Gazprom, ExxonMobil och Shell – så heter några av fossilbolagen där våra pensionspengar finns investerade i dag

Jag svarar finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i dag i Effekt om AP-fonderna och innehaven i kol, olja och gas. Läs där eller nedan.

”Gazprom, ExxonMobil och Shell – så heter några av fossilbolagen där våra pensionspengar finns investerade i dag”
Effekt, 2018-02-01
Det är synd att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) tycks anse att ställa kvar på att fossila placeringar helt och hållet ska bort från våra pensioner är en fråga om ”slagord och symboler” (Effekt 30/1). Precis som jag skrev i mitt inlägg (Effekt 16/1) har våra AP-fonder stora innehav i kol, olja och gas, medan placeringarna i förnybart ofta är så små att de knappt går att kvantifiera. Gazprom, Lukoil, ExxonMobil, Shell, BP, Chevron och Occidental, ja så heter några av fossilbolagen där våra pensionspengar finns investerade i dag. Och investeringarna räknas i miljarder kronor.

Trots medvetenheten om klimatförändringen och Sveriges höga svansföring på området finns det i dag ingen konkret plan för hur de fossila innehaven ska försvinna från AP-fonderna. En tydlig önskan finns däremot hos finansmarknadsminister Bolund, och det är bra. Men Bolund är nog överens med mig om att ett hållbart samhälle inte främst skapas med välvilja, utan med tydliga politiska beslut.

Bolund räknar upp en hel del åtgärder som regeringen vidtagit för att skapa en mer hållbar finanssektor. Miljömärkning, utredningar, kartläggningar, rundabordssamtal, hållbarhetsredovisningar och ett övergripande mål om hållbarhet för finanssektorn är inte fy skam, men det räcker på långa vägar inte. Det vet jag och det vet nog Per Bolund också. Det är just därför Bolund har föreslagit nya placeringsregler för AP-fonderna. Låt mig därför få kommentera just dessa regler.

  1. I praktiken finns inte dessa regler annat än som ett förslag i Per Bolunds byrålåda. Förslaget på nya placeringsregler för första, andra, tredje och fjärde AP-fonden presenterades som en promemoria i somras. Men sedan dess har inget hänt och något nytt förslag är inte heller aviserat i den propositionsförteckning som statsministern lade fram till riksdagen för några veckor sedan. Det innebär att inget lagförslag kommer att komma innan valet.

2. I den promemorian är fortfarande hög ekonomisk avkastning det övergripande målet, miljö och socialt ansvar är underordnat. Det innebär att AP-fondernas ledningar kan fortsätta att placera i det fossila om de bedömer det som det mest lönsamma.

3. Ordet klimatförändring nämns överhuvudtaget inte och ej heller Parisavtalet, vilket Bolund tycks tycka vara oproblematiskt. Jag tycker däremot att det är mycket olyckligt eftersom det är just i Parisavtalet det finns en konkret referens till hållbara finansiella investeringar (artikel 2.1 C). Både Bolund och kollegan Isabella Lövin (MP) har dessutom vid upprepade tillfällen påstått att de nya placeringsreglerna (som alltså inte finns ännu) är i linje med Parisavtalet.

4. I stället tycker Bolund att det räcker med att AP-fondernas värdegrund ska ta sin utgångspunkt i ”de internationella konventioner som Sverige har undertecknat” (sid 4). Gott så, men det är något helt annat än att vara i linje med Parisavtalet. Dessutom är det precis som Bolunds promemoria konstaterar: ”Det kan vara svårt att tolka internationella konventioner och även att bedöma vad tolkningen bör innebära i praktiken för Första–Fjärde AP-fondernas arbete” (sid 34). En direkt hänvisning till Parisavtalets art 2.1 C hade i sammanhanget rett ut det frågetecknet. Men kanske är det just det som regeringen tillsammans med de borgerliga partierna (som står bakom PM:et) velat undvika?

5. De nya placeringsreglerna har kritiserats av det samlade Folkrörelsesverige som kräver att förslaget görs om. Så här skriver de i sitt remissvar från i fjol: ”Det som emellertid saknas i förslaget är bindande regler som säkerställer att AP-fonderna agerar i enlighet med klimatmål, Sveriges folkrättsliga förpliktelser och andra internationella åtaganden.” Inlagan har skrivits under av Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Jordens vänner, Amnesty, Diakonia och ett stort antal ytterligare organisationer.

6. Finansdepartementet säger själva att de inte kan bedöma klimateffekten av de nya placeringsreglerna. I promemorian skriver de: ”Det är inte möjligt att bedöma i vilken utsträckning förslagen kan leda till att Första–Fjärde AP-fondernas förvaltning främjar en hållbar utveckling.” Per Bolund har helt enkelt inte på fötterna när han lovar att de nya reglerna kommer att bidra till att det fossila försvinner från våra pensioner.

7. AP-fonderna är våra gemensamma pensionspengar. Det är klart att regering och riksdag kan ge fondernas ledning ett uppdrag att successivt fasa ut det fossila och i stället investera i det hållbara. Det har Per Bolund inte gjort. Gör om gör rätt.

Jens Holm (V), riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson

Debatt om fossila pensioner

Idag debatterade jag Fossilfria AP-fonder med finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Jag ville att Bolund skulle verka för att de fossila innehaven – i kol, olja och gas – måste fasas ut från våra pensioner. Bolund tyckte att de förslag till nya placeringsdirektiv kommer att verka i just den riktningen. Men i de nya förslagen, som än så länge bara är en promemoria (men Bolund vill att det ska läggas fram till riksdagen ”så fort som möjligt”) är ekonomisk avkastning det överordnade målet och någon referens till Parisavtalet görs öht inte. Nej, det håller inte att grönmåla på det viset; beskriva de nya placeringsreglerna på ett sätt som inte stämmer med verkligheten. Vad tycker du? Här kan du se hela debatten.

Här kan du också läsa min debattartikel från idag på temat; ”Bort med kol, olja och gas från våra pensioner”.

Bort med kol, olja och gas från våra pensioner

Läs min debattartikel i magasinet Effekt där eller nedan.

Bort med kol, olja och gas från våra pensioner
Effekt, 2018-01-16
Medan omvärldens stora kapitalplacerare gör sig av med fossila innehav agerar inte regeringen mot de fossila innehaven i våra pensioner. Det är hög tid för ändring, anser Jens Holm (V) riksdagsledamot.

Ska vi motverka en direkt farlig klimatförändring måste den absoluta merparten av världens fossila reserver ligga kvar i marken. Hur våra pensionspengar är placerade avgör om vi ska lyckas att nå våra klimatmål. Det är nämligen betydande fossila innehav som ligger dolda i våra pensionsbesparingar. I Greenpeacerapporten ”Staten och kapitalet” konstateras att våra AP-fonder har investerat i 43 av världens 100 värsta fossilbolag, däribland Gazprom, Lukoil, ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Occidental, Glencore och tyska kolkraftverk. Totalt handlar det om placeringar närmare 13 miljarder svenska kronor, ungefär 1300 kr per svensk. Av Andra och Sjunde AP-fondernas totala energiinvesteringar stod olja och gas för ungefär hälften, enligt en granskning av riksdagens utredningstjänst. Utredningstjänsten konstaterar att det är svårt att exakt beräkna AP-fondernas samlade investeringar i förnybar energi, men det utgör en försvinnande liten andel i förhållande till det totala placerade kapitalet.

I tider då fossil energi blir alltmer ifrågasatt håller våra pensionsinnehav den fossila industrin under armarna. Jag har svårt att se att detta är något som svenska folket önskar. Jag har också svårt att se att AP-fondernas placeringar är i linje med Parisavtalets artikel 2 som slår fast att medlemsstaterna ska verka för att finansiella flöden såsom pensionsplaceringar är i linje med hållbarhet och klimatuthållig utveckling. Allt fler internationella institutionella placerare börjar inse det ohållbara i att å ena sidan värna den hållbara utvecklingen, å den andra göda kol, olja och gas med nya miljardinvesteringar.

