Allt talar mot Förbifart Stockholm

Idag har jag och flera andra ett inlägg mot Förbifart Stockholm, i Dagens ETC. Läs det där eller nedan.

Allt talar mot Förbifart Stockholm
Dagens ETC, 2014-06-23
Tanken bakom Förbifart Stockholm är att den trafik som ska förbi staden inte ska köra igenom. Så tror de flesta ännu i dag men ”Förbifarten” blir ingen förbifart enligt Trafikverkets beräkningar. Högst tre procent av trafiken är genomfartstrafik. Övriga 97 procent är trafik som ska till eller från mål i regionen. Det innebär ökade köer i de centrala delarna – inte tvärtom.

I dag sker 50 procent av arbetsresorna kollektivt. Klimatkrisen kräver ett stopp för utsläpp av växthusgaser. Alla experter hävdar att bilismen därför måste minska kraftigt. Glädjande nog planar nu bilanvändningen ut i hela världen och mycket tyder på en framtida minskning. En utplaning har vi redan sett i bland annat Sverige, Japan och USA.

Förbifart Stockholm bidrar enligt alla prognoser till att bilandelen och utsläppen av växthusgaser ökar. Helt oavsett utvecklingen i övrigt.

Vägprojektet innebär en miljömässig katastrof för Skärholmen och områdena runt Järvafältet.

Samtidigt dras den i tunnel i villaområden och på kungens och Wallenbergs marker på Lovön. I stadens låginkomstområden, redan allvarligt skadade av E4 och E18, förstörs det som är kvar.

Förbifart Stockholm skadar Grimsta och Hansta naturreservat och Natura 2000-områden. Skog huggs ner och vattennivån sänks, vilket torkar ur bäckar och våtmarker. Detta går enligt Miljöförvaltningen inte att kompensera.

Hamnar för byggandet förstör också miljön och skapar buller som stör många människor under den tioåriga byggtiden.

Motorvägen orsakar allvarliga luftföroreningar. I hela tunneln och vid mynningar och ventilationstorn är gifthalterna upp till 100 gånger högre än fastställda gränsvärden för uteluft.

Enligt Trafikverket kommer 20 personer varje år att dö en för tidig död till följd av den dåliga luften i tunneln. Flera tusen kommer att skadas. Även i bilar och bussar kan halterna bli 10-20 gånger över gränsvärdena.

Det är absurt att bygga detta trafikmonster för minst 50 miljarder kronor i en tid när bilismen måste minska, växthusgasutsläppen upphöra, kollektivtrafiken förstärkas och cyklandet öka.

Det vi behöver i dag är inte motorvägar för några få – det är ett kraftfullt regionalt cykelvägnät och en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik för alla.

Vissa tror att det inte går att stoppa mastodontprojektet Förbifart Stockholm. Det är fel. Det är klart att det går. Alla argument talar mot Förbifart Stockholm: miljön, folkhälsan, Stockholms socio-ekonomiska integration och kollektivtrafikens framtida behov. Därför ska Förbifart Stockholm inte byggas. Alla resurser borde gå till kollektivtrafiken och cykeltrafiken.

Jens Holm (V)
riksdagsledamot, bor i Enskede

Ann-Margarethe Livh (V)
gruppledare Stockholms stad, bor i Rinkeby


Publicerat

i

av

Etiketter: