Lokala klimatinvesteringar – för en global lösnig

Äntligen är programmet till vår klimatkonferens, Lokala klimatinvesteringar – för en global lösning, färdigt. Se nedan eller som pdf. Vill du komma? Glöm inte att anmäla dig till peter.ekelund@riksdagen.se
Program: Klimatkonferens2013-04-19

Vänsterpartiets riksdagsgrupp inbjuder till seminarium:
Lokala klimatinvesteringar – för en global lösning

Tid:                Fredag 19 april kl.12.00-15.00
Lokal:            L4-17 i Ledamotshuset, Riksdagen (entré: Mynttorget 2)
Moderator:     Jens Holm (V), miljö- och klimatpolitisk talesperson

12.00-12.10 Välkomna
Jonas Sjöstedt (V), partiordförande

12.10-12.40 Hur är läget för klimatet?
Karl Hallding, Senior Research Fellow, Stockholm Environment Institute

12.40-13.00 Vilka är de samhällsekonomiska effekterna av statligt stöd för lokala investeringar?
Elisa Abascal Reyes, miljöekonom Naturvårdsverket

13.00-13.15 Vilket arbete pågår i nätverket Klimatkommunerna och vilka åtgärder efterfrågas på nationell nivå?
Representant från Klimatkommunerna

13.15-13.30 Hur gör vi investeringarna jämställda?
Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker

13.30-13.50 Fikapaus

13.50-14.50 Vilka politiska åtgärder vill ni se på lokal och nationell nivå?
Johanna Sandahl, vice ordförande Naturskyddsföreningen
Maria Sunér Fleming, Energi och Klimat Svenskt Näringsliv
Linda Burenius Magnusson, Vindkraftföretaget O2, VD O2 Vindel AB
Gunnar Hedberg (M), ordförande Beredningen för samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting
Kjell Andersson, Information och näringsliv Svenska Bioenergiföreningen

14.50- 15.00 Så här går vi vidare med klimatinvesteringarna
Ulla Andersson (V), vice partiordförande och ekonomisk-politisk talesperson

Anmäl dig senast 16 april till peter.ekelund@riksdagen.se

Välkommen!

Svar om klimatanpassning

Idag svarar jag och Deniz Tütüncü Centerpartiet i Dagens Samhälle, om klimatanpassning. Läs nedan samt vårt tidigare inlägg här. Förresten på tal om klimatanpassning min interpellationsdebatt med miljöminister Lena Ek blir på fredag den 12 april. Förresten, på tal om Lena Ek. Jag ställer nu en fråga till henne om vilket klimatmål Sverige egentligen driver gentemot EU? Ska utsläppen minskas med minst 30 procent, oberoende av vad andra länder gör. Läs mer på Supermiljöbloggen.

Sverige ingen föregångare på klimatområdet
Dagens Samhälle, 2013-03-25

Det är olyckligt att Roger Tiefensee, Centerpartiet, i sitt inlägg 1/3 inte bemöter vår huvudkritik, nämligen att regeringen inte anslår tillräckliga resurser till klimatanpassningen samt att det inte tas ett tillräckligt stort statligt ansvar för denna viktiga fråga. Är det inte märkligt att färre än hälften av landets kommuner känner till Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning? Det var det som skulle bli regeringens ”spindeln i nätet” för klimatanpassningen (för att citera vår tidigare miljöminister)? Kunskapscentrum för klimatanpassning har en fantastisk potential att verkligen bli spindeln i nätet i klimatanpassningen. Men då måste mer än fem miljoner årligen anslås till verksamheten.

Vi välkomnade inrättandet av Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, 2009 och ansåg redan då att klimatanpassning skulle kunna bli en av MSB:s viktigaste uppgifter. MSB får över en miljard i anslag från försvarsbudgeten årligen. Hur mycket går då till klimatanpassning? Endast 24 miljoner kronor. Är det rimliga proportioner?

Vi ser ett sprudlande engagemang från våra lokalpolitiker och tjänstemän att verkligen ta klimatfrågan på största allvar. Väldigt mycket bra görs redan idag både för att minska utsläppen och att anpassa sig till ett förändrat klimat. Men det går inte att komma ifrån att utan ett större statligt ansvar riskerar engagemanget att omintetgöras. Det behövs ökade resurser, något som Vänsterpartiet föreslagit gång efter gång. Det behövs ett tydligare uppdrag för Myndigheten för samhällsberedskap att arbeta med klimatanpassning. Det behövs överlag en större känslighet för klimatet när samhället planeras.

Vissa kommuner har själva påbörjat klimatanpassningen genom att ta fram lokala handlingsprogram för klimatanpassning, utredningar av de fysiska systems hållbarhet inför ett förändrat klimat och översikt av krishanteringen. På nationell nivå saknas däremot handlingskraft. Vi vill se ett handlingsprogram med nationella målsättningar för klimatanpassningen. Det efterfrågas även av bland annat Sveriges kommuner och landsting. Vänsterpartiets bedömning är att det finns stora vinster med ett sådant styrande dokument. Kommunerna ska känna sig trygga i arbetet med klimatanpassningen utan att det kommunala självstyret äventyras.

Roger Tiefensee säger också att Sverige har de högsta klimatmålen i Europa. Det stämmer helt enkelt inte. Ett stort problem med regeringens klimatmål är att så mycket som en tredjedel av åtgärderna kommer att göras genom uppköp av billiga utsläppskrediter i andra länder, d v s det blir inte verkliga utsläppsminskningar här på hemmaplan. Tittar man på exempelvis Danmark och Tyskland så har de samma klimatmål som Sverige: minskningar med 40 procent till 2020. Men skillnaden är att de länderna gör allt på hemmaplan, utan uppköp av krediter. Jag förstår att Centerpartiet gärna vill att Sverige ska vara en föregångare på klimatområdet. Men så är det tyvärr inte längre.

Jens Holm (V), riksdagsledamot, Stockholm
Deniz Tütüncü (V), Norrköping, ledamot bygg- och miljöskyddsnämnden

Earth Hour 2013

Imorgon är det dags för Earth Hour, denna globala manifestation för att sätta fokus på klimatförändringarna. Jag har gjort en utmaning till alla andra riksdagsledamöter: Om de lovar att endast äta vegetarisk mat fram till midsommar bjuder jag på lunch när vi ses igen till hösten. Genom att minska sin köttkonsumtion eller sluta att äta kött helt och hållet gör man troligen det mest konkreta bidraget till att minska sina utsläpp. Vi i Vänsterpariet vill ha en nationell handlingsplan för minskad köttkonsumtion, men i väntan på det kan vi alla tillsammans göra det vi kan för att minska belastningen från det vi äter. Hoppas många antar min utmaning, även om det kan bli dyrt…

Jag har idag skickat in en interpellation till miljöminister Lena Ek om klimatanpassning. Läs den här: Klimatanpassning2013-03-22

Klimattal

Mitt anförande från dagens klimatdebatt i riksdagen. Här finns ex vis Vänsterpartiets nya klimatmål med: Klimatanförande_kammaren2013-03-20

Klimatanförande, riksdagen
Samtidigt som klimattoppmötet i Doha i slutet av förra året svepte tyfonen Bopha över ön Mindanao, södra Filippinerna. Över 100 000 personer blev hemlösa, tusen personer dog. Dessutom förstördes vägar, jordbruk, skolor och annan samhällsbärande verksamhet.Jag har tagit upp detta tidigare och gör det igen för att varna för de extrema väder av den här typen om kommer att bli allt vanligare i takt med att klimatet blir varmare.

Djup ironi: Vi släpper ut här och nu.
Andra får betala notan. Det är våra barn och de som idag lever i den fattiga delen av världen som exemplet med tyfonen över Filippinerna.

Det är inte acceptabelt. Sverige måste ta vårt ansvar för våra utsläpp.

Därför kräver Vänsterpartiet att Sverige gör mer. I detta betänkande lägger vi därför fram konkreta förslag på hur vi ska kunna skärpa de svenska klimatmålen. Våra förslag torde vara de mest långtgående av alla partier i denna kammare. Vänsterpartiet föreslår att det svenska klimatmålet skärps till att Sveriges utsläpp ska minska med 45 procent till 2020. För den icke handlande sektorn (alltså EUs utsläppshandel), blir vårt klimatmål minskningar med 52 procent i Sverige jämfört med 1990. Dessutom har vi föreslagit en förbättring av EUs målsättning, från dagens – 20 procent till minskningar med 40 procent samt ett helt nytt additionellt klimatbistånd för att hjälpa utvecklingsländerna att hantera klimatförändringen.

Jag ber om ursäkt för att det blir en hel del procent och siffror, men så får det bli. Det är viktigt att vi är noggranna med Sveriges klimatåtaganden. I ton räknat handlar Vänsterpartiets klimatmål om att minska utsläppen med drygt 32 miljoner ton i Sverige, från 72 miljoner ton 1990 till knappt 40 miljoner ton 2020.

Vad föreslår då regeringen? Jo, regeringen vill minska utsläppen med 40 procent till 2020. Men en tredjedel av detta ska göras med uppköp av osäkra utsläppskrediter. Räknar vi bort uppköpen av krediter blir det endast kvar 13 miljoner ton att minska för regeringen. Detta kan jämföras med Vänsterpartiets förslag om att minska utsläppen med drygt 32 miljoner ton. Regeringens klimatmål räcker inte. Därför föreslår vi nya. Bifall reservation 18 där våra nya klimatmål förtydligas.

 

Att lägga fram riksdagens mest långtgående klimatmål förpliktigar. Det är därför som vi i Vänsterpartiet har lagt fram ett helt batteri av åtgärder för att snabbt kunna minska Sveriges utsläpp. Det handlar om att ställa om samhället i grunden. Och att här ensidigt förlita sig på s k marknadsmekanismer är en synnerligen riskabel strategi. Jag instämmer med den brittiske ekonomen och författaren till den s k Sternrapporten 2007, Nicholas Stern, att klimatförändringarna visar på marknadsekonomins största misslyckande. Därför behöver vi riktiga åtgärder som kan minska utsläppen på riktigt. Vissa saker tas upp i detta betänkande, andra på andra områden. Några exempel: Höjd CO2-skatt, skatt på långtradartransporter, flygskatt, dessa skatter bidrar till finansiering av kraftfull utbyggnad av järnvägen och kollektivtrafiken. Vi vill också ha ett klimatprogram för Sveriges troligen mest omfattande klimatinvesteringar i våra kommuner och landsting. Vi vill också ha ökat stöd till förnybar energi, klimatrenoveringar av Miljonprogrammet, investeringar i grön teknik, ökade satsningar på miljö- och klimatforskning och en handlingsplan för minskad köttkonsumtion.

Jag skulle vilja utveckla det sistnämnda. Animaliekonsumtionen bidrar med ungefär lika stora utsläpp som våra fyra miljoner privatbilar. Nästan en tredjedel av hushållens utsläpp kommer från det vi äter, och där är kött helt klart den mest dominerande faktorn. På så gott som alla andra sektorer har styrmedel för minskade utsläpp. Det finns styrmedel. Men inte på det vi äter. Nu har den svenska köttkonsumtionen ökat med nästan 50 procent sedan 1990. Det är inte hållbart. Vi lägger oss inte i vad människor har på tallriken, men även animaliesektorn måste ta sitt klimatansvar. Det är därför som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en gemensam reservation, reservation nummer 23, där vi föreslår ett nationellt mål om minskad köttkonsumtion och satsningar på god, näringsrik och klimatvänlig vegetarisk mat.

För att underlätta arbetet med att minska utsläppen föreslår vi rödgröna ett klimatpolitiskt ramverk. Vi har hämtat inspiration från Storbritannien där man infört en koldioxidbudget och har periodvisa avstämningar för att kontrollera att man är på rätt väg. Ett oberoende råd följer utvecklingen och ger rekommendationer på åtgärder. Danmark är nu i full färd på att införa ett liknande system. Det ska vara ordning och reda i klimatpolitiken, därför bifall till reservation 19 om ett klimatpolitiskt ramverk.

Jag har citerat honom tidigare i denna kammare och jag vill göra det igen. Vid FNs klimattoppmöte i Doha i fjol sa Filippinernas chefsförhandlare Naderev Saño apropå vikten av att agera nu för klimatet:

Om inte vi – vem?
Om inte nu – när?
Om inte här – var?

Tack.

Värsta klimatmålen

Vänsterpartiet föreslår nu att Sverige skärper klimatmålen. Vi gör det i det betänkande som just har behandlats av Miljö- och jordbruksutskottet. Regeringens målsättning för den svenska klimatpolitiken är att våra utsläpp ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Men en tredjedel av detta ska kunna göras genom uppköp av billiga utsläppskrediter i andra länder. Vi i Vänsterpartiet föreslår istället att det svenska klimatmålet skärps till 45 procent till 2020 och att allt ska göras på hemmaplan, utan uppköp alltså.

Om man räknar bort den handlande sektorn (EUs utsläppshandel), vilket man ofta gör, blir vårt klimatmål 52 procent i Sverige. Detta vill vi sedan komplettera med ett nytt klimatbistånd för att hjälpa utvecklingsländerna att minska sina utsläpp och anpassa sig till ett förändrat klimat.

I ton räknat handlar Vänsterpartiets klimatmål om att minska utsläppen med totalt 32,5 miljoner ton i Sverige, från 72 miljoner ton 1990 till 39,8 miljoner ton 2020 (idag ligger Sveriges utsläpp på ungefär 60 miljoner ton). Detta kan jämföras med regeringens mål om att minska med 20 miljoner ton, varav 6,7 miljoner ton handlar om uppköp av utsläppskrediter. Dessutom har vi föreslagit en förbättring av EUs målsättning, från dagens – 20 procent till – 40 procent. Vi vill dessutom att effekten av vår import ska bokföras i den svenska utsläppsstatistiken.

Jämför man med de andra partierna har Vänsterpartiet de i särklass skarpaste klimatmålen. Det känns fint. Men det är också förpliktigande. Vi måste se till att ha en politik som verkligen kan leverera så stora minskningar. Det tycker jag att vi har. Några exempel på detta är: Höjd CO2-skatt, skatt på långtradartransporter, klimatprogram för klimatinvesteringar i våra kommuner och landsting, satsningar på vegetarisk mat, de största investeringarna i kollektivtrafiken av alla partier, ökat stöd till förnybar energi, flygskatt (intäkterna till järnvägen), klimatrenoveringar av Miljonprogrammet, investeringar i grön teknik och ökade satsningar på miljö- och klimatforskning. Detta bara som några exempel.

Värsta klimatmålen, helt enkelt!

Läs gärna mer om våra klimatmål på Supermiljöbloggen.

En seger för djuren

Idag den 11 mars 2013 träder förbudet mot djurtestad kosmetika in. Från och med idag är det förbjudet att sälja kosmetiska produkter – smink, schampo, hudkrämer m m – som har testats på djur. Det blir även ett försäljningsförbud mot djurtestade produkter från länder utanför EU. Med förbudet ställer alltså EU krav på USA, Kina och alla andra länder i världen. Bra.

Kampanjen mot djurtestad kosmetika har pågått så länge jag kan minnas, så det måste vara i gott och väl 30 år. Jag har varit aktiv och drivit denna fråga som aktivist i Ung vänster, anställd på Djurens Rätt, som EU-parlamentariker och nu senast i riksdagen. Nu de senaste åren har det handlat om att få en lagstiftning som verkligen omfattar alla tester och produkter. Utan undantag. Och det ser ut som att lagen faktiskt blev riktigt bra.

 Tänk att för en gångs skull kunna bocka av en seger i kampen. Det kan vi göra idag. Ett stort GRATTIS till alla oss som kämpat för detta! Och till alla djur som slipper plågas framöver.

tårta_djr

Till vänster bild från när Djurens Rätt besökte riksdagen och vi firade kosmetikaförbudet med en vegansk tårta.

Kvinnodagen

Jag hoppas att så många som möjligt slutar upp idag och högtidhåller en av årets viktigaste politiska dagar, Internationella kvinnodagen. Tyvärr finns det fortfarande så många orättvisor mellan kvinnor och män att det är viktigt att uppmärksamma detta med en särskild dag. Själv kommer jag delta i Vänsterpartiets högtidhållande kl 13.00 idag vid Sergels torg, bland annat tillsammans med Rossana Dinamarca, vår nya feministiska talesperson och Jonas Sjöstedt, vår ordförande. Kom gärna dit!

Mer om Vänsterpartiets aktiviteter idag.