Därför har Världsbanken beslutat att från och med 2020 upphöra med investeringar i olje- och gasutvinning. Kol har de sedan tidigare börjat fasa ut. New York stad har stoppat investeringarna i alla fossilbolag och dessutom inlett en rättslig åtgärd mot några av världens största fossilbolag, bland annat ExxonMobil och Chevron. Norska centralbanken har föreslagit att den norska oljefonden, en av världens största investeringsfonder, ska sälja ut allt innehav av olja och gas och har redan sedan tidigare sålt ut innehav i kolbolag. I fjol röstade det irländska parlamentet som första land i världen igenom att landets kol-, olje- och gastillgångar ska divesteras. Även i Storbritannien har regeringen nyligen lagt fram förslag som syftar till att uppvärdera sociala och miljömässiga hänsyn på bekostnad av kortsiktig ekonomisk avkastning.

Vad händer här i Sverige? AP-fonderna utgör Nordens största pensionsfonder och tillhör topp 20 i världen vad gäller placerat kapital. Våra pensionsplaceringar har därför stor betydelse både i Sverige och utanför våra gränser. Och det är lätt att få intrycket av att våra pensionspengar håller på att bli hållbara. På klimattoppmötet i Bonn i slutet på förra året utlovade vice vice-statsminister Isabella Lövin (MP) nya placeringsregler för AP-fonderna som skulle vara i linje med Parisavtalet. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har kommit med liknande utfästelser. Men de nya reglerna som ministrarna talar om är regeringens och den s k pensionsgruppens promemoria om nya placeringsregler för AP-fonderna från i somras. I promemorian nämns överhuvudtaget inte Parisavtalet. Det står också tydligt att hög ekonomisk avkastning ska vara överordnat andra intressen, t ex hållbarhet och sociala hänsynstaganden. Förslaget har kritiserats av miljörörelsen som uddlöst och inte alls i linje med Parisavtalet eller svenska klimatåtaganden.

Men de nya reglerna har bara presenterats som en promemoria, alltså inte som ett lagförslag till riksdagen. Än finns det med andra ord möjlighet till förbättring. Att divestera, göra sig av med fossila innehav, är en snabbt växande rörelse som idag består av allt från svenska kommuner, lärosäten till privata företag. Våra AP-fonder skulle kunna – och borde – vara en del av denna rörelse.

Det är hög tid att våra pensionspengar upphör att hålla den globala fossilindustrin på konstgjord andning. Runt om i världen divesteras det på allvar. Men regeringen pratar om hållbara pensioner, men gör inget konkret. Nu, Per Bolund, Isabella Lövin och Magdalena Andersson är det dags att agera. Befria våra pensioner från ohållbara och oetiska fossilinnehav. Bort med kol, olja och gas från våra pensioner.

Jens Holm (V), riksdagsledamot

Ti 16/1 kommer Jens Holm debattera ”Fossilfria AP-fonder med finansmarknadsminister Per Bolund i riksdagens kammare.

Bort med de fossila från våra pensioner

Imorgon kommer jag debattera AP-fondernas fossilinnehav med finansmarknads-minister Per Bolund (MP) (läs min IP). Dessvärre är betydande delar av våra pensionspengar placerade i världens värsta fossilbolag. Enligt rapporten om AP-fondernas investeringar i fossil energi respektive förnybart från Riksdagens utredningstjänst (21/9-17), beställd av min kollega Håkan Svenneling, ser vi att ungefär hälften av de granskade AP-fondernas energiinnehav är i olja och fossilgas. Av Andra AP-fondens totala placeringar är mindre än 1 procent i förnybar energi. För alla AP-fonder gäller att investeringar i förnybart är försvinnande litet om man jämför med det fossila eller andra på ett klimatmässigt sätt ospecificerade placeringar.

I en Greenpeacerapport tidigare konstateras att våra AP-fonder har investerat i 43 av världens 100 värsta fossilbolag, däribland Gazprom, Lukoil, ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Occidental, Glencore och tyska kolkraftverk. Totalt handlar det om placeringar närmare 13 miljarder svenska kronor, ungefär 1300 kr per svensk.

Ska vi motverka en direkt farlig och eskalerande klimatförändring måste den absoluta merparten av världens fossila reserver ligga kvar i marken. Jag och Vänsterpartiet vill att AP-fonderna ska göra sig av med sina fossila innehav. AP-fonderna är nordens största pensionsfonder och tillhör top 20 i världen vad det gäller placerat kapital. Det har därför stor betydelse om våra pensionsfonder avinvesterar från det som äventyrar fortsatt existens på denna planet. Att avinstera/divestera, göra sig av med fossila innehav, är en snabbt växande rörelse som idag består av allt från svenska kommuner, lärosäten till privata företag. Även AP-fonderna har divesterat från det fossila vid ett antal tillfällen, vilket är välkommet men det som gjorts är långt från tillräckligt och har snarare varit av ad-hockaraktär än del av en trovärdig divesteringsstrategi.

Därför var vi flera som blev glada över vice-statsminister Isabella Lövins (MP) tal på klimattoppmötet COP23 i fjol. Där lovade hon att regeringens förslag till nya placeringsregler för AP-fonderna skulle vara i linje med Parisavtalet. Så här sa hon:

”Just recently, for example, we proposed regulations that would force our national pension funds to be guided not only by financial returns, but also by international commitments, such as the Paris Agreement.”

Och det är ju helt logiskt egentligen. I Parisavtalets artikel 2.1 C slås det fast att medlemsstaterna ska verka för att finansiella flöden är i linje med hållbar utveckling och klimatuthållig utveckling.  Så här står det i Parisavtalets 2.1C (s 2):

”Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.”

Även finansmarknadsminister Per Bolund har lovat att de nya placeringsreglerna ska vara i linje med Parisavtalet och andra internationella avtal. Så här sa han till tidningen Effekt i slutet av förra året:

”Jag tycker det uttalas tydligt från de här sex partierna att vi förväntar oss att svenskt institutionellt kapital ska arbeta på ett sätt som gör att vi uppfyller de svenska åtaganden som gjorts, inte minst Parisavtalet och Agenda 2030. Det går inte att tolka på något annat sätt än att vi förväntar oss att det ska vara en betydligt högre aktivitet framöver och att vi snabbare ska gå bort från det fossila, till de långsiktigt hållbara lösningarna.”

Bakgrunden till både Lövins och Bolunds uttalanden var de nya placeringsregler som regeringen tillsammans med de borgerliga partierna i den s k pensionsgruppen kom överens om i somras. Men, i de nya reglerna nämns överhuvudtaget inte Parisavtalet. Det står tydligt att hög ekonomisk avkastning ska vara överordnat andra intressen, t ex hållbarhet och sociala hänsyn. Promemorian med de nya förslagen talar själv om svårigheterna i att bedöma förslagets effektivitet för hållbara investeringar. Förslaget har också kritiserats av miljörörelsen som uddlöst och inte alls i linje med Parisavtalet eller svenska klimatåtaganden.

Så, imorgon vill jag ha svar på: Hur får vi placeringsregler som är i linje med Parisavtalet och svenska miljö- och klimatmål? Hur får vi hållbara pensioner? För det kan ju knappast vara hållbart att investera i det ska upphöra; fossil energi? Debatten äger rum i riksdagens kammaren någon gång kring kl 14.00.

Vår RUT-rapport finns här: AP-fondernas investeringar i fossil energi respekt – RUT 2017_1287 (rödmarkeringarna är mina).