Sverige kan bättre

Har nu gått igenom Naturvårdsverkets statistik över de svenska utsläppen av växthusgaser för 2011. Utsläppen minskade med 6 procent jämfört med året innan. Bra kan man tycka, men då ska man komma ihåg att utsläppen för 2010 i sig var en ökning med 11 procent jämfört med året innan. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och att våra utsläpp då inte går ned mer än 6 procent är inte tillfredsställande. Jonas Sjöstedt har helt rätt, Sverige kan bättre!

Utsläppen 2009 var 59,4 mton
2010: 66,2 mton
2011: 61,5 mton.

Jämfört med 1990, då utsläppen låg på 72,7 mton, är 2011-års siffror förstås en bra sänkning, med 16 procent. Och mycket bra har gjorts för klimatet i Sverige under 1990-talet (klimatinvesteringsprogram, energieffektivisering m m), men statistiken för 2000-talet är inte lika övertygande. Utsläppen har gått lite upp och ned, beroende på ekonomin och vädret. Det är inte hållbart. Vi måste ha en klimatpolitik som har siktet på att hela tiden bringa ned utsläppen, oavsett vad som händer. Vänsterpartiet har ex vis föreslagit en separat kolbudget som ska ta ett helhetsgrepp om utsläppen.

Det som också är mycket oroväckande med Naturvårdsverkets statistik är att utsläppen från de tunga transporterna fortsätter att ligga på en extremt hög nivå. Sedan 1990 har utsläppen från främst långtradare ökat med 44 procent. Detta skulle jag säga är ett direkt resultat av regeringens slapphänta politik på området: Man vidtar inga åtgärder mot långtradartransporterna (ingen kilomterskatt), bygger motorvägar och gör tågtransporterna dyrare (höjda banavgifter, höga avkastningskrav på SJ) och sämre (avregleringar istället för långsiktig och ansvarsfull planering).

Det är också mycket problematiskt att utsläppen från vår konsumtion inte bokförs i den officiella svenska statistiken. Hade dessa utsläpp räknats in hade de svenska utsläppen varit ungefär 50 procent högre än de redovisade. Se t ex Naturvårdsverkets rapport Konsumtionsbaserade miljöindikationer (pdf) (rapport 6483, mars 2012) som konstaterar att utsläppen från den svenska konsumtionen har ökat med nio procent sedan 2000 (se diagram 2 i rapporten ovan).

Utsläppen från ”Utrikes transporter” – från utrikesflyget och sjöfarten bokförs inte i den officiella statistiken. Men Naturvårdsverket gör ändå beräkningar på detta. 1990 låg dessa utsläpp på 3,6 miljoner ton, 2011 hade de växt till hela 8,3 miljoner ton. En ökning med 129 procent, alltså. Dessa växande utsläpp måste vi också komma åt. De är inte hållbart att vi bygger in en livsstil som är så beroende av långa transporter.


Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Sverige kan bättre”

  1. […] Sverige, från 72 miljoner ton 1990 till 39,8 miljoner ton 2020 (idag ligger Sveriges utsläpp på ungefär 60 miljoner ton). Detta kan jämföras med regeringens mål om att minska med 20 miljoner ton, varav 6,7 miljoner […]