Miljömotioner 2018

Den s k allmänna motionstiden är över. Totalt har det lämnats in 2800 motioner till riksdagen. Vänsterpartiet har lagt ett antal av dessa och flera är intressanta ur ett miljö- och klimatperspektiv. Vi är inte partiet som lägger flest motioner, men när vi gör det gör vi det genom mycket väl genomarbetade motioner. Nedan våra bästa miljömotioner som vi lagt under allmänna motionstiden.

Klimaträttvisa
Partimotion undertecknad av Jonas Sjöstedt där vi stakar ut vägen mot nollutsläpp i Sverige senast 2040.

Biologisk mångfald
Hur vi får ett hållbar skogsbruk, mer skyddade områden, hållbar havspolitik.

Försvarsmakten, klimat och miljö
Partimotion om hur vi kan få en försvarspolitik med större miljöansvar och hur försvaret kan bli en viktig aktör i klimatarbetet.

En fungerande och tillgänglig järnväg
Partimotion kring hur vi får fler att ta tåget, nya ägardirektiv för SJ, gemensamt ansvar för järnvägsunderhållet m m.

En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling
Partimotion där vi binder ihop global rättvisa med jämställdhet och hållbar utveckling.

Förbud mot brytning av alunskiffer
Om hur vi kan få en hållbar gruvpolitik inklusive ett förbud mot gruvbrytning i s k alunskiffer och förbud mot fracking.

Vänsterpartiets klimatmotion 2018/19

Vi i Vänsterpartiet har lagt fram en omfattande motion för att ställa om Sverige och hur Sverige ska vara ledande i klimatfrågan i världen. Axplock ur motionen:
Högre klimatmål i Sverige och EU, förbjud nybilsförsäljning av fossila bilar, minskad köttkonsumtion, klass, kön och klimat, klimatbistånd, fasa ut AP-fondernas fossilinnehav, koldioxidransonering, satsa på kollektivtrafiken, fördelarna med att ställa om.

Vi kallar motionen ”Klimaträttvisa” och du kan läsa den här eller som pdf här: Klimaträttvisa_motion2018_19

Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitik

Det är fantastiskt att det blivit sådant stort intresse för miljö- och klimatfrågor i valrörelsen. Enligt en ny undersökning är miljö den näst viktigaste för svenska väljare just nu. Klimatförändringen är också det fenomen som oroar svenska folket mest. Därför har väljarna rätt att kräva genomtänkta svar på hur vi möter vår tids stora utmaning, klimatförändringen.

Just nu får jag många mejl från väljare som vill veta vad vi gör för miljön och för att motverka klimatförändringen. Nedan ett axplock ur Vänsterpartiets miljö- och klimatpolitik.

Investeringsledd klimatomställning
Ställa om industrin, hållbara transporter, 100 % förnybart, klimatrenovera byggnader – ja, allt det kommer att kosta stora summor pengar. För det ändamålet vill vi inrätta en grön investeringsbank med minst 100 miljarder kr i eget kapital. Vi inspireras av Storbritanniens Green Investment Bank (jag skrev några rader om det) som har lyckas mobilisera stora summor för hållbara investeringar. Hög tid för Sverige att göra detsamma!
Förbjud nybilsförsäljning av fossilt drivna bilar senast 2025.
Våra 4,5 miljoner personbilar står för ungefär 10 miljoner ton utsläpp av växthusgaser varje år. De orsakar dessutom dålig luft i våra städer, något som försämrar folkhälsan. Vi vill förbjuda nybilsförsäljning av bensin och dieselbilar från senast 2025. Ett sådant förbud blir en tydlig signal till industrin om att driva på det teknikskifte för elektrifiering  (och vätgas och biogas) som vi står inför. Vi har också varit med och infört bonus- malussystemet som gör att du får ett bidrag när du köper en ny miljöbil. Bidraget finansieras med en skatt på bilar med stora utsläpp. Snart kommer det att finnas gott om el- och laddhybridbilar på andrahandsmarknaden, något som kommer göra att fler människor kommer kunna köpa en bil med små eller inga utsläpp.
Satsa på kollektivtrafiken
Vi vill ha ökade anslag till kollektivtrafiken. Det ska vara billigare och enklare att resa kollektivt än idag. Vi vill testa gratis kollektivtrafik i två regioner i Sverige för att på sikt kunna införa det i hela landet.
Fasa ut de miljöskadliga subventionerna.
Det handlar om upp till 60 miljarder kronor varje år som går till det som smutsar ned och förstör miljön.
Vi vill också ha nya placeringsdirektiv för AP-fonderna med krav på fossilplaceringar ska divesteras. Det är orimligt och ohållbart att stora delar av våra pensionspengar är placerade i några av världens värsta fossilbolag.
Minska utsläppen från flygsektorn.
Vi ser flygskatten som ett bra första steg, men mycket mer behövs. Arlandas planerade expansion är i sammanhanget helt vettlös och måste stoppas. Det har vi lyft upp med regeringen. De många subventionerna – direkta som indirekta – måste också avvecklas.
Minskad köttkonsumtion.
Vi verkar för en minskad köttkonsumtion och vill ha en handlingsplan för det. Vi har motionerat om 25 % lägre köttkonsumtion till år 2025 som ett första steg. Vi tror särskilt att vi inom offentlig sektor, som skolor, kan erbjuda mer växtbaserad mat och mindre kött. Vi vill testa konceptet vegonorm för att öka efterfrågan på vegmat. Ny innovativ växtbaserad mat ska kunna få offentligt stöd för att utveckla sin verksamhet.
Minska utsläppen från all konsumtion
Vänsterpartiet har som enda parti föreslagit till riksdagen att vi ska ha ett kompletterande mål och åtgärder för våra konsumtionsbaserade utsläpp. Utsläppen från vår konsumtion – och utrikesflyget – orsakar lika stora utsläpp utanför vårt lands gränser som de utsläpp som vi skapar i Sverige. Därför behöver vi också minska dessa utsläpp. Här kan ni se när vi lyfter den frågan mot regeringen (dessvärre vill regeringen inte i dagsläget ha ett mål för konsumtionsutsläppen). I vår klimatmotion (se nedan lyfter vi också de konsumtionsbaserade utsläppen).

Ni kanske har noterat att Naturskyddsföreningen pekade ut Vänsterpartiet som bästa miljöparti i sin stora granskning. Jag tycker det är ett kvitto på att vi driver en bra politik. Vi är stolta över det, men inte nöjda. Det blir vi inte förrän Sverige är på rätt kurs mot ett hållbart och rättvist samhälle. Det gör vi med röd politik för grön omställning!

Här finns ett antal av våra viktigaste motioner på miljö- och klimattemat:

Klimaträttvisa

Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik

Transportsnål samhällsplanering

Miljöanpassad vägtrafik

Hållbar sjöfart

Minskad köttkonsumtion

Biologisk mångfald (med skog)

En långsiktig och hållbar energipolitik

Ökad cykeltrafik

Ekocid

Färre kemikalier i vår omvärld

Jag har haft mängder av riksdagsdebatter på miljötemat. Det enklaste är att söka efter dem på min riksdagssida. Även på min Facebooksida finns många videoklipp och annat jag gjort i riksdagen. Är det någon debatt du ska se så missa inte min senaste interpellationsdebatt med Isabella Lövin (MP) om Klimatriksdagens förslag till oss politiker.

Missa inte heller vårt inlägg om hur vi bygger ett klimatsmart Stockholm.

Djurskyddslagen – svik inte djuren

Äntligen har regeringen har lagt fram förslag till en ny djurskyddslag. Det är ett steg framåt, men dessvärre är det en hel del som saknas. Några av de förslag som vi i Vänsterpartiet lägger fram i motionen är:

 • Avveckling av pälsindustrin.
 • Obligatorisk registrering och märkning av katter.
 • Förbud mot vilda djur på cirkusar (genom en s k positiv lista).
 • Utevistelse för fler lantbruksdjur och rätt till naturligt beteende.

Läs hela motionen här eller som pdf: Djurskyddslag_motion_v_201718__4019

Läs gärna mitt inlägg på DN-debatt som jag skrev när regeringen först aviserade den nya djurskyddslagen.

Miljömotioner 2017

Allmänna motionstiden är över. Drygt 3800 motioner lär ha lämnats in från riksdagens 349 ledamöter. Jag har varit med och skrivit ett antal miljörelaterade motioner. Du hittar dem nedan.

Klimaträttvisa

Minskad köttkonsumtion

Biologisk mångfald

En långsiktig och hållbar energipolitik

Färre kemikalier i vår omvärld

Ekocid

Miljöanpassad vägtrafik

Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik

Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa

Hållbar sjöfart

Svensk utvecklingspolitik

 

 

 

 

Försvaret måste ta ansvar för miljön

Orimligt att försvarsmakten är undantaget när det ska göras s k miljöbedömningar inför planering av framtida samhällsprojekt. Krav på miljöbedömningar är reglerat i Miljöbalken och syftar till att alla miljöaspekter ska integreras i planarbetet. Detta för att främja en hållbar utveckling. Självklart borde försvaret också åläggas det uppdraget, anser vi i vår senaste motion. Vi vill också att allmänheten ska kunna involveras på ett mer aktivt sätt när samhällsplaneringar görs och när det ska tas fram miljöbedömningar.

Läs vår motion till regeringens proposition om miljöbedömningar: miljöbedömningar_motion_V2017-06-20

Det klimatpolitiska ramverket kan bli bättre

Det är bra att regeringen nu har lagt fram förslag till ett klimatpolitiskt ramverk. Förslaget är baserat på Miljömålsberedningens betänkande om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Regeringens förslag innehåller främst det som beredningens första betänkande lade fram. Andra delar, som mer rör konkreta åtgärder för att minska utsläppen hoppas jag kommer inom kort.

Positivt med regeringens förslag är:

 • Ett långsiktigt utsläppsmål, med förslag om nollutsläpp till senast 2045.
 • En klimatlag med tydligare regler för hur arbetet med minskade utsläpp ska gå till i Sverige. Bland annat ska ett klimatpolitiskt råd införas som ska övervaka så att alla politikområden tar sitt klimatansvar. Varje mandatperiod måste den nya regeringen presentera en klimatpolitisk handlingsplan för hur utsläppen ska minska under de kommande fyra åren. Varje år ska regeringen göra en klimatredovisning för att visa hur man har minskat utsläppen under året.
 • Det föreslås ett sektorsmål med minskade utsläpp på 70 procent för transportsektorn till 2030 samt ett delmål till 2030 om att de svenska utsläppen (de som inte ingår i ETS) ska minska med 63 procent till 2030 och ytterligare ett delmål till 2040 om minskade utsläpp med 70 procent.

Som jag berättat tidigare stod vi i Vänsterpartiet bakom huvuddelen i Miljömålsberedningens betänkande, men med några undantag. Därför har vi lagt en motion till riksdagen med följande innehåll:

 • Delmålet till 2030 respektive 2040 borde uppnås utan s k kompletterande åtgärder (t ex uppköp av billiga och osäkra krediter i andra länder).
 • Sektorsmålet för transportsektorn borde ha satts högre, till 80 procent. Detta skulle ha varit i linje med vad utredningen om en fossilfri fordonsflotta tidigare har föreslagit, och som alla partier har stått bakom.
 • Det behövs ett kompletterande mål för de konsumtionsrelaterade utsläppen, inte minst för att komma tillrätta med de snabbt ökande utsläppen från flygsektorn och från köttkonsumtionen.

Det klimatpolitiska ramverket, inklusive vår motion, kommer troligen att debatteras och röstas om i slutet av juni i år. Ramverket ska börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Vår motion hittas i länken ovan.

Miljömotioner 2016

Då var den Allmänna motionstiden över för den här gången. Drygt 3000 motioner har lämnats in totalt till riksdagen, varav 63 st kommer från Vänsterpartiet. Jag har varit med på ett antal av dessa, främst på miljö- och det internationella området. De motioner jag varit med och undertecknat finns att läsa nedan.

Långsiktigt hållbar skogspolitik
Skydda mer skog, kvalitetssäkra de frivilliga avsättningarna, sanktionsmöjligheter för brott mot hänsynsregler, mer blandskog m m.

Miljöanpassad vägtrafik
Minska utsläppen från vägtrafiken med minst 80 procent till 2030, underlätta efterhandskonvertering av bilar, lev upp till målen kring fossilfri fordonsflotta m m

Havsmiljö och fiske
Minska övergödningen, åtgärda enskilda avlopp, förbjud bottentrålning, skydda det fiskefria området i Kattegatt, förbjud dumpning av toalettavfall, stoppa EUs fiskeavtal med utvecklingsländer m m.

Hållbar konsumtion och avfall
Konsumtionen måste minska och bli hållbarare, förbud mot att slänga livsmedel, utvidga pantsystemet, mål för konsumtionsbaserade utsläpp m m.

Transportsnål samhällsplanering
Avståndsbaserat reseavdrag, samordnade godstransporter, moratorium mot externa köpcentra, IT-strategi för klimat och miljö m m.

TTIP och andra internationella handelsavtal
Nej till ISDS-klausuler, miljö och folkhälsa ska inte kunna försämras, öppenhet i förhandlingarna, nej till TTIP TiSA m m.

Styrningen av statliga bolag
Använd våra statliga bolag för att minska utsläppen och få ett hållbarare samhälle, Vattenfall, SJ, SBAB m m.

Konsumentvägledning

Ett elnät vi äger tillsammans

En aktiv freds- och säkerhetspolitik

Förbud mot kärnvapen

Ett starkare FN

Kvinnors hälsa och sjukvård

Internationella hbtq-frågor

Kina

En starkare arbetsrätt för ökad trygghet i anställningen

Fackliga rättigheter i världen

För en likvärdig skola

Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism

 

Hållbar gruvpolitik

Gruvbolagen måste ta ett större ekonomiskt och ekologiskt ansvar, inte minst för att kunna återställa och sanera mark efter mineralutvinning. Miljöbalken måste stärkas för att kraven ska kunna bli tydligare och bättre på gruvindustrin. Vi behöver helt enkelt en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar mineralutvinning i Sverige. Mineralersättningen (ibland kallat gruvskatten) måste höjas. Dessa krav tar vi upp i vår motion till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskning av gruvbolagens hantering av gruvavfall (hela vår mineralpolitik tas alltså inte upp i motionen).

Debatt och beslut i riksdagen under våren. Läs motionen här: gruvavfall_motion_V

Motion – kemikalier

Nedan eller här vår senaste motion om kemikalier. Vi lade i höstas en rätt omfattande kemikaliemotion, Kemikalier i vår omvärld. Det här är en motion på regeringens proposition På väg mot en giftfri vardag. Så, det som inte omfattas i denna motion finns i vår tidigare. Båda motionerna kommer att behandlas i riksdagen nu under våren.

Motion med anledning av prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken

1 Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med en åtgärdsplan för nationella förbud och begränsningar i närtid av kemikalier som inte bedöms regleras inom rimlig tid inom EU för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på förstärkning av såväl tillsynsvägledning som tillsyn av kemikalier i varor och lokaler för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020.

2 Bakgrund

Propositionen redovisar en strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet. Strategin består huvudsakligen av de etappmål om farliga ämnen som regeringen beslutat om samt insatser som bidrar till att nå etappmålen. Vidare föreslås ändringar i miljöbalkens straffregler med anledning av att en ny EU-förordning om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter har börjat gälla.

Dessutom föreslås i propositionen en ändring i lagen om handel med utsläppsrätter.

3 Kemikaliepolitiken kräver nationella åtgärder

Vänsterpartiet har i motionen Kemikalier i vår omvärld (2013/14:MJ299) föreslagit åtgärder för en hållbar kemikaliepolitik. För att stärka arbetet med att riskbegränsa allmänkemikalier och bekämpningsmedel samt öka kunskapen om kemikaliers påverkan på miljön anslår vi i motion (2013/14:MJ421) även ökat anslag för giftfri vardag.

Propositionen föreslår en plattform för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som innehåller viktiga etappmål med nationella insatser och åtgärder inom EU. Vi ser många förtjänster och lämpliga åtgärder i den strategi som regeringen presenterar. Hit hör bl.a. en ökad fokusering på kemikalier i barns vardag, skärpning av REACH, kadmiumstrategi, textildirektiv och åtgärder för minskad miljöpåverkan från kemikalier i läkemedel. Vi ser även positivt på att undersöka förutsättningarna för ett nationellt kunskapscentrum för ökad substitution av farliga ämnen. Men vi vill understryka att ett sådant center inte kan ersätta, utan endast får vara ett komplement till, myndigheternas lagreglerade arbete med att fasa ut farliga kemikalier.

Regeringen bedömer därmed behov av insatser i ett flertal angelägna kemikalieområden som Vänsterpartiet under en rad år uppmärksammat och där vi även föreslår åtgärder i motionen Kemikalier i vår omvärld (2013/14:MJ299). Men propositionen saknar en uttalad strategi för hur Sverige ska kunna uppnå en giftfri miljö när EU:s beslut på området brister eller dröjer längre än vad som kan anses acceptabelt för människors hälsa eller för miljön. Av just detta skäl har vi förslag på mer långtgående nationella regleringar och förbud mot de farligaste ämnena. Vår bedömning är att detta är en nödvändighet för att säkra högt ställda mål för människors hälsa och för våra ekosystem i enlighet med våra miljökvalitetsmål. Det står heller inte i motsättning till det mer långsiktiga påverkansarbete gentemot EU som redovisas i plattformen. Därför bör regeringens plattform för kemikaliepolitiken skyndsamt kompletteras med en åtgärdsplan i närtid för nationella förbud och begränsningar för kemikalier. Åtgärdsplanen bör inte minst omfatta nationella förbud för en rad hormonstörande ämnen.

Regeringen bör skyndsamt återkomma med en åtgärdsplan för nationella förbud och begränsningar i närtid av kemikalier som inte bedöms regleras inom rimlig tid inom EU för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Vänsterpartiet är positivt inställt till ekonomiska styrmedel som komplement till regelstyrning. Vi menar att t.ex. skatter på kemikalier kan vara effektiva för att minska förekomst och exponering av en rad kemikalier i ett flertal varugrupper. Därför förväntar vi oss att den utredning som regeringen nu tillsatt kommer att arbeta skyndsamt med detta och att regeringen snarast möjligt återkommer med konkreta förslag på ekonomiska styrmedel.

3.1 Tillsynen av kemikalier

En effektiv varutillsyn beträffande kemikalier är av stor betydelse för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De stickprov som tillsynsmyndigheterna gör visar att tillåtna halter av farliga kemikalier inte sällan överskrids i varor. Propositionen framhåller ett nära samarbete mellan främst Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket för att utveckla och effektivisera kemikalietillsynen inom EU. Det är en inriktning vi delar. Men vi ser även behov av att i nuläget vidta åtgärder för att stärka vår nationella kemikalietillsyn. I många kommuner saknas tillräcklig vägledning för att utöva tillsyn inom områden som t.ex. förskolor för att minska barns exponering för farliga kemikalier. Regeringen bör återkomma med förslag på förstärkning av såväl tillsynsvägledning som tillsyn av kemikalier i varor och lokaler för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 17 januari 2014  
Jens Holm (V)  
Torbjörn Björlund (V) Siv Holma (V)
Hans Linde (V) Kent Persson (V)