IPCC-rapporten

FNs klimatpanel, IPCC, har idag presenterat en delrapport till sin femte stora utvärdering om klimatförändringen. Låt oss hoppas att detta kommer att leda till en injektion av klimatarbetet. Jag hoppas på en massiv opinion för att rädda klimatet.

Läs kortversionen av IPCCs rapport här: http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM_Approved27Sep2013.pdf

Läs hela rapporten här: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/mindex.shtml

Sverige har allt att vinna på att gör före

 Läs gärna mitt och Jonas Sjöstedts inlägg på Brännpunkt idag.

Sverige har allt att vinna på att gör före
Svenska Dagbladet, 2013-09-27
Idag presenterar FN:s klimatpanel i Stockholm en av delrapporterna till sin stora vetenskapliga rapport om klimatförändringarna. Den senaste kom 2007 och väckte mycket stor uppmärksamhet. Vi får hoppas på detsamma och att det denna gång kan leda till en massiv folkopinion för klimatet och att rädda vår sargade värld. Vi vet redan nu att IPCC kommer att understryka resultaten från 2007. Denna gång kan de göra det med större noggrannhet och säkerhet: Vi människor förändrar klimatet genom våra utsläpp, det brådskar om vi vill göra något åt detta.

Det är hög tid för ett större politiskt ansvarstagande i klimatfrågan. Med all respekt för konsumenter och enskildas (viktiga) insatser, men inget kommer att hända på allvar förrän parlament och regeringar beslutar om kraftfulla åtgärder för att få ned våra utsläpp. Men världens ledare behandlar klimatfrågan som en Svarte Petter, man lägger ansvaret så fort man kan i någon annans knä. Sverige skulle här kunna agera annorlunda och ansvarsfullt. Vi har lyckats minska våra utsläpp med 20 procent sedan 1990. Detta bland annat genom införandet av världens första koldioxidskatt, utbyggd fjärrvärme med biobränsle till våra bostäder, satsningar på förnybar energi och klimatinvesteringar i främst kommuner och landsting.

Men det går inte att leva på gamla meriter längre. Vi är synnerligen oroade över den budget som finansminister Anders Borg just lagt fram. Samtidigt som regeringen föreslår ytterligare skattesänkningar utlovas inga nya tag på klimatområdet. Det mest konkreta vi hittar är ett antal fortsatta utredningar och att Sverige ska köpa upp ännu fler billiga och osäkra utsläppskrediter i andra länder – åtgärder som inte minskar utsläppen i Sverige

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg brukar understryka att Sverige står för en förhållandevis liten del av världens utsläpp. I absoluta siffror är det rätt, men inte om vi räknar per invånare, där lever vi i Sverige – precis som i de andra i-länderna – långt över vad som är hållbart. Men förutom det moraliska skälet att Sverige måste ta ett större ansvar finns också vår möjlighet att vara pådrivande och på så sätt påverka andra. Vi kan idag alla dra nytta av Tyskland framsynta beslut att avveckla kärnkraften och satsa på det förnybara. Tack vare landets stora satsningar på solenergi kan vi alla dra nytta av sjunkande priser på solceller. Nu när allt fler kommuner inser värdet av att fler cyklar gör kommunchefer och politiker studieresor till Amsterdam och Köpenhamn för att se hur man kan öka cyklandet. Idag är vi många som inspireras av Storbritanniens klimatlag som sätter ett tak för utsläppen och som alla regeringsdepartement måste anpassa sig till, även finansdepartementet. På samma sätt finns det länder som idag inspireras av vår koldioxidskatt, den första i världen. Den framhålls ofta – med rätta – som det enskilt mest effektiva sättet att få ned utsläppen.

Men koldioxidskatten infördes 1991. En hel del andra bra beslut har också tagits sedan dess, men de blir allt färre. Vi har en regering som hellre sitter still i båten istället för att ro framåt. Det är inte hållbart.

Förutom att detta är pinsamt nu när världens klimatforskarelit är på besök i vår huvudstad är Anders Borgs politik oansvarig och direkt livsfarlig för kommande generationer och alla de människor som lever i den fattiga delen av världen, de som idag drabbas av våra utsläpp. Kanske är det så att det inte finns något parti som gör det som verkligen krävs för att rädda klimatet, men Vänsterpartiet är i alla fall beredd att göra så mycket vi kan. Vi föreslår därför helt nya klimatmål för Sverige. Vi tror att de är de mest långtgående kraven som föreslås av partierna i Sverige.

Vänsterpartiet föreslår att de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska till 39,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2020. Det innebär en minskning med 52 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Regeringens målsättning är 40 procent, varav en tredjedel ska göras genom uppköp av osäkra utsläppskrediter.

Vi föreslår också ett helt nytt klimatbistånd, finansierat med nya additionella medel för att hjälpa utvecklingsländerna att minska sina utsläpp och anpassa sig till ett förändrat klimat. Vår princip är att förorenaren betalar och finansierar på så sätt en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken, cykling och järnvägen.

Vi avsätter en miljard kronor varje år för klimatinvesteringar i våra kommuner och landsting. Vi satsar på stärkta möjligheter för människor att göra hållbar val och ökad konsumtion av vegetarisk mat. Vi satsar på energieffektivisering av våra bostäder. Vi vill ha en upprustning av våra skolor och andra offentliga lokaler, för minskade utsläpp och bättre inomhusmiljö och vi ställer krav på hållbar upphandling. Vi föreslår 100 procent förnybar energi samt en avveckling av kärnkraften. Vi kommer att verka för att vi får Sveriges första klimatminister någonsin och ett separat klimatdepartement för att ytterligare skynda på omställningen av Sverige. Vi vill ha en koldioxidbudget likt den i Storbritannien för bättre ordning i klimatarbetet.

