Minska engångsmuggarna

Användandet av engångsmuggar har ökat lavinartat och medför mycket negativa miljöeffekter. I Storbritannien har miljödepartementet föreslagit att en avgift om 25 cent per mugg (ca 3 kr) införs på engångsmuggar. Syftet är att få ned det totala bruket av engångsmuggar och stimulera återvinning. Målet är att alla engångsmuggar ska återvinnas senast år 2023.

Jag ställde en fråga till miljöminister Karolina Skog (MP) om vad hon ansåg om förslaget och om något liknande var på gång i Sverige. Tyvärr hänvisar hon till fortsatta utredningar, samtal och informationsinsatser. Inte oviktigt, men inte de skarpaste knivarna i lådan.

Varför agerar inte MP tydligare i en fråga som de skulle kunna göra så stor nytta i och dessutom vinna stor sympati för (jag är övertygad)? Nedslående, för vi har inte så mycket tid kvar att vända de negativa utsläppskurvorna. Och ju mer regeringen skjuter på de viktiga besluten desto mer växer sopberget.

Läs min fråga och ministerns svar här eller nedan.

Miljöavgift på engångsmuggar
Skriftlig fråga 2017/18:571 Jens Holm (V) till Miljöminister Karolina Skog (MP)
2018-01-11
Användandet av engångsmuggar har ökat lavinartat och medför mycket negativa miljöeffekter. I Storbritannien har miljödepartementet föreslagit att en avgift om 25 cent per mugg införs på engångsmuggar. Syftet är att få ned det totala bruket av engångsmuggar och stimulera återvinning. Målet är att alla engångsmuggar ska återvinnas senast år 2023.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:
Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska användandet av engångsmuggar i Sverige och stimulera ökad återvinning?

Svar på riksdagsfråga 2017/18:571 av Jens Holm (V)
Miljöavgift på engångsmuggar
2018-01-24

Herr/Fru talman!
Jens Holm har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att minska användandet av engångsmuggar i Sverige och stimulera ökad återvinning.

Jag har tagit ett initiativ till ett helhetsgrepp för att förbättra och skapa lång-siktiga spelregler för ett mer ambitiöst och miljömässigt omhändertagande av avfall i enligt med avfallshierarkin. För att uppnå detta inleddes arbetet med tre rundabordssamtal med centrala aktörer på avfallsområdet under våren 2017. Samtalen följdes upp under hösten 2017 med en rad möten med oppositionspartier i riksdagen för att undersöka möjligheten att enas om en bred långsiktig överenskommelse på avfallsområdet. Diskussioner pågår fortfarande och en av frågorna handlar om insamlingssystemen för förpack-ningsavfall och returpapper. Engångsmuggar omfattas av producentansvar för förpackningar i Sverige och miljöpåverkan från engångsmuggar, som ofta består av plast, kan ofta härledas till nedskräpning. Frågan om att minska plastens negativa miljöpåverkan är högt prioriterad av regeringen. För att lyckas med det måste nedskräpningen minska och återvinningen öka. För att återvinningen ska kunna öka måste material vara giftfria och designade för att återvinnas. Frågan är dock komplex och därför tillsatte regeringen i juni 2017 en utredning för att öka kunskapen om hur vi minskar plasten negativa miljöpåverkan. Dessutom beslutade regeringen samtidigt om ett gemensamt uppdrag till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att komma med förslag på åtgärder för att minska miljöeffekterna av plast till följd av nedskräpning.

Frågan om en rimlig användning av engångsartiklar i plast ryms inom den EU-gemensamma plaststrategin som EU kommissionen presenterade den
16 januari 2018. Enligt strategin kommer det under 2018 att läggas ett förslag som syftar till åtgärder för att minska mängden engångsartiklar av plast.

När det gäller engångsprodukter i relation till andra produkter finns det många miljövinster att göra genom att aktivt arbeta för att förebygga upp-komsten av avfall. Här arbetar regeringen med ett antal underlag från olika tillsatta utredningar. Bland annat gäller det offentliga verksamheters ansvar att förebygga avfall.

Regeringen har också avsatt 20 miljoner kronor i 2018 års budget till stiftel-sen Håll Sverige Rent till informationsinsatser till allmänheten för att minska nedskräpningen och öka kunskapen hos allmänheten om dess negativa effekter.

Stockholm den 24 januari 2018

Karolina Skog


Publicerat

i

av

Etiketter: