Klimatrapporten måste leda till handling

FNs klimatpanel, IPCC,  har presenterat sin vetenskapliga rapport om klimatförändringens påverkan på människor och ekosystem (AR5-WG2). Den bild som målas upp borde få alla ansvarsfulla politiker att vidta omedelbara åtgärder. Jag har nu läst de 44 sidorna i den s k summary for policymakers. Det är intressant och skrämmande på samma gång. Ofta knastertorra slutsatser (eftersom de har förhandlats fram av alla deltagande länder och forskare), men mellan raderna ser man tydliga signaler om att det är på högsta allvar.

Vi har tidigare fått IPCCrapporter om det vetenskapliga underlaget för klimatförändringarna. Den här rapporten talar om hur våra samhällen påverkas av klimatförändringarna. IPCC berör bland annat konsekvenser som:
Utbredningen av mer extrema väderhändelser
Stora utmaningar för livsmedelsförsörjningen (också stora problem för fisket)
Försvårad tillgång till färskvatten (särskilt i fattiga områden)
Ökad konkurrens om landområden
Risken för ökat antal våldsamma konflikter och krig
Fler personer som tvingas lämna hus och hem och blir klimatflyktingar
Spridning av sjukdomar och s k ill-health (ohälsa)
Ökad press på ekosystem och hot för att arter försvinner i ökad omfattning

Lite av en röd tråd i IPCC-rapporten är att fattiga områden i världen drabbas hårdare av klimatförändringarna (både för att de oftast finns på det södra halvklotet, men också för att de inte kan vidta nödvändiga åtgärder). Rapporten avslutas med behovet av anpassningsåtgärder; att våra samhällen måste planeras utifrån ett förändrat klimat. Detta påverkar allt; hur vi bygger våra städer, vilken mat som ska produceras, hur vi hanterar färskvatten, planerad migration etc.

Nu behövs kraftfulla åtgärder för att ta oss ur det ohållbara ekonomiska system som vi nu befinner oss i. Vi behöver bygga upp ett samhälle som är hållbart och endast använder resurser inom de givna ekologiska gränserna.Vi måste också lägga mycket större fokus på att anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat. För Sveriges del kan det handla om att bygga våra städer annorlunda och satsa mer på en lokal livsmedelsförsörjning och minskad köttkonsumtion. Dagens stora livsmedelsimport (ca 50% av vår mat) är helt ohållbar. Jämlika och jämställda samhällen är bättre rustade för att klara de utmaningar som ett förändrat klimat medför. Det behövs alltså mer av vänsterpolitik för att vi ska klara framtidens utmaningar!

Vi har tidigare talat om klimatförändringarna som något som händer någon gång i framtiden. Den här rapporten visar med drabbande övertygelse att det sker här och nu. I synnerhet för den fattiga delen av världen. Därför måste vi agera nu.

IPCCs rapport är beställd av det politiska samfundet. Den utgör ett vetenskapligt underlag för våra kommande beslut. Därför måste rapporten behandlas och bemötas av riksdagen. Slutsatserna är så allvarliga så att Vänsterpartiet nu begär en extra debatt i riksdagen om rapportens innehåll.

Vänsterpartiets lösningar:
* Vi klimatinvesterar mest av alla partier: kollektivtrafik, järnväg, klimatsmarta lägenheter och lokaler, klimatrenovering av miljonprogrammet, 100 procent förnybart senast 2040, hållbar mat. Vi lägger 60 miljarder kr mer än regeringen för de kommande tre åren.
* Inrätta en nationell handlingsplan för klimatanpassning samt mer pengar till detta.
* Inför en klimatlag med koldioxidbudget
* Inrätta en klimatminister och klimatdepartement efter valet.
* Vidta åtgärder mot vår ohållbara konsumtion, ex vis minskad köttkonsumtion och mer hållbar mat (som är producerad i Sverige). Fredrik Hedenus, forskare på Chalmers, som kräver minskad köttkonsumtion är helt rätt ute.
* Klimatbistånd finansierat med nya additionella medel
* Klimatflyktingar måste erkännas som just klimatflyktingar (något sådant internationellt vedertaget begrepp finns ännu inte).
* Högre klimatmål i EU, bl a 60%s minskade utsläpp till 2030.

Detta är bara några exempel. Läs vår klimatmotion och andra miljörelaterade motioner här.


Publicerat

i

av