Vi drivs av en lika stark iver i att ställa om Sverige som oro för vilken en framtida värld kan bli för våra barn. Våra krav på skarpare klimatmål med tillhörande investeringar och nya åtgärder är inte orealistiska, utan det vårt samhälle behöver. Så kan Sverige återigen bli ett land som inspirerar och driver på.

JONAS SJÖSTEDT (V)
partiordförande

JENS HOLM (V)
klimatpolitisk talesperson

IPCC – dags för handling

Idag anländer FNs klimatpanel till Stockholm. På fredag ska de presentera en delrapport till sin femte stora vetenskapliga rapport om klimatförändringarna. Den senaste kom 2007 och väckte mycket stor uppmärksamhet. Vi får hoppas på detsamma denna gång. Vi vet redan nu att IPCC kommer att understryka resultaten från 2007. Denna gång kan de göra det med större noggrannhet och säkerhet: Vi människor förändrar klimatet genom våra utsläpp, det brådskar om vi vill göra något åt detta. Alltfler kräver nu politiskt ansvarstagande i klimatfrågan. Det tycker jag är helt rätt. Med all respekt för konsumenter och enskildas (viktiga) insatser, men inget kommer att hända på allvar förrän parlament och regeringar beslutar om kraftfulla åtgärder för att få ned våra utsläpp. I detta nu håller vi i Vänsterpartiet på att ta fram en motion kring detta – klimaträttvisa – samt vår alternativa budget till regeringens budgetproposition. Jag kan redan nu utlova:

* Skärpta klimatmål för Sverige. Vi föreslår det som jag tror blir de mest långtgående utsläppsmålen av alla partier i Sverige.

* Skärpta klimatmål för EU. Vi kommer att kräva att EU ska minska sina utsläpp med 40 procent till 2020.

* Klimatprogrammeet: En miljard kronor per år i lokala investeringar för minskade utsläpp och anpassning.

* Ökade åtgärder för att minska utsläppen från våra transporter; höjd koldioxidskatt, kilometeravgift för lastbilstransporterna, bonus-malus (premiera lågutsläppande bilar som de törstiga bilarna får betala), trängselavgifter.

* Massiva investeringar på järnväg och kollektivtrafiken.

* En massiv cykelsatsning.

* Flygskatt ->intäkterna till kollektivtrafiken.

* Krav på handlingsplan för att minska köttkonsumtionen samt satsnigar på hållbara livsmedel.

* Införandet av en klimatminister och klimatdepartement.

* Klimatbistånd som finansieras med nya additionella medel (vi tar inte från det ordinarie biståndet).

* Storsatsning på grön teknik samt samarbete med utvecklingsländer för att sprida den senaste bästa tekniken.

* Upprustning av våra bostäder och offentliga lokaler (inte minst skolor) för minskade utsläpp och bättre inomhusmiljö.

* Vision om 100 procent förnybart med extrastöd till förnybar energi och energieffektivisering samtidigt som kärnkraften avvecklas.

* En koldioxidbudget för bättre ordning i klimatarbetet.

Jag läste förresten med stort intresse Johan Rockströms, Margot Wallströms och Lazlo Szombatfalvys inlägg på DN-debatt igår. De kommer att lansera det klimatriskindex som de nämner på det klimatriskseminarium som jag är med och arrangerar  i andrakammarsalen nu på fredag. Det finns fortfarande några platser kvar för den som är intresserad.

Nu jobbar vi stenhårt för klimatet allihopa!

Ingen budget för miljön

Jag har just snabbläst regeringens budget, särskilt utgiftsområde 20 som rör miljö och klimat.  Det är tyvärr ingen upplyftande läsning.

Totalt sett får utgiftsområdet – efter år av neddragningar – en liten höjning av det totala anslaget; från 4,2 miljarder kronor till knappt 4,5 miljarder. Om man räknar med miljöforskningen blir det totala anslaget 5,1 miljarder kronor. I ljuset av att regeringen fortsätter att sänka skatter med m i l j a r d t a l s kronor är detta förstås en droppe i havet. Det enda höjda anslaget av rang är till 170 miljoner kronor mer till havs- och vattenmiljön. Det är välkommet eftersom regeringen kraftigt har dragit ned på det här området tidigare. Jag förvånas – och förfasas – över att regeringen fortsätter på den extremt låga nivån på marksanering, åtgärder för och skydd av värdefull natur och klimatanpassning. Allt detta är budgetposter som behöver STORA satsningar efter många år av eftersatt arbete som en följd av den borgerliga regeringens neddragningar.

År 2015 kommer miljö- och klimatanslaget att ligga kvar på samma nivå som 2014. Åren därefter aviserar regeringen nya neddragningar. Detta i tider då vi behöver satsa rejält på minskade utsläpp, klimatanpassningar och skydda miljön. Så här skriver man (min fetning):

”För 2014 föreslår regeringen att 5 156 miljoner kronor anvisas inom området. För 2015–2017 beräknar anslagen till 5 138 miljoner kronor, 5 109 miljoner kronor samt 5 080 miljoner kronor för respektive år. Den totala anslagsnivån för utgiftsområdet för 2014 beräknas öka med 263 miljoner kronor för att sedan ligga kvar på en nivå på ca. 5 miljarder kronor 2015–2017.” (UO20, sid 12)

På klimatområdet är uppköp av billiga – och osäkra – utsläppskrediter samt att förlita sig på EU-beslut de bärande delarna. Inga nya skarpa förslag, vad jag kan hitta. Däremot vill regeringen öka uppköpen av CDM med drygt 20 procent, från 93 till 115 miljoner kronor. Det kan vara bra med insatser i andra länder, men de ska aldrig få avräknas på det svenska klimatmålet. Om någon undrar varför det händer så lite på klimatområdet här hemma så är svaret att regeringen väljer billiga kredituppköp istället. Och nu tänker man göra ännu mer av detta.

Vi stockholmare och andra (stor)stadsbor kommer i år igen att plågas av dålig luftkvalite, i synnerhet höga partikelnivåer. Trots EU-kritik och dom i EUs domstol skriver regeringen att man vill fortsätta att UTREDA hur man ska komma tillrätta med den dåliga luften som följd av dubbdäck. Så här skriver man (s 66, UO20):

”Regeringen aviserade i budgetpropositionen 2013 sin avsikt att utreda möjligheten att ytterligare reglera användningen av dubbdäck lokalt. Arbetet intensifieras under 2014.”

Varför detta ständiga utredande?

Jo, regeringen är oense internt. Finansminister Anders Borg sätter stopp och då tvingas miljöminister Lena Ek ”utreda”. Asmatiker, barn med känsliga luftvägar och innerstadsbor får fortsätta och hosta och kippa efter andan. Tack för det, Anders Borg.

Kemikaliearbetet får ett litet tillskott. En skatt på kemikalier ska utredas. Välkommet, men inte tillräckligt. Dessutom måste fokus vara på utfasning och förbud av farliga kemikalier. Industrin ska inte kunna köpa sig fri flera decennier framöver.

Summa sumarum, Anders Borg fortsätter att sänka skatterna för höginkomsttagare. Miljön får betala priset.

Climate change – risk and opportunity indicator

Welcome to our seminar about climate change and growing risks next Friday.

When: 09.00-15.45, 27th of September 2013
Where: The former second chamber of the Swedish Parliament, Riksdagen

Climate change is a global risk issue. In addition, we have now a situation where the
emissions are so big that the probability for extreme warming, 6°C or more, has reached such
high levels that we no longer can ignore this risk. Despite the seriousness of the issue, we have witnessed how it in media as well as among politicians and in business has been argued that the uncertainty, when it comes to exactly how
serious the risks of climate change are, has motivated that we shall wait for less uncertain data
from the scientists before we act. From a risk perspective this is an incorrect reasoning since
increased uncertainty regarding big threats leads to more forceful action – not less.
We want this meeting to be relatively small to enable a dynamic dialogue, and are happy to
see people with different competences and background participating. We therefore appreciate
if you when registering can note what particular interest you have regarding global risks.

To register (which is mandatory in order to be able to enter in the parliament), please
send an email to, latest 24/9: anmalan.riksdagen@mp.se 

For questions about the project, the launch or the next steps, please contact:
Dennis Pamlin, Project Manager, Global Challenges Foundation dennis@globalchallenges.org

For questions about GLOBE, please contact: jens.holm@riksdagen.se

Global Risk and Opportunity Indicator
arrangeras i samarbete med GLOBE Sverige och MP

9.00 Welcome to the Swedish Parliament and the old second chamber of parliament.
Jens Holm, Vice-President of GLOBE Sweden, Member of Parliament & Åsa Romson, Member of parliament, Member of GLOBE Sweden
9.05 Welcome to the Global Risk Panel, launch of the Global Risk & Opportunity indicator and Introduction to Global Challenges Foundation
Margot Wallström, spokes person, Global Challenges Foundation
9.20 Welcome and comment
Christiana Figueres, Executive Secretary of the UNFCCC (v)
9.30 Introduction to the Global Risk and Opportunity Indicator
Dennis Pamlin, Project Manager, Global Challenges Foundation
9.45 How the complexity of nature affects risks, climate change and beyond
Johan Rockström, Executive Director of Stockholm Resilience Centre

10.00 The current IPCC work, what’s included and what is not in the sensitivity numbers
Bill Hare, Founder and CEO of Climate Analytics
10.15 Assessing global threats and communicating to guide policy development.
Kennette Benedict, Executive director and publisher, The Bulletin of the Atomic Scientists
10.30 Global high impact risks and the BASIC expert group PAN Jiahua, Professor of Economics and Director, Institute for Urban & Environmental Studies, Chinese Academy of Social Sciences (v)

10.35 Discussion + Q&A All

10.55 Break All

11.20 Global high impact risks and the financial sector
Paul Dickinson, Executive Chairman, CDP
11.35 Global high impact risks and reinsurance
David Bresch Director Sustainability & Political Risk Management Swiss Re (v)
11.50 Global high impact risks investment and banking
Nick Robins, Head of climate change centre of excellence at HSBC
12.05 Global high impact risks, the actuarial profession and policy implications
Nick Silver, founder and director of the Climate Bonds Initiative (CBI)

12.20 Discussion + Q&A All

12.40 Lunch and informal discussions All

13.40 Global high impact climate risk and security policy
Tilman Brück, Director of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
13.55 Global Governance and global risk: the need for new thinking
David Held, Professor of Politics and International Relations at Durham University (v)

14.10 Discussion + Q&A All

14.30 Summary and thanks to those in the panel and in the audience that have to leave
Margot Wallström & Dennis Pamlin

14.45 Break All

15.00 What is next for global climate risks? Climate expert
15.20 The Stockholm Global Risk Declaration and next steps
Margot Wallström & Dennis Pamlin + All
15.45 End
Overview of speakers (alphabetical order)
Kennette Benedict, is the Executive Director and Publisher of the Bulletin of the Atomic Scientists. She came to the Bulletin from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, where she directed the international peace and security program from 1992 to 2005. She also established and directed the foundation’s initiative in the former Soviet Union from 1992 to 2002. Before joining the foundation in 1987, she taught at Rutgers University (1980-1981) and at the University of Illinois at Urbana Champaign (1981-1985). Benedict received her A.B. from Oberlin College and a PhD in political science from Stanford University. Her media appearances include interviews on ABC’s 20/20, CNN, CNN International, BBC, CBC, NPR, CTV, Voice of America, Fox News Channel, Agence Presse-France, and Al Jazeera. She has been quoted in USA Today, the Chicago Tribune, Village Voice, Los Angeles Times, and Congressional Quarterly, among others. She appears regularly on radio news and talk shows in the United States, Britain, and Australia.

David Bresch, heads the Sustainability & Political Risk Management unit at Swiss Re. A central role of the team is to guide Swiss Re’s commitment to provide ethical, environmentally and socially responsible financial services. For Swiss Re as a global risk taker, climate issues feature prominently on the agenda1. David Bresch has been a member of the official Swiss delegation to the UNFCCC COP15 (2009) in Copenhagen, COP16 (2010) in Cancun, COP17 (2011) in Durban and COP18 in Doha 2012. His previous roles at Swiss Re since 2000 include Head of University and Risk Research Relations and Head Atmospheric Perils Group. He served as Swiss Re’s chief architect for natural catastrophe risk assessment models and has been member of the deal teams for many innovative risk transfer transactions, like cat bonds and weather index solutions.

Tilman Brück, became the eighth Director of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in January 2013. Tilman Brück is a development economist who trained at Glasgow University and Oxford University. His research interests include the inter-relationship between peace, security and development (especially at the micro-level), the economics of post-war reconstruction, and the economics of terrorism and security policy, with country experiences in Angola, Colombia, Kyrgyzstan, Nicaragua, Mongolia, Mozambique, Rwanda, Uganda, and Ukraine. Tilman Brück also collects and analyses household-level surveys to study poverty and employment and how they relate to conflict. He is a co-founder and co-director of the Households in Conflict Network and a founding member of the Global Young Academy. He was previously a full professor of development economics at Humboldt-University of Berlin and a head of department at the German Institute for Economic Research (DIW). Tilman Brück has also worked as an adviser and consultant for numerous governments and international organizations.

Paul Dickinson, is the Executive Chairman of CDP. He founded CDP in 2000 having previously founded and developed Rufus Leonard Corporate Communications and, more recently, EyeNetwork, the largest videoconference service in Europe. Member of the Environmental Research Group of the UK Faculty and Institute of Actuaries. Author of various publications including ‘Beautiful Corporations’.

Bill Hare, is a Climate Scientist with twenty-five years experience in the science, impacts and policy responses to climate change and stratospheric ozone depletion. He is a founder and CEO of Climate Analytics, a non profit company based in Berlin, which was established in 2008 to synthesize and advance scientific knowledge in the area of climate change and provide state-of-the-art solutions to global and national climate change policy challenges. He is a visiting scientist in the Earth System Analysis – Research Domain I at the Potsdam Institute for Climate Impacts Research since 2002. Areas of scientific and policy expertise include the science and impacts of climate change, international climate policy, including the architecture of the international climate regime; climate system response to greenhouse gas forcing and the assessment of emission pathways. Since 2008 the main focus of his scientific work has been on developing the PRIMAP (Potsdam Real-time Integrated Model for Assessment of emission Paths) model. At present he is directing the SURVIVE Project which is providing scientific, policy, analytical and strategic support, capacity building and advice for delegations from the small island states (SIDS) and the least developed countries (LDCs) in the international climate negotiations. He was a Lead Author for the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which was awarded the Nobel Peace Prize in 2007.

David Held, is Master of University College, Durham and Professor of Politics and International Relations at Durham University. Among his most recent publications are Gridlock:Why Global Cooperation is Failing when We Need It Most (2013), Cosmopolitanism: Ideals and Realities (2010), Globalisation/Anti-Globalisation (2007), Models of Democracy (2006), Global Covenant (2004), Global Transformations: Politics, Economics and Culture (1999), and Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (1995). His main research interests include the study of globalisation, changing forms of democracy and the prospects of regional and global governance. He is a Director of Polity Press, which he co-founded in 1984, and General Editor of Global Policy .

Dennis Pamlin, Project Manager, Global Challenges Foundation, is an entrepreneur and founder of 21st Century Frontiers. He works with companies, governments and NGOs as a strategic economic, technology and innovation advisor. His background is in engineering, industrial economy and marketing. Mr Pamlin worked as Global Policy Advisor for WWF from 1999 to 2009. During his tenure, Pamlin initiated WWFs Trade and Investment Programme work in the BRICs (Brazil, Russia, India, China and South Africa) and led the work with companies (especially high-tech companies such as ICT) as solution providers. Pamlin is currently an independent consultant as well as Director for the Low Carbon Leaders Project under the UN Global Compact and is a Senior Associate at Chinese Academy of Social Sciences. Current work includes work to establish a web platform to promote transformative solutions, creating the first portal that will allow public procurement to identify transformative solutions. Pamlin is also exploring how new ideas can be financed through web-tools/apps and the cultural tensions between the “west” and the re-emerging economies (with focus on China and India).

PAN Jiahua, is currently director-general, Institute for Urban & Environmental Studies, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), and professor of economics at CASS Graduate School. Received his PhD at Cambridge University in 1992. Areas of interest include economics of sustainable development, energy and climate policy, world economy and environmental and natural resource economics. Worked for the UNDP Beijing Office as an advisor on environment and development; Lead author of the IPCC Working Group III 3rd and 4th Assessment Report on Mitigation; Member of China National Expert Panel on Climate Change; Member of National Foreign Policy Advisory Group; Advisor to the Ministry of Environment Protection. Vice president of the Chinese Society of Ecological Economists, vice president of Chinese Energy Association. Co-editor of Climate Change 2007: mitigation published by Cambridge University Press and author of over 300 papers, articles and books in both English and Chinese.

Nick Robins, is Head of the Climate Change Centre of Excellence at HSBC in London. Launched in October 2007, the Centre’s mission is to analyse the commercial consequences of climate change for the HSBC Group and its clients. Since joining Nick has co-authored research on strategic climate investment themes (Gathering Momentum, Sept 2008), climate risk (Oil & Carbon, Sept 2008), climate change and fiscal stimulus (Green Rebound, Jan 2009 & A Climate of Recovery, Feb 2009), as well as emerging market potential (A spectrum of choices, Nov 2008). Since January 2009 Nick co-chairs the Climate Change Working Group of the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). He is a member of the UK Government’s Sustainable Development Panel, BT’s CSR Leadership Panel and GE’s Stakeholder Review Panel. He is a fellow of the Royal Society of Arts and an Associate Member of the Securities and Investment Institute. He has a BA (First Class) in History from Cambridge University and a MSc (with Distinction) in International Relations from the London School of Economics.

Johan Rockström, is the Executive Director of Stockholm Resilience Centre, and a Professor in Environmental Science at Stockholm University, with emphasis on water resources and global sustainability. He was director of the Stockholm Environment Institute in 2004–2012. Johan is an internationally recognized scientist with more than 15 years’ experience of research on agriculture, water resources and ecosystem services, and over 100 research publications in fields such as global environmental change, resilience, agriculture, global water resources, and food production. He has served as advisor to several international organizations, governments, and the European Union, and is a frequent key-note speaker at both the international research arena and among policy makers. Johan was in 2013 for the second consecutive year appointed most influential person in Sweden within the environmental field. His most recent books are The Human Quest (with Mattias Klum) and Bankrupting Nature (with Anders Wijkman).

Nick Silver, founder and director of the Climate Bonds Initiative (CBI), which is working with governments and MLIs to develop policies that will facilitate institutional investment at scale in the low carbon economy. Nick is co-ordinating the Local Authority Energy Efficiency Partnership (LEEP) which is working with municipalities to bring in large scale investment into domestic energy efficiency. Until recently Nick was Chairman of the Resource and Environment Group of the UK actuarial profession. Nick is a visiting fellow at the Grantham Institute and senior honorary visiting fellow at Cass Business School. Nick has advised the UK’s Environment Department (DEFRA) and Development Department (DFID) and the German Development Department (GTZ) on climate finance in developing countries, presented at the launch of the Climate Investment Funds at the World Bank and at a number of UNFCCC conferences and G8 Gleneagles dialogue conferences. Nick is part of the UK Government’s Capital Markets Climate Initiative which aims to drive large scale investment into climate change mitigation and adaptation.

Margot Wallström, is a former Member of Parliament, Cabinet Minister of Sweden and diplomat, who until recently held the post of United Nations Special Representative of the Secretary-General (SRSG) on Sexual Violence in Conflict. Prior to this, she served for ten years as European Commissioner: 1999–2004 as Environment Commissioner, and 2004–2010 as Vice President and Commissioner for Institutional Relations and Communication Strategy in the Barroso Commission. She is currently the chairman of Lund University in Sweden.

Klimatriskseminarium

Jag är med och arrangerar ett spännande seminarium på temat klimatförändringen och ökade risker, fredagen den 27 september. Se nedan. Och anmäl dig om du vill komma!

Lansering av “Global Risk and Opportunity Indicator” och den första riskdiskussionen kring IPCCs nya rapport

Den 27e september möts några av världens främsta riskexperter i Stockholm för att diskutera hur IPCCs nya data bör tolkas av de som behöver beslutsunderlag för konkret handling.  Klimatfrågan är en global riskfråga. Vi har dessutom nu en situation där utsläppen är så stora att sannolikheten för extrem uppvärmning, sex grader eller mer, nått så höga nivåer att vi inte längre får ignorera denna risk. Trots frågans allvar har vi sett prov på hur det i media, bland politiker och inom näringslivet har hävdats att osäkerheten, då det gäller exakt hur allvarlig klimatriskerna är, motiverat att vi skall vänta på mindre osäkra data från forskarna innan vi agerar. Vid detta möte kommer även stiftelsen Global Challenges Foundation att lansera en global risk- och möjlighetsindikator som, baserat på IPCCs nya data, gör det möjligt att enkelt se vilka riskerna är för olika uppvärmningar vid olika växhusgaskoncentrationer.

När: Kl. 09.00-15.45, 27 September
Var: I riksdagshusets andrakammarsal
Anmälan: anmalan.riksdagen@mp.se senast ti 24/9, kl 12.00. Skriv gärna: ”klimat- och riskseminarium” i ämnesraden.
Språk: Engelska
Mat: Vi bjuder på vegetarisk lunch och kaffe!

Hjärtligt välkomna!

För frågor om GLOBE kontakta:
jens.holm@riksdagen.se

Global Risk and Opportunity Indicator
arrangeras i samarbete med GLOBE Sverige och MP

9.00 Welcome to the Swedish Parliament and the old second chamber of parliament. 
Jens Holm, Vice-President of GLOBE Sweden, Member of Parliament & Åsa Romson, Member of parliament, Member of GLOBE Sweden
9.05 Welcome to the Global Risk Panel, launch of the Global Risk & Opportunity indicator and Introduction to Global Challenges Foundation 
Margot Wallström, spokes person, Global Challenges Foundation
9.20 Welcome and comment 
Christiana Figueres, Executive Secretary of the UNFCCC (v)
9.30 Introduction to the Global Risk and Opportunity Indicator 
Dennis Pamlin, Project Manager, Global Challenges Foundation
9.45 How the complexity of nature affects risks, climate change and beyond
Johan Rockström, Executive Director of Stockholm Resilience Centre

10.00 The current IPCC work, what’s included and what is not in the sensitivity numbers 
Bill Hare, Founder and CEO of Climate Analytics
10.15 Assessing global threats and communicating to guide policy development. 
Kennette Benedict, Executive director and publisher, The Bulletin of the Atomic Scientists 
10.30 Global high impact risks and the BASIC expert group PAN Jiahua, Professor of Economics and Director, Institute for Urban & Environmental Studies, Chinese Academy of Social Sciences (v)

10.35 Discussion + Q&A All 

10.55 Break All

11.20 Global high impact risks and the financial sector 
Paul Dickinson, Executive Chairman, CDP
11.35 Global high impact risks and reinsurance 
David Bresch Director Sustainability & Political Risk Management Swiss Re (v)
11.50 Global high impact risks investment and banking  
Nick Robins, Head of climate change centre of excellence at HSBC
12.05 Global high impact risks, the actuarial profession and policy implications 
Nick Silver, founder and director of the Climate Bonds Initiative (CBI)

12.20 Discussion + Q&A All

12.40 Lunch and informal discussions All

13.40 Global high impact climate risk and security policy 
Tilman Brück, Director of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
13.55 Global Governance and global risk: the need for new thinking 
David Held, Professor of Politics and International Relations at Durham University (v)

14.10 Discussion + Q&A All

14.30 Summary and thanks to those in the panel and in the audience that have to leave 
Margot Wallström & Dennis Pamlin

14.45 Break All

15.00 What is next for global climate risks?  Climate expert
15.20 The Stockholm Global Risk Declaration and next steps 
Margot Wallström & Dennis Pamlin + All 
15.45 End
Overview of speakers (alphabetical order)
Kennette Benedict, is the Executive Director and Publisher of the Bulletin of the Atomic Scientists. She came to the Bulletin from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, where she directed the international peace and security program from 1992 to 2005. She also established and directed the foundation’s initiative in the former Soviet Union from 1992 to 2002. Before joining the foundation in 1987, she taught at Rutgers University (1980-1981) and at the University of Illinois at Urbana Champaign (1981-1985). Benedict received her A.B. from Oberlin College and a PhD in political science from Stanford University. Her media appearances include interviews on ABC’s 20/20, CNN, CNN International, BBC, CBC, NPR, CTV, Voice of America, Fox News Channel, Agence Presse-France, and Al Jazeera. She has been quoted in USA Today, the Chicago Tribune, Village Voice, Los Angeles Times, and Congressional Quarterly, among others. She appears regularly on radio news and talk shows in the United States, Britain, and Australia.

David Bresch, heads the Sustainability & Political Risk Management unit at Swiss Re. A central role of the team is to guide Swiss Re’s commitment to provide ethical, environmentally and socially responsible financial services. For Swiss Re as a global risk taker, climate issues feature prominently on the agenda1. David Bresch has been a member of the official Swiss delegation to the UNFCCC COP15 (2009) in Copenhagen, COP16 (2010) in Cancun, COP17 (2011) in Durban and COP18 in Doha 2012. His previous roles at Swiss Re since 2000 include Head of University and Risk Research Relations and Head Atmospheric Perils Group. He served as Swiss Re’s chief architect for natural catastrophe risk assessment models and has been member of the deal teams for many innovative risk transfer transactions, like cat bonds and weather index solutions.

Tilman Brück, became the eighth Director of the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in January 2013. Tilman Brück is a development economist who trained at Glasgow University and Oxford University. His research interests include the inter-relationship between peace, security and development (especially at the micro-level), the economics of post-war reconstruction, and the economics of terrorism and security policy, with country experiences in Angola, Colombia, Kyrgyzstan, Nicaragua, Mongolia, Mozambique, Rwanda, Uganda, and Ukraine. Tilman Brück also collects and analyses household-level surveys to study poverty and employment and how they relate to conflict. He is a co-founder and co-director of the Households in Conflict Network and a founding member of the Global Young Academy. He was previously a full professor of development economics at Humboldt-University of Berlin and a head of department at the German Institute for Economic Research (DIW). Tilman Brück has also worked as an adviser and consultant for numerous governments and international organizations.

Paul Dickinson, is the Executive Chairman of CDP. He founded CDP in 2000 having previously founded and developed Rufus Leonard Corporate Communications and, more recently, EyeNetwork, the largest videoconference service in Europe. Member of the Environmental Research Group of the UK Faculty and Institute of Actuaries. Author of various publications including ‘Beautiful Corporations’.

Bill Hare, is a Climate Scientist with twenty-five years experience in the science, impacts and policy responses to climate change and stratospheric ozone depletion. He is a founder and CEO of Climate Analytics, a non profit company based in Berlin, which was established in 2008 to synthesize and advance scientific knowledge in the area of climate change and provide state-of-the-art solutions to global and national climate change policy challenges. He is a visiting scientist in the Earth System Analysis – Research Domain I at the Potsdam Institute for Climate Impacts Research since 2002. Areas of scientific and policy expertise include the science and impacts of climate change, international climate policy, including the architecture of the international climate regime; climate system response to greenhouse gas forcing and the assessment of emission pathways. Since 2008 the main focus of his scientific work has been on developing the PRIMAP (Potsdam Real-time Integrated Model for Assessment of emission Paths) model. At present he is directing the SURVIVE Project which is providing scientific, policy, analytical and strategic support, capacity building and advice for delegations from the small island states (SIDS) and the least developed countries (LDCs) in the international climate negotiations. He was a Lead Author for the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which was awarded the Nobel Peace Prize in 2007.

David Held, is Master of University College, Durham and Professor of Politics and International Relations at Durham University. Among his most recent publications are Gridlock:Why Global Cooperation is Failing when We Need It Most (2013), Cosmopolitanism: Ideals and Realities (2010), Globalisation/Anti-Globalisation (2007), Models of Democracy (2006), Global Covenant (2004), Global Transformations: Politics, Economics and Culture (1999), and Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (1995). His main research interests include the study of globalisation, changing forms of democracy and the prospects of regional and global governance. He is a Director of Polity Press, which he co-founded in 1984, and General Editor of Global Policy .

Dennis Pamlin, Project Manager, Global Challenges Foundation, is an entrepreneur and founder of 21st Century Frontiers. He works with companies, governments and NGOs as a strategic economic, technology and innovation advisor. His background is in engineering, industrial economy and marketing. Mr Pamlin worked as Global Policy Advisor for WWF from 1999 to 2009. During his tenure, Pamlin initiated WWFs Trade and Investment Programme work in the BRICs (Brazil, Russia, India, China and South Africa) and led the work with companies (especially high-tech companies such as ICT) as solution providers. Pamlin is currently an independent consultant as well as Director for the Low Carbon Leaders Project under the UN Global Compact and is a Senior Associate at Chinese Academy of Social Sciences. Current work includes work to establish a web platform to promote transformative solutions, creating the first portal that will allow public procurement to identify transformative solutions. Pamlin is also exploring how new ideas can be financed through web-tools/apps and the cultural tensions between the “west” and the re-emerging economies (with focus on China and India).

PAN Jiahua, is currently director-general, Institute for Urban & Environmental Studies, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), and professor of economics at CASS Graduate School. Received his PhD at Cambridge University in 1992. Areas of interest include economics of sustainable development, energy and climate policy, world economy and environmental and natural resource economics. Worked for the UNDP Beijing Office as an advisor on environment and development; Lead author of the IPCC Working Group III 3rd and 4th Assessment Report on Mitigation; Member of China National Expert Panel on Climate Change; Member of National Foreign Policy Advisory Group; Advisor to the Ministry of Environment Protection. Vice president of the Chinese Society of Ecological Economists, vice president of Chinese Energy Association. Co-editor of Climate Change 2007: mitigation published by Cambridge University Press and author of over 300 papers, articles and books in both English and Chinese.

Nick Robins, is Head of the Climate Change Centre of Excellence at HSBC in London. Launched in October 2007, the Centre’s mission is to analyse the commercial consequences of climate change for the HSBC Group and its clients. Since joining Nick has co-authored research on strategic climate investment themes (Gathering Momentum, Sept 2008), climate risk (Oil & Carbon, Sept 2008), climate change and fiscal stimulus (Green Rebound, Jan 2009 & A Climate of Recovery, Feb 2009), as well as emerging market potential (A spectrum of choices, Nov 2008). Since January 2009 Nick co-chairs the Climate Change Working Group of the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). He is a member of the UK Government’s Sustainable Development Panel, BT’s CSR Leadership Panel and GE’s Stakeholder Review Panel. He is a fellow of the Royal Society of Arts and an Associate Member of the Securities and Investment Institute. He has a BA (First Class) in History from Cambridge University and a MSc (with Distinction) in International Relations from the London School of Economics.

Johan Rockström, is the Executive Director of Stockholm Resilience Centre, and a Professor in Environmental Science at Stockholm University, with emphasis on water resources and global sustainability. He was director of the Stockholm Environment Institute in 2004–2012. Johan is an internationally recognized scientist with more than 15 years’ experience of research on agriculture, water resources and ecosystem services, and over 100 research publications in fields such as global environmental change, resilience, agriculture, global water resources, and food production. He has served as advisor to several international organizations, governments, and the European Union, and is a frequent key-note speaker at both the international research arena and among policy makers. Johan was in 2013 for the second consecutive year appointed most influential person in Sweden within the environmental field. His most recent books are The Human Quest (with Mattias Klum) and Bankrupting Nature (with Anders Wijkman).

Nick Silver, founder and director of the Climate Bonds Initiative (CBI), which is working with governments and MLIs to develop policies that will facilitate institutional investment at scale in the low carbon economy. Nick is co-ordinating the Local Authority Energy Efficiency Partnership (LEEP) which is working with municipalities to bring in large scale investment into domestic energy efficiency. Until recently Nick was Chairman of the Resource and Environment Group of the UK actuarial profession. Nick is a visiting fellow at the Grantham Institute and senior honorary visiting fellow at Cass Business School. Nick has advised the UK’s Environment Department (DEFRA) and Development Department (DFID) and the German Development Department (GTZ) on climate finance in developing countries, presented at the launch of the Climate Investment Funds at the World Bank and at a number of UNFCCC conferences and G8 Gleneagles dialogue conferences. Nick is part of the UK Government’s Capital Markets Climate Initiative which aims to drive large scale investment into climate change mitigation and adaptation.

Margot Wallström, is a former Member of Parliament, Cabinet Minister of Sweden and diplomat, who until recently held the post of United Nations Special Representative of the Secretary-General (SRSG) on Sexual Violence in Conflict. Prior to this, she served for ten years as European Commissioner: 1999–2004 as Environment Commissioner, and 2004–2010 as Vice President and Commissioner for Institutional Relations and Communication Strategy in the Barroso Commission. She is currently the chairman of Lund University in Sweden.

Skryt luktar illa

Borgerliga företrädare vill gärna framställa den relativt snabba framväxten av förnybar energi i Sverige som en produkt av borgerlig politik. Riktigt så snabbadministrerade är inte stora system som det energipolitiska. Det är snarare ett resultat av gamla framsynta beslut som både Vänsterpartiet och Centerpartiet varit en del av. Idag saknar jag C i detta. Och mycket behöver göras för att det förnybara inte ska stanna av i Sverige. Läs gärna mitt svar till energiminister Anna-Karin Hatt (C) och hennes kollega i Norrbotten, Majvor Sjölund, i Norran eller nedan.

Skryt luktar illa, Hatt och Sjöund
Norran, 2013-09-03

Markbygden och andra vindkraftsparker hjälper oss att lämna fossilsamhället bakom oss. Replik på Anna-Karin Hatts (it- och energiminister) och Majvor Sjölunds (vice ordförande Centerpartiets distriktsstyrelse Norrbotten) debattartikel ”Kraften i det förnybara” publicerad på norran.se lördagen den 31 augusti 2013.
 
It- och energiminister Anna-Karin Hatt och Majvor Sjölund, vice ordförande Centerpartiets distriktsstyrelse i Norrbotten, skriver på norran.se positivt om vindkraftsparken i Markbygden utanför Piteå. Där är vi helt överens; Markbygden och andra vindkraftsparker hjälper oss att lämna fossilsamhället bakom oss. De skapar också nya jobb, inte minst i Norrland. Men sedan tycker jag att det blir lite väl mycket skryt i artikeln. Hatt och Sjölund menar att Markbygden och den snabba utbyggnaden av förnybar energi är en konsekvens av den borgerliga regeringens politik. Jag frågar mig, hur dåligt minne får en energiminister egentligen ha?
 
Det faktum att Sverige i dag producerar hälften av sin energi från förnybara energikällor har sin grund i ett antal framsynta beslut som sträcker sig längre tillbaka i tiden än de borgerliga partiernas maktövertagande 2006. 1991 införde den då socialdemokratiska regeringen världens första koldioxidskatt. Andra miljöskatter och avgifter kom i dess släptåg. Grundtanken var att förorenaren skulle betala samt att Sverige skulle få ökade resurser till miljöarbetet.
 
Så skedde också. Stora satsningar gjordes på utbyggnaden av fossilfri fjärrvärme och annan förnybar energiproduktion. Med energiöverenskommelsen 1997 mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet påskyndades arbetet med utbyggnaden av den förnybara energin. Samma partier var också med och införde de så kallade elcertifikaten som ytterligare skyndade på utbyggnaden, inte minst av bioenergi och vindkraft.
 
Anna-Karin Hatt och jag tycker nog båda att denna utveckling har varit fantastiskt. Och kring allt detta har Vänsterpartiet och Centerpartiet haft ett nära samarbete. Vänsterpartiet har uppskattat Centerpartiets syn på gröna frågor och dess engagemang för att få en planet i balans. Men jag saknar Centerpartiet i dagens arbete för att ställa om Sverige till 100 procent förnybar energi. Den borgerliga regeringens energiöverenskommelse öppnar för storskalig utbyggnad av tio nya och dyra kärnkraftsreaktorer. Detta skapar stor osäkerhet i vilken energi vi ska satsa på i framtiden; förnybart eller kärnkraft?
 
Vänsterpartiet vill att Sverige antar en strategi för 100 procent förnybar energi med fokus på att avveckla allt det fossila och ersätta kärnkraften med ny ren energi. Centerpartiet och de andra borgerliga partierna har hittills ställt sig avvisande till detta. I stället har man en borgerlig energiöverenskommelse som kan öppna för storskalig kärnkraftsutbyggnad.
 
Är tio nya kärnkraftsreaktorer för hundratals miljarder kronor verkligen framtiden för svensk energiproduktion? Jag trodde att Markbygden visade oss att en modernare och renare framtid fanns inom räckhåll? Kan vi inte vara överens om det, Anna-Karin Hatt?
 
Jens Holm (V) riksdagsledamot för Stockholms kommun och miljöpolitisk talesperson