Svar om klimatanpassning

Idag svarar jag och Deniz Tütüncü Centerpartiet i Dagens Samhälle, om klimatanpassning. Läs nedan samt vårt tidigare inlägg här. Förresten på tal om klimatanpassning min interpellationsdebatt med miljöminister Lena Ek blir på fredag den 12 april. Förresten, på tal om Lena Ek. Jag ställer nu en fråga till henne om vilket klimatmål Sverige egentligen driver gentemot EU? Ska utsläppen minskas med minst 30 procent, oberoende av vad andra länder gör. Läs mer på Supermiljöbloggen.

Sverige ingen föregångare på klimatområdet
Dagens Samhälle, 2013-03-25

Det är olyckligt att Roger Tiefensee, Centerpartiet, i sitt inlägg 1/3 inte bemöter vår huvudkritik, nämligen att regeringen inte anslår tillräckliga resurser till klimatanpassningen samt att det inte tas ett tillräckligt stort statligt ansvar för denna viktiga fråga. Är det inte märkligt att färre än hälften av landets kommuner känner till Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning? Det var det som skulle bli regeringens ”spindeln i nätet” för klimatanpassningen (för att citera vår tidigare miljöminister)? Kunskapscentrum för klimatanpassning har en fantastisk potential att verkligen bli spindeln i nätet i klimatanpassningen. Men då måste mer än fem miljoner årligen anslås till verksamheten.

Vi välkomnade inrättandet av Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, 2009 och ansåg redan då att klimatanpassning skulle kunna bli en av MSB:s viktigaste uppgifter. MSB får över en miljard i anslag från försvarsbudgeten årligen. Hur mycket går då till klimatanpassning? Endast 24 miljoner kronor. Är det rimliga proportioner?

Vi ser ett sprudlande engagemang från våra lokalpolitiker och tjänstemän att verkligen ta klimatfrågan på största allvar. Väldigt mycket bra görs redan idag både för att minska utsläppen och att anpassa sig till ett förändrat klimat. Men det går inte att komma ifrån att utan ett större statligt ansvar riskerar engagemanget att omintetgöras. Det behövs ökade resurser, något som Vänsterpartiet föreslagit gång efter gång. Det behövs ett tydligare uppdrag för Myndigheten för samhällsberedskap att arbeta med klimatanpassning. Det behövs överlag en större känslighet för klimatet när samhället planeras.

Vissa kommuner har själva påbörjat klimatanpassningen genom att ta fram lokala handlingsprogram för klimatanpassning, utredningar av de fysiska systems hållbarhet inför ett förändrat klimat och översikt av krishanteringen. På nationell nivå saknas däremot handlingskraft. Vi vill se ett handlingsprogram med nationella målsättningar för klimatanpassningen. Det efterfrågas även av bland annat Sveriges kommuner och landsting. Vänsterpartiets bedömning är att det finns stora vinster med ett sådant styrande dokument. Kommunerna ska känna sig trygga i arbetet med klimatanpassningen utan att det kommunala självstyret äventyras.

Roger Tiefensee säger också att Sverige har de högsta klimatmålen i Europa. Det stämmer helt enkelt inte. Ett stort problem med regeringens klimatmål är att så mycket som en tredjedel av åtgärderna kommer att göras genom uppköp av billiga utsläppskrediter i andra länder, d v s det blir inte verkliga utsläppsminskningar här på hemmaplan. Tittar man på exempelvis Danmark och Tyskland så har de samma klimatmål som Sverige: minskningar med 40 procent till 2020. Men skillnaden är att de länderna gör allt på hemmaplan, utan uppköp av krediter. Jag förstår att Centerpartiet gärna vill att Sverige ska vara en föregångare på klimatområdet. Men så är det tyvärr inte längre.

Jens Holm (V), riksdagsledamot, Stockholm
Deniz Tütüncü (V), Norrköping, ledamot bygg- och miljöskyddsnämnden


Publicerat

i

av

Etiketter: