Är det verkligen det här som är öppenhet?

Jag svarar handelsminister Ann Linde idag om hemlighetsmakeriet i TTIP-förhandlingarna. Läs nedan eller här.

Är det verkligen det här som är öppenhet?
ETC, 2016-11-18
Handelsminister Ann Linde (S) tycks i Dagens ETC (6/11) vara nöjd med öppenheten i förhandlingarna om handels- och investeringsavtalet med USA, TTIP. Om det här ska kallas öppenhet finns det skäl att bli oroad.

TTIP är det mest omfattande avtalet någonsin på det handelspolitiska området. Här ska så gott som alla politikområden omfattas, nya lagförslag ska granskas ur ett handelsperspektiv, offentlig upphandling samordnas, handel med tjänster och varor ska liberaliseras och bolag kommer att få möjlighet att stämma stater. Det är uppenbart att ett sådant omfattande avtal kommer att påverka våra möjligheter att föra en progressiv politik. Erfarenheterna från andra avtal med så kallade investeringsskydd, där bolag kan stämma stater, avskräcker.

Vi kan ta Kanada som ett exempel. Sedan Nafta-avtalet trädde i kraft 1994 har Kanada blivit ett av industrivärldens mest stämda länder, med 35 stämningar över sig. Det är storbolag från USA som stämmer landet, främst på miljö- och folkhälsoområdet. Kanada har redan tvingats betala 1,5 miljarder svenska kronor i skadestånd till bolag och man har lagt en halv miljard kronor i legala avgifter bara på att försvara sina lagar i investeringstribunaler utanför det ordinarie rättsväsendet. Tvisterna har till exempel handlat om Kanadas politik mot miljögifter, tillsatser i drivmedel, gruvor och oljeborrning. Det mest aktuella exemplet handlar olje- och gasbolaget Lone Pine Resources som stämt Kanada för Quebecs ambition att stoppa miljöskadlig fracking för fossilgas.

Med TTIP, med liknande investeringsskydd som i Nafta, är risken uppenbar att länder med höga miljö-ambitioner också löper risk att bli stämda av gruv- och fossilbolag. Idag är det Kanada som drabbas, imorgon kan det vara Sverige. Och stämningarna fungerar avskräckande. Inget land vill ha en mångårig rättsprocess på halsen. Och ingen seriös finansminister kan ta lättvindligt på stämningar i mångmiljonklassen.

Jag har berättat tidigare i Dagens ETC hur det gick när jag gjorde lackmustestet på den så kallade öppenheten inom TTIP och bad om att få läsa alla dokument. Jag hänvisades till ett ”läsrum” på Utrikesdepartementet. Där fick jag läsa vissa utvalda dokument. Kopior eller foton av dokumenten fick inte tas, anteckningar endast i begränsad omfattning. Och jag var tvungen att skriva på ett sekretessavtal som innebär ”yppandeförbud” om innehållet. Jag, som folkvald, får alltså inte berätta för folk om innehållet. De TTIP-dokument som inte finns hos UD anser regeringen att vi riksdagsledamöter kan läsa i ett läsrum i Bryssel. Allmänheten har inte ens ett läsrum, utan hänvisas till EU-kommissionens hemsida där endast EUs ståndpunkt om TTIP presenteras.

Jag undrar – är det det här som kallas öppenhet?

Nej, jag tror inte att det finns någon direkt ovilja hos regeringen vad det gäller insynen i TTIP-förhandlingarna. Det handlar snarare om ambitionsnivån. Hur viktigt tycker regeringen att allmänhetens insyn i förhandlingarna är? Borde inte utgångspunkten vara att förhandlingar ska föras i öppenhet? Alla dokument borde vara offentliga. Jag förstår att alla inte kan sitta med i ett och samma förhandlingsrum, men nog borde alla kunna få ta del av allt förhandlingsmaterial? Ann Linde säger att USA-krav gör att allt inte kan offentliggöras i Sverige. Men har hon ens tagit striden med Washington om frågan?

Förhandlingar där allmänheten endast får läsa utvalda dokument, där folkvalda beläggs med yppandeförbud och hänvisas till annat land för att ta del av materialet… Vad kallar man det? Ann Linde kallar det öppenhet. Jag kallar det hemlighetsmakeri.

Jens Holm, riksdagsledamot och tidigare ledamot av EU-parlamentet

Så fel man kan ha

Donald Trump har vunnit presidentvalet i USA. Alltså, en man som underblåser sexism, främlingsfientlighet, klimatskepticism, krigshets och allmän högerextremism. Jag har hela tiden varit helt övertygad om att Hillary Clinton skulle vinna med relativt bred marginal, detta inte minst eftersom det är elektorsrösterna som räknas. Igår skrev jag så här på Twitter:

clinton2

Det är bara att konstatera: Så fel man kan ha. Jag hade fel i det här valet, i Storbritannien (när Tories vann, inte Brexit), de två valen i Spanien, folkomröstningen i Colombia, Israelvalet och inte minst här i Sverige där jag underskattat Sverigedemokraternas framväxt i opinionen. Och här är jag inte ensam. Världens journalister, opinionsinstitut och politiker har totalt missat den kraft som högerkverulans runt om i världen har blivit.

Det här är något vi måste ta på allvar. Jag tror att det enda sättet att göra det på är att bemöta extremhögern med en politik för större samhällsansvar på alla områden. För skapandet av nya jobb, ökad rättvisa, samarbete i världen och ansvar för vår klimat- och miljöpåverkan.

Jag tror inte att folk är dumma vare sig i USA eller Sverige. Men folk är trötta på politiker som ser problemen men inte gör något. Som lutar sig mot marknaden istället för att ta ansvar. Som utreder istället för agerar. Som framstår som maktlösa istället för visionärer.

Sörj inte – organisera, sa Joe Hill för hundra år sedan. Det är precis vad det handlar om. Vi organiserar oss mot extremhögervågen och visar i akt och handling att världen behöver vänsterlösningar. Så stänger vi dörren för nya Orbans, Putins, Erdogans och Trumps.

 

 

 

 

 

COP22 – mer måste göras

Idag inleds klimattoppmötet COP22 i Marrakech, Marocko. Inför toppmötet har FN presenterat sin årliga genomgång av läget för klimatet, i synnerhet med fokus på världens länders åtaganden Emissions Gap Report 2016. Även om man de senaste åren har kunnat skönja en lätt utplanande trend i världens utsläppskurva är de årliga utsläppen på 52,7 gigaton långt från vad som är hållbart. Och av de senaste 15 åren som gått sedan år 2000 har det slagits värmerekord under tio. Vi är ute på en mycket farlig väg.

Rapporten går igenom klimatbidragen från 187 av de 195 länder som står bakom Parisavtalet. Skulle länderna göra allt de säger att de kommer göra för klimatet kommer utsläppen ändå öka med 2,9-3,4 grader till 2100 konstaterar rapporten. Det håller förstås inte.

Långt mycket mer måste alltså göras om vi ska hålla den globala uppvärmningen inom säkra gränser, vilket enligt rapporten blir max uppvärmning på 1,5 grader C. Här skulle Sverige kunna ha en helt avgörande roll som föregångsland. Därför vill jag veta vad Sverige kommer göra inför COP22. Imorgon kl 13.00 kommer jag därför debattera frågan med klimatminister Isabella Lövin. Jag vill veta vad hon kommer göra för att få toppmötet att landa i ambitiösare åtaganden än det vi hittills har fått på bordet. Läs min interpellation här eller nedan.

Förresten, klimattoppmötet äger rum i Marrakech, Marocko. Marocko är en ockupationsmakt och ockuperar brutalt Västsahara sedan 1975. Därför borde klimattoppmötet inte ha fått arrangeras i Marocko. I år väljer jag därför att inte resa till klimattoppmötet.

Interpellation 2016/17:63 Klimattoppmötet COP22
av Jens Holm (V) till Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Mellan den 7 och 18 november äger klimattoppmötet COP22 rum i Marrakech i Marocko. Mötet är det första i sitt slag efter klimattoppmötet i Paris, i fjol. Mötet i sig blir historiskt eftersom tillräckligt många länder väntas ha ratificerat Parisavtalet inför öppnandet av COP22. Inför Paris lämnade samtliga parter in nationella klimatbidrag; INDC (Intended Nationally Determined Contributions) – löften om vad man avser att göra för att minska utsläppen av växthusgaser. Sverige har inte lämnat in något eget bidrag, utan har helt förlitat sig på EU:s INDC på fyra A4-sidor där målsättningen om minskade utsläpp med 40 procent till 2030 bekräftades.

FN:s sekretariat för klimatkonventionen, samt flera organisationer och oberoende forskare, har konstaterat att de samlade klimatbidragen inte alls räcker för att förhindra en global temperaturhöjning på under 2 grader Celsius och med sikte på 1,5 grader. De bidrag som nu ligger på bordet borgar snarare för en direkt okontrollerad och farlig klimatförändring. Professorn i miljövetenskap Johan Rockström kommenterade exempelvis ländernas samlade klimatbidrag med följande ord: … med de löften som finns nu går vi mot tre graders uppvärmning vilket vore en katastrof för mänskligheten. (SVT 10/12-15).

Mycket mer måste alltså göras. Det här gäller inte minst Sverige och resten av EU. Hittills har vi inte sett att S-MP-regeringen lagt förslag om högre klimatmål, utan de ligger kvar på den tidigare regeringens mål om minskade utsläpp med 40 procent till 2020. Vänsterpartiet föreslår att Sveriges klimatmål höjs till minus 52 procent och att allt ska göras på hemmaplan. I dagsläget tycks regeringen inte heller driva på för att EU ska skärpa sitt minskningsmål till 2030 så att utsläppsminskningen blir mer än endast 40 procent.

Jag vill också påminna om löftet från klimattoppmötet i Köpenhamn, där de rika länderna utlovade 100 miljarder US-dollar årligen i klimatfinansiering till utvecklingsländerna. Men hittills är det oklart hur mycket pengar EU kommer att anslå, samt om dessa pengar blir nya och additionella, det vill säga att de inte tas från andra områden (exempelvis biståndet).

Industriländerna (Annex 1-länderna) har åtagit sig att överföra ny modern teknik till utvecklingsländerna i syfte att minska utsläppen. Jag har tagit del av utkastet till EU-position inför COP22 samt den svenska regeringens ståndpunkter, och jag noterar bristen på konkreta förslag på tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna både i EU-slutsatserna och i den svenska positionen. Ett center för tekniköverföring har visserligen inrättats (CTCN i Köpenhamn), men det saknas konkreta politiska initiativ för att underlätta tekniköverföringen. Sverige borde ta sådana initiativ och driva på EU och andra industriländer så att en storskalig tekniköverföring kan komma till stånd. Det skulle bland annat kunna göras genom en reform av bestämmelser kring patent- och immaterialrätt på vissa utvalda miljötekniker.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:
1. Avser statsrådet att presentera ett svenskt klimatbidrag som kompletterar och går utöver EU:s till COP22?

2. Avser statsrådet att verka för nya finansieringskällor till FN:s klimatfonder, och i så fall vilka?

3. Vilka konkreta politiska reformer avser statsrådet att driva för att underlätta tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna?

TTIP – så mycket för den öppenheten

Både svenska regeringen och EUs handelskommissionär Cecilia Malmström brukar skryta med att förhandlingarna kring handels- och investeringsavtalet med USA, TTIP, är de mest öppna och demokratiska någonsin. Men när vi riksdagsledamöter vill läsa alla relevanta dokument förvägras vi göra det. Nu senast gäller det tretton dokument kring TTIP som efter ett beslut av Europeiska rådets generalsekretariat 19/1-16 ska finnas tillgängliga för läsning i respektive land.

Dokumenten är viktiga eftersom flera av dem i princip är färdigförhandlade och man där för första gången kan få en bild av hur TTIP slutgiltligen kommer att se ut. Jag bad redan i somras om att få läsa de tretton TTIP-dokumenten, men fick då nej från Utrikesdepartementet. Nu har jag överklagat det beslutet. I slutet av förra veckan fick jag ett skriftligt besked från utrikesminister Margot Wallström där hon vidhåller UDs nej.

Wallström menar att jag och andra folkvalda istället ska åka till Bryssel för att där läsa dokumenten.

Helt orimligt, tycker jag. Först uppmanas vi riksdagsledamöter att sätta oss in i TTIPavtalet. När man väl försöker göra det får man inte läsa dokumenten, utan hänvisas av utrikesministern till ett annat land. Så mycket för den öppenheten.

Är det så här det ska gå till i Sverige 2016? Året då vi för övrigt firar 250 år med offentlighetsprincipen…

Läs min överklagan: overklagan_ttip_jensholm

Läs utrikesminister Margot Wallströms svar: beslut_wallstrom_ttip_mrg1115_20161027_0184_001

UDs första avslag (där de 13 dokumenten namnges): avslag-j-holm-002

We support Standing Rock Sioux Tribe

Please find our letter of concern here or below:  standingrock_letterofconcern2016-10-13

Stockholm, 13 October 2016

Greetings to you,
Honorable President of the United States, Barack Obama
Honorable Governor Jack Dalrymple of North Dakota
Army Corps of Engineers, North Dakota
Morton County Sheriff, Kyle Kirchmeier

It is with great concern that we write to you at this time.

We have been observing the events unfolding regarding the Standing Rock Sioux tribes opposition to the Dakota Access pipeline being built very close to their reservation and their drinking water source. We acknowledge the tribal governments concern for a possible oil spill that would threaten theirs and many other peoples water supply.
Furthermore we question the state authorities excessive show of force against the people who exercise their right to voice their opinion and engage in peaceful direct action to pause the construction of the pipeline, until a meaningful consultation with the affected parties can take place and a full environmental impact study has been carried out.
We strongly oppose the treatment of unarmed civilians and media persons, by police agencies and state authorities, that have been demonstrated these past weeks, since the protest against the Dakota Access pipeline started.

We have watched how the pipeline company have dug up a portion of land, that contained graves and important cultural sites, that the Standing Rock Sioux tribe the day before submitted a survey report of, to the court system, to have protected. Dakota Access pipeline personnel moved their machinery on Labour Day weekend, to this very site and had hired a private security firm that showed up with guard dogs that these guards launched into the crowd of Indigenous peoples, who rightfully was upset to see their relatives dug up from their final resting place, and to see their cultural sites destroyed. Many people were bitten by these dogs and sprayed with some type of chemicals by these guards.

In the last week of September, we witnessed how heavily armed police forces, showed up in armored trucks, in riot gear, and pointed loaded rifles at people who had gathered to pray at a location where the pipeline was being constructed. We were appalled to see this take Place!

We call upon the North Dakota authorities and the Morton County Sheriffs Office, to refrain from using this disproportionally large show of force against unarmed peaceful people who  exercise their right to voice their opinions and engage in peaceful actions to protect their water. The use of excessive show of force, may have undesired effects that could escalate violence, instead of preventing violence.

We really commend the Indigenous peoples leadership at the Standing Rock Sioux tribe and the thousands of people that have gathered in the Sacred Stone Camp, Oceti Sakowin Camp, Red Warrior Camp and High Star Camp, for their extraordinary ability to keep calm and act peacefully in the struggle to protect the water, their traditional land and culture.
A real democracys principal rules rests upon social equality, majority rule, minority rights, freedom and integrity.

A real democracy naturally defends minority rights, whether it be freedom of religion, right to assemble, freedom of expression and fair legal process.
The fifth principal of democracy; integrity, is about honesty and compassion, and the absence of corruption.

On September 13 in year 2007, the UN General Assembly adopted the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
We call upon the state and federal agencies to uphold and respect the articles of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the Geneva Convention, The UN Declaration for Human Rights. Consider the adopted Paris agreement from 2015 to combat Climate Change.

We strongly oppose the excessive use of force by law enforcement agencies against unarmed civilians who only use their right to peaceful protest against a corporate Project that has a real potential to destroy their drinking water source, aswell as the water for millions of american citizens downstream  who also rely on the Missouri river.
We, the undersigned agree with the joint statement issued by the Department of Justice, the Department of the Interior and the Department of the Army, that states that these government departments will not allow the Dakota Access pipeline to cross underneath Lake Oahe and calls for a serious discussion  to see if there is a need to review nationwide reforms in regard to respect tribes views on these types of infrastructure projects, considering protection of tribal lands, resources and treaty rights, both within existing frameworks and possible new legislation.

Water is the fundamental source of Life. We all depend on clean water in our daily lives.
Water is a unifying force because we all understand that we depend on it in so many ways. We all need to take measures to protect our water from pollution and make sure that we don’t destroy the natural prerequisite for life for our Children, our grandchildren and coming generations.

Please consider the need to protect the water, tribal lands and resources, the environment and culturally important sites of the Indigenous Peoples.
Never before have so many Indigenous nations gathered in a unified effort to protect their water and their rights as Indigenous Peoples. This is indeed a historic event that we are experiencing right now. They have legitimate concerns, and we ask that their voices be heard and their inherent rights be respected and acted upon accordingly.
We will continue to monitor the situation and hope for a peaceful and just outcome.
Thank you for your time and consideration of our concerns.

Respectfully submitted by,

Jens Holm, Member of Parliament, Sweden
Annika Lillemets, Member of Parliament, Sweden
Amineh Kakabaveh, Member of Parliament, Sweden
Valter Mutt, Member of Parliament, Sweden
Emma Wallrup, Member of Parliament, Sweden
Carl Schlyter, Member of Parliament, Sweden

Vi stödjer ursprungsbefolkningen i North Dakota

Situationen för de protesterande sioux-indianerna i Standing Rock i North Dakota, USA blir allt allvarligare. De protesterar mot att en oljeledning ska dras rakt igenom deras område. Miljön och vatten hotas förutom att byggandet av pipelinen sker i ett för indianstammen heligt område. Polis har stormat området och använder alltmer brutala metoder. För ett tag sedan visade jag och några andra riksdagsledamöter vårt stöd för de protesterande indianerna. Läs vårt brev till president Barack Obama och de lokala makthavarna nedan eller här:  standingrock_letterofconcern2016-10-13

Stockholm, 13 October 2016

Greetings to you,
Honorable President of the United States, Barack Obama
Honorable Governor Jack Dalrymple of North Dakota
Army Corps of Engineers, North Dakota
Morton County Sheriff, Kyle Kirchmeier

It is with great concern that we write to you at this time.

We have been observing the events unfolding regarding the Standing Rock Sioux tribes opposition to the Dakota Access pipeline being built very close to their reservation and their drinking water source. We acknowledge the tribal governments concern for a possible oil spill that would threaten theirs and many other peoples water supply.
Furthermore we question the state authorities excessive show of force against the people who exercise their right to voice their opinion and engage in peaceful direct action to pause the construction of the pipeline, until a meaningful consultation with the affected parties can take place and a full environmental impact study has been carried out.
We strongly oppose the treatment of unarmed civilians and media persons, by police agencies and state authorities, that have been demonstrated these past weeks, since the protest against the Dakota Access pipeline started.

We have watched how the pipeline company have dug up a portion of land, that contained graves and important cultural sites, that the Standing Rock Sioux tribe the day before submitted a survey report of, to the court system, to have protected. Dakota Access pipeline personnel moved their machinery on Labour Day weekend, to this very site and had hired a private security firm that showed up with guard dogs that these guards launched into the crowd of Indigenous peoples, who rightfully was upset to see their relatives dug up from their final resting place, and to see their cultural sites destroyed. Many people were bitten by these dogs and sprayed with some type of chemicals by these guards.

In the last week of September, we witnessed how heavily armed police forces, showed up in armored trucks, in riot gear, and pointed loaded rifles at people who had gathered to pray at a location where the pipeline was being constructed. We were appalled to see this take Place!

We call upon the North Dakota authorities and the Morton County Sheriffs Office, to refrain from using this disproportionally large show of force against unarmed peaceful people who  exercise their right to voice their opinions and engage in peaceful actions to protect their water. The use of excessive show of force, may have undesired effects that could escalate violence, instead of preventing violence.

We really commend the Indigenous peoples leadership at the Standing Rock Sioux tribe and the thousands of people that have gathered in the Sacred Stone Camp, Oceti Sakowin Camp, Red Warrior Camp and High Star Camp, for their extraordinary ability to keep calm and act peacefully in the struggle to protect the water, their traditional land and culture.
A real democracys principal rules rests upon social equality, majority rule, minority rights, freedom and integrity.

