Tyck till om vår djurpolitik

Vänsterpartiet skriver just nu ett stort antal motioner. De kommer de närmsta veckorna att läggas fram till riksdagen som konkreta förslag till hur Sverige ska bli ett bättre land. Ett viktigt område för oss är vår politik för hur vi ska kunna göra det bättre för djuren, vår djurpolitik. Nedan finns ett utkast till motion. Vi vill nu bjuda in alla intresserade till att tycka till om denna. Alla synpunkter är välkomna; stort som smått, ris som ros. Vi läser allt!

Gör så här:
Läs motionen nedan eller på: Djurrespekt_tycktill
Skriv dina synpunkter i kommentatorsfältet nedan på denna sida eller mejla: jens.holm@riksdagen.se Du behöver inte bry dig om eventuella stavfel. Vi kommer att korrläsa och korrigera sådant.
Vi vill ha dina synpunkter senast söndag 1 september

Tack för din medverkan!

Jens Holm (V), djurpolitiskt ansvarig

Respekt för djuren, motion till Sveriges riksdag
Vänsterpartiet

1 Innehållsförteckning
2 Förslag till riksdagsbeslut 1
3 Sju förlorade år – dags för respekt för djuren 3
4 En djuretisk ombudsman 3
5 Rätt till utevistelse 3
6 Kraftigt öka och förbättra djurskyddskontrollerna 3
7 Minska djurtransporterna 4
8 Minimera antalet djurförsök 5
9 Djurskyddskrav vid offentlig upphandling 6
10 Subventionera inte slakterierna 6
11 Obligatorisk ursprungsmärkning 7
12 Minkfarmning 7
13 Djurskyddspoliser i hela landet 7
14 Djurskydd inom EU 7
15 Globalt djurskydd 8
2 Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en djuretisk ombudsman.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om djur inom livsmedelsindustrin och deras möjlighet till utevistelse och naturligt beteende.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra möjligheten att ta ut kontrollavgifter för djurskyddskontrollanterna.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska djurtransporterna genom att underlätta för etablerandet av gårdsslakterier och mobila slakterier.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en avgift på djurtransporter.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en handlingsplan för att minimera antalet djur i djurförsök, öka resurserna för att ersätta djurförsök med nya metoder samt införande av ett 3R-center.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslå adekvata resurser till djurfria metoder inom toxikologisk forskning samt att det måste finnas ett tydligt myndighetsansvar för detta.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slakterierna inte ska subventioneras, utan ska fortsätta att betala för veterinärernas inspektioner.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk ursprungsmärkning av alla köttprodukter.
10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om djurskydd inom EU.
11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det tas fram en FN-deklaration för djurvälfärd.
12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höga krav på djurskydd blir en beståndsdel i arbetet för en hållbar utveckling.
3 Sju förlorade år – dags för respekt för djuren
De sju år som den borgerliga regeringen styrt Sverige har varit år som inneburit försämringar för djuren. Regeringen lade ned Djurskyddsmyndigheten, sänkte forskningsstödet till alternativ till djurförsök och till djurskyddsbefrämjande forskning, avförde förslaget om förbud mot pälsdjursuppfödning, skapade kaos i djurskyddskontrollerna, har tillåtit jakt på utrotningshotade djur, tillåter fortsatt kastrering utan bedövning av grisar m.m. Det är inte acceptabelt. Dessutom har regeringen trots löften om detta ännu inte lagt fram en proposition baserad på utredningen om ny djurskyddslag trots att det nu gått nästan två år sedan utredningens betänkande (SOU 2011:75) presenterades. Därför lägger Vänsterpartiet fram konkreta förslag på hur Sverige ska kunna bli bättre för djuren. Djur är kännande individer som förtjänar respekt.
4 En djuretisk ombudsman
Det är mycket beklagligt att den borgerliga regeringen lade ned den tidigare välfungerande Djurskyddsmyndigheten, den första i sitt slag i världen. Vänsterpartiet anser att det behövs en myndighet med ett övergripande ansvar för djurskyddsarbetet. Vi vill därför införa en djuretisk ombudsman som ska verka för en god etisk grund av all verksamhet som inbegriper djur, utvärdera djurskyddskontrollerna, ta fram artkaraktäristika och göra djuretiska årliga revisioner samt ge djuretiska råd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
5 Rätt till utevistelse
Stora förändringar måste göras för djuren inom livsmedelsindustrin. Vi vill bland annat säkerställa att djurskyddslagens rätt till naturligt beteende fullföljs. När den nya djurskyddslagen kom 1988 fick kor, får och getter rätt till utevistelse. Andra djur inom livsmedelsindustrin har liknande behov av utevistelse, men det är ytterst få av dessa som ges möjlighet till detta. Vi vill därför att fler djur inom animalieproduktionen ska ges möjlighet till utevistelse och naturligt beteende. Vi uppmanar regeringen att återkomma med ett konkret förslag kring detta. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
6 Kraftigt öka och förbättra djurskyddskontrollerna
Den första januari 2009 trädde den borgerliga regeringens omorganisering av djurskyddskontrollerna i kraft. Vi välkomnar att ansvaret för djurskyddskontrollerna nu ligger på länsstyrelserna och vi noterar att antalet årsarbetskrafter ökat något. Men regeringens omorganisering har med rätta fått utstå mycket kritik. Den borgerliga regeringen tog bland annat bort möjligheten att ta ut avgiften för kontrollerna samt tillsköt inte tillräckligt med resurser. Trots vissa förbättringar i form av tillfälliga extramedel för djurskyddskontroller görs idag fortfarande långt färre kontroller än tidigare. Antalet kontroller har nästan halverats: från 23 018 år 2008 till 14 408 år 2012.
Vänsterpartiet vill kraftsamla kring djurskyddskontrollen. Att kontrollen nu ligger hos länsstyrelserna är bra. Det ger kontrollanterna större möjlighet till ett mer professionellt och effektivt arbete. Men kontrollverksamheten behöver ökade resurser. Vi vill därför återinföra möjligheten att ta ut kontrollavgifter för kontrollanterna. På det sättet kan kontrollanterna få ett välbehövligt tillskott av resurser för att bedriva en bättre verksamhet. Vi välkomnar också den extra satsning som djurskyddskontrollanterna gjorde under hösten 2012 på djurtransporter. Det arbetet behöver fortsätta och utvecklas. För det behövs det extra resurser. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
7 Minska djurtransporterna
I Sverige transporteras miljontals djur varje år. För djuren kan en djurtransport innebära stress och lidande. Eftersom Sverige är ett förhållandevis stort land med ett fåtal stora slakterier blir transporterna också ofta långa. Som ett exempel kan nämnas att under 2012 dog 153 209 kycklingar hönor under transporter i Sverige (e-post från Djurens Rätt 27/8-13). Vänsterpartiet vill verka för att transporterna blir färre och kortare. I den mån djur ska slaktas anser vi att det är bättre att det görs i den miljö där djuren har växt upp och levt så att transporten kan undvikas. Vi vill därför uppmuntra produktionssätt utan djurtransporter, eller åtminstone med kortare transporter. Regeringen måste därför underlätta för etablerandet av gårdsslakterier och mobila slakterier. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.
Vänsterpartiet är också oroad över den bristande kontrollen av djurtransporter. I Jordbruksverkets årliga rapport till EU-kommissionen (Jordbruksverket den 14 juni 2013) framgår att under 2012 ökade antalet kontroller av djurtransporter kraftigt, från 165 under 2011 till 651 kontroller under 2012. Värt att notera är att vid fler än hälften av kontrollerna (334 stycken) hittades öveträdelser mot lagar och regler. Antalet kontroller av djurtransporter har ökat tack vare det projekt för ökad kontroll av djurtransporter som länsstyrelserna genomförde under hösten 2012. Vänsterpartiet välkomnar det projektet, men vi är oroade för att det stannar vi ett avgränsat projekt. En omfattande kontroll av djurtransporter måste vara ett permanent inslag i svensk djurskyddskontroll. Även om antalet kontroller ökade kraftigt under 2012 är trots allt drygt 600 kontroller försvinnande lite utifrån perspektivet att det görs mängder av transporter i Sverige utslaget under ett helt år.  Jämfört med andra länder i Europa ligger Sverige fortfarande på mycket låga nivåer avseende antalet kontroller av djurtransporter. Det rimmar illa med det faktum att Sverige brukar vara ett av de länder i EU som driver på för skärpta krav på djurtransporter. Med så få kontroller i Sverige riskerar den svenska trovärdigheten att undermineras. Ytterst är det djuren som blir lidande när kontrollanterna inte har resurser för att säkerställa att lagar och regler till gagn för djuren följs. Vänsterpartiet vill därför att fler djurtransporter kontrolleras. Med vårt förslag om att kunna ta ut kontrollavgifter får länsstyrelserna bättre resurser till att göra fler kontroller.
Utredningen SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor diskuterade möjligheten att införa en avgift på djurtransporter. Det var ett förslag som aldrig utreddes vidare. Vänsterpartiet tycker att det vore positivt om djurtransporterna fick bära en del av sina kostnader. Det bör införas en avgift på djurtransporter. Det bör utredas hur denna kan utformas och hur intäkterna kan gå till att stärka djurskyddet och produktionsformer utan transporter. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

8 Minimera antalet djurförsök
Vänsterpartiet vill minimera antalet djur som utnyttjas i djurförsök. År 2000 utnyttjades knappt 700 000 djur i försök, år 2011 hade siffran stigit till drygt 800 000 djur i Sverige. Om man dessutom lägger till fiskar i försök blir siffran 8,5 miljoner. Vi vill att regeringen antar en handlingsplan för hur antalet djur i djurförsök ska kunna minimeras. Vi vill också öka resurserna till utveckling och implementering av så kallade 3R:en, Replace, Reduce, Refine (ersätt, minska, förfina),. Det vill vi göra genom ökat forskningsstöd i kombination med att det etableras ett 3R-center i Sverige. Vi välkomnar därför slutbetänkandet på utredningen ”Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök” som presenterades i juni 2012 och föreslog inrättandet av ett 3R-center. Vänsterpartiet anser att ett 3R-center skulle kunna ha till uppgift att se till att handlingsplanen för ett minimerande av djurförsöken sjösätts och verkställs. 3R-centret skulle vidare kunna arbeta med att förstärka och effektivisera arbetet med alternativ till djurförsök. Vänsterpartiet föreslår att 3R-centret får verka inom ramen för en framtida DjurO eller inom SCAW (Nationellt centrum för djurvälfärd). Utredningen föreslog att kompetenscentret skulle ha en bemanning av fem handläggare med vetenskaplig kompetens. De framhöll vikten av långsiktighet och att nya medel behöver tillföras för att driva centret. Det är över ett år sedan sedan förslaget kom och regeringen har ännu inte tillmötesgått förslaget. 
     Ovan nämnda utredning pekade också på stora brister i den djurförsöksetiska prövningen. I rapporten pekade man bland annat på de djurförsöksetiska nämndernas kompetens behöver stärkas.  De djurförsöksetiska nämnderna behöver därför utökade resurser för att fungera effektivt. Vi anser också att möjligheten att överklaga beslut ska utökas. En tänkbar väg skulle kunna vara att en minoritet i en nämnd ska kunna överlämna ärenden till den centrala djurförsöksetiska nämnden i linje med förslag från ovan nämnda utredning. Vänsterpartiet har också noterat att ansökningarna om djurförsök till de djurförsöksetiska nämnderna tenderar att bli mer omfattande avseende antalet djur och komplexitet. Det hänger sannolikt ihop med införandet av en avgift per ansökan om djurförsöksetisk prövning. Vänsterpartiet välkomnade införandet av en avgift men anser att regeringen skyndsamt måste ta tag i problemet med de växande ansökningarna.
Både Kemikalieinspektionen och Miljömålsberedningen har noterat att det krävs en ”ny toxikologi”, dvs. snabbare och mer kostandseffektiva tester än dagens djurförsök, om man vill få fram tillräckligt med data om kemikalier för att kunna garantera en giftfri miljö. Men det saknas idag riktade forskningssatsningar inom nya toxikologin. Det finns inte heller någon myndighet som har ett tydligt ansvar för att ta fram strategier och handlingsplaner för nya testmetoder. Vänsterpartiet anser att det måste anslås adekvata resurser till djurfria metoder inom toxikologisk forskning samt att det måste finnas ett tydligt myndighetsansvar för detta. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
9 Djurskyddskrav vid offentlig upphandling
Den offentliga upphandlingen av varor och tjänster omfattar hundratals miljoner kronor. Många kommuner och landsting försöker ställa djuretiska krav i upphandlingen. Det är mycket positivt. Men vi oroas mycket över den svåra lagstiftning och konkurrenskrav som upphandlingslagstiftningen är förenad med. Det är idag inte lätt för lokalpolitikerna att ställa etiska krav.
Just nu pågår utredningsarbete kring lagen om offentlig upphandling. Om inte utredningens förslag visar sig bli tillräckligt tydliga i detta avseende kommer Vänsterpartiet att återkomma med förslag till lagstiftningsändringar.
10 Subventionera inte slakterierna
Regeringen brukar i andra sammanhang motsätta sig subventioner till olika verksamheter. Därför ställer vi oss frågande till att regeringen genom ett anslag till Livsmedelsverket subventionerar de svenska slakterierna med 90 miljoner kronor årligen. Tidigare har slakterierna fått bekosta de kontroller veterinärerna gör på slakterierna, nu vill regeringen finansiera detta via statsbudgeten istället. Vänsterpartiet motsätter sig denna subvention och kräver att regeringen drar tillbaka förslaget. Vi vill istället att pengarna används till att stärka kontrollen av djuromsorgen samt av livsmedelskvaliteten. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna
     Obligatorisk ursprungsmärkning
Det är av stor vikt att vi som konsumenter har tillräcklig information om de produkter som finns på marknaden. I dag brister märkningen vad gäller kött och minskar därmed möjligheten för konsumenten att göra aktiva val. Vi vill därför att alla köttprodukter inom EU ska ursprungsmärkas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
11 Minkfarmning
I motion 2012/2013:V556 Minkfarmning argumenterar vi för att uppfödning av minkar strider mot Djurskyddslagens 4 § om möjlighet till ett naturligt beteende. Vi vill därför att djurskyddslagen förändras så att pälsdjuren ges rätt till ett naturligt beteende. Vi hänvisar till motionen ”Minkfarmning” för vårt krav kring detta.
12 Djurskyddspoliser i hela landet
Ett område som länge varit eftersatt är den ökade brottsligheten mot djur. I Stockholm och några andra län har man idag särskilda djurskyddspoliser som arbetar enbart med brott mot djur. Detta är en bra lösning som vi vill se i hela landet. Djurskyddspoliser ska finnas tillgängliga för alla polisdistrikt i hela landet. Vi hänvisar till vår polismotion för vårt krav kring detta.
13 Djurskydd inom EU
Vänsterpartiet anser att regeringen inom EU måste agera kraftfullare för djuren. En ny handlingsplan för djurskydd i EU har antagits som nu ska implementeras i alla medlemsländer. Vi förväntar oss att EU inom kort gör en översyn av transportförordningen för levande djur samt presenterar konkreta förslag på hur situationen för djur under transporter kan förbättras. I dessa och alla andra fall där djur är involverade förväntar vi oss att Sverige kommer att spela en viktig roll. Sverige måste särskilt framhålla rätten att kunna gå före med mer ambitiösa bestämmelser på det nationella planet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

14 Globalt djurskydd
Sverige anses ha en av de strängaste djurskyddslagarna i världen. Men Sverige borde också verka internationellt för djuren. Det är positivt att regeringen meddelat att man stödjer kravet på en FN-deklaration om djurs välfärd. Men i praktiken har regeringen inte gjort mycket för att det ska bli verklighet. Regeringen bör, i dialog med riksdagen och med berörda intresseorganisationer, utarbeta en tydlig strategi för att det tas fram en FN-deklaration för djurvälfärd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Storskaliga djurindustrier påverkar, förutom djuren, ofta också miljön och klimatet negativt. Sverige bör därför också engagera sig för att höga krav på djurskydd och minskad köttkonsumtion blir en beståndsdel i arbetet för en hållbar utveckling, till exempel på FNs klimattoppmöten och efterarbetet till Rio+20.. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

24 svar till ”Tyck till om vår djurpolitik”

 1. Profilbild för Kristian
  Kristian

  Avskaffa pälsfarming allready.

 2. Profilbild för Natti Cullberg

  Här är mitt lilla bidrag, om det kommer att publiceras står skrivet i stjärnorna.

  I en debattartikel i ATL den 2 augusti beskyller, Mats Pettersson Segmon,
  ATLs ledarredaktör den 19 juli för att ”ansluta sig till
  vanvårdssympatisörernas sällsamma skara”. Vilka är det som är
  vanvårdssypatisörer? Helt klart är att det svenska s.k. djurskyddet
  bedrivs på ett så klandervärt sätt att svenska staten är den i särklass
  värsta djurplågaren vi har i landet. Här nöjer sig inte byråkraterna med
  lögner och förtal för att uppnå lidande för djur hos enskilda
  personer/djurägare, nejdå, utöver detta görs det föreläggnden och förbud
  av sådan art och karaktär att det i förlängningen drabbar djuren å det
  grövsta. Räcker inte detta för att knäcka obekväma djurägare, då gör man som i
  Arvikafallet, då går man in med polis och våldför sig på djuren för att
  den vägen straffa djurägaren, med våld och avrättning av djuren. Jag har
  över 20 års erfarenhet av det svenska djurskyddsbedrägeriet, så jag vet vad jag talar om.

  Vidare påstår Mats Pettersson att Länsstyrelsens beslut att beslagta
  Anderssons djur var välgrundat. Jag medger villigt att jag inte kan detaljerna i det
  aktuella fallet men sunda förnuftet säger att med endast ett par veckor
  kvar till lämpligt betessläpp går det att lösa problemen utan att vare sig
  föra bort djur, avliva djur eller bryta mot lagar och regler som skedde i
  det aktuella fallet. Det går inte med trovärdighet att påstå att beslutet
  var välgrundat. Talar man med poliser som fått till uppgift att
  ”omhänderta” djur får man veta att det är väldigt ofta djur kommer till
  skada vid sådana operationer, det borde Länsstyrelsena ha i åtanke vid sina
  beslut om de har minsta ansvarskänsla.

  Man behöver inte vara läskunnig i den högre skolan för att kunna
  konstatera att det svenska ”djurskyddet” inte bedrivs i enlighet med
  svenska lagar, att avsikten med ingripanden från byråkraters sida inte är
  att skydda djur från onödigt lidande eller höja djurens välfärd, avsikten
  är kort och gott att utöva makt för byråkratins egen skull och det är
  detta som jag och många med mig protesterar mot, byråkraternas maktbehov
  är en parameter som helt saknar berättigande.

  ”Måste vara pinsamt att nu i efterhand läsa vad man skrivit med syfte att
  göra ned mig och andra som fullgör ett för samhället viktigt uppdrag.”

  På vilket sätt skulle denna operation vara för samhället viktig, om man
  bortser från den tillfälliga prestigen för berörd myndighet? Från
  djurskyddssynpunkt var det en katastrof, för ägarna en katastrof, eftersom
  det nu framkommit att det är EUs animaliedirektiv 98/58 som gäller kommer
  svenaka staten att få stå för fiolerna. Det finns bara förlorare i sådana
  här vansinnesdåd.

  Mats Pettersson skriver att han skulle kunnat få polisbeskydd mot de
  trakasserier han utsattes för under några veckor. Jag vet inte men man kan på goda grunder
  anta att ”trakasserarna” har upplevt myndighetstrakasserier i flera år själva och då
  får man sannerligen inget polisbeskydd, tvärt om, polisen bistår med all
  kraft den typen av trakasserare. Sådana upplevelser/erfarenheter borde man
  inte kunna få i ett civiliserat och demokratiskt land.

  Det är oaktsamt och oförskämt av Mats Pettersson att rakt av sätta
  epitetet brottslingar på de som belagts med djurförbud samt att han
  ifrågasätter deras lämplighet/rättighet att bedriva opiniosarbete. Det är
  väl ganska självklart att kampen för en bättre värld startar bland de drabbade. Det
  är allas skyldighet att försvara demokratin, den demokrati som vissa
  myndigheter och domstolar sätter ur spel genom att systematiskt nonchalera
  lagstiftningen.

  her er man total i avmakt och kränket som bonde och ens djur er mishandlet och groft döda med !

  Och du gör ingen ting for Folke eller deres djur alls .. fy for pokker er min komentar til dit fine side her .. och i dag er jag som den en af disse folk jage i från min Drömgård med mine djur .. !! hvilken velkomst af en Dansk landsmand ..!!at blive behandlet så Respektlöst!!

 3. Profilbild för Staffan Melin
  Staffan Melin

  Hej Jens!

  Bra jobbat (även om jag måste erkänna att jag skummade texten), men jag tänker nog mest på att veg alltså matkonsumtion inte finns med någonstans.

  Ha det fint!

  Staffan

 4. Profilbild för Janviktor Wahlgren
  Janviktor Wahlgren

  ”År 2000 utnyttjades knappt 700 000 djur i försök,”

  I stället: År 2000 utnyttjades nära 700 000 djur i försök…
  Ordet KNAPPT associerar till BARA – DET VAR VÄL INTE SÅ FARLIGT,
  ordet NÄRA till SÅ MYCKET SOM…

 5. Profilbild för jens
  jens

  Hej
  Tack för de svar som kommit in så här långt.
  Janviktor; ”knappt” kan med fördel bytas ut till ”ungefär” o dyl.
  Staffan, vi kommer att ha en separat motion ”Minska köttskonsumtionen” som tar upp animalieindustrin. Vi borde förstås hänvisa till den i den här motionen.
  Jens

 6. Profilbild för Lotta S
  Lotta S

  Hej, även jag har bara skumläst lite. Det ser ju bra ut.
  Det jag reagerar på p 11 Minkfarmning. Ett förbud mot uppfödning av pälsdjur efterlyses!
  Samma sak gäller Djurförsök. Ett förbud efterlyses. Kräv pengar till forskning för att ta fram tillförlitliga läkemedel avsedda för människor istället. Som det är nu är de ju anpassade efter de djur de testats på. Oavsett så ska djur inte lida för att mediciner, kemikalier eller mat behöver testas.

  Vad jag saknar är ett förbud mot att ha cirkusar med djur. Även zoo’n borde förbjudas. Det finns ingen orsak att hålla vilda djur i bur för vårt nöjes skull. Än mindre släpa dem land o rike runt och visa upp dem under fr djuren ohyggliga förhållanden. Betänk att de djur det handlar om ofta har stora vidder att röra sig på i det vilda. På en cikus har de några kvm. Att hjälpa dem vid skador är ensak, men då ska de därefter hjälpas tillbaka till den miljö där de hör hemma.

  Mina tankar. Lycka till!

 7. Profilbild för Astrid

  ”35 § Kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 § får förskotteras av allmänna medel.
  Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, skall kostnaden slutligt betalas av den mot vilken åtgärden har riktats, om det inte finns särskilda skäl till annat.”

  Vad tycker du är en skälig kostnad för samhället respektive för djurägare att förslagsvis omhänderta ett marsvin, ett tjog katter eller en kreatursbesättning?

  Finns det någon beräkning på totalkostnaden för samhället vid djuromhändertaganden dvs kostnad för sjukvård, självmord, förlorad arbetsinkomst etc?

  Vad säger du om att Sverige inte meddelat EU-kommissionen strängare bestämmelser eller sanktioner enligt amimaliedirektivet?

  Vad anser du om att djurförbud (i den mån det finns) inte ligger i Brottsbalken som det gör i alla andra EU-länder samt Norge?

  Vad anser du om att djurägare inte bara drabbas av dubbelbestraffning utan straffas 3-4 gånger för samma sak?

  Vad anser du om att enskilda tjänstemän kan fatta beslut om åtgärder mot enskilda och företag som vållar miljonkostnader för dem och samhället utan föregående rättslig prövning?

  Vad anser du om att Länsstyrelse och polis kan bryta sig in i privata hem för att titta på/ta djur utan misstanke om brott och rättslig prövning?

  Vad anser du om att det krävs en lämplighetsprövning för att få ha 10 hästar medan det går bra att ha 100 kor utan, är inte båda betesdjur som håller landskapet öppet?

  Tycker du polisens resurser skall upptas av infångning och uppstallning av katter som ändå avlivas? Är det det bästa för djuren eller skulle större nytta uppnås om resurserna satsades på de föreningar som finns?

 8. Profilbild för Hans Röös
  Hans Röös

  Under punkt 5: ”Vi vill bland annat säkerställa att djurskyddslagens rätt till naturligt beteende fullföljs.”

  Som ”kontrollen” hittills tillämpat så angriper man just den djurhållning, den småskaliga kulturbetingade djurhållning där djuren, så långt det är möjligt med domesticerade djur, ges möjlighet att ”bete sig naturligt”. Fria går ”animaliefabrikerna”, eftersom de är ”modernt” designade, medan det s.k. djurskyddet hakar upp sig på Astrid Lindgrens sörgårdar (eller skulle jag sagt Anna Maria Roos´) och förföljer den typen av djurhållning p.g.a. smärre från regelverket avvikande byggnadsdetaljer, som inte har ett dugg med djurens välbefinnande att göra. Resultat: den småskaliga djurvänliga djurhållningen, som erbjder djuren ”naturligt beteende” (§ 4) läggs ner – animaliefabrikerna växer sig allt större och lever i en fredad sektor. År 1966 ville Finland och Norge ha med Sverige på en gemensam nordisk jordbrukspolitik, med småskalighet och spridning av jordbruken över hela länderna (verklig levande landsbygd!), men Sverige tackade Nej, med motiveringen att: I Sverige ska vi ha animaliefabriker – och på den vägen är det. Politiken har fått som den vill. Antingen får ni, som en konsekvens av hur långt det har gått i den riktningen, plocka bort den i dagsläget falska § 4 eller lägga ner animaliefabrikerna. Båda kan inte rymmas samtidigt utan att man måste betrakta det som höjden av dubbelmoral.

  Under punkt 6: ”Den borgerliga regeringen tog bland annat bort möjligheten att ta ut avgiften för kontrollerna …”

  De tog inte alls bort möjligheten att ta ut avgiften för kontrollerna. Kontrollsystemet utnyttjas i dag i granntvister och liknande där folk använder sig av systemet ”anonyma anmälningar” för att sänka sina ovänner ekonomiskt eller någon vars jord man vill komma åt för att lägga till en större enhet, typ den politiskt påbjudna ”animaliefabriken”. Systemet kallas ”Extra offentlig kontroll” och då tar länsstyrelserna ut avgifter, med en debitering på 800 kr/timme, vilket kan ge kostnader för ”tillsynsoffret” på flera tusen kronor. Med ett par sådan obefogade anmälningar i månaden, från en flitig ”anonym”, har man snart uppnått målet att sänka tillsynsoffret ekonomiskt. Och detta drabbar då i första hand den typen av småskligt jordbruk där djuren verkligen har möjlighet att ”bete sig naturligt”. Eftersom de med de litet äldre kulturbyggnaderna ofta har avvikelser i byggnaderna som inte stämmer exakt med de föreskrifter som skrivits för nybyggnation av animaliefabrikerna. Mindre enheter har oftast inte ekonomiska resurser att till exempel höja taket i ladugården fem centimeter för att uppfylla ”moderna” normer. Alternativet blir att de lägger ner sin djurhållning och landskapet växer igen (men vad bryr sig egentligen urbanerna om det? kan man fråga sig!). Som de småskaliga bönderna sa för några år sedan, på platsen X, om sin (sic) djurskyddskontrollant, som var duktig på att använda tumstocken,: Kommer Emma är det bara att lägga ner.

  Det finns oändligt mycket att säga om tillämpningen av djurskyddslagen och den rättsvidriga praxis som därvidlag kommit att ”utvecklas”. Och Vänsterpartiets förslag tycks i huvudsak bara syfta till att gå vidare på den linjen. Allt är inte negativt, men ni verkar inte ha koll på hur verkligheten ser ut inom det här området. Eller också är målet att bli av med all djurhållning i landet. På den vägen är det redan och inga av era förslag lär ändra på den ”utvecklingen”. Vi lever ju på en global Marknad, bevars, så köttkonsumtionen i Sverige lär ändå inte upphöra även om vi blir utan djurhållning här.

  Vart tog förresten Jonas Ringqvist vägen? En av de vänsterpartister som intresserade sig för jordbruk, satt i utskottet och som ingav ett stort förtroende tack vare sin sakkunskap, som åtminstone jag upplevde att han hade.

 9. Profilbild för Natti Cullberg

  Trodde aldrig att jag skulle köpa ordet at Tvangs tag djur ifrån folks med deres fine käle djur så vel avler m m djurene I denne debatten hander om svensk Djurpolitik och det sättet som allt fler folk komer frem med, nemlig deres hemske historia af tvangs håntering af deres käre djur

  . Men nu är jag beredd att säga at dette ER tyvär det Grofeste Tyverri af folks aktiver man holder på med at håndplukke , man river djur ifrån hem och familier som gör deres et och alt for at tilpasse sig et total urimelig lovforslag det ER total umuligt at eje nogen djur på dette syn/ vis som man har opstillet så firkante

  .. Och sendan sikker man ud total Uprofosoinelle folk til at klare af syn och skön på drift af djur med! .. Fy hvor hemst at byde nogen at vare udsat for Tvangs forbud och groft overgreb så vel på folk som på djur ingen kan sætte sig ind i hvordan det er .. før de selv står i det .. og angsten bliver til virklighed ,så begynder man at fatte vad de kære folk er i gennem .. det er så umenskeligt og repsket løst at men slet ikke fatte at dette forkommen i er Demokratisk samfund som dette og er tilbøjligt til at sige at dette er det Rene Tortur af værste karakter ..

  Har Vänsterpartiett en dold agenda at genomtvingen groft tyverri och hällerrig på familjehem och djur hem m m Vem gir rat til at Over set folks ratigheder som vær dag bliver kränket groft .. , kan det have sin oprigtighed at politiske holninger at man over ser djurs tav och rat for at leve I hamoni med deres ejer, så vel negörer folk I hemmet . Der er end ikke et Loft for vad man udsätter folk for .. og mange af dem gå totalt ned psykisk og fysisk man fra tage folk alt .. Vi har ingen udstilling alls , som när man gå i Zoo eller Ikea eller har ingået accp som Övningsplads heller .. endå har Vänsterpartiet blivit en instands som är helt uberört af folks kontakt for en beder indsigt .. Och man inom domstolsväsendet/polisen och det djur etisk syn tilllåter for skrig af Hjälp , at man genomtvingen at ( ljuga, hitta på egna berättelser som dokumenteras som fakta) med kort som inte svarrer over ens med virkligehden .. Och man even påhitter selvopfunden fakta ! som inte alls hänger ihop med folks forklaring eller dokumation .. När lysner man Hallooooooooooo ,.. At man Lägger ord I munnen på Rattens dommer som skal stå for udredning , man få folk at framstå som total komplet idioter och hemeske djur ejere , for ” när man får djur forbud så er der kanske nået om snakke ” men er der så också dette .. for hvorfor har vi så mången folk som går i mod dette styrre ..

  At vi skal finde OS I at vores djur mishandles och dödas direkt på offentlig plads foran vores barn eller at vi tvinges at se på det, som dom gör ude dommer erkendelse och prövnings rat . .. At man tage så stor indhug I et daglig dag med privat djur och kanske ved giver sig på avls djur med ,at det kan koste folks alt de ejer och har . Hvar er vores Rat .. Vi sager alt forlorre dom hus och äre det går even ud over famile job alt ..

  Skal vi som medborgare eller tilflytter acpp at blive fra Rövet vores djur och blive groft kränker af et lille lans landstyrelsen folk som i dag har fået en tittel som SS folk och et Vänsterpartiet folk som sitte med stor smil om nunden och even opträder som du Jens holm

  .. Der med sin utrolige kundskab even bare kaster på lurren åt folk, som ber om en hjälp forklaring ?.. Eller en anden instans for dette vanvid Ingen har svar eller ord for vad som sker . .. Bare for at komme åt vores aktiver .. Jag bare fråga ..

  Det ER så her att der sedder ”dyr inspektöre som skide hul I mensklige rattighede og even djurens liv ” .. I dette landstyre som man anser skulle have mycke personligt fremträden at gå dirket på folk på så låg grundlag at man tage sig til hovet !! ..

  Se de holde konstant på at trakkserere folk daglig med tilsyn som vedbliver med at hitte fejl som inte findes eller också opfinder man nye fejl .!. Man skal endå sitte med formular och klage til selv til de samme folk som tage som tage beslut .. hvor Absturt er dette , der er ingen mellem led i dette ,så de over agger på deres egne beslut og skider hul i vad som handler om respekt .. for de djur folk trosalt elsker och ikke alle er svin eller dårlige djur ejer heller .. men vi bliver sadt i bås och bliver jagte for vores modstånd til jeres sät at drive polittiske vebdetta på folk .,

  Man endå fortsätter samma lögnprocess I Ratslige domstol som inte alls ved eller har nogen anden chance at tage folk på alvor och her dömmes disse ud ifrån Lds beslut !! osianer af sager har gået samme vej med et samme afslag .., Det ER så her , att det ER Landstyrelsen som I mången tilfalde misshandler vores djur even gör folks barn så illa for at de inte alls få have djur heller I hemmet och omgås folk med djur och straffen ER katastrofal for folk !!

  Förvaltningsdomstolen köper de lögnerna Landstyrelsen viser up deres rolle er ud fra mit syn Fredet og man kan åbenbart ikke stille disse for ansvar .Disse til syns Tjenset folk som består af samfattende små tjejer .och derea alliere borddyrlæger der sjællen har til sinde at se tingen selv .. kvitter på deres faktum .. och har så stor magt at de elsker dette job for at indikere deres magt helt ud I deres finger spisser, for at påpege at de kan komme så mången gånge de vil och personern skal betale eller du kan bare vendte och se du kommer nok at få djur forbud .. man forbygger fram for at skaden er opstået , er det sådan man dækker sig ind
  .. Der ingen grancer for disse tiltag de udföre eller at deres uddannelse viser nogen form for andet end ren små SS folk for mig, og ER der li med det Nye DDR som alle nok ved vad ER .. Deres og disse anmälningarna har hoppet sig op på osian af lögne utan att något tage del I dette og de som vil har ingen slagkräft .. For at dom kan och vil ender loven hallooo .. Dom even skider hul I hur de gör på egen tav det ER det som det gäller .. ”Penge och status og stilling!! .. Alt andet ER total over set och så månge djur har ladet deres liv og destrueret for at ingen fik se vad landstyrelsen s folk har holdt på med ..

  Man even over ser at anmälan ting hos polisen med folk gå direket ned och gør deres anmelninger og vær gang bliver de langt ned .. hvor er Vores Rat til at gøre krav på vores rattigheder når selv polisen samerbejder med Landstyrelsen og skider hul i folks liv ,, man skulle tro att tingen gik I genem ratte instans men even dom over ser borgerns rattigheder och de bliver alliere med landstyresne drift af tyverri och igen Döder de dyr och kadster dem rundt i nye hjem ..

  Handläggaren I Lds .. Tage tingen så personligt at de vil gå hele vejen for at krosse en person med hendes eller Hans yrke af djur liv ..!! Jeg er en af dem !!!

  Och det ER vad endet du har förklarat disse syn for dem eller du har go solid baggrund for din påståen och uddandels Så skönder disse folk at du ved ingen tingen om dyr og de ved bedder til tros for at du kan forbeder deres syn på fejl .. så har dette med tiden , endt ud I et nejjej inte alls det ER bare deres Vej og ingen andens Och som 1 regel har de alltid rätt.!!

  Man even ser eks diagnoser som ER tilknytte lögne af Ordsagen i deres beslut for at de har tage djur I fån hemmert . Vem gir dom rat at give en diagnoser på nogen de som ingen uddanandelse och tilader att arbejde så ihärdige for at samle ind deres Rov drift af vorese djur .. Even Förvaltningsdomstolen ER ved at vågne på nu ” kanske” .. Efter som man få flere Advokater til at tage del I disse sager grimme sager .. Och de vil begärde ytterligare utredning af vad som gir dom rat i at tage djur i fån folket och krosse familer i store dele af landet for at djur begranse folk och give forbud som var der p Böde på en bil . til et total latter lig tal af (9) . vem skal bestemme om du er kyndig for 9 -11 dyr i hemmet den pg 16 er blevet et personlig skön och ej for de med flere end 9 dyr . . ..

  Man even behandlas som en kriminell docke ,utan att vara dömd och tilsvines som djur ejer med opfunden kort for at lade en person kränkes och hänges ud som voldsmand !
  Det er der också bevis på . man even påskriver fakture som er dobbel op for at tjene ekst ind på folks aktiver . man endda tilader at gå på Resturang og æde sig mät i folks Ullykke och sorg ,och sende denne fakture til tideliger ejer af de dyr de tog fra dem .. Er det et nyt tiltag for patient med

  Man even bare tage folks djur och omplacer dom och nägter folks deres ratigheder even när de gör de tjenstefejl i lagstiftning , och igen skider man hul i folks rattigheder . man behandler djur som opjäkter och allemands rat och dette bliver et tvist om ejer skab, hvor man endå ber polisen om at sikker sig at få Pas och pappa i från folk med deres djur .. så de kan vider sälge dom .. Men det hoppas jag at folk stoppe op her och holde i gen .. det er Ufrivvilig Tvang af dokumenet de ingen Rat har til at få !! .. Hvor er dette i loven at det står, at man bare kan bryde ind i folks hem oxå och tage djur ifrån folk nar disse djur er Vel Mående och fine .. vis mig denne lov!!

  Man even myrder folks friske och raske djur!! Kan inte sager det nok .. Myrder folks djur .. Fängelse dom på innternat som man också ved om at disse djur, er der inte af dom som har optimal forhold og even hunde i mellem hinanden dödes der i deres vartägt . er det proff .. .. for er det de uprofsonelle folk der skal tage ansvar for djuren!! Och even skytte sig selv med Statens ordens mænd .. man straffe os med store summer af vitte och gebyr i så store summer at ingen kan jo fölge med öknomisk och det er renginger som man kan köbe nye bilerer og huse for .. ..ingen kan fatte dette men kontakt mig og se regninger som svare til mere end ½ mill och op i flere miloner for hennetagelse af dyr .

  Man beslutte så bare hen over hovet på folk vad der skal ske .. .. och disse Chefer som sitte på landstyrelsen selv, gömmer sig bag en jurist som sole klart sage at man bare få fatte det de beslutter och så skider de hul i rasten ..
  Man endå sage at man ikke fatte vad folk sage .. det kan skyldes at de kan komme i fån nabo landet och her få man endå påpeget at Loven er Fälles i alle EU landen .. til tros for at dom slet inte selv ved vad dom sager eller har vare på pladsen!! .. man önsker slet inte at have samarbejder med folk alls .. eller göre tingen mere lämpligt

  Nöö man tage bare for sig af djur och disse nye i famile hem tror at de har gjort bra i att redda djur i från ” folk med dårlig baggrund Der tager i fejl ” och det er jo slet slet inte alls sant ..

  Man missbrukat altså systemt Makt och skider höjt och flot på vad och vem dette skal gå ud over !!..och vare gång man skal tage up det til Oj sager dom at dom at dom inte alls kan gå ind i enskilda fall men vi er jo Månge som er drabbat s af tjenste fejl !! Det er samme standart svar vi alle får på vores data .. .. var er vores rat!!! .. Denne tolkning af ord har ingen Ratslige beggrund alls, man tilåter sig at leka experter inom Landstyrelsen sät at jobbe på .och folk begränsas af over formynnerig och magt begär had och hot .

  DET SOM ÄR KONSEKVENSEN AV DETTA er det rene Vendetta allt färre människor i framtiden kommer at lita på Loven och i denne det finns ingen empati for folket djur alls Sverige bryta Svenske lagar Loven för ingenting händer när de bryter dom, som stats mand

  Landstyrelse polisen och medlöber .. DE Kan göre precis som de vil och nu tyckes jag at alle som en skal se dette fantastisk demokratisk land der stjäler ifrån folket och mishandler dom daglig !
  Ônsker man at se for ejen Ôjne så er det at kontakte mig .. så skal Ni se sager som selv den bedst icke fatter Henner Her !! och vi taler om Året 2013 dette hade har eksistere i over 20 år i dette land og de sidst 4 har over gået min sunde fornuft !!!

 10. Profilbild för Djurombudsman
  Djurombudsman

  Hade du verkligen varit insatt i djurskyddsarbetet hade motionen sett betydligt annorlunda ut. Den offentliga kontrollverksamhet som bedrivs idag har inte det minsta med djurens välbefinnande att göra utan är en ren förvaltningsrättslig process där såväl djur som djurägare ställs helt utom de bestämmelser som tillkommit för att skydda. Länsstyrelserna tillämpar helt enkelt inte djurskyddslagstiftningen och vet överhuvudtaget inte vad EU-rättens företräde innebär. Det förefaller inte heller som om de allmänna förvaltningsdomstolarna har den minsta susning om vad det är frågan om då alla instanser i dessa rätter är överhopade av överklagade myndighetsbeslut från djurägare som utsatts för missbruk och övergrepp. Väntetiderna på besked är ungefär 9 månader i dagsläget och den enskilde berövas rätten helt att få sitt ärende prövat i rätt instans, nämligen Tingsrätterna som första instans inom civilrätten. Det är nämligen så att när ett myndighetsbeslut överklagas är det bara myndighetens handläggning av det enskilda ärendet som prövas och den anklagade medborgaren lusas ned av direkta brottsanklagelser av såväl Länsstyrelser som av förvaltningsdomstolarna då dessa myndigheter har varse sig kvalifikationer eller behörighet att bedriva förundersökning och ta avgöranden i brottmål, vilket ankommer på polis-och åklagarmyndighet och ärendets prövning sker i de allmänna domstolarna i enlighet med de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen. Djuren behandlas av Länsstyrelser, veterinärer, polismyndigheten och polismyndighetens leverantörer som om de redan är djurkadaver innan de avlivats, försålts, överlåtits eller omplacerats när åtgärder vidtas oftast helt utan grund vid myndighetsutövning mot enskild. Därutöver skapas stora omkostnader som driver enskilda medborgare ut på gatan och blir därvid en belastning för samhället. Ska Regeringen verkligen ge anslag till såväl Länsstyrelser som till polismyndighet för att skapa ännu högre omkostnader i samhället än vad vi redan har så att de kan försätta enskilda medborgare på gatan, gravt skuldsatta av omkostnader för inkompetensernas vuxenlekis i statlig regi för att sedan öka anslagen till kommunerna som måste ta hand om människovraken då kommunerna är ytterst ansvariga för kommuninvånarna. Det finns mycket, mycket mer att tillägga om klimat, djurrätt och rättvisa och du är välkommen att kontakta mig på mobilnummer 0734-13 51 98 så ska du få uppgifter som ger din motion lite substans och verkliga problem att jobba med!

 11. Profilbild för White Eagle
  White Eagle

  Instämmer med föregående talare och det som ska sägas ska sägas personligen på plats i Rosenbad!

 12. Profilbild för Lise-Lotte Norin
  Lise-Lotte Norin

  En mycket bra motion. Jag stöder varmt alla förslag.

  Jag sitter i Uppsala djurförsöksetiska nämnd och är väl förtrogen med den bristfälliga hanteringen av ärendena där. Alla försök godkänns efter att beredningsgrupperna ställt litet frågor. Jag vet inte hur många miljoner som satsas från staten på djurförsök eller hur många miljoner som kommer in via begravningsannonser och annan insamling. Det skulle behövas pengar i paritet med detta för att utveckla alternativ. Jag undrar hur många myndigheter det är som kan fatta beslut utan att mer än en part nämligen djurförsökarna kan överklaga?

  Kommer vänsterpartiet med någon motion kring avarterna i jakten?

  Ser att du fått många brev från sådana som anser sig felbehandlade av djurskyddsinspektörerna. Jag var faktiskt själv kommunal djurskyddsinspektör innan jag gick över till miljöskydd på heltid. Ofta upplevde jag att djurägarna inte alls insåg hur eländigt deras djur hade det. Minns särskilt en stackars häst med kvickdrag och en nötbesättning på så korta bås att de stod på järngallret över gödselrännan vilket grävt djupa gropar i klövarna. Deras ägare var så upprörd över kommunens krav på åtgärder att han aldrig mer hälsade på mig fast vi satt i samma kommunala nämnd men för olika partier. Han var centerpartist. Det är inte så lätt att se sina egna fel. Jag tror man skulle kunnat hitta många liknande klagande när man började jobba med miljöskydd och gjorde förelägganden mot miljöproblem.

 13. Profilbild för Dansa med vargar
  Dansa med vargar

  Hej Jens
  Djurpolitik
  Djurskyddsreformen kan liknas vid ett impulsköp
  Reformen genomfördes med förevändning att förtroendeuppdraget sköttes mycket dåligt på lokal nivå
  Genom verksamhetsövergång anställdes ÄNDÅ samma kommunanställda inspektörer som allvarligt brustit i sitt tjänstutövande vid kommunerna av Länsstyrelserna
  Visserligen har även nyanställningar skett men kompetensen har inte ökat bland kontrollpersonalen som hellre svänger sig med fina titlar än att axla oket för vad yrkestiteln står för, nämligen djurskyddsinspektör
  Dessa tjänstemän skriker högt sin klagosång vilket de började med omgående vid övergången:
  ”Vi sköter bara vårt jobb och vi måste städa upp efter kommunerna”
  ”Vi har för lite resurser för att kunna sköta arbetsuppgifterna på ett bra sätt”
  ”Vi måste ha en ny djurskyddslag då nuvarande (1988:534) är bristfällig”
  ”Vi blir hotade i vårt tjänsteutövande och har en urusel arbetsmiljö”
  ”Vi måste ha utrustning som direktanknyter till SOS-alarm för vår säkerhets skull”
  Dessa tjänstemän skapar själv sina problem, vilket grundar sig i otillräckliga kunskaper och erfarenheter på alla områden gällande de arbetsuppgifter de åtagit sig att utföra
  Rent kompetensmässig finns det inte, i detta land, en enda tjänsteman inom verksamhetsområdet djurskydd och djurhälsa som uppfyller minimikraven på kompetens för kontrollpersonal i enlighet med EG-förordning nr 882/2004
  Deras huvuduppgift att kontrollera djurskydd och djurhälsa hos livsmedelsproducenter struntar de fullständigt i och far i stället landet runt för att kontrollera sällskapsdjuren och icke livsmedelsproducerade djurhållare.
  Det påstås att kontrollverksamheten har blivit både effektiv och enhetlig, vilket den ju blir när kontrollresultat och myndighetsbeslut om att åtgärder ska vidtas ser likadana ut över hela landet oavsett:
  hur det i verkligheten ser ut ute hos enskilda djurhållare
  omfattning på djurhållningen
  vilka djurslag som djurhållningen omfattar etc
  Den nationella djurskyddslagen (1988:534) innehåller en mängd verktyg för att komma tillrätta med försumliga djurhållare men dessa verktyg används aldrig på rätt sätt utan Länsstyrelserna utnyttjar enbart ett fåtal verktyg, vilka med säkerhet ska synas i statistiken såsom förelägganden förenat med vite, omhändertaganden av djur och djurförbud men lagföringen av de påstådda överträdelser av djurskyddslagen blir aldrig lagförda då Länsstyrelserna vägrar fullgöra sin lagstadgade anmälningsplikt att inkomma med anmälan om misstanke om djurplågeri alt. brott mot djurskyddslagen
  Hela kontrollverksamheten är ett enda stort mörkertal och de undersökningar som gjorts av t ex Statskontoret är självbedrägeri som förvisso belyser de mindre problemen men den verkliga problematiken som dessutom utgör en säkerhetsrisk för konungariket Sverige berörs överhuvudtaget inte
  Då statliga tjänstemän i sin yrkesutövning på lokal, regional och i vissa fall även på central nivå finner det som lagenligt att med hjälp av handräckning från polismyndigheten och låssmed forserar och tar sig in i privatbostäder för att omhänderta och avliva djur när bostadsinnehavaren och djurägaren ovetandes om vad som händer befinner på sitt arbete har hela grundsyftet med såväl djurskydd som medlemskap i den Europeiska Unionen spårat ur helt hållet och konkret bevisar att den ”expertis” som arbetar inom verksamhetsområdet har inte en aning om varför de går till sitt arbete var dag
  Djuren är de stora förlorarna
  djurägarna skuldsätts och ruineras
  förvaltningsdomstolarna fylls med missvisande rättspraxis
  de allmänna domstolarna tar avgöranden i utsökningsmål baserat på osann utsaga fastslagen i förvaltningsdomstolarna och dikterad av okvalificerad arbetskraft vid statliga förvaltningsmyndigheter som inte ens vet varför de går till sitt jobb varje dag samt
  Statens fodringar på enskilda medborgare blir enorma och som aldrig till fullo kan drivas och
  Folkhälsan uppvisar bottennoteringar
  Man kan ju undra vad det är för en idiot som betalar flerdubbelt för en tjänst som dessutom resulterar i att maten tas ur hans mun

 14. Profilbild för Astrid

  Nyligen betalade polisen i Skåne ett uppstallningsföretag, som man har avtal med, 1.750:- för ett marsvin, 2.573:- för en kanin och 2.598:- för en sköldpadda. Marsvinet skänktes bort medan kaninen och sköldpaddan avlivades. Är det vettig användning av polisens och skattebetalarnas resurser? Rena stolligheterna och total brist på respekt för våra gemensamma medel, anser jag!
  Lise-Lotte Norin: ”Ser att du fått många brev från sådana som anser sig felbehandlade av djurskyddsinspektörerna.”
  Jag får massor av samtal från förtvivlade människor som känner sig kränkta, har fått sina liv slagna i spillror, har blivit ohört uthängda i lokalpressen, har fått se sina värdefullaste avelsdjur skänkas till konkurrenter och sitter med räkningar på flera hundra tusen! Är det rimligt att behandla medborgare så? Nu talar vi inte om ägarna till den djurindustri som packar ihop fåglar på minimalt utrymme, grisar som aldrig få gå ut och mjölkkor som tvingas äta som grisar och mjölka 20 m3 utan om småbrukare, hobbydjur och vanliga sällskapsdjursägare. VP ska väl försvara de små människorna och inte går storkapitalets ärenden?

 15. Profilbild för Celia Sager
  Celia Sager

  Lise_Lotte Norin: Jag hoppas att du aldrig får för dig att återgå till djurskyddsinspektörsyrket!
  ”Ser att du fått många brev från sådana som anser sig felbehandlade av djurskyddsinspektörerna.” Det kan ju faktiskt hända att dessa ”sådana” blivit felbehandlade av djurskyddsinspektörer, i själva verket är det helt klart så alldeles för ofta, då så många djurskyddsinspektörer saknar förmåga till kommunikation.
  Om man ser lite längre än från sin egen trånga synvinkel, så inser man det.
  Nej, Lise-Lotte Norin, det är ibland inte lätt att se sina egna fel, om man enbart inriktar sig på att se andras.

  Celia Sager

 16. Profilbild för Hans Röös
  Hans Röös

  De bland ”De lägre klasserna på landsbygden”, som här går ut och ifrågasätter hur djurskyddslagen hanteras i sin tillämpning hade nog inte sagt så mycket om de gjort sig skyldiga till djurplågeri (även om en och annan anklagats för det). Problemet med tillämpningen är bl.a. just att den inte alltid ser till djurens välbefinnande utan hakar upp sig på till exempel för djurskyddet ovidkommande byggnadsdetaljer och andra småsaker. Och att djurhållare, som trots sådana småsaker, ändå kan förläggas med djurförbud efter tre anmärkningar, utan att ett hårstrå krökts på något djur. Jag generaliserar inte och vill säga att det även finns mycket kloka djurskyddsinspektörer, men trenden tycks vara att det blir allt glesare mellan dem. De tycks söka sig ifrån djurskyddet under trycket av en kategori som saknar sunt förnuft och älskar att utöva makt och att trycka till sina medmänniskor. Och det är lätt att sätta sig på underklassen (”de lägre klasserna på landsbygden”) det har det alltid varit. Och i dag strävar tydligen alla partier efter den stadsboende medelklassens röster och inget parti vill stå upp för ”de lägre klasserna”.

 17. Profilbild för Åke Skogevall
  Åke Skogevall

  Lise-Lotte du har så rätt i ett.
  Det är inte så lätt att se sina egna fel.

  Tjänstemäns fel kan svårligen prövas sakligt.
  Därför har de sällan fel, därför ångrar de sig sällan och lär sig inte vad rätt är.

  Djurskydd verkar ha blivit djurhållarförföljelse snarare än välfärd för våra husdjur.

  Dagens djurdebatt har blivit mer av djurskyddspornografi och känslosvall än insikt och välgärning för djuren. Men det försörjer många som valt rätt karriärväg, dvs kontrollera, dramatisera och bestraffa hellre än att hjälpa.

 18. Profilbild för Göran Andersson
  Göran Andersson

  Hörde Jonas Vahlström Skansenakvariet på tv häromdagen, han sa lite skämtsamt att han var orolig för att Vänsterpartiet skulle hamna i regeringsställning efter 2014 eftersom det inte skulle gå för dem att sälja några fler cubanska krokodiler till USA då, eftersom amerikanerna inte handlar med kommunistländer, man kan ju därför absolut inte köpa dem från Cuba av denna anledning, när jag läser här vad Jens Holm skriver måste jag säga att jag delar Vahlströms oro, om Vänsterpartiet får inflytande över regeringspolitiken har vi väl snart ingen djurhållning kvar i det här landet, men folk slutar inte att äta kött för det, resultatet av en djurskyddspolitik styrd av de idéer som här redovisas är en kraftigt ökad import av livsmedel, som leder till sämre djurhållning, fast denna djurhållning hamnar ju utanför vårt lands gränser, dubbelmoral och hyckleri kallar jag detta……..

 19. Profilbild för Celia Sager
  Celia Sager

  Jens!
  Jag har inte läst allt i er motion.
  En del är bra, en del är mindre bra, tycker jag.
  Jag får en känsla av att ni generellt är mycket ”flummiga” i ert sätt att uttrycka er.
  T.ex. punkt 6:”Kraftigt öka och förbättra djurskyddskontrollerna”,är det likhetstecken mellan att öka och att förbättra djurskyddskontrollerna?
  Ungefär så har man tidigare tänkt inom min sfär, sjukvården: Ju fler s.k. kunder/patienter, som jag vill kalla dem, desto bättre kvalitet, vilket ju är helt galet!
  Det har man till slut insett. Kvalitet har absolut inte med kvantitet att göra. Inte inom sjukvården och inte inom djurskyddet.
  Därmed finns inget samband mellan ökning och förbättring av djurskyddskontrollerna. V.S.B.
  Däremot förbättring av djurskyddsinspektörernas utbildning,teoretiskt och praktiskt, vilken i nuläget ofta är undermålig. Detta är, enligt min mening, den viktigaste bidragande orsaken till att det uppstår kontaktsvårigheter med djurägare. Det existerar helt enkelt ingen kommunikation, ”djurskyddet”dikterar alltför ofta- Jag är medveten om att jag upprepar, men detta är viktigt.

  Sen måste, som Hans Röös kommenterar, kontroller av animaliefabrikerna ökas, i stället för att , som nu man inriktar sig på småskaliga enheter, där djur i mycket högre utsträckning redan rör sig naturligt och att man ser helheten och inte räknar med tumstock, som naturligtvis är enklare, när man saknar möjligheter att se att djur mår bra, trots att någon centimeter saknas i takhöjd.

  Sammanfattningsvis anser jag att uttrycket världens bästa djurskydd känns som ett hån, när vi inser att det snart inte längre finns något djurskydd kvar, som kan bedömas världens bästa.
  Som jag hörde idag får vi gå över till att äta, maskar och skalbaggar och det var ett seriöst uttalande.

  Celia Sager

 20. Profilbild för Maria
  Maria

  Obehöriga djurskyddsinspektörer, de flesta Länsstyrelser bryter mot gällande Djurskyddslagar, fixar anmälningar själva, brott mot Datainspektionens lagar, nationella lagar, EG:s förordningar, avlivar fullt friska hästar o andra djur som fått ua av veterinärer dagen innan, trakasserar djurägare i åratal utan orsak, polisen bryter mot gällande lagar, länsjurister som inte kan lagarna, brott mot lagen om offentlig anställning, unga tjejer ska lära o tillrättavisa djurägare som har över 50 års erfarenhet, djurägarnas egendom, förfalskar foton, lägger in andra djurägaren foton i någon annans mappar, brukar våld o hot mot djurägare, mer regel än undantag att de ljuger i Förvaltningsrätten som till 99,8% alltid går på Lst sida, jäviga, de flesta har inte tillräcklig utbildning enl EG:s förordningar, kostar samhället miljontals kronor varje år som dras på polisens budget, ljuger o visar inte upp djurägarens foder eller vatten, vinklar bevis, märker om djur till annan identitet trots det redan finns pass på dem, myglar med kontrollrapporter, inga kvitton på försålda eller överlåtna djur, oftast får den djurägaren som blivit anmäld o fått djuren omhändertagna lämna gård o allt de äger för att betala de enorma fakturorna, bedrägeriförsök, inbrott i hus, djurskyddsinspektörer som avlar på genetiska defekter såsom tandlöshet, bristande dokumentation, flera utan erfarenhet av djur, de djuren som omhändertas får djurägaren inte tillbaka, omhändertagande utan polis, djur som efter att ha varit i Lst vård är sämre än innan, V Götaland kallas för Värsta Götaland, gamla djur ska inte få leva enl många djurskyddsinspektörer, tillstånd ges inte för att länsveterinärer ska slippa konkurrens med egna kennlar, länsveterinärer som inte sett djuren o beslutar om avlivning, hot tom mordhot o ofredande från Lst underleverantörer, olagligheter i mängder, Lst beslutar o polisen betalar. Osv, osv, osv… O allt och ännu mera har jag bevis på!!!!
  Sen jag hört o pratat med så många människor som råkat ut för Lst så kommer jag aldrig att anmäla någon mer. Det gagnar oftast inte djuren o definitivt inte djurägaren, finns djurägare som försökt ta livet av sig efter Lst besök! O fina avelsdjur kan man få köpa för en spottstyver om man anmäler obefogat till Lst flera gånger som sedan åker ut o tar djuret o säljer vidare till konkurrenten som vill ha djuret, finns mail på detta. Finns inspektörer som Kanye ens vet vad det är i de vita bollarna, som inte ser skillnaden på hästkrafter o veterinärer som används av Lst som inte kan fram o bak…

 21. Profilbild för Maria
  Maria

  Lise-Lott Norin… Man kanske skulle ta ut ditt CV för att se om du är behörig enl EG:s förordningar att jobba som djurskyddsinspektör? De allra flesta djurskyddsinspektörer i Sverige är nämligen inte det…

 22. Profilbild för jens
  jens

  Hej
  Tack för alla synpunkter, som jag läst med stort intresse.
  Vi går nu vidare med motionen.
  Till Lise-Lotte, vi lade en rovdjurs/jaktmotion i fjol. Så där ser du hur vi tänker:
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-ansvarsfull-rovdjurspolitik_H002MJ259/?text=true
  Många har tyckt till om djurskyddskontrollerna. Jag vill understryka att vi självklart inte bara vill att de ska bli fler, vi vill framför allt att de ska bli bättre samt fokusera på de områden där de största problemen finns.
  Återigen, tack.

 23. Profilbild för Benny Sellberg
  Benny Sellberg

  Ingenting om våra rovdjur, trots att nu många är i stor fara.
  Att inte ens nämna vargarnas läge i Sverige och vad vänsterpartiet står är riktigt illa. Regeringen med Eks proposition skall alla de stora rovdjuren reduceras kraftigt..

  Varg från 415 (beräknat antal kommande vinter) individer till 170, vilket är en minskning med 59%
  Björn från 3 000 individer till 1 100, vilket är en minskning med 63%
  Järv från ca 800 till 500, vilket är en minskning med 38%
  Lodjur från ca 1500 individer till 700, vilket är en minskning med 53%
  Kungsörn ca 500 par till 150 par, vilket är en minskning med 70%

  Jag hoppas att mitt kära parti kan stå på naturens sida och kraftig formulera och arbeta sig för ett bevarande för våra rovdjur.

 24. Profilbild för Helena
  Helena

  Vår tids pengafetischism slår ut all moral, all empati och rationalitet. Vi bör använda oss av denna förljugna föreställning om pengars värde för att komma tillrätta med bristen på djurrätt. Vi måste öka skatten på animaliska produkter kraftigt samtidigt som vi subventionerar vegetabiliska matvaror. Slopa det förstärkta djurplågeriet av tex fixerade grisar och beskatta allt animaliskt kött, svenskt som importerat. Vi kan inte höja avgifterna för import av utländskt kött utan EUs samtycke men vi kan höja momsen för handel likvärdigt mellan inhemskt och utländska animaliska produkter inom landet. Subventionera svensk odling, beskatta köttproduktion. Hjälp grisbönder och andra idkare inom animalieindustrin ekonomiskt att sadla om till odling. Beskatta de som vägrar ytterligare.
  Börja med minst en dag i veckan med helvegetarisk (vegansk) mat som standard i skola, landsting, kommuner osv med start i riksdagshuset och regeringskansliet.
  Tack för allt arbete till Jens med vänner.