Minska utsläppen från maten

Vi har precis lämnat in en motion med anledning av regeringens skrivelse 2011/12: 124 Miljö-, klimat-, och energiinsatser inom jordbruket. Vi vill ha en handlingsplan för att få ned utsläppen från livsmedelskedjan. En stor del av dessa utsläpp kommer från kött- och animaliesektorn. Det finns ju så mycket gott, näringsriktigt och klimatsmart som är vegetariskt. Det borde vi äta mer av, och mindre kött.

Detta är något av en blind fläck för Eskil Erlandsson och regeringen. Därför är denna motion viktig, tycker jag. Motionen finns hos riksdagen eller nedan.

Motion till Sveriges riksdag
Vänsterpartiet, 2012-04-25
Med anledning av skrivelse 2011/12: 124 Miljö-, klimat-, och energiinsatser inom jordbruket

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett handlingsprogram för att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan.

Motivering

Skrivelsen är ett komplement till budgetpropositionen för 2012 (Prop. 2011/12:1) i fråga om regeringens övergripande mål att gröna näringarna ska vara miljö- och resurseffektiva och ha en nyckelroll i Sveriges energiproduktion. Det övergripande målet syftar till att nå regeringens vision bruka utan att förbruka. Redovisningen avser perioden 2007-2011 och avgränsas till insatser och resultat inom jordbrukssektorn exklusive förädlingsledet. Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2013 redovisa resultat för hur de gröna näringarna bidrar till en globalt hållbar utveckling.

Handlingsprogram för livsmedelskedjans klimatpåverkan

Vänsterpartiet menar att skrivelsen i flera hänseenden på ett förtjänstfullt sätt redogör för effekter av insatser inom området. Det framstår dock med oönskvärd tydlighet att det under den aktuella perioden saknas brist på styrmedel som innefattar regleringar samt helhetssyn på åtgärderna. I synnerhet gäller detta klimatområdet, övergödningen och kemikalieanvändningen inom näringen.

Vänsterpartiet vill med anledning av denna skrivelse lyfta utsläppen av växthusgaser inom jordbruket. Vi delar regeringens uppfattning att rådgivningsinsatser är viktiga inom detta område för att minska utsläppen. Men det räcker inte när jordbruket står för cirka 18 procent (s. 21 stycke 7.1 Utsläpp av växthusgaser) av de svenska utsläppen av växthusgaser, och klimatåtgärder brådskar. Redan 2008 konstaterade Klimatberedningen (SOU: 2008:24) att styrmedel som är direkt inriktade på att minska utsläppen av växthusgaser inom jordbrukssektorn saknas.

I Jordbruksverkets rapport 2010:10 Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016-förslag till handlingsprogram för jordbruket samt Naturvårdsverkets rapport 6456 Köttkonsumtionens klimatpåverkan-drivkrafter och styrmedel(2011) finns relevanta förslag på hur sektorn genom tydliga styrmedel kan minska sin klimatpåverkan. Då det finns ett nära samband mellan utsläpp av växthusgaser och förluster av växtnäringsämnen finns vinster att göra för både miljö och klimat.

Sverige saknar i dag mål för hur mycket jordbrukets utsläpp av växthusgaser bör minska. Inte heller finns någon strategi för att med helhetssyn minska utsläppen i hela kedjan från jordbrukets produktion till vår dagliga konsumtion. Regeringens satsning på Sverige-det nya matlandet saknar det helhetsgreppet och vi förespråkar i stället en satsning på Sverige- det hållbara matlandet som en del i en sådan strategi.

För att minska utsläppen inom jordbrukssektorn och genom vår livsmedelskonsumtion krävs en handlingsplan. Handlingsplanen ska omfatta mål och åtgärder för att minska hela livsmedelskedjans klimatpåverkan, från jordbrukets produktion till konsumtion av livsmedel. Regeringen bör därför återkomma med förslag om en handlingsplan i enlighet med vad som anförs ovan. Detta bör riksdagen som sin ge regeringen till känna.

Stockholm den 25 april 2012  
Jens Holm (V)  
Torbjörn Björlund (V) Siv Holma (V)
Hans Linde (V) Kent Persson (V)

Publicerat

i

av

Kommentarer

2 svar till ”Minska utsläppen från maten”

 1. Profilbild för Frank Nilsson
  Frank Nilsson

  Ett bra sätt att minska utsläppen från livsmedelskedjan är att minska intaget av importerade grödor och istället satsa på inhemskt, klimatsmart gräsbeteskött.

  Veganer ogillar talet om klimatsmart och energismart gräsbeteskött, därför att de i första hand inte är intresserad av klimatfrågan utan rider klimathästen för att få folk att äta mindre kött.

  Istället äter de importerad soja, majs, grönsaker och frukter och vill att vi andra ska göra det i större omfattning också. Dagens produktione av soja och spannmål kräver oerhörda mängder fossil energi.

  De gräsbetande djuren går en stor del av året och hämtar själv sin föda och sprider dessutom gödseln.

 2. Profilbild för Jerry Söderholm

  Varje gång jag läser om miljön och alla som kämpar för den undrar jag varför folk egentligen bryr sig.
  Efter 20 år i Thailand frågar man sig hur många sopsorterande svenskar det ska till för att rensa upp en enda thailändares privata bidrag till miljöförstöringen …