För en rättvis och hållbar sjöfart

Idag medverkar jag på Blå Tillväxts uppmärksammande av att fartyg nr 100 har flaggats i Sverige, d v s blivit registrerat här och inte hos ett annat land med sämre villkor. Äntligen är en trend av s k utflaggning bruten och fler och fler rederier ser vikten i att ha båtarna registrerade på hemmaplan. Det här ökar våra möjligheter att få en sjöfart med schyssta arbetsvillkor och höga miljökrav. Men fortfarande är merparten (ca 200 om jag räknat rätt) av de svenska fartygen flaggade i andra länder, så det finns mycket kvar att göra).

Vi i Vänsterpartiet vill att sjöfarten ska växa. Det ökar möjligheterna att ställa om vår transportsektor så att den bidrar till att uppnå våra miljö- och klimatmål. När mer än 80 procent av allt gods som passerar våra gränser transporteras sjövägen förstår vi att en modern sjöfartssektor kan spela en helt avgörande roll i omställningen.

I eftermiddag kommer jag särskilt att trycka på följande.

  • Fortsätt att flagga in fartyg. Målet måste vara att alla svenska fartyg också är registrerade här. Det ökar möjligheterna för schyssta arbetsvillkor, ökad säkerhet och uppnående av våra miljömål.
  • Flytta över fler transporter från väg till sjöfart. Systemet med ekobonus där bidrag kan ges för transporter som går med fartyg och annars skulle gått på väg är bra och kan utvecklas.
  • Ändra Sjöfartsverkets finansieringsmodell. Att myndigheten Sjöfartsverket till absolut största delen ska finansieras med avgifter – istället för det gängse med anslag från statsbudgeten – har lett till ständigt höjda farleds- och lotsavgifter. Det här är orimligt och försvårar en överflyttning till sjöfarten. Ändra på detta och se till att Sjöfartsverket finansieras med anslag från statsbudgeten.
  • Investeringsstöd till innovationer för minskade utsläpp. En mängd spännande innovationer; förnybara drivmedel, segel, el, vätgas och annat, ligger i sin linda. Här behövs statliga medel som tillsammans med branschen kan utveckla dessa och se till att de så fort som möjligt kan göra nytta inom sjöfarten. Därför behövs ett statligt investeringsstöd till ny teknik och innovationer.
  • Det är bra att EUs svaveldirektiv nu är implementerat i Sverige. Men fortfarande är utsläppen av övergödande kväveoxider stora från sjöfarten. Här måste högre krav ställas. Alla motorer borde ha katalytisk rening.
  • Mer måste också göras i våra hamnar för att minska utsläppen. Avfall ska alltid kunna tas om hand. Batterier ska kunna laddas. Transporter fram och tillbaka ska företrädesvis gå på räls. Hamnarbetarna ska ges schyssta villkor och kunna teckna avtal med arbetsgivarna. Högst ställda miljö- och sociala krav ska ställas på anlöpande fartyg.

Det är några av de saker jag kommer ta upp. Läs gärna Vänsterpartiets motion Hållbar sjöfart.


Publicerat

i

av

Etiketter: