Flyktinglagen – varför sparka på de som ligger?

Idag röstar riksdagen om regeringens förslag till kraftiga försämringar för personer som söker en fristad i vårt Sverige. Vi i Vänsterpartiet, samt Centerpartiet, motsätter oss detta.

I korthet handlar förslaget om:

  • Att försvåra för familjeåterförening. Maka/make eller barn till personer som sökt asyl i Sverige efter den 24 november i fjol kommer inte kunna få en legal väg in i Sverige som anhöriga till den som fått uppehållstillstånd (såvida de inte beviljas flyktingstatus i enlighet med Genèvekonventionen, något ytterst få får i Sverige). Det kommer att leda till att familjer splittras och att människor, som sista utväg, tvingas söka sig till vår gräns på flottar över Medelhavet, genom att vandra långa och farliga sträckor – kort och gott med livet som insats.
  • Att endast tillfälliga uppehållstillstånd ska ges (mellan 13 månader till tre år som längst). Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar integrationen och försätter människor i påfrestande situationer när de inte vet om de kommer skickas tillbaka till sitt land när tillståndet löper ut.
  • Kategorin ”övriga skyddsbehövande” stryks helt och hållet från Utlänningslagen och främst möjligheten att åberopa ”miljökatastrofer” som skäl till att få flyktingstatus. Visserligen är det få som kunnat bli flyktingar i Sverige genom att åberopa att de varit övrigt skyddsbehövande, men frågan är viktig principiellt och inför framtiden då antalet personer som tvingas på flykt p g a klimatförändringen väntas öka kraftigt. Även HBTQ-personer väntas drabbas av denna inskränkning.
  • Lagförslaget inskränker också möjligheterna att åberopa särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter till att beviljas flyktingstatus. Detta är ännu ett sätt att försvåra för människor att få en fristad i Sverige, inte minst barn på flykt kommer att drabbas av detta.

Människor som lämnat allt de äger för att söka en fristad förtjänar ett bättre öde än det som en majoritet av riksdagens ledamöter idag väntas fatta beslut om. Sverige borde kunna bättre än detta. S, MP, M, L, KD och SD – ni bär ansvaret. Varför sparka på de som redan ligger?

Läs vår motion mot förslaget.


Publicerat

i

av

Etiketter: