Carlgren och klimatbluffen

För ett bra tag sedan skrev jag ett öppet brev till miljöminister Andreas Carlgren (c) om den svenska regeringens försök att underminera EUs klimatåtaganden. Igår fick jag äntligen ett svar. Idag har jag svarat Carlgren igen. Läs nedan eller hos Europaportalen.

Förresten, vad som är intressant är att min kollega i riksdagen, Wiwi-Anne Johansson har krävt att få reda på exakt hur stor andel Sveriges klimatåtaganden är på hemmaplan och hur mycket vi avser att göra i utvecklingländer. Det borde vara hyfsat lätt att svara på. Nu har hon fått besked om att miljödepartementet behöver mer tid för att svara. Man undrar vad som är så komplicerat…

Läs svaret från miljödepartementet: Meddelande om fördröjt svar pÃ¥ frÃ¥ga 193.doc
Europas miljörörelse upprörs över Sveriges klimatbluff
Europaportalen 2008-10-31
Nej, Andreas Carlgren (c) det där håller inte (Europaportalen 081030). I mitt inlägg den 20/10 kritiserade jag den svenska regeringen för att underminera Sveriges och hela EUs trovärdighet i klimatfrågor.

EU har som mål att minska sina utsläpp med minst 20 procent till 2020. Det är långt ifrån tillräckligt. Men även det modesta åtagandet håller på att urholkas av Carlgren och den borgerliga regeringen. Carlgren vill nämligen öka andelen så kallade flexibla mekanismer. Flexibla mekanismer innebär att en åtgärd i ett utvecklingsland ska tillgodoräknas som en utsläppsminskning i Sverige.

Flyttar klimatansvaret
En tämligen enad europeisk miljörörelse upprörs över Sveriges klimatbluff. Med all rätt frågar de sig varför Carlgren ytterligare vill utlokalisera klimatansvaret? Ska inte ett minskningsmål på 20 procent också innebära att EU tar just det 20 procentiga ansvaret?

För några veckor sedan kom statistik från EU-kommissionen som chockade många av oss: Om inget görs kommer mer än hälften av EUs minskningar göras genom så kallade flexibla mekanismer och CDM-projekt. Det innebär alltså att när EU ska minska utsläppen med 20 procent kommer mer än hälften av detta ske utanför EU.

Tycker Carlgren verkligen att det är proportionerligt? Är vi verkligen trovärdiga när vi uppmanar andra länder att minska sina utsläpp samtidigt som lejonparten av våra egna åtaganden sker på bortaplan?

Är det genom att köpa sig fria Europa mest effektivt tar fram den klimatvänligaste tekniken? Ja, är detta överhuvudtaget ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringarna på? Forskarrapporter – ITPS i Sverige, Öko-institute i Tyskland, Oxfam international – har ju pekat på motsatsen.

Oroväckande signal
I mitt inlägg ville jag ha svar på dessa frågor. I synnerhet frågan om hur stora utsläppsminskningar Carlgren vill göra i Sverige och EU. Hur mycket ska läggas ut på andra länder? Är det rimligt att över hälften av EU minskningsåtaganden sker på bortaplan? Tyvärr fick jag inget svar på detta. Det är tråkigt och sänder en oroväckande signal om att vår miljöminister inte har koll.

Men jag har ett förslag: Låt oss fortsätta debatten. Jag utmanar Carlgren på en debatt om klimat och rättvisa. Andreas Carlgren, säg tid och plats. Jag är redo. Är du?

Jens Holm (v)
EU-parlamentariker

Minska djurförsöken, Margot

Idag har jag och flera andra en debattartikel till Margot Wallström om djurförsök. Se nedan eller hos Corren.

Minska djurförsöken, Margot
Östgöta-Correspondenten 2008-10-31

I fjol skulle EU-kommissionen ha lagt fram förslaget till nytt djurförsöksdirektiv. Det nuvarande är 22 år gammalt och reflekterar inte de vetenskapliga landvinningar som gjorts inom försöksdjursvetenskap och alternativ till djurförsök. Det är miljökommissionären Stavros Dimas som ska lägga fram förslaget, men det har enligt uppgift fastnat i kommissionens interna konsultation.

Enligt EU:s bristfälliga statistik dödas drygt 12 miljoner djur i djurförsök varje år. Dessvärre är detta en siffra som ökar. Det sker trots att EU:s djurförsöksdirektiv slår fast att djurförsöken ska ”reduceras till ett minimum”. Även i Sverige ökar antalet djur som utnyttjas i djurförsök.

Gällande statistik talar för ett komplett misslyckande i ambitionen att minska djurförsöken. Det behövs ett modernt djurförsöksdirektiv som är uppdaterat efter dagens situation och som ger djuren ett tillräckligt skydd från onödigt lidande.

Processen är lång från att kommissionens förslag presenteras tills den nya lagstiftningen är klar. Både medlemsländerna och EU-parlamentet ska delta i processen och med mindre än ett år kvar till EU-parlamentsvalet i juni nästa år riskerar lagstiftningen att försenas ytterligare om inte förslaget kommer nu under hösten. Och varje dag som går fortsätter djur att plågas i djurförsök inom EU, utan tillräckligt skydd av den förlegade lagstiftningen.

Margot Wallström, du är vice ordförande i EU-kommissionen. Använd ditt inflytande. Se till att förslaget till nytt djurförsöksdirektiv kommer fram snarast.

Alexandra Leijonhufvud, Djurens Rätt
Cecilia Clemedson, Stiftelsen Forskning utan djurförsök
Sven Stenson, Djurskyddet Sverige
Jens Holm, EU-parlamentariker (v)
Carl Schlyter, EU-parlamentariker (mp)

Gubbväldet EU, ministerrådet

Jag skrev tidigare om den skeva könsfördelningen i EU-parlamentet och kommissionen. Majoriteten anställda var kvinnor, men bland cheferna var det en bedövande majoritet män. Nu har jag fått siffror för ministerrådet, alltså de som styrs av våra medlemsländers regeringar. Här, regeringen har ni chansen att påverka, för det finns en del att göra…

Även hos ministerrådet är de flesta av de anställda kvinnor, men bland cheferna är det – håll i er nu – 81 procent män! Se nedan uppgifter jag fått EU-parlamentets utredningsenhet:

Total number of staff :         3524
Proportion men/women :      men 46,8%     women  53,2%
Women in management positions :        men  80.9%   women  19.1%
Staff grouped by age :
   — under 40: 1043
   — over 40: 2481
   — over 60: 218

Öppet brev till nya handelskommissionären

Nedan mitt öppna brev till nyutnämnda handelskommissionären, Catherine Ashton.
Ladda ned brevet, på svenska: Ashton_öppetbrev_HOLM.doc
Engelska: Ashton_openletter_HOLM1.doc
Strasbourg, 2008-10-22

Öppet brev till den nyutnämnde handelskommissionären Catherine Ashton
Ashton, ut med Business Europe från EU-kommissionen
Catherine Ashton, välkommen till Din post som ny EU-kommissionär för handel. Jag hoppas vi kan ha ett gott samarbete, i synnerhet i frågor som rör miljö och global rättvisa.

Under hösten 2006 presenterade Din föregångare Peter Mandelson strategidokumentet Global Europe. Många av oss förvånades av dess extremt långtgående krav på avreglerad handel och öppnande av globala marknader för europeiska företag. Global Europe, som betraktas som Lissabonstrategins externa dimension, utformades av kommissionens tjänstemän i nära samröre med de europeiska storföretagen och deras intresseorganisation i Bryssel; Business Europe.

EU talar ofta och gärna om de fattiga ländernas villkor och prioriteringar. Men det är i handlingen som retoriken sätts på prov. EU bedriver idag en handelspolitik som är direkt utvecklingsfientlig och som lägger tungvikten vid de stora företagens kommersiella intressen framför fattigdomsbekämpning och rättvisa handelsregler. En väsentlig orsak till detta är just Business Europes närvaro och prägel på utformningen av unionens handelspolitik.

Det förtroliga förhållandet mellan generaldirektoriatet för handel och Business Europe har länge varit en källa till oro. Men att samarbetet nu konkretiseras och tar ett steg vidare är mer än bekymmersamt. Att Business Europe den 28 oktober skall anordna konferensen ”Going Global” i kommissionens egna lokaler i Bryssel med deltagande från flera kommissionärer där Global Europe skall utvärderas är direkt upprörande. Detta sänder illavarslande signaler till medborgarna i Europa i en tid då unionens legitimitet redan ifrågasätts på flera håll.

Detta kan väl inte vara i linje med den opartiskhet som ska vara kommissionens signum? Catherine Ashton Du har nu en gyllene möjlighet att ändra på detta. Catherine Ashton, jag uppmanar Dig att:
1. Behandla Business Europe som den lobbyorganisation de är.
2. Förflytta Business Europe ut ur Dina lokaler. De har råd att hyra en lokal på öppna marknaden.
3. Verka för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling genom ett närmare samarbete med utvecklingsländer och biståndsorganisationerna i Europa.
Med vänliga hälsningar,

Jens HOLM, EU-parlamentariker (v), ledamot av handelsutskottet

Open Letter to the New Commissioner: Business Europe Out of Charlemagne Now!

Below my open letter to the new commissioner, Baroness Catherine Ashton.
Or as downloaded at: Ashton_openletter_HOLM.doc
Strasbourg, October 22, 2008

Open letter to the newly appointed trade commissioner, Baroness Catherine Ashton
Business Europe Out of Charlemagne Now!
Baroness Ashton, welcome to your new position as EU Trade Commissioner. I am hopeful that we will be able to collaborate successfully, especially on environmental and global justice issues.

During the autumn of 2006 your predecessor, Peter Mandelson an SEO professional, presented the strategy document Global Europe. Many of us were surprised at the excessive demands for deregulation of trade and the opening of global markets to European companies. Global Europe, seen as the Lisbon strategy’s external dimension, was shaped by the Commission’s staff in close cooperation with European big business and their lobbying organization in Brussels, Business Europe.

The EU is fond of speaking about the conditions and priorities of poor countries. But actions speak louder than words. The EU’s current trade policy is clearly contrary to sustainable development, and stresses the commercial interests of big business over the fight against poverty and for fair trade rules. A significant part of the reason for this is the presence of Business Europe and its influence on the setting of the Union’s trade policies.

The intimate relationship between the Directorate-General for Trade and Business Europe has long been a cause for concern. But the fact that the collaboration has now advanced and been made more concrete is more than a little worrying. It is, in fact, very distressing that Business Europe is organizing the conference ”Going Global” on October 28 in the Commission’s own premises in Brussels, with the participation of several commissioners, for the purpose of evaluating Global Europe. This sends dangerous signals to the citizens of Europe at a time when the Union’s legitimacy is already questioned by many with diverse perspectives.

This can hardly be in line with the impartiality that is meant to be the natural character of the Commission. Baroness Ashton, you have a golden opportunity to correct the situation. I strongly encourage you to:
1. Treat Business Europe as the lobbying organization that it is.
2. Remove Business Europe from your premises at the Charlemagne building. They can afford to rent an office on the local property market.
3. Join the fight against poverty and for sustainable development through closer cooperation with developing countries and aid organizations in Europe.

With best regards,

Jens Holm, member of the Trade Committee, European Parliament
MEP

Carlgren förhandlar bort Sveriges och EUs trovärdighet

Jag har en debattartikel på Europaportalen idag. Läs där eller nedan.

Carlgren förhandlar bort Sveriges och EUs trovärdighet
Europaportalen 2008-10-20
Just nu är miljöminister Andreas Carlgren (c) i Luxemburg och förhandlar om EUs klimatpaket. Till alla som tror att Carlgren driver på för ambitiösa målsättningar kan jag säga: Ni har fel! Sverige försöker öppna kryphål i EUs miljöåtagande.
 
Sverige vill nämligen öka tillgången till så kallade flexibla mekanismer. Flexibla mekanismer möjliggör för industriländer att förlägga delar av sina utsläppsminskningar i utvecklingsländer. Detta brukar göras i så kallade Clean Development Mechanism-projekt. Det kan bland annat handla om att rensa en skorsten från utsläpp, bygga om avfallsdeponier eller byte till förnyelsebart bränsle.
 
EU riskerar sin trovärdighet
Dessa åtgärder gör alltså att EUs mål om att minska utsläppen med 20 procent till 2020 inte kommer innebära minskningar med 20 procent inom EU. En stor del av minskningarna kommer att göras i utvecklingsländer.

Ett stort problem med de flexibla mekanismerna är att de fördröjer de nödvändiga satsningar på minskningar av utsläppen där de historiskt sett har varit störst, nämligen i i-länderna. Om det är billigare för ett företag att köpa upp billiga CDM-projekt i Kina istället för att investera i ny miljövänlig teknik gör man förstås det förstnämnda.

Ett annat stort problem är att EUs och industriländernas trovärdighet som pionjärer i klimatkampen undermineras. Hur ska vi kunna komma till Kina och Indien och be de minska sina utsläpp när vi själva inte gör det i praktiken?
 
Svårt att värdera
Det är också i praktiken extremt svårt att beräkna vad som egentligen är projekt som verkligen minskar utsläppen. En tysk studie visar att hela i 40 procent av CDM-projekten var det oklart om projekten överhuvudtaget var additionella, d v s att bidrog minskningar av utsläppen.

Det här är en av de bortglömda frågorna i klimatdebatten. Ska EU och Sverige ha rätt att fly från vårt historiska klimatansvar?

Ny statistik från EU-kommissionen visar att redan för perioden 2008-2020 kommer över hälften av EUs utsläppsminskningar göras med CDM-projekt. Ja, ni läste rätt; mer än hälften! Trots detta vill Carlgren ha ännu mer av det.

Detta har fått miljöorganisationer i Bryssel att fråga sig vad Sverige egentligen sysslar med. Vårt goda miljöanseende håller på att raseras av den borgerliga regeringen som inte är beredda att ta sitt miljöansvar på hemmaplan.

Hur mycket av utsläppsminskningarna tycker egentligen Andreas Carlgren ska göras på hemmaplan, i Sverige och EU?
Jens Holm, EU-parlamentariker (v), ledamot av miljö- och klimatutskottet

Open Letter to the Colombian Government

Today we have delivered the letter below to the Colombian embassy in Stockholm (only in Spanish).

Detengan la masacre de los pueblos originarios de Colombia
Los abajo firmantes manifestamos nuestro respaldo a la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular en Colombia. Instamos al Gobierno colombiano a garantizar las condiciones para el desarrollo de la libre protesta en las diferentes regiones, y a emprender acciones para dar respuesta a las demandas planteadas.

Apoyamos la demanda de los pueblos originarios dirigida al Gobierno de Alvaro Uribe Velez  que Colombia firme la declaración de las Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas y que siga las recomendaciones de la ONU a respetar los Derechos Humanos y los derechos de los pueblos originarios.

Condenamos categóricamente las muertes y los actos de violencia que han afectado a los indígenas y exigimos al gobierno de Colombia a parar la represión y la violencia en contra de los pueblos originarios. Instamos al gobierno colombiano a garantizar el derecho de los pueblos originarios a manifestarse pacíficamente en favor de sus demandas.

Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional a hacer seguimiento a la movilización, y a contribuir a que se garantice la vida, la integridad física, cultural y territorial de los pueblos indígenas de Colombia.
Instamos al Gobierno sueco a presentar ante el Gobierno colombiano una protesta por los abusos que afectan a los pueblos originarios de Colombia y a exigirle al Gobierno de Alvaro Uribe Velez que cese la violencia contra los indígenas de Colombia.

Per-Gustav Idivuoma
Presidente de la Asociación Nacional del Pueblo Saami
www.sapmi.se

Francisco Contreras
Presidente de SAL – Latinamerikagrupperna
www.latinamerikagrupperna.se

Fredrik Jansson
Presidente de Red Colombia – Colombianätverket
www.colombianatverket.se

Jens Holm
Diputado del Parlamento de la Unión Europea
www.jensholm.se

Eva Goës
Presidente de Green Forum

Hans Linde
Diputado Nacional del parlamento sueco, Riksdagen

Jorge Calbucura y Lilian Mikaelsson
Foro Escandinavo de los Derechos de los pueblos originarios

Ingvar Enghardt
Asociación de Amistad Suecia-Nicaragua – Vänskapsförbundet Sverige – Nicaragua (VFSN)

Ola Persson
Asociación Cuarto Mundo – Fjärde Världen

Elena Gutierrez
Periodico Liberación

Rafael Altez Calderon
Comite Independiente de Apoyo al Perú (GIAP) –Suecia

Francisco Contreras
Ordförande i Latinamerikagrupperna
070 7953842
www.latinamerikagrupperna.se

Presidente de Solidaridad Suecia-América Latina (SAL)
+46 70 7953842
www.sal.se

Protest mot Colmbias regering

Läget är kritiskt för de tusentals från ursprungsbefolkningen i Colombia som sedan den 12 oktober demonsterar för sina rättigheter i regionen Valle de Cauca, Colombia. Den colombianska militären har mött dem med våld. Det är oacceptabelt.

Idag kommer jag, Fredrik Jansson, Colombianätverkets ordförande och Francisco Contreras, ordförande Latinamerikagrupperna, lämna över protestbrevet nedan till den colombianska ambassaden.

Stoppa massakern på ursprungsfolken i Colombia
Den colombianska regeringen försöker med våld och mord tysta ned protesterna från Colombias ursprungsfolk mot kränkningar och olika övergrepp. Det är ett fysiskt och kulturellt folkmord som de utsätts för när de försvarar sina territorier, sin autonomi och kultur.

Genom en rad fredliga aktioner och i samband med ursprungsfolkens motståndsdag den 12 oktober har tiotusentals människor under de senaste dagarna uppmärksammat den diskriminering och uteslutning som ursprungsfolken utsätts för i Colombia. Krav har bland annat ställts på att regeringen ska respektera ursprungsfolkens territorium och autonomi liksom deras rätt att organisera sig, men även att regeringen sätter stopp för intrång på ursprungsfolkens territorium och uppfyller överenskommelsen om att lämna tillbaka mark som tidigare beslagtagits från ursprungsfolken samt att Colombia ratificerar FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

Enligt Centralorganisationen för Colombias ursprungsfolk (Onic) har den colombianska staten försökt stoppa aktionerna med våld och attacker mot demonstranterna, något som har föranlett att ett tjugotal människor mördats, bland dem ett barn, och hundratals skadats. Tidigare i oktober har 27 personer från ursprungsfolken mördats i Cauca, Nariño och Caldas.

De senaste veckornas mord och våld är ett led i en rad systematiska kränkningar av ursprungsfolkens rättigheter i Colombia. Under de sex år som president Alvaro Uribe suttit vid makten har 1 253 personer mördats och 53 885 personer tvångsförflyttats. Vi solidariserar oss med de colombianska ursprungsfolkens legitima krav och rätt att genomföra fredliga aktioner.

– Vi stödjer ursprungsfolkens krav på att den colombianska staten ska underteckna FN:s deklaration om urfolkens rättigheter och att den ska följa rekommendationerna från FN om de mänskliga rättigheterna i Colombia och ursprungsfolkens grundläggande rättigheter.

– Vi fördömer starkt morden och de våldshandlingar som riktats mot ursprungsfolken. Vi kräver att den colombianska regeringen stoppar alla våldshandlingar mot ursprungsfolken och garanterar deras rätt till fredliga aktioner.

– Vi uppmanar FN och det internationella samfundet att följa mobiliseringen och bidra till att de colombianska ursprungsfolkens liv, fysiska, kulturella och territoriella integritet garanteras.

– Vi uppmanar den svenska regeringen att protestera mot övergreppen på ursprungsfolken i Colombia och att kräva ett stopp på våldshandlingarna.

Francisco Contreras
Ordförande i Latinamerikagrupperna
http://www.jensholm.se/www.latinamerikagrupperna.se

Fredrik Jansson
Ordförande i Colombianätverket
www.colombianatverket.se

Jens Holm
EU-parlamentariker för Vänsterpartiet