Debatt om flyget och biobränsle

Idag har vi debatterat regeringens förslag om reduktionsplikt för flygfotogen. Varifrån ska allt biobränsle tas undrar vi? Läs mitt anförande nedan. Hela debatten, inklusive repliker kommer att läggas upp på riksdagen webb-TV inom kort (hoppas jag).

2021-05-20

Reduktionsplikt för flygets bränsle, anförande

I propositionen föreslås att ett en reduktionsplikt införs för flygfotogen för att minska utsläppen av växthusgaser. Reduktionsplikten ger leverantörer av flygfotogen skyldighet att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen. Kravet på inblandning börjar på ungefär en procent i år och ökar till nästan 30 procent 2030.

Det kan vara en bra idé att blanda in förnybara drivmedel för att minska flygets klimatpåverkan. Men den viktigaste åtgärden för att minska flygsektorns utsläpp är att minska flygandet i sig. Och där saknar i praktiken regeringen en aktiv politik. Flygskatten var bra, men i dess nuvarande konstruktion påverkar den bara på marginalen och kompenserar tyvärr inte på lång sikt de stora subventioner som finns idag till flygindustrin. Man får känslan av att S och MP i regeringen väljer den skenbart enklaste åtgärden för att minska flygsektorns utsläpp, men tyvärr inte den effektivaste. Är det måhända för att Annie Lööf sitter i baksätet och styr regeringens politik?

Men det finns en ännu viktigare invändning mot regeringens förslag om obligatorisk inblandning av biobränsle. Med den här propositionen, kombinerat med regeringens politik om reduktionsplikt för vägsektorn kommer efterfrågan på biodrivmedel öka med 55 terrawattimmar år 2030. Hur mycket är 55 TWh? I Sverige förbrukas ungefär totalt 90 TWh drivmedel, av dessa är 20 TWh förnybara. 55 TWh biodrivmedel skulle med andra ord innebära mer än en fördubbling av dagens användning av biodrivmedel. Sverige är redan idag en av världens största användare av biodrivmedel, med detta ska vi alltså mer än fördubbla användningen.

Alla vet att produktion av biodrivmedel kan leda till mycket stora intressekonflikter. Vi har alla sett rapporterna om att skog skövlas, att mat blir drivmedel istället för att föda människor, att ursprungsbefolkning och småbönder tvingas bort från sina marker för att ge plats för företags biobränsleproduktion etc. Men biodrivmedel kan också produceras hållbart, av restprodukter från jord- och skogsbruk. Eller som biogasen som produceras av våra hushållssopor. Enligt utredningen Biojet för flyget (SOU 2019:11) förväntas råtallolja bli den viktigaste råvaran för biojetbränsle för flyget. Råtalloljan är en biprodukt från skogsindustrins massabruk som redan har ett stort existerande användningsområde. Även råtalloljan har med andra ord en begränsad användningspotential. I slutändan blir det en fråga om hur vi ska använda vår mark. För marken är begränsad. Därför är en rimlig fråga till anhängarna av det här förslaget: Hur ska de 55 TWh biodrivmedel produceras? Är det mer skog som ska huggas ned? Ska vi importera ännu mer från andra länder? Jag hoppas inte, och jag förväntar mig ett svar från S, MP, C och L.

Vi i Vänsterpartiet delar Naturskyddsföreningen och andra instansers bedömning om att det är nödvändigt att nationellt se över vilka former av biodrivmedel vi i praktiken vill satsa på. Vänsterpartiet anser att biomassan bör användas där den behövs som bäst, eftersom den utgör en begränsad resurs som bara kan ersätta mindre delar av fossilberoendet. Vi anser att det behövs betydligt bättre regelverk för låg miljö- och klimatpåverkan för uttag av biomassa för att klimatmålen inte ska pressa fram ohållbar energi. Exempelvis kan enligt vår uppfattning inte hela träd och ej heller stubbar betraktas som hållbara råvaror. Uttag av biomassa får inte försvåra våra ansträngningar att hejda den pågående utarmningen av biologisk mångfald på såväl nationell som global nivå. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att regeringen inte agerar med regleringar inom skogsbruket för att stärka miljöhänsynen inom detsamma.

Vi ska inte ersätta ett problem med ett annat. Regeringen bör därför ges i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på lagstiftning för reduktionsplikt i syfte att stärka biodrivmedlens hållbarhet med hänsyn till biologisk mångfald, klimatprestanda och urfolks rättigheter. Om det inte går att producera tillräcklig mängd biodrivmedel på ett hållbart sätt, utan negativa undanträngningseffekter måste reduktionskurvan göras om så att biobränsleanvändningen minskar. Regeringen får då återkomma med andra åtgärder för att minska flygets utsläpp. Det mest effektiva och konkreta sättet att göra detta på är åtgärder för ett totalt sett minskat flygande. Bifall till Vänsterpartiets reservation nummer tre.

Jens Holm (V)


Publicerat

i

av

Etiketter: