Sänk bashastigheten i städer

Idag lägger Vänsterpartiet fram förslag till riksdagen om en sänkt bashastighet i städer, till max 40 km/h. Läs reservation nr 9 i betänkandet nedan. Nästa vecka röstar vi om förslaget.

Runt om i världen sker ett spännande arbete med sänkta bashastigheter, men dessvärre inte så mycket i Sverige. Det är märkligt när vi vet att sänkt bashastighet räddar liv och skapar förutsättningar för grönare städer med lägre utsläpp. Pandemin har skyndat på processen med sänkta hastigheter och främjande av gång och cykel. Iallafall i andra länder. Jag har bett Riksdagens utredningstjänst utreda saken för min räkning. Läs den rapporten här:

Så här lyder vårt förslag om sänkt bashastighet.
Trafiksäkerhet, TU6, Reservation nr 9, s 144-145
Jag menar att det behövs en sänkt bashastighet i tätorterna. Jag vill påminna
om att Trafikanalys på regeringens uppdrag har utrett förutsättningarna för och
effekterna på de nationella transportpolitiska målen av en sänkt bashastighet
inom tätbebyggt område. I nuvarande reglering av hastighetsgränserna har
kommunerna en avgörande roll, och det är i dag möjligt för kommuner att
sänka den skyltade hastigheten till antingen 40 eller 30 km/tim inom
tätbebyggt område. Det är en tydlig trend att 50 km/tim minskar till förmån
för hastighetsgränser om 30 och 40 km/tim på det kommunala vägnätet.
Trafikanalys har identifierat ett intervall på 3–17 färre omkomna per år som
en beräknad effekt av en sänkt bashastighet till 40 km/tim. Förutom att
trafiksäkerheten förbättras ger sänkta hastigheter också lägre utsläpp av
partiklar och kväveoxider samt minskad bullerpåverkan. Sänkt bashastighet
kan tillsammans med andra åtgärder inom samhällsplanering resultera i att
andelen resande med gång och cykel ökar på bekostnad av motortrafik. I
sådana fall beräknas de positiva effekterna på miljöområdet bli större.
Jag delar uppfattningen att sänkt bashastighet bör införas i tätorterna och
att det skulle innebära många positiva effekter för trafiksäkerhet, miljö och
hälsa. Jag anser därför att en ny bashastighet på maximalt 40 km/tim inom
tätbebyggt område bör införas.
Det jag nu har anfört bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för
regeringen.


Publicerat

i

av

Etiketter: