Miljöns rop på hjälp

Häromdagen presenterade Naturvårdsverket sin s k fördjupade utvärdering av miljömålen. I Sverige har vi sedan 1999 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda innan 2020. Vart femte år gör Naturvårdsverken en grundlig genomgång om hur väl vi ligger i fas med uppnåendet av dessa. Och precis som vid förra utvärderingen är resultatet av denna nedslående. Vi kommer endast att kunna nå två av våra 16 miljömål med nu fattade beslut och styrmedel. Särskilt oroväckande är, enligt mig, att målen som rör biologisk mångfald och klimatförändringen känns helt och hållet utom räckhåll.

Naturvårdsverkets rapport är ett enda långt rop på mer åtgärder för att nå våra miljömål – ett miljörop på hjälp. Jag ska göra allt jag kan för att det ska besvaras med politisk handling.

Dessa är våra 16 miljömål

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt (inom räckhåll)
 6. Säker strålmiljö (inom räckhåll)
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet
 10. Hav i balans
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandsskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Dessutom finns ovanpå detta ett s k generationsmål som handlar om att vi ska lämna efter oss ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Generationsmålet är formulerat så här: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”


Publicerat

i

av

Etiketter: