Regeringens klimatpolitik bör granskas hårdare

För någon vecka sedan utfärdade riksrevisionen hård kritik mot den borgerliga regeringens klimatpolitik. Jag och Jonas Sjöstedt fortsätter resonemanget om regeringens uppköp av billiga utsläppskrediter. I lördags hade Dagens Nyheter inne vårt inlägg. Läs där eller nedan.

Regeringens klimatpolitik bör granskas hårdare
DN 2011-03-05
Regeringen avvecklade 2009 Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp), som enligt Naturvårdsverkets utvärdering minskade utsläppen med i genomsnitt en miljon ton växthusgaser per år. Klimp ersattes av ett nytt program för hållbara städer. Det nya programmet innebar en satsning på 340 miljoner kronor och skulle främja en hållbar stadsutveckling. Men riksdagens miljö- och jordbruksutskott ger programmet ett lågt betyg (”Uppföljning av statens satsning på hållbara städer” 2010/11:RFR2). Utskottet menar att syftet med satsningen är otydligt. En majoritet av de projekt som ingick skulle ha genomförts även utan statligt bidrag. Det är svårt att uppskatta kostnadseffektiviteten i bidragsansökningarna. Det var dessutom ett kortsiktigt program, regeringen har redan avvecklat det. Frågan är om dessa 340 miljoner kronor gav någon positiv miljöeffekt alls. Vi i Vänsterpartiet vill i stället återinföra det mycket mer effektiva Klimatinvesteringsprogrammet.

Regeringens program för energieffektivisering borde också granskas. Programmet uppgår till 270 miljoner kronor per år men innehåller nästan enbart information och rådgivning. Hur effektivt är det? Självklart behövs information och rådgivning, men rimligtvis borde man också införa andra styrmedel. De minimala insatser som görs idag är inte tillräckliga. Istället satsar regeringen stora summor på renoveringar av bostäder genom ROT-avdraget, som varken ger energieffektiviseringar eller minskade klimatutsläpp. Det är under all kritik. Vi vill istället att ROT-avdraget ska inriktas på energieffektiviseringar och klimatåtgärder.

Riksrevisionen anser i sin granskning att Sveriges köp av utsläppskrediter från andra länder inte görs tillräckligt effektivt och transparent. Rapporteringen anses vara bristfällig och det är oklart hur köp av utsläppskrediter bidrar till att nå riksdagens klimatmål. Regeringen har alltså satsat svenska skattebetalarnas pengar till klimatprojekt utomlands utan ordentliga riskanalyser av projekten eller uppföljningar av klimatprojekten.

Det är förvisso bra att miljöminister Andreas Carlgren, efter Vänsterpartiets påtryckningar, nu gett Energimyndigheten ett uppdrag att utreda klimatnyttan med Sveriges köp av utsläppskrediter. Men vi förväntar oss att Carlgren ska stoppa alla nya köp av utsläppskrediter tills klimatnyttan har utretts. Men i vanlig ordning slår miljöministern från sig all kritik. Riksrevisionens kritik är ”svårbegriplig” säger han till DN (16 februari 2011). I en artikel i Dagens Industri skriver Carlgren att det pågår ett ”omfattande krypskytte” från kritiker för att misstänkliggöra metoden. Menar Carlgren att Riksrevisionen också ägnar sig åt krypskytte?

Kronan på verket i regeringens motsägelsefulla klimatpolitik måste ändå vara frågan om försäljning av överskottet av utsläppsrätter. Regeringen talar om höga klimatmål och om klimatåtgärder för att målen ska kunna nås. Samtidigt är regeringen beredd att sälja de klimatminskningar som gjorts av svenskarna på den internationella marknaden för utsläppsrätter. Sveriges överskott av utsläppsrätter, jämfört med vårt åtagande enligt Kyotoavtalet, väntas uppgå till drygt 70 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är mer än Sveriges totala utsläpp av växthusgaser under 2009. Det ekonomiska värdet på överskottet bedöms vara över 7 miljarder kronor. Fredrik Reinfeldt har sagt sig vara beredd att sälja detta överskott. De koldioxidutsläpp svenskarna sparat under 20 år kan då ske i ett annat land. En betydande del av de ansträngningar som gjorts av svenska medborgare skulle därmed bli effektlösa. Vi menar att för klimatets skull är det självklart att överskottet ska upphävas.

Det vilar ett tungt ansvar på oss som är folkvalda i riksdag och regering. Vi menar att det är oerhört bekymmersamt att regeringens klimatpolitik har så stora brister. Klimatet räddas inte genom fusk och trixande, utan genom effektiva klimatåtgärder som leder till verkliga utsläppsminskningar. Klimatförändringarna är en överlevnadsfråga för mänskligheten. Regeringen måste sluta spela rysk roulett med framtiden.

Jens Holm, riksdagsledamot (V)
Jonas Sjöstedt, riksdagsledamot (V)


Publicerat

i

av