V bästa järnvägspartiet

Järnvägsfrämjandet har offentliggjort partiernas svar på deras järnvägsenkät, och jag måste säga att Vänsterpartiet klart kom ut som bästa järnvägsparti. Läs mer hos Järnvägsfrämjandet. Nedan kan du se våra svar.

SVAR FRÅN VÄNSTERPARTIET
Frågor till de politiska partierna inför valet 2022.

 1. Styrmodeller. Trafikverkets förslag till Nationell plan för
  transportinfrastrukturen 2022 – 2033 bygger på historiska data om tidigare
  resandeutveckling och prognoser om framtida befolkningstillväxt, dvs är
  prognosstyrd. Man tar därvid inte hänsyn till nya politiska mål om klimat och
  resursanvändning eller regionalpolitik, som blivit alltmer prioriterade frågor i
  det allmänna medvetandet. Järnvägsfrämjandet anser att investeringar och
  underhåll av år infrastruktur ska styras av politiska mål. Vad anser ert parti?

  Vi instämmer i er kritik. Vi vill ha en målstyrning snarare än prognosstyrning
  av infrastrukturplaneringen. Våra klimatmål borde vara överordnade andra
  mål.
 2. Regional fördelning. I Trafikverkets förslag till Nationell plan föreslås
  investeringar som räknat per invånare i de olika regioner/län skiljer sig
  markant. Investeringsvolym per invånare i Stockholms regionen uppgår till
  19 000 kr medan exempelvis investeringsnivån per invånare i Kalmarregionen
  uppgår till 3000 kronor (kolumn 1 i tabellverket i planen). Järnvägsfrämjandet
  anser att satsningar i infrastruktur bör vara betydligt jämnare fördelad. Vad
  anser ert parti?

  Ja, det borde vara en jämlikare regional fördelning, man ska kunna bo, leva
  och transporteras i hela Sverige. Vi vill också ha en totalt sett större
  infrastrukturpott. Därför avsätter vi 170 miljarder kronor mer än regeringen
  för planperioden. Vi vill också stryka klimatskadliga motorvägar som
  Tvärförbindelse Södertörn (som dessutom är en investering som förstärker
  orättvisan i fördelningen av resurserna) och istället lägga pengarna på
  järnvägen och annan hållbar infrastruktur. Vi är det parti som i särklass
  budgeterar för mest pengar till hållbar infrastruktur. Se gärna vår motion om
  infrastrukturpropositionen
  :

 1. Regionala järnvägar. Över två miljoner människor bor i kommuner som
  trafikeras av regionbanor såsom Bohusbanan (Strömstad – Göteborg eller
  Stångådalsbanan (Linköping – Kalmar). Det finns ett tjugotal sådana banor i vårt
  land. Upprustning av dessa till helsvetsat spår och elektrifiering skulle kosta ca 20 miljarder konor i en engångsinvestering. Upprustningen kostar ungefär 0,1 miljarder kronor per mil, att jämföra med exempelvis Ostlänken, vars investeringskostnad beräknas till ca 5,5 miljarder kronor per mil. Järnvägsfrämjandet anser att de regionala banorna ska rustas upp i väntan på att nybyggnation av stambanor hinner påbörjas. Vad anser ert parti?

  Ja, vi vill rusta upp de regionala banorna. En del av vårt ökade anslag (setidigare fråga) ska gå till att rusta upp dessa.
 1. Nya stambanor. Anser ert parti att sådana ska byggas? Om ja, anser ni att
  de ska finansieras via lån för att kunna byggas utan avbrott och
  därmed bli klara snabbare än med årlig budgetfinansiering? Anser ni
  byggnationen ska ske i Trafikverkets regi eller via en
  totalentreprenad som upphandlas på en internationell marknad?
  Ungefär vilket år anser ert parti att stambanorna ska vara klara?

Ja, vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg. Vi vill att investeringen ska göras som ett separat lånefinansierat projekt vid sidan av den ordinarie infrastrukturbudgeten. Vi vill att det ska vara i en separat projektform. Vi vill att banorna ska stå klara 2030 eller snart därefter. Det går att bygga snabbt om bara finansieringen och viljan finns.

 1. Godstransporter på järnväg kräver mindre energi än på väg pga
  det 15 gånger lägre rullmotståndet mellan stålhjul och räls än mellan
  gummidäck mot asfalt. Med eldrivna lastbilar kvarstår ändå
  skillnaden i rullmotstånd till järnvägens fördel. Huvuddelen av
  godstransport på järnväg sker med ellok. I dag sker ca 20 % av
  transportarbetet på järnväg mot ca 50 % på väg och resten med
  sjöfart. Enligt Trafa sker 38 % av transportarbetet med lastbil på
  sträckor över 30 mil.

Anser ert parti att en större andel av godtransporterna ska ske på järnväg än i dag? Om ja, vilka
styrmedel vill ni använda?

Ja. Vi vill rusta upp järnvägen. Vi vill bygga ny järnväg. Vi vill ha särskilt stöd till godspendlar. Vi vill sänka järnvägens banavgifter. Vi vill införa en avståndsbaserad skatt/avgift på lastbilstransporter. Intäkterna kan gå till bättre järnvägsunderhåll.

 1. Större andel kollektivresande. Trafikanalys redovisar
  resandeutvecklingen mellan åren 2000 och 2019 där tåg ökat 80 %
  medan bilresande ökat betydligt mindre, ca 15 % liksom lokal
  kollektivtrafik. Detta är ett tecken på att människor tar hänsyn till
  klimatet. Men många klagar på höjda drivmedelskostnader.
  Trafikanalys statistik mellan 2000 och 2021 visar att körkostnaderna
  för bil har ökat 16 %, tåg med 30 % och lokal kollektivtrafik med 80 %.
  Avser ert parti att använda styrmekanismer för att kraftigt öka
  andelen kollektivt resande? Om ja, vilka?

  Ja. Vi har budgeterat för riktat statligt stöd till kollektivtrafiken. Vi vill reformera reseavdraget så att det blir avståndsbaserat och tydligare gynnar resor med kollektivtrafiken. Vi vill ha ett nationellt kollektivtrafikkort så att det blir lättare att resa i kollektivtrafiken oavsett ort.

Publicerat

i

av

Etiketter: