Checklista för lokalt klimatarbete

Har varit i Linköping och talat om hur vi ställer om Linköping till en hållbar stad. Igår var jag i Örebro och talade på ett liknande tema. När de globala klimatförhandlingarna har gått i stå är det iallafall en liten tröst att det gör att göra en hel del nytta lokalt. Därför, nedan mina elva förslag för hur vi ställer om lokalt.

Jo, jag vet, det skulle kunna vara elva förslag till. Och elva till… Vad har jag glömt? Lägg gärna till det som saknas.

1. Klimatmål?
Med hur mycket ivll kommunen minska sina utsläpp? Är det ett mätbart/konkret mål? Görs allt på ”hemmaplan” (inga utsläppskrediter/CDM)? Kan ni vässa målet? Hur står ni i jämförelse med andra kommuner? Svenska staten är lätt att slå: Minskning med 40 procent till 2020, MEN där drygt 30 procent görs genom uppköp av billiga utsläppskrediter. Trixa inte med siffrorna..

2.Klimatprogrammet (tidigare Klimp, Lip)
Det är omöjligt att komma förbi frågan om finansiering till klimatarbetet. Vänsterpartiet föreslår en miljard kronor årligen till ”Klimatprogrammet” en fortsättning på de tidigare Lokala investeringsprogrammen och Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp). Klimp på sin tid var kanske det mest effektiva sättet att få ned utsläppen, minskade utsläpp med drygt 1 miljon ton årligen. Med Klimatprogrammet kommer kommuner, landsting och företag kunna söka pengar för lokalt klimatarbete. Biogas, energieffektivisering, hållbara transporter, klimatinformation eller att skicka bespisningspersonalen på utbildning i vegetarisk matlagning är några exempel på verksamheter som borde kunna få stöd genom ett framtida klimatprogram.

3.Hur produceras elen, värmen? Takytor för solel. Vindel? Biogas?
Finns det ett mål för förnybar energi? Vill ni ha 100 procent? När? Kolla upp hur kommunens el och värme produceras. Förmodligen med förnybar energi och med en stor del fjärrvärme (på värmesidan). Gott så, men bra kan bli bättre. Hur stora ytor tak finns i söderläge? Dags att lägga på solceller. Investera i vindkraftverk. Bygga ut biogasen. Minskningspotentialen är stor. Dessutom ska vara större kommun med lite självaktning kunna förse sina medborgare med ren el och värme.

4.Mat; eko, veggo, närproducerat, matsvinn, krav vid off upphandling
Maten står för en stor del av våra utsläpp. Köttkonsumtionen står för de största utsläppen inom livsmedelssektorn, dessutom utsläpp som växer kraftigt. Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 50 procent sedan 1990. Utsläppen från animaliekonsumtionen ligger på 10 miljoner ton årligen, nästan lika mycket som från våra personbilar. Kan ni införa vegetariska måndagar på skolor och annan offentlig verksamhet? Hur används den offentliga upphandlingen för att stimulera ekologisk och kanske också närproducerad mat. Finns det handlingsplan för att minimera matsvinnet?

5.Kollektivtrafik: bygg ut, sänk taxor, bekvämt och enkelt, förnybart
Går det att bygga ut kollektivtrafiken? Är det lätt, billigt och bekvämt att resa kollektivt? Går bussarna på biogas eller annat förnybart? Har ni frågat vanebilisterna vad som skulle få dem att resa mer kollektivt?

6.Bilar: miljöbilar, bilpooler, samåkning, parkeringsnormer, (motor)vägsprojekt – säg nej.
I Sverige finns 4,4 miljoner bilar. Det är ett faktum att folk kommer fortsätta att köra bil. Men det går att minska resandet och att se till att de resor som görs släpper ut så lite som möjligt. Finns en defintion av miljöbilar (den regeringen har föreslagit gynnar stora och tunga bilar, inte bra). Finns förnybart bränsle? Kräv miljöbilar från skolskjuts och färdtjänst. Finns det bra infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken? Hur gynnas miljöbilar? Premieras bilpooler på något vis? Går det att hjälpa människor att samåka? Finns det appar/hemsidor lokalt för detta? Fungerar dessa, eller kan man avsätta några timmars arbete/veckan på det? Finns en parkeringsnorm? Går det att sänka denna? Inte rimligt att parkerade bilar ska uppta viktig markyta i centrala stan. Finns det stora motorvägsprojekt i pipeline? Avstå! Pengarna behövs till annat. Nya vägar -> ökade utsläpp.

7. Cykelstaden
De flesta bilresorna är under milen. Många går därför att ersätta med cykelresor. Hur många cykelpendlar i kommunen? Riktiga cykelbanor, bra skyltat, upplyst, cykelpumpar, lånecyklar, underhåll (särskilt vintertid), cykelparkeringar m m är sådant som kraftigt kan öka cyklandet. Finns det förresten en särskild cykelbudgetpost i kommunbudgeten? Har kommunen en cykelsamordnare?

8.Bostäder: Energikrav på byggnader, energieffektivisera
Finns lokala byggnormer för energikonsumtion (t ex 45-55 KWh/kvm, om ni är ambitiösa)? Hur gynnar ni passiv-/ lågenergihus? Hur kan ni enregisanera befintliga bostäder och allmänna lokaler? Vänsterpartiet avsätter i runda slängar 30 miljarder kronor utöver regeringen för nybyggnation samt för upprustning utifrån miljö- och energiprestanda de kommande tre åren.

9.Avfall: minska totala mängden avfall, öka insamlingen, ÅVC
Mängden avfall växer år för år. Inte hållbart. Kan ni minska den totala användningen av prylar och annat? Går det att gynna återbruk/återanvändning? Hjälp de som vill ha bytesdagar och loppis. Sätt målsättningar för hur mycket avfall som ska samlas in. Gör det främst i anslutning till bostäder. Finns fastighetsnära källsortering? Finns avfallsseparering? Görs organiskt avfall om bill biogas? Hur ökar ni matavfallsinsamlingen från restauranger/verksamheter? Finns insamlingsbehållare vid alla Återvinningscentraler (ÅVC) så att folk inte ska behöva slänga fullt fungerande prylar.

10. Övrig samhällsplanering: Nej till externa köpcentra
Planera samhället så att människor inte blir bilberoende. Motarbeta ex vis stora köplador utanför tätorterna. De leder bara till ökad konsumtion, mer bilism och utdöende stadskärnor. Lär av Danmark som har strikt lagstiftning mot externa köpcentra.

11. Bra friluftskommun
En kommun som också satsar på friluftslivet kommer att få friskare befolkning och ett större engagemang för miljöfrågor. Går det att tillgängliggöra skogsområden?


Publicerat

i

av