Motion om koldioxidlagring

Vänsterpartiet har svarat på regeringens proposition om koldioxidlagring med en motion (eller läs den nedan). Koldioxidlagring, CCS (Carbon Capture and Storage), innebär i korthet att utsläppen från en anläggning komprimeras och pressas tillbaka under jorden. Detta är en metod som varit mycket ifrågasatt och debatterad inom klimatrörelsen. CCS-direktivet var exempelvis en av de delar som vi förhandlade om i klimatpaketet i EU-parlamentet.

Jag och Vänsterpartiet är inte motståndare till CCS. Tvärt om hoppas vi att detta kan vara ett sätt att minska våra utsläpp i framtiden. Men det finns några mycket viktiga brasklappar att foga till detta:

1. CCS är än så länge bara på forsknings-/planeringsstadiet. Det kan ta decennier innan koldioxidlagringen finns till i verkligheten.
2. CCS kommer att kosta gigantiska summor pengar. Vi säger därför att industrin självt ska finansiera detta. Inga statliga subventioner till CCS (de behöver vi till förnybar energi och energieffektivisering).
3. CCS får aldrig bli ett sätt att legitimera fossila energikällor. Vi föreslår därför att koldioxidlagringen endast ska användas till bioenergianläggningar o dyl, d v s för att uppnå negativa utsläpp. Kan utsläpp från bioenergiverk dessutom pumpas ned under jorden, ja då har vi en teknik för att faktiskt suga upp kol ur atmosfären. det är precis vad som behövs om vi ska uppnå de 350 ppm som Vänsterpartiet och andra driver.
4. CCS måste göras med största möjliga hänsyn tagen till miljö och säkerhet. Det kan därför finns goda skäl att se över lagstiftningen kring detta (miljöbalken m m).

Motion med anledning av prop 2011/12: 125 Geologisk lagring av koldioxid

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen återkommer till riksdagen med direktiv för en översyn av miljöbalken.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inga statliga subventioner ska ges som stöd för CCS-teknik.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att CCS-teknik endast ska användas för anläggningar för energiproduktion från biobränslen.

Motivering

Propositionen föreslår en rad lagändringar i Sverige för att genomföra EU:s direktiv om geologisk lagring av koldioxid, det s.k. CCS-direktivet. CCS är en förkortning av Carbon Capture and Storage.

I Vänsterpartiets motion Klimaträttvisa inför Durban och dess efterföljare (2011/12:MJ407) formulerar vi en strategi för en radikal och rättvis klimatpolitik på global och nationell nivå. Det är hög tid att Sverige lämnar tvågradersmålet som formulerades på 1990-talet som en gränslinje för att undvika farlig klimatförändring. Det vetenskapliga underlaget har under de senaste åren stärkt bilden av att värre klimatförändringar sker redan vid lägre temperaturhöjning. Dessutom har utsläppen av växthusgaser ökat snabbare än någonsin. Sverige bör därför ansluta sig till de länder och organisationer som vill begränsa temperaturhöjningen till maximalt 1,5 grader och stabilisera koldioxidhalten vid 350 ppm. Det svenska utsläppsmålet för 2020 bör skärpas till minst 45 procent och ska helt uppnås genom åtgärder inom landet. Det är en nödvändig minskning som ska jämföras med regeringens målsättning att minska utsläppen i Sverige med 29 procent samt att köpa utsläppsrätter motsvarande 10 procentenheter.

Avskiljning och lagring av koldioxid med miljöhänsyn

Vänsterpartiet delar regeringens bedömning att anpassning av svensk lagstiftning är nödvändig för att genomföra CCS-direktivet i Sverige. Då ett genomförande av direktivet med nödvändighet har påverkan på miljöbalken och dess tillämpning finner vi anledning att även belysa dess generella uppfyllelse. I propositionen föreslås att avskiljning och geologisk lagring av koldioxid bör tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarliga verksamheter. Vänsterpartiet delar denna bedömning.

Naturvårdsverket anför dock att det i nuläget är tillräckligt att införa de regleringar som krävs för att möjliggöra avskiljning och transport av koldioxid och att i ett senare skede genomföra de regleringar som krävs för att möjliggöra även lagring. Vänsterpartiet menar att det finns skäl att beakta detta då eventuell lagring blir aktuell i ett senare skede. Dessutom finns det anledning att se över miljöbalken och dess tillämpning, inte minst vid tillståndsprövning, och att detta med fördel bör göras innan tillståndsgivning blir möjlig för miljöfarlig verksamhet som lagring av koldioxid.

Vänsterpartiet har i en reservation i betänkandet 2011/12:MJU11 motiverat skäl för översyn av miljöbalken. I reservationen lyfts bl.a. behovet av att tydliggöra miljöansvaret hos verksamhetsutövaren i lagstiftningen och i dess tillämpning. Regeringen bör ges i uppdrag att till riksdagen återkomma med direktiv för en översyn av miljöbalken. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Inga statliga subventioner för CCS-teknik

Vänsterpartiet menar att Sverige ska genomföra en energiomställning till ett energisystem som enbart baseras på förnybara energislag. Det är av yttersta vikt att investeringar i CCS-teknik inte motverkar nödvändiga investeringar i förnybar energi och energieffektivisering för att nå en ekologiskt hållbar energiproduktion. CCS-tekniken är för närvarande mycket dyr och osäker och Vänsterpartiet menar inte att den bör vara en del av CDM-systemet. Om basindustri eller energibolag vill bedriva utvecklingsarbete för tekniken ska det finansieras med deras egna medel. Regeringen bör ges i uppdrag att se över de statliga subventionerna så att inga statliga subventioner ges som stöd för CCS-teknik. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Använd CCS-tekniken för minskad koldioxidhalt

För att fasa ut de fossila bränslena är det nödvändigt med styrmedel som inte motiverar nybyggnation eller förlängd drift av fossilbaserade kraftverk. Användning av CCS-teknik kan vara av intresse till anläggningar för energiproduktion från biobränsle och därmed skapa förutsättningar för negativa utsläpp av koldioxid. Det begränsade lagringsutrymme som finns kan därmed bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären.

Vänsterpartiet menar att Vattenfalls arbete kring CCS-teknik ska fortsätta men att inriktningen framöver endast ska avse anläggningar för energiproduktion från biobränsle. Regeringen bör återkomma med förslag på att CCS-tekniken endast ska användas för anläggningar för energiproduktion från biobränslen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 april 2012  
Jens Holm (V)  
Torbjörn Björlund (V) Siv Holma (V)
Hans Linde (V) Kent Persson (V)

Publicerat

i

av

Kommentarer

Ett svar till ”Motion om koldioxidlagring”

  1. […] IPCC tar upp just detta med negativa utsläpp (sid 24). Vi i Vänsterpartiet 2012 lämnade in en motion om just negativa […]