
3. Förbifart Stockholm kan kosta upp till dygt 60 miljarder kronor, er t-banesatsning 25 miljarder. Varför inte slopa Förbifart Stockholm, så finns pengarna till både utbyggd t-bana, nya tvärlinjer, cykelsatsningar, flera bussar och annat?

Läs gärna min interpellation till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på detta tema.

Om trängselskatternas intäkter, se sammanställning från Riksdagens utredningstjänst,
på mitt uppdrag: trängselintäkter_RUT2013-06-19

Förbättra Stockholmsluften

Ska snart debattera mot finansminister Anders Borg. Luften i Stockholm blir återigen allt sämre. Det är främst partiklarna, PM10, som skjuter i höjden. En mardröm för alla barn, asmatiker och andra som vill bo i Stockholms innerstad. Det här är inget nytt problem. Redan 2011 fälldes Sverige i EUs domstol för överträdelser av EUs luftkvalitetsdirektiv. Regeringen har lovat åtgärder, och en del begränsade saker har gjorts. Men mycket mer måste göras. Stockholmspolitiker – från höger till vänster – vill ha avgifter på dubbdäck, likt de man infört i Oslo och Bergen i Norge. Där har partikelnivåerna rasat i takt med att dubbdäcksanvändandet minskat. Avgifterna har också genererat inäkter som går till bättre vägunderhåll (=färre olyckor och bättre luft) samt en ”returpeng” för de norrmän som vill byta dubbdäcken mot dubbfria vinterdäck. Det konstateras i rapporten ”Lokala avgifter på dubbdäck i Norge” från SLB-analys.

Har Borg ens läst rapporten?
Är Borg medveten om att luften i Stockholm och flera andra städer har försämrats under 2013 och EUs gränsvärden har överskridits med över 200 gånger i Stockholm endast i år?
Varför driver miljöminister Lena Ek att dubbdäcksavgifter ska införas, medan Anders Borg förhalar?
Hur länge till ska stockholmarna och andra stadsbor i vårt land dras med en luft som är så usel så att människor blir sjuka och dör förtida dödar?

Läs min interpellation här. Följ gärna debatten på riksdagen.se