Bort med djurförsöken

Idag är det försöksdjurens dag. Vi behöver en handlingsplan för att minska djurförsöken, ett 3R-center för att utveckla detta samt se till att djuren inte lider. Detta och mycket annat i Vänsterpartiets motion om djurförsök som vi lämnar in idag. Se nedan (obs! vissa mindre ändringar kan tillkomma).

Motion till riksdagen

med anledning av prop. 2011/12:138 skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut…………………………………………………………………………………….. 1

Motivering…………………………………………………………………………………………………………. 2

Definition av djurförsök………………………………………………………………………………………. 2

Handlingsplan för att minimera antalet djur i försök……………………………………………….. 2

Inrätta ett 3R-center……………………………………………………………………………………………. 3

Alternativa metoder uttömda?……………………………………………………………………………… 3

Sammansättning och funktion för den centrala djurförsöksetiska nämnden……………….. 4

Avgifter…………………………………………………………………………………………………………….. 4

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på etisk prövning och tillämpning av de 3R:en.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anta en handlingsplan för att minimera antalet djurförsök.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett 3R-center.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alternativa metoder ska vara uttömda av sökanden av djurförsök.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sammansättning och funktion för den centrala djurförsöksetiska nämnden.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avgifter för djurförsöksetisk prövning.

  

Motivering

Vänsterpartiet har med stort intresse tagit del av EUs direktiv 2010/63 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål samt regeringens proposition ”Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål”, 2011/12:138. Det är brådskande att åtgärder vidtas för att minska antalet djur som utnyttjas i djurförsök samt att ge de djur som utnyttjas största tänkbara skydd. Inom EU dödas varje år drygt 12 miljoner djur inom djurförsök (enligt EUs definition). I Sverige uppgår siffran till en miljon djur (enligt den svenska definitionen).

Definition av djurförsök

Vänsterpartiet välkomnar att propositionen inte föreslår den EU-harmonisering av definitionen av djurförsök som föreslagits av utredningen En ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Den nuvarande svenska definitionen är vidare och omfattar exempelvis alla djur som avlivas i syfte att deras organ ska användas för vetenskapliga experiment. Hade propositionen följt utredningens förslag hade de tusentals djur (drygt 140 000 djur enligt den senaste statistiken) som utnyttjas för detta syfte fått ett sämre skydd genom att det inte hade omfattats av etisk prövning. Vänsterpartiet utgår från att regeringen inte heller framledes kommer föreslå någon ändring av den svenska definitionen. Men vi oroas över följande formulering i propositionen: ”Så som angetts ovan anser regeringen att djurskyddslagens vida definition av djurförsök tills vidare bör behållas” (sid 26, vår understrykning). Innebär detta att regeringen avser att ändra definitionen när en ny djurskyddslag kommer att föreslås? Vi uppmanar regeringen att inte göra det. Vi anser att det är viktigt att all användning av försöksdjur omfattas av kraven på etisk prövning och att de 3R:en tillämpas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Handlingsplan för att minimera antalet djur i försök

Vänsterpartiet oroas över det faktum att antal djurförsök ökar kraftigt i Sverige. År 2000 utnyttjades knappt 700 000 djur i försök, år 2008 hade siffran stigit till över en miljon (Jordbruksverket 2009: Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008, diarienummer 31-502/09). Vi vill minimera antalet djur som används i djurförsök. Därför föreslår vi att regeringen antar en handlingsplan för hur antalet djur i djurförsök ska kunna bringas ned till ett minimum. I handlingsplanen ska bestå av konkreta åtgärder för att minska antalet djur i försök. Handlingsplanen ska kunna stämmas av årsvis och sektorsvis. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Inrätta ett 3R-center

Ett av syftena med EUs djurförsöksdirektiv är att främja alternativa metoder till djurförsök. I skäl 10 står det: ”Syftet med detta direktiv är därför att underlätta och främja användningen av alternativa metoder.” Vänsterpartiet anser att regeringen inte tillräckligt i sin proposition har tillmötesgått detta ändamål. Vid sidan av en handlingsplan för att minimera antalet djur i försök vill därför Vänsterpartiet att metoderna kring de så kallade 3R, Refine, Reduce, Replace (förfina, minska, ersätta), utvecklas. Det vill vi göra genom att det etableras ett 3R-center i Sverige. Centret ska ha till uppgift att arbeta i enlighet med 3R-principerna, i synnerhet att verkställa ovan nämnda handlingsplan för ett minimerande av djurförsöken. 3R-centret ska vidare arbeta med att förstärka och effektivisera arbetet med alternativ till djurförsök och ha en rådgivande funktion gentemot de djurförsöksetiska nämnderna och andra myndigheter. Centret bör noga följa utvecklingen på området och bidra till att nya metoder snabbast möjligt kommer i bruk. 3R-centret ska också ha till uppdrag att utvärdera gjorda djurförsök utifrån perspektivet med 3R. Det är viktigt att centret får de erforderliga resurserna för att utföra detta arbete. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Alternativa metoder uttömda?

För att ytterligare främja framtagandet av alternativa metoder ska sökanden av djurförsök åläggas att uttömmande redovisa att det aktuella djurförsöket inte kan göras med alternativa metoder samt på vilket sätt det aktuella försöket utnyttjar så få djur som möjligt samt minimerar lidandet. Den sökande bör tydligt ange vilka eftersökningar som gjorts inom vart och ett av de tre områdena Refine, Reduce och Replace, alltså att förfina, begränsa antalet djur eller helt ersätta djurförsöket. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Sammansättning och funktion för den centrala djurförsöksetiska nämnden

Vänsterpartiet välkomnar att regeringen föreslår att det inrättas en central djurförsöksetisk nämnd. Enligt regeringens proposition får nämnden till uppgift att pröva överklaganden om djurförsök meddelade av en djurförsöksetisk nämnd samt ett i efterhand utvärdera djurförsök. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att det inom nämnden kommer att finnas god kollektiv kunskap om djur i största allmänhet, om djurs beteende i synnerhet samt kunskap om alternativa metoder till djurförsök. Vänsterpartiet anser att sammansättningen mellan ledamöter med vetenskaplig kompetens och lekmän ska vara lika. Vidare anser Vänsterpartiet att djurskyddsorganisationer direkt ska kunna överklaga beslut om att godkänna djurförsök till den centrala djurförsöksetiska nämnden. Vi anser vidare att utvärderingarna av djurförsök ska göras av det interättade 3R-centret enligt ovan och inte av den centrala djurförsöksetiska nämnden. Det är sannolikt att 3R-centret kommer att vara bättre skickat att se möjligheterna att hitta alternativ till djurförsök samt mer förfinade metoder än den centrala nämnden, och bör dessutom snabbare kunna se till att ny kunskap och nya metoder implementeras. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Avgifter

Vänsterpartiet välkomnar föreslaget om avgifter för djurförsöksetisk prövning, men anser att intäkterna oavkortat ska gå till satsningar på 3R, förslagsvis genom att låta intäkterna gå till den forskning som initierats av det 3R-center som föreslås ovan.

Stockholm den 23 april 2012  
Jens Holm (V)  
Torbjörn Björlund (V) Siv Holma (V)
Hans Linde (V) Kent Persson (V)

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Ett svar till ”Bort med djurförsöken”

 1. Profilbild för Birgitta Pettersson
  Birgitta Pettersson

  Egentligen skall man inte minska antalet djurförsök. Man skall förbjuda det, totalt. Det finns en skrivning i nuvarande djurskyddslagen som jag tycker skall ändras. – Djur skall inte utsättas för onödigt lidande – och då undrar jag, vad är nödigt lidande. Är det det lidande som djur anses behöva utstå i försökslaboratorier?, det lidande de måste utstå för att bli mat? det lidande de måste utstå för att bli skinnprodukter?
  Som jag ser det är ordet onödigt ett ord som tillåter grym djurhantering. Och minskar möjligheten till att straffbelägga djurplåger