Blir det ett förbud mot djurtester 2013?

År 2013 skulle EUs förbud mot att sälja djurtestade produkter träda i kraft. Det är ett förbud som har skjutits på hur många gånger som helst. Nu kommer signaler om att EU-kommissionen återigen vill skjuta på förbudet. Det vore en katastrof för djuren och ett hån mot alla konsumenter som vill ha ett totalförbud mot djurförsök till kosmetika.

Hur kommer vår svenska regering att agera? Jag har ställt en fråga om detta. Svar nästa vecka. Läs den här Försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika eller nedan.

Missa inte heller min debattartikel från dagens Sydöstran: Varför offrar Moderaterna djuren?

Till Andreas Carlgren

Enligt det sista steget i EU:s kosmetikatestförbud (2003) ska ett totalförbud mot försäljning av djurtestade produkter, inkl. tester av råvaror, införas i medlemsländernas lagstiftning fr.o.m. den 1 januari 2013. Däremot finns en risk att försäljningsförbudet skjuts upp om kommissionen rapporterar att det inte kommer att finns tillräckliga alternativ till 2013.

I kommissionens preliminära rapport anges att det kommer att ta ytterligare 5-10 år innan djurförsöksfria testmetoder är validerade. Förbudet riskerar således att skjutas upp. Förbud mot djurtester av kosmetika har skjutits upp gång på gång sedan 1990-talet med hänvisning till att alternativ inte finns att tillgå. Detta har lett till att industrin inte gjort de satsningar på alternativ som krävs. Ytterligare ett uppskjutande av förbudet ger alltså helt fel signaler till industrin vilket kan leda till betydande ambitionsnivåförsämringar vad gäller att hitta nya alternativ. Ett införande av förbudet skulle i stället påskynda utvecklingen av etiskt och vetenskapligt bättre testmetoder. Sveriges riksdag har vid flera tillfällen slagit fast att kosmetikatester på djur bör förbjudas av etiska skäl och att Sverige bör vara pådrivande för att ett sådant EU-förbud införs.

I miljö – och jordbruksutskottets betänkande (1997/98:JOU12) anges följande: ”På förslag av utskottet har riksdagen tidigare, som sin principiella uppfattning, uttalat att djurförsök inte bör få förekomma vid framställning och testning av kosmetika […] utskottet vidhåller sin inställning när det gäller test av kosmetika på djur och förutsätter att regeringen aktivt verkar för att EU:s förbud ska genomföras år 2000”. Utöver den etiska aspekten finns det redan i dag så många preparat som behövs, samt alternativa testmetoder, för att garantera säkerheten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern: Avser ministern att verka för att beslutet om ett försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika inte återigen skjuts upp?

Jens Holm

EUs fiskeavtal

Har gjort en ny interpellation. Om EUs nykoloniala fiskeavtal. Flera kommer omförhandlas nu till våren. Läs här: Fiskeavtal_ipHolm2011-01-27 eller nedan.

Under våren kommer flera av EU:s fiskeavtal med utvecklingsländer att omförhandlas. Detta är avtal som är hårt kritiserade från olika perspektiv. Ändå diskuteras sällan fiskeavtalen i offentliga församlingar. På EU-nivå är det EU-kommissionen som på egen hand sköter förhandlingarna. När avtalen är färdigförhandlade tas de i regel som A-punkt i ministerrådet utan debatt och realbehandling. Riksdagens insyn i förhandlingarna är i praktiken minimal.

EU har idag fiskeavtal med 16 utvecklingsländer. Under våren kommer flera av avtalen att omförhandlas, t.ex. avtalen med São Tomé och Príncipe, Madagaskar och Marocko. EU:s fiskeavtal ska vara utformade så att fisket endast görs på det överskott av fisk som finns i respektive land och att de lokala fiskeflottorna ska kunna leva vidare. Men i praktiken innebär avtalen en möjlighet för europeiska flottor att dammsuga fiskrika vattnen i Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet. Det lokala fisket slås ut och möjligheterna för det enskilda landet att utvecklas försvåras. Detta torde vara i strid med regeringens Politik för Global utveckling, där alla politikområden ska samverka för att uppnå biståndets mål om fattigdomsbekämpning.

För ett fattigt land är det svårt att säga nej till ett fiskeavtal. EU betalar en mindre summa för rätten att fiska. Avtalen innebär snabba pengar till fattiga länder i en ofta akut ekonomisk situation. På lång sikt motsvarar ersättningen inte på lång väg det förädlingsvärde som fisket omfattar. Fiskeavtalen kostar också EU stora summor. Enligt uppgift används ungefär 20 procent (200 miljoner euro) av EU:s fiskebudget till att finansiera fiskeavtal med andra länder (Isabella Lövin Tyst hav s 135). Avtalen är inte heller ekologiskt och artmässigt hållbara när de tillåter ett mycket större upptag av fisk än vad havsmiljön tillåter.

Avtalet med Marocko är kanske det värsta exemplet bland EU:s fiskeavtal. Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975 och kan med hjälp av EU-avtalet sälja ut fiskerättigheter till Europeiska fiskefartyg från det land de ockuperar. Så länge som ockupationen pågår borde EU inte ha något avtal med Marocko över huvudtaget. Inom kort ska avtalet med Marocko ses över och eventuellt förlängas.

Det är som sagt sällan fiskeavtalen debatteras. Men när frågan har varit uppe driver Sverige ofta en kritisk linje. När avtalet med Marocko godkändes 2006 var Sverige det enda landet som röstade nej. Det är bra att Sverige har haft den positionen. Vänsterpartiet anser att EU:s fiskeavtal med utvecklingsländer är en kolonial rest och avtalen kan inte accepteras så som de ser ut idag. Relationen till utvecklingsländerna ska istället baseras på att stödja länderna i att bygga upp ett hållbart och ansvarsfullt fiske och i uppbyggandet av lokala förädlingsindustrier.

Med anledning av detta vill jag fråga Eskil Erlandsson:

1. Kommer ministern att motsätta sig ett förnyat fiskeavtal med Marocko?

2. Hur kommer ministern att agera då det gäller översynen andra fiskeavtalen som t.ex. de med São Tomé och Príncipe och Madagaskar?

3. Hur kommer ministern att agera så att fiskeavtalen görs förenliga med Politik för Global utveckling?

4. Kommer ministern att verka för att det görs socioekonomiska utvärderingar före och efter antagandet av ett avtal, i linje med EU:s rådsslutsatser från 2004?
………………………………………

Jens Holm (V)

Sista omröstningen, interpellationsdebatter

Dåså, då har vi haft årets sista riksdagsomröstning. Vi lyckades stoppa regeringens planerade höjning av avgifterna på Öresundsbron. Vi vann med en (!) röst: 159 för regeringen och 160 emot. EU-avgiften blir dessvärre så hög som 30,6 miljarder kronor nästa år. Regeringen kommer inte satsa på höghastighetståg. Och mycket annat…

Jag har på sistone lagt fram mängder av interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. De radas upp nedan. Imorgon debatterar jag inte mindre än fem interpellationer mot fyra statsråd. Teman: Västsahara, samarbetet med USA, CAP-reform, vargjakt och utsläppskrediter (CDM). Min röst blir bättre och bättre. Så jag är taggad! Det ska man väl vara på sista arbetsdagen innan juluppehållet.

Nu ska jag försöka hinna ut och köpa en och annan julklapp…

Interpellationer:
Västsahara
Samarbetet med USA
CAP-reform
Vargjakt
Utsläppskrediter

Skriftliga frågor
Vattenfalls satsning på ny kolkraft

Östersunds kontaminerade vatten
Fiskestopp på ål
Sveriges överskott av utsläppsrätter

Forskningsanslag och Formas

Taleregler om klimatet

Regeringens köp av utsläppskrediter

IP: Samarbetet med USA

Jag har just skickat in en interpellation om regeringens samarbete med USAs ambassad. Vi kräver en sanningskommission, allt måste upp på bordet. Jag har noterat att andra riksdagsledamöter vill kalla justitieminister Beatrice Ask till utskottet. Det är också en bra åtgärd. Men jag tror inte att det räcker. Med en sanningskommission kan man förhöra enskilda tjänstemän under ed och samla in information på ett helt annat sätt än bara under ett utskottssammanträde.

Läs interpellationen här: IP Svenska regeringens samarbet med USA2010-12-06.

Nu blir det debatt med Beatrice Ask inom två veckor. Spännande…

Läs också: AB, AB2, DN

Ett icke-svar om Västsahara

Carl Bildt har äntligen svarat mig om repressionen mot Västsahara. Eller svarat och svarat. Se här Västsahara svar Bildt eller nedan. Suck. Vi får vänta till den 22 december, då blir det debatt i kammaren om min interpellation om Västsahara.

Svar från Carl Bildt:
Jens Holm har frågat mig vad jag avser göra för att protestera mot Marockos agerande i Västsahara. Som framfördes i svaret på fråga 2010/11:59 tar regeringen regelbundet upp frågan om Västsahara i den bilaterala dialogen med Marocko. Även inom ramen för EU:s associeringsavtal med Marocko sker en kontinuerlig dialog om utvecklingen i Västsahara och frågan kommer att diskuteras vid associeringsrådet med Marocko i december. Låt mig också påminna om EU:s höge representant Catherine Ashtons uttalande den 10 november i vilket hon djupt beklagar incidenterna i Laayoune och uppmanar parterna att avstå från ytterligare våldshandlingar.

Stockholm den 29 november 2010

Carl Bildt

Bisfenol, Västsahara, matval

Jag har lämnat in några nya frågor och en interpellation.

Ett brett förbud mot bisfenol A
Vad är det egentligen som ska omfattas av miljöministerns förbud mot bisfenol A? Han säger olika saker vid olika tillfällen.

Regeringens insatser för Västsahara
Carl Bildt ämnar ju inte debattera Västsahara med mig förrän den 22 december. Då får han väl svara på en skriftlig fråga till att börja med. Marockos senaste våg av repression ska inte få passera med Sveriges tysta medgivande.

Interpellation:

Miljösmarta matval
Varför drar Sverige in livsmedelsverkets mycket kloka råd kring miljövänliga matval? Debatt mot Eskil Erlandsson den 7 december.

Köksväxter och miljöbilar

Mina två senaste frågor till regeringen.

2010-11-19 Effekter av supermiljöbilspremien, 2010/11:87
Till miljöminister Andreas Carlgren: För varje ny elbil som sätts ut på markaden betalar vi skattebetalare 40 000 kronor i ett rent bidrag till en redan rätt välbeställd bilköpare. Dessuotm innebär EUs bestämmelser att tre vanliga bilar kan släppas ut på marknaden för varje subventionerad miljöbil. Vad tänker miljöministern göra mot det?

2010-11-17 Registrering av köksväxter 2010/11:77
Till landsbygdsminister Eskil Erlandsson: Regeringens förslag riskerar att innebära stora ekonomiska pålagor för småodlare och gynna stora agri-businessföretag. Är det verkligen det som är meningen? Småodlarna och deras växter måste skyddas.

Svar på båda frågorna borde komma i mitten på nästa vecka.

Bildt negligerar riksdagen

Jag skickade in en interpellation till utrikesminister Carl Bildt om situationen i Västsahara. Läget är ju minst sagt akut. Massor av saharier har häktats, många har skadats och ett antal har till och med dött efter attacker av marockanska säkerhetsstyrkor. Carl Bildt säger inte ett knyst om Marockos ockupation och det våld man just nu bedriver.

Det är extremt upprörande. Men det är också upprörande att Carl Bildt uppenbarligen tycker det är viktigare att resa skytteltrafik mellan världens flygplatser än att ta sig till riksdagshuset och svara på de folkvaldas frågor. När en interpellation har skickats in ska statsrådet (Bildt i det här fallet) svara inom två veckor. Då ska man också få en debatt i kammaren. Jag skickade in min interpellation den 4 november. Nu har jag fått svar från Bildt. Han ämnar svara först den 22 december, mer än en månad för sent.

Med all respekt för Carl Bildt, men detta är inte att respektera riksdagens viktiga arbete. Även om Bildt säkert har en massa viktigt för sig på sina resor får det inte gå ut över samarbetet med riksdagen till denna utsträckning. Hur ska vi riksdagsledamöter kunna utkräva ansvar från vår regering i utrikesfrågor ifall den ansvarige ministern negligerar riksdagen?

Nedan Bildts svar till mig (eller här: Bildt svar 2010-11-16).

Meddelande om fördröjt svar på interpellation 2010/11:39 av Jens Holm (V) Regeringens insatser för Västsahara

Interpellationen kommer att besvaras onsdagen den 22 december 2010.
Skälet till dröjsmålet är möte med EU-nämnden samt utlandsresor.

Stockholm den 16 november 2010

Carl Bildt

Världsbanken och datalagringsdirektivet

Två nya interpellationer. Debatt om cirka två veckor från nu.

Hanteringen av datalagringsdirektivet, 2010/11:45
Regeringen har sagt att man ska skriva fram ärendet om implementeringen av EUs datalagringsdirektiv innan årsskiftet. Direktivet kommer innebära risk för massiv övervakning och möjligt brott mot Europakonventionens artikel om rätt till kommunikationshemlighet. Samtidigt så pågår flera juridiska granskningar av direktivet. Är det så klokt att skriva fram direktivet nu?

Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika, 2010/11:42
Den borgerliga regeringen har gett stöd till Världsbankens kraftigt ökande investeringar i fossil energi. Samtidigt kommer Världsbanken ändra sin energistrategi. Vad anser den borgerliga regeringen om denna? Varför har man gett stöd till en gigantisk kolinvestering i Sydafrika? Hur att ställa om Världsbankens fossilinvesteringar till förnybar energi?

Västsahara, GMO, djur, bisfenol

Jag har nyligen ställt en del frågor och interpellationer till regeringen. Min senaste handlar om situationen i Västsahara. Marocko ockuperar Västsahara sedan 1975, förföljer och fängslar opposionella, struntar i FN-resolutioner och – ja – beter sig som den ockupationsmakt man är. Samtidigt  håller Sverige och EU på att fördjupa samarbetet med Marocko. Ställer man krav på att ockupationen ska hävas? Att människorättsaktivster ska sluta att förföljas. Kommer svenska regeringen skicka observatörer till den stora rättegång som inleds idag mot Brahim Dahane och andra människorättsaktivister? Detta hoppas jag få svar på av Carl Bildt inom två veckor samt kunna debattera detta med honom under interpellationsdebatten.

Jag har för avsikt att lägga ut alla mina frågor och interpellationer på denna hemsida. Klicka på kategorin ”Frågor och interpellationer” till höger så ska du hitta allihopa.
     Ja, och som jag sagt tidigare, riksmötets första skriftliga fråga kom fraktiskt från mig, liksom den första interpellationsdebatten (om Acta). Alltid nåt…

Interpellationer som jag har lagt:
2010-10-20 Ländernas självbestämmande angående GMO
2010-10-11 Acta

Frågor jag lagt:
2010-10-20 Märkning av kött från djur som fått GMO-fritt foder
2010-10-25 Sällskapsdjur
2010-10-20 Bisfenol A
2010-10-06 Solvärme