Stoppa Putins krig – öka produktionen av biogas

Rysslands anfallskrig mot Ukraina aktualiserar vikten av att snabbt göra oss oberoende av fossila bränslen. Enligt färska uppgifter från Energimyndigheten som jag har tagit del av härstammade hela 29 procent av den flytande naturgasen, LNG, från Ryssland. Det är helt orimligt. Vi ska inte göda Putins krig med pengar från hans fossila energi. Nu visar ny forskning från Svenska Miljöinstitutet och Chalmers att det går att ersätta den ryska fossilgasen med svenskproducerad biogas. Vad vaser energiminister Khashayar Farmanbar (S) göra för att främja ökad produktion av svensk hållbar biogas? Läs min fråga nedan eller här. Svar om ca en vecka.

Ökad produktion av flytande biogas
Skriftlig fråga 2021/22:1287, 2022-03-17 av Jens Holm (V) till Khashayar Farmanbar (S)

Rysslands anfallskrig mot Ukraina aktualiserar vikten av att snabbt göra oss oberoende av fossila bränslen. Enligt färska uppgifter från Energimyndigheten som jag har tagit del av härstammade hela 29 procent av den flytande naturgasen, LNG, från Ryssland. Det innebär att 157 000 ton av den totala LNG-importen på 540 000 ton kommer från Ryssland. LNG är ett fossilt bränsle som till stor del används inom sjöfarten. LNG kan ersättas med svensktillverkad klimatsmart biogas. Biogas har mycket hög klimatprestanda och bidrar till att minska växthusgasutsläppen när fossila bränslen ersätts.

Ny forskning från Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Chalmers visar att det finns en mycket stor potential för ökad svensk produktion av flytande biogas, LBG. Deras forskningsresultat visar att det är fullt möjligt att producera de mängder LBG som sjöfarten behöver – men det krävs en kraftfull utbyggnad av antalet biogasanläggningar i Sverige. Med rätt form av satsning skulle Sverige kunna tiofaldiga dagens produktion av flytande biogas till 20 terrawattimmar per år. För att uppnå det skulle det behövas upp till tio nya större svenska biogasanläggningar om året.

Regeringen har tidigare beslutat om ett produktionsstöd för biogas, något som Vänsterpartiet länge har efterfrågat. Men för att produktionen ska kunna öka än mer, och i synnerhet att mer flytande biogas ska kunna produceras, behövs en mer aktiv politik från regeringen. Rysslands anfallskrig och den än mer akuta klimatkrisen talar för att vi behöver höja tempot i omställningen mot 100 procent förnybar energi.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Khashayar Farmanbar:

Avser statsrådet att verka för nya åtgärder och styrmedel för att ytterligare öka produktionen av biogas i Sverige, i synnerhet flytande biogas?

Ska skogen offras på biobränslets altare?

Jag svarar Centerpartiet om biobränsle och den s k reduktionsplikten. Läs mitt svar hos Aftonbladet eller nedan.

Ska skogen offras på biobränslets altare?
Aftonbladet, 2022-02-24

Den som inte stödjer Centerpartiets gigantiska biobränslesatsning motarbetar klimatomställningen. På något annat sätt går inte att tolka Rickard Nordins (C) inlägg.

Nordin har dessutom fel när han påstår att alla partier utom SD i somras var överens om den stora inblandningen av biodrivmedel. Vänsterpartiet motsatte sig då som nu den stora användningen av biobränsle, vilket framgick av vår motion. I motsats till Centerpartiet anser Vänsterpartiet att vi har två stora miljökriser att hantera, klimatkrisen och utarmningen av biologisk mångfald, och dessa kriser måste hantera gemensamt.

Men Nordins höga tonläge är inte förvånande. Centern har lagt alla ägg i samma korg. Det är uppenbarligen biodrivmedel som ska lösa klimatkrisen. Men det kommer att vara omöjligt att producera så mycket biobränsle som reduktionsplikten kräver utan att Sverige blir beroende av stor import eller måste använda en oproportionerligt stor del av skogen i produktionen. Lägg där till regeringsprojektet Fossilfritt Sverige, påhejat av Centern, där merparten av de 22 färdplanerna fordrar en kraftig ökning av bioenergi. Hur ska Centern och regeringen få ihop det?

Är det skogen som ska offras på biobränslets altare?
Reduktionsplikten som princip är inte fel, men frågan handlar om proportioner. Vi har helt enkelt inte hur mycket bioråvara som helst som kan nyttjas hållbart med fungerande ekosystem. Därför behövs andra och skarpare klimatåtgärder för att våra klimatmål ska nås.

Vi i Vänsterpartiet har lagt förslag om en snabbare elektrifiering, ökade satsningar på hållbara godstransporter, minskat flygande, ökade investeringar i kollektivtrafiken, utbyggd cykelinfrastruktur, investeringsstöd till biogas och överlag ökade satsningar på s k transporteffektivitet, alltså överflytt från transportslag med stora utsläpp till klimatsmarta lösningar.

