En plattform för framtiden

De rödgröna har idag presenterat sin regeringsplattform (AB, SvT, DN). Ok, det är inget Vänsterpartimanifest, men det är i de flesta avseenden en bra plattform som osar framtid och förändring. Det viktigaste är den röda tråden av offentliga investeringar för att skapa fler jobb och lösa klimatkrisen, välfärdssatsningar samt de ökade inslagen av resursfördelning mellan rik och fattig.

Några av de rödgröna reformerna:

* 100 000 nya jobb inom klimatomställning och välfärden.

* 44 000 nya utbildningsplatser på högskolan, vuxenskolan och komvux.

* Höjt studiemedel med 600 kronor.

* Max fem barn per personal i förskolan och drygt 300 kronor  sänkt maxtaxa.

* FRA ska rivas upp, integriteten ska värnas.

* Byggande av 40 000 nya bostäder per år, majoriteten hyresrätter.

* Nytt klimatinvesteringsprogram – möjligheter för Sveriges kommuner, landsting och småföretag.

* Ett mer aktivt internationellt klimatarbete, EU ska gå från 20 till 30 %s minskning av utsläppen.

* Över 100 miljarder kr mer än regeringen i investeringar i kollektivtrafik och järnvägen.

* Avskaffad pensionärsskatt och billigare hemtjänst.

Nu har vi vårt framtidsdokument. Nu kör vi!

De rödgrönas regeringsplattform,

Reformera klimatpanelen

Den oberoende granskningen av FNs klimatpanel, IPCC, har idag offentliggjorts. Rapporten kräver en omorganisering av klimatpanelen. Även om jag tycker att man ställer väl hårda vetenskapliga krav på IPCC är det rätt att reformera organisationen.

Men om man verkligen vill öppna upp det internationella klimatarbetet borde man införa en permanent parlamentarisk församling kopplad till klimatkonventionen, under vilken IPCC arbetar. I denna församling skulle exempelvis nationella parlamentariker vara medlemmar och sammanträda regelbundet för att fatta beslut om viktiga klimatfrågor. Om någon tycker att detta ser ut som de första stapplande stegen mot ett världsparlament så säger jag OK, det låter finfint. Ett världsparlament är nämligen vad vi behöver för att kunna hantera de verkligt stora överlevnadsfrågorna som klimatförändringarna är.

Med en permanent parlamentarisk församling skulle man öka insynen, stärka förtroendet och förhoppningsvis öka kunskapen av det internationella klimatarbetet. När hamnar vi där? Inte vet jag, men så vitt jag vet har ännu ingen rest frågan ens.

Straffskatten på tåget

Debatterade miljö och klimat idag på P1 med de andra partierna. Hoppas att lyssnarna iallafall blev lite klokare på det. Kändes som att våra meningsmotståndare hade som främsta strategi att prata så mycket som möjligt när de fick ordet. När de inte hade ordet så avbröt de hela tiden. Debattnivån blev därefter.

Det som iallafall för mig stod helt klart efter debatten var:

* Moderaterna och Folkpartiet välkomnar uranbrytning i Sverige. Miljöminister Andreas Carlgren sa att han inte ville ha uranbrytning. Låter det förtroendeingivande? I hur många andra miljöfrågor har Centern inte redan lovat en sak och sedan gått med på något helt annat.

* Borgarna vill inte låta transportindustrin betala för sina utsläpp genom en kilometerskatt på långtradartrafik, men däremot vill man straffa tåget med fördubblade banavgifter till 2013. Detta riskerar att att göra gods- och persontransporter på räls mycket dyrare i framtiden. Varför straffa det miljövänliga tåget, men gynna lastbilarna? Carlgren sa att jag hade ”fel” om banavgifterna, men moderaternas Sofia Arkelsten tillstod att höjningarna behövdes till infrastrukturinvesteringar. Dessutom är de höjda banavgifterna inskrivna i både de borgerligas budget och i deras ”Nationell plan för infrastrukturinvesteringar 2010-2021”.

* Regeringen vill inte ha någon skatt på konstgödsel, trots att en sådan leder till minskade kväve- och fosforutsläpp. Vi rödgröna är ense om en sådan skatt.

* De borgerliga tycker att Naturskyddsföreningens granskning av oss partier (där regeringen sågades) är ”partisk”. Jag tycker den ger en klar bild av regeringens politik.

* Att vi rödgröna gör den största satsningen någonsin på kollektivtrafiken, att vi inte köper billiga utsläppskrediter, avvecklar kärnkraften i takt med att vi bygger ut förnybar energi. Och mycket annat.

Och mycket annat förstås. Lyssna gärna på debatten och döm själv!

Läs gärna mer om Vänsterpartiets förslag om gratis kollektivtrafik för studenter (AB och många andra medier).

Vapen eller bistånd?

De rödgröna har äntligen kommit överens om en väg ut ur kriget i Afghanistan (DN). Nästa år ska uttåget starta, det ska vara avklarat senast 2013. Sverige kommer satsa mer på bistånd och civila insatser i framtiden, enligt överenskommelsen.

Nu klarnar skillnaderna mellan blocken: Regeringen vill fortsätta det svenska kriget i Afghanistan. De vill till och med anslå mer pengar till militären. Redan nu lägger de tre gånger så mycket på krig som på bistånd i Afghanistan. De rödgröna vill följa omvärldens exempel och förbereda för ett tillbakadragande.

Carl Bildt och den borgerliga regeringen framstår som allt mer udda. När USA, Nederländerna, Kanada och en mängd andra länder förbereder ett tillbakadragande vill borgarna lägga mer pengar på krig.

Valet står den 19 september. Mer vapen eller bistånd till Afghanistans folk?

Överenskommelsen.

Fortsatt massarbetslöshet och klimatsvek

Borgarna har lagt fram sitt valmanifest. Det är tunt och ihåligt som en schweizerost. Den största delen av texten handlar om att berätta vad de redan har gjort. Det är få nya löften. Inga reformer. Inga förslag som utjämnar klyftor eller bidrar till lösningar på klimatkrisen.

Väntat med andra ord. Jonas Sjöstedt har rätt: en trött allians utan nyheter.

Det vi kan vara säkra på att med det som föreslås i manifestet får vi exakt samma politik som nu. Alltså mer sänkta skatter och ökade klyftor. Miljön tar de borgerliga knappt upp förutom att de lovar 40 000 kronor till de redan välbärgade som har råd att köpa en superdyr miljöbil som knappt existerar. Uppköpen av billiga utsläppskrediter (det man felaktigt kallar klimatbistånd) ska öka enligt manifestet. Det innebär att de kommer göra mindre utsläppsminskningar i Sverige.

Borgarna föreslår en politik för fortsatt massarbetslöshet och klimatsvek. Det kommer att genomskådas.

Se manifestet.

M = Miljonärer som Mörkar

Trots Europarådets uppmaning vägrar den moderatledda regeringen att införa öppenhet kring bidrag till de politiska partierna. Flera av partierna, V, MP, S, FP och C, redovisar frivilligt bidrag till partikassan. Men Moderaterna vägrar. Moderaterna är det parti som enskilt får mest donationer från företag och privatpersoner. Under 2000-talet har man tagit emot över 80 miljoner kronor. 30 miljoner bara till förra valrörelsen.

Hur påverkar det Ms politik? Hur hanterar man särintressen, utnämningar och annat? Om det kan vi bara spekulera, för någon öppenhet finns inte hos Moderaterna.

Men uppenbarligen är Moderaterna bra på att betala tillbaka. Nästan 80 procent av de svenska miljonärerna stödjer Moderaterna.

Jonas Sjöstedt.

Klimatlyftet

Vänsterpartiet driver Klimatlyftet. Det kommer att bli en satsning som både skapar tusentals nya jobb samt bidrar till lösningar på klimatkrisen. Hur ska det se ut? Läs mitt förslag nedan. Läs också mitt inlägg på Ecoprofile och mitt och Wiwi-Anne Johanssons på SvT.

Klimatlyftet – för klimatet och jobben
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och en fråga om global rättvisa. Vänsterpartiet vill minska utsläppen med 45 % till 2020. För att lyckas med det vill vi sätta igång något vi kallar Klimatlyftet: kraftiga satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning och en avveckling den fossila energiförbrukningen och kärnkraften.

1. En svensk vindkraftsindustri
Vi vill skapa goda gynnsamma förutsättningar för en vindkraftsindustri i Sverige och därför starta ett branschprogram för vindkraftsindustrin, ta fram ett nytt stöd för havsbaserad vindkraft, höja ambitionen för på elcertifikatsstödet och lösa problemet med uttagsskatt för de kooperativa vindkraftverken.

2. Klimatanpassa bostäderna
Vi vill satsa på nya, klimatsmarta bostäder och renovera det befintliga beståndet. Därför vill vi utvidga ROT-avdraget för att energieffektivisera våra bostäder, inte minst miljonprogrammets hus. Byggreglerna måste skärpas så att nya hus som byggs är klimatsmarta.

3. Stoppa tågkrånglet och bygg höghastighetsbanor
Vi vill höja banunderhållet för att minska tågförseningarna. Vi vill börja bygga höghastighetsbanor i Sverige och kraftigt höja infrastrukturanslagen till järnväg.

4. Fler och bättre kollektiva resor
Vi vill öka stödet till lokala spårinvesteringar i större tätorter och öka satsningen på kollektivtrafik i glesbygd. Vi vill dessutom låta alla under 19 år åka kollektivtrafik gratis.

5. En grön svensk fordonsindustri
Vi vill stimulera fram en utveckling som värnar både jobb och miljö inom en framtida fordonsindustri. Det betyder bl.a. stöd till miljövänliga bussar, stimulans till utbyggnad av biogas – och eltankställen samt införandet en koldioxidbaserad förmånsbeskattning som stimulerar mer energisnåla och miljövänliga bilar.

6. Miljöteknikfond
Vi vill genomföra en extra utdelning från Vattenfall på fem miljarder kronor för att skapa en ny fond för innovationer och miljöteknik.

7. Nystarta klimatinvesteringsprogrammet
Programmet minskade utsläppen av växthusgaser med lika mycket som ca 180 000 genomsnittliga svenskar orsakar under ett år.

8. Solenergi
Vi vill stärka den svenska solenergibranschen genom att ta fram ett planeringsmål för solenergi, förstärka de statliga stöden för solenergi och göra dem mer långsiktiga.

9. En hållbar måltid
Maten står för en tredjedel av hushållens klimatpåverkan. Kött står för den enskilt största belastningen. Vi vill därför verka för en minskad köttkonsumtion på 25 procent. Vi vill stödja framtagandet av ny smart vegetarisk mat och göra frukt och grönt billigare genom att sänka momsen på frukt och grönt. Vegetarisk mat är framtidens mat

10. Hållbar turism och naturvård
Antalet växt- och djurarter minskar i dramatisk omfattning, både i vår omvärld och i Sverige. Arbetsmarknadspolitiska projektet Gröna jobb som sysselsatte upp till 3000 personer över hela landet med viktigt naturvårdsarbete har dessvärre avvecklats av högerregeringen. Vi vill att projektet startas om.
Vi vill också göra satsningar inom glesbygden på småskaligt och ekologiskt jordbruk, ökade fiskepopulationer och rekreationsområden vilket genererar positiva, indirekta effekter inom närservice, infrastruktur, inflyttning och startande av nya företag.

Med dessa tio förslag tar vi viktiga kliv framåt mot ett hållbart samhälle och ett samhälle med full sysselsättning.

Miljösveket

Naturskyddsföreningen har granskat partiernas arbete med miljöfrågor. Inte oväntat får regeringen ett kraftigt underbetyg. Av 20 områden har regeringen endast värnat om miljön på fyra. Endast en femtedel av regeringens politik är alltså OK enligt Naturskyddsföreningen.

Är det nån som är förvånad? Nej, inte jag iallafall. Om man som regering öppnar upp för ny kärnkraft, ger godkännande till Förbifart Stockholm, lägger ned Klimatinvesteringsprogrammet, fuskar i klimatpolitiken, avskaffar skatten på handelsgödsel, gör om trängselavgifterna till biltullar (nu går pengarna till att bygga vägar istället för till kollektivtrafiken), avreglerar tågtrafiken, hyllar Vattenfalls jätteinköp av ny fossilkraft, tillåter jakt på nya arter, luckrar upp strandskyddet, minskar anslagen till naturreservat, häver förbudet mot dekaBDE, avskaffar den förra regeringens flygskatt – och det här blev långt, men det kan bli mycket längre – ja, då är man en regering som förtjänar underkänt av miljörörelsen. Fyra år med borgarna = ett kolsvart bokslut för miljön.

Eller som Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och generalsekreterare Svante Axelsson sammanfattar det på DN-debatt idag:

”I sammanfattning har regeringen tagit allvarliga steg tillbaka i den miljöpolitik som successivt byggts upp under decennier. Att utvecklingen av en ambitiösare miljöpolitik går för långsamt är en vanlig kritik, men att miljöpolitiken går åt fel håll i centrala frågor är unikt och djupt beklagligt.”

Miljöpartiet hamnar högst och får grönt ljus i 17 frågor, Vänsterpartiet i 16. Vänsterpartiet är alltså fyra gånger bättre än regeringen. Det är inte så illa. Men bra kan bli bättre. Det får vi se till.

tisdag kl 10.00 nästa vecka ska regeringen få stå till tals för sitt miljösvek. Kom gärna dit. Lyssna också på Sveriges radios miljödebatt nu på söndag kl 13.00. Jag debatterar för V.

Köttklimatrapport på danska

Nu har min och Toivo Jokkalas rapport Djurindustrin och klimatet – EU blundar och förvärrar översatts till danska: Landbrugsindustrien og klimaforandringerne – EU ignorerar og forvaerrer. Med danskan är vår rapport nu översatt till elva språk. Vad kul!

Förhoppningsvis bidrar den till att sätta fokus på köttindustrins negativa klimatpåverkan, och att åtgärder vidtas för ett klimatvänligare ätande. Danmark är, som bekant, en stor köttnation.

Stort tack till Line N Ankjaergaard som har översatt. Tak sa meget!

Se alla rapporter på Meatclimate.org