A real democracy naturally defends minority rights, whether it be freedom of religion, right to assemble, freedom of expression and fair legal process.
The fifth principal of democracy; integrity, is about honesty and compassion, and the absence of corruption.

On September 13 in year 2007, the UN General Assembly adopted the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
We call upon the state and federal agencies to uphold and respect the articles of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, the Geneva Convention, The UN Declaration for Human Rights. Consider the adopted Paris agreement from 2015 to combat Climate Change.

We strongly oppose the excessive use of force by law enforcement agencies against unarmed civilians who only use their right to peaceful protest against a corporate Project that has a real potential to destroy their drinking water source, aswell as the water for millions of american citizens downstream  who also rely on the Missouri river.
We, the undersigned agree with the joint statement issued by the Department of Justice, the Department of the Interior and the Department of the Army, that states that these government departments will not allow the Dakota Access pipeline to cross underneath Lake Oahe and calls for a serious discussion  to see if there is a need to review nationwide reforms in regard to respect tribes views on these types of infrastructure projects, considering protection of tribal lands, resources and treaty rights, both within existing frameworks and possible new legislation.

Water is the fundamental source of Life. We all depend on clean water in our daily lives.
Water is a unifying force because we all understand that we depend on it in so many ways. We all need to take measures to protect our water from pollution and make sure that we don’t destroy the natural prerequisite for life for our Children, our grandchildren and coming generations.

Please consider the need to protect the water, tribal lands and resources, the environment and culturally important sites of the Indigenous Peoples.
Never before have so many Indigenous nations gathered in a unified effort to protect their water and their rights as Indigenous Peoples. This is indeed a historic event that we are experiencing right now. They have legitimate concerns, and we ask that their voices be heard and their inherent rights be respected and acted upon accordingly.
We will continue to monitor the situation and hope for a peaceful and just outcome.
Thank you for your time and consideration of our concerns.

Respectfully submitted by,

Jens Holm, Member of Parliament, Sweden
Annika Lillemets, Member of Parliament, Sweden
Amineh Kakabaveh, Member of Parliament, Sweden
Valter Mutt, Member of Parliament, Sweden
Emma Wallrup, Member of Parliament, Sweden
Carl Schlyter, Member of Parliament, Sweden

 

EU, CETA, Västsahara, klimatpolitik

Under veckan har jag haft ett antal viktiga debatter i riksdagen. I onsdags var det överläggningar med statsminister Stefan Löfven inför det EU-toppmötet som fortfarande pågår. Jag tog särskilt upp investeringsavtalen CETA och TTIP samt vikten av en human migrationspolitik. Som extra argument mot s k investeringsskydd i internationella handelsavtal kunde jag använda doktor och tillika EU-nämndens ordförande Åsa Romsons avhandling Environmental Policy Space and International Investment Law som handlar just om hur miljöpolitiken kan begränsas med investeringsavtal. På sidan 325 diskuterar doktorn i miljörätt just möjligheten att plocka bort s k investeringsskydd ur internationella handelsavtal. Är statsministern beredd att göra det avseende avtalen med Kanada, CETA och det med USA, TTIP. Se vårt meningsutbyte, scrolla fram till 1,03 om du inte orkar se allt.

Igår debatterade jag EUs förslag till s k ansvarsfördelning om minskade utsläpp bland EU28 med klimatminister Isabella Lövin. Kommer hon verka för en högre ambitionsnivå och kommer hon täppa till de kryphål som finns i förslaget? Och varför finns inget med om samarbete med de som här och nu drabbas av våra utsläpp, utvecklingsländerna? Fick jag svar på mina frågor? Se själv här.

Med samma minister debatterade jag också Västsahara med anledning av min kollega Lotta Johnsson Fornarves interpellation om bistånd till Västsahara. Vi fick en del besked om biståndet, bl a att Sverige inte skulle ha något emot att rikta bistånd direkt till de områden som befrielserörelsen Polisario styr. Dessvärre fick jag inget svar om varför regeringen inte erkänner Västsahara. Och på min fråga om varför regeringen är med och överklagar EU-domstolens dom mot EUs fiskeavtal med Marocko svarade Lövin att det var en principiellt viktig dom. Men om det är en så viktig dom – vilket det är, eftersom den dömer ut hela avtalet – borde man välkomna den, inte motarbeta.