Där hade vi önskat ett större engagemang från Centern. Men har man gjort biobränslet till ett självändamål blir fokuset enögt. Som tur är blir Centerpartiet allt ensammare i även den här frågan.

Vi har förhoppningar om att hitta en lösning på reduktionsplikten i närtid. Regeringen skulle kunna börja med att tidigarelägga den kontrollstation som nu pågår och söka en dialog med oss andra.

Jens Holm, klimatpolitisk talesperson och ordförande riksdagens trafikutskott (V)

Rädda biogasbilen

Regeringen planerar för en ny miljöbilsdefinition där biogasbilar utesluts. Det vore mycket dumt. Gör om gör rätt. Läs min interpellation om detta här eller nedan.

Biogasbilars status som miljöbilar
Interpellation 2020/21:792, 2021-06-02 av Jens Holm (V) till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Som ett led i genomförandet av ändringsdirektiv (EU) 2019/1161 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon har regeringen remitterat förslaget Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Regeringen föreslår att den svenska miljöbilsdefinitionen ska ändras, trots att den nuvarande miljöbilsdefinitionen infördes så sent som den 1 juli 2020.

Den enda väsentliga förändringen blir att bilar som drivs av fordonsgas inte längre kommer att klassas som miljöbilar. Vänsterpartiet anser att detta är mycket olyckligt. Den fordonsgas som tankas i Sverige består till 95 procent av förnybar biogas som produceras hållbart i vårt närområde och ger mycket stor klimatnytta.

Den svenska gasbranschens mål är att fordonsgasen ska bestå av 100 procent biogas senast år 2023. Redan i dag minskar klimatpåverkan i genomsnitt med över 80 procent då man tankar fordonsgas i stället för bensin. Över 70 procent av vår biogas rötas av svenska rester och avfall, främst gödsel, avloppsslam och matavfall. Att röta biogas av gödsel är ofta en klimatvinst eftersom den hade läckt metan om den i stället spridits på åkrarna. I stort sett ingen biogas i Sverige tillverkas av skogsråvara. Sammantaget är det svårt att tänka sig ett bättre sätt att sluta lokala och regionala kretslopp och samtidigt bidra till fossilfria transporter än att satsa på biogas.

Sverige har under lång tid främjat biogas. Det betalas exempelvis ut 10 000 kronor i bonus vid inköp av gasbilar. Investeringsbidrag till biogasproduktion, uppgradering och gasmackar ges via Klimatklivet. I 2020 års vårändringsbudget sköt regeringen till ytterligare 120 miljoner kronor i produktionsstöd till biogas. Sommaren 2020 godkände EU-kommissionen Sveriges ansökan om att få fortsätta att skattebefria biogas i tio år till. Så sent som i januari 2021 formulerade regeringen målet att minst 75 procent av matavfallet ska tas om hand till växtnäring och biogas senast år 2023.

Med detta i åtanke framstår det som mycket motsägelsefullt att regeringen nu byter fot och vill frånta gasbilarna deras status som miljöbilar. Märkligast av allt är att samma infrastrukturdepartement som skickade ut detta förslag på remiss återigen verkade ömma för gasbilar två veckor senare, då de föreslog att merkostnaden vid besiktningen ska tas bort.

Argument har framförts att vi måste ändra den svenska miljöbilsdefinitionen för att uppfylla ändringsdirektiv (EU) 2019/1161. Det stämmer inte. EU-direktivet säger att minst 38,5 procent av bilarna i offentlig upphandling ska vara rena lätta fordon, vilket i praktiken motsvarar elbilar, vätgasbilar eller laddhybrider som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Detta krav föreslås skrivas in i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Därmed är saken klar.

Att dessutom ändra miljöbilsdefinitionen i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar är överflödigt, eftersom dessa ändå lyder under ovannämnda lag. Den ändring som föreslagits innebär att statliga myndigheter inte alls får upphandla fordonsgasbilar, annat än då särskilda skäl finns att inte välja ett rent lätt fordon.

Det framgår av motiveringen till förslaget till ny miljöbilsdefinition att denna ändring inte behövs för att uppfylla EU:s krav. Vad som däremot inte framgår alls är att förslaget innebär att fordonsgasbilar fråntas sin status som miljöbilar – trots att detta är den enda påtagliga förändringen. Konsekvensen att statliga myndigheter inte längre får upphandla gasbilar annat än i undantagsfall nämns inte med ett ord. Inte heller diskuteras den tydliga negativa signal förslaget sänder till alla kommuner, regioner, företag och privatpersoner: Skaffa inte biogasbilar; regeringen ser ingen framtid i dem. Den uppenbara risken att vi därigenom kväver hela biogasmarknaden berörs inte heller. Sverige behöver en långsiktig politik som styr mot hållbara transporter. Därför anser Vänsterpartiet att regeringens ryckighet gällande miljöbilar är mycket beklaglig. Vi anser att biogasbilar spelar en mycket viktig roll i omställningen av svensk transportsektor. Den signalen borde regeringen tydligt sända ut. Därför borde regeringen dra tillbaka sitt förslag. Vänsterpartiet vill att biogasbilarna fortsatt ska definieras som miljöbilar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Av vilka skäl anser regeringen att personbilar och lätta lastbilar som drivs av fordonsgas inte bör räknas som miljöbilar enligt förslaget Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster?
Har regeringen gjort en konsekvensanalys av förslagets effekter på biogasmarknaden?
Avser regeringen att lägga fram ett förslag där biogasbilar fortsatt klassas som miljöbilar?

När får vi besked om alla miljöbränslen?

Det är upprörande att EU – av marknadsfundamentalistiska skäl – lägger sig i hur vi vill främja miljövänliga drivmedel. Gott att Sverige äntligen fått igenom en förlängning av skattebefrielsen på biogas. Men hur blir det med skattenedsättningen av etanol och biodiesel? Se min skriftliga fråga till finansminister Magdalena Andersson (S) här eller nedan.

Skattebefrielse för miljöbränslen
I somras fick Sverige besked från EU-kommissionen om att skattebefrielsen för biogas kommer att förlängas med 10 år. Det var ett mycket positivt besked. Biogasen spelar en viktig roll för att minska utsläppen från transportsektorn. Men Sverige har även ansökt om undantag från EU:s statsstödsregler gällande etanol (E85) och biodiesel (HVO). Där har Sverige, märkligt nog, ännu inte fått något svar. Den skattebefrielsen löper ut vid årsskiftet om EU inte beslutar om förlängning. Dessutom finns stor risk för att skatteundantaget endast förlängs med ett år, något som inte är tillräckligt för att skapa långsiktiga förutsättningar för hållbara drivmedel.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:
Vad gör ministern för att Sverige så snart som möjligt ska få ett positivt besked om skattebefrielsen för etanol och biodiesel samt att vi ska få besked för längre än endast ytterligare ett års undantag?

………………………………………

Jens Holm (V)

Mer biogas till sjöfarten

Svensk sjöfart förbrukar drygt 30 terrawattimmar bränsle per år. Den absolut största delen (29 TWh) går till utrikes sjöfart och en mindre del (2 TWh) till inrikes. Bränslet är idag huvudsakligen fossilt; olja. Att ersätta denna olja med biogas vore en stor välgärning för klimatet, och rent tekniskt skulle vi i Sverige kunna producera ungefär 30 TWh biogas, LBG, till 2030.

Men det är fullt möjligt att biogasen skulle göra större nytta någon annanstans. Och i dagsläget produceras endast 1,3 TWh biogas i Sverige årligen, så att tala om att hela sjöfarten skulle försörjas med biogas ter sig i dagsläget som utopiskt. Mycket mer måste göras för att öka produktionen av biogas i Sverige. Och vi behöver bestämma oss tydligare för var biogasen gör bäst nytta. En del av de svaren finns i den nyligen publicerade biogasmarknadsutredningen: Mer biogas! För ett hållbart Sverige. SOU 2019:63.

Detta är några av slutsatserna i den rapport om potential för biogas inom sjöfarten som jag fått från Riksdagens utredningstjänst. Hela rapporten går att läsa här: RUT 2019_1636 Gasbehov sjöfarten

Varför kostar det mer att besiktiga biogasbilen?

Det ska vara lätt att göra rätt. De nya påbuden mot biogasbilar gör det krångligt och dyrt. Tänker ministern agera?  Läs min skriftliga fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) här eller nedan. Svar inom en vecka.

Kostnad för besiktning av biogasbilar
Skriftlig fråga 2018/19:670 av Jens Holm (V)
till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Sedan den 20 maj 2018 gäller nytt besiktningssystem för fordon som har bränslesystem för gas. För en ägare till en biogasbil innebär det att hen inför besiktning antingen själv ser till att gastanken och det övriga bränslesystemet synliggörs inför besiktningen, vilket inte är enkelt för en lekman, eller så får ägaren vända sig till en auktoriserad verkstad, som utför en kontroll. Kollen kostar runt 1 500 kronor och ger ett intyg som gäller i 15 månader. Detta är en betydande extra kostnad för dem som valt en bil med liten klimatpåverkan.

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli ett av de första välfärdsländerna som är fossilfria. Utsläppen från inrikes transporter ska dessutom minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. För att dessa målsättningar ska uppnås är det Vänsterpartiets uppfattning att det för individen ska vara lätt och lönsamt att välja de klimat- och miljömässigt hållbara alternativen. Vi behöver därför stärka möjligheterna för fler människor att göra dessa val. Att i detta fall öka utgifterna för dem som köper biogasbil motverkar en sådan inriktning och försvårar våra möjligheter till en nödvändig snabb klimatomställning.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra eller mildra de extrakostnader som ägare av biogasbilar drabbas av genom det nya besiktningssystemet?