Ställ krav på importmaten

Allt mer mat importeras till Sverige. Samtidigt finns det brett stöd för att vi ska producera mer mat, inte mindre. Våra lagar kring miljö och djurskydd är oftast högre i Sverige än i resten av EU. Det borde väl inte vara rimligt att mat som säljs till Sverige också följer våra lagar. Tänker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ställa sådana krav på importmaten? Har han ens försökt?

Inom kort debatterar jag frågan i riksdagens kammare med Bucht. Läs min interpellation nedan och följ gärna debatten på http://www.riksdagen.se

Interpellation 2015/16:56 Krav på matimporten
av Jens Holm (V) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Läget för svenska lantbrukare är minst sagt kritiskt. Sedan EU-anslutningen 1995 har importen av livsmedel till Sverige ökat lavinartat. I dag är endast hälften av den mat som konsumeras i Sverige producerad här. Sedan 1970 har antalet lantbrukare halverats och minskningen fortsätter. Tidigare finansminister Anders Borgs påstående om att svenskt jordbruk inte kommer att överleva som industri tycks inom räckhåll. Vi som inte delar den uppfattningen måste skrida till handling. Det är bra om mer mat produceras i Sverige. Och vi ska ha rätt att ställa höga miljö- och djurskyddskrav på vår mat.

Det främsta skälet till den minskade livsmedelsproduktionen i Sverige är EU. Sedan EU-anslutningen är Sverige en del av den inre marknaden. Där ska varor och tjänster kunna flöda fritt. Det här har gynnat storproducenter med lägre miljö- och djurskyddsambitioner.

Det är bra att länder kan handla med varandra. Men handeln måste respektera varje lands lagar och regler. Sverige ställer ofta högre miljö- och djurskyddskrav på livsmedelsproducenter än vad andra länder inom EU gör. Det ska vi kunna fortsätta att göra. Därför är det rimligt att Sverige ska kunna ställa krav på att den mat som exporteras hit ska uppfylla våra lagar och regler. Det skulle till exempel innebära att kött och mjölkprodukter måste leva upp till kraven i svensk djurskyddslag.

Inom EU råder principen om fri konkurrens och varornas fria rörlighet. Men i EU:s fördrag om unionens funktionssätt kan enskilda länder i enlighet med artikel 36 göra avsteg från inremarknadsprinciperna och ställa krav på de produkter som importeras med hänvisning till ”att skydda människors och djurs hälsa och liv”. Regeringen borde använda den möjligheten och kräva att mat som exporteras till Sverige ska följa svenska lagar. Det skulle gynna svensk livsmedelsproduktion i allmänhet, och i synnerhet skulle det gynna miljön och omsorgen om djuren.

Jag undrar därför:

Är statsrådet Sven-Erik Bucht beredd att verka för att ställa krav på att den mat som exporteras till Sverige ska leva upp till svenska lagar, i synnerhet de som rör miljö och djurskydd?

Svar om TTIP: Storföretagen kan överpröva lagarna

Jag och Malin Björk skriver i Aftonbladet idag om TTIP, replik till Cecilia Malmström. Läs nedan eller där.

Storföretagen kan överpröva lagarna
Aftonbladet, 2015-11-09
Det är förstås bra med miljöambitioner som handelskommissionär Cecilia Malmström talar om. Men vad gör ett miljökapitel när företagen fortfarande ges rätt att stämma stater i avtalet mellan EU och USA; TTIP?

Det kan handla om att nordamerikanska kemikaliebolag kan stoppa Sverige från att förbjuda hormonstörande ämnen i mat. Eller att fossilbolag i USA ska kunna stämma länder som vill stoppa gas från den extremt miljöfarliga metoden ”fracking”. Detta kommer dessutom att avgöras i domstolar utanför det ordinarie rättsväsendet.

Det vi vet hittills av de 600 fall av så kallade Investor State Dispute Settlement (ISDS) är att det är företag som stämmer stater och i merparten av fallen förlorar staterna eller tvingas förlika sig med företagen (se UNCTAD Issues note, Feb 2015).

Företaget Lone Pine har stämt Kanada för att förbjuda fracking efter fossilgas. Svenska Vattenfall har stämt tyska staten för kärnkraftsavvecklingen. Australien har blivit stämda för att ha lagstiftat mot cigarettreklam. I alla dessa fall handlar det om storföretag som kunnat stämma stater med hänvisning till liknande ”investerarskydd” som Malmström nu vill införa i TTIP.

Varför ska storföretag ges rätten att överpröva länders lagar?

Vi har förstås inget emot handel. Men frihandel kan aldrig bli ett självändamål som överordnas viktiga områden. Med det förslag till avtal som nu ligger på bordet är det uppenbart att det kommer att försvåra för progressiv lagstiftning. Det är också därför miljörörelsen både i EU och USA varnar för TTIPs negativa konsekvenser på miljön.

Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (V)
Malin Björk, EU-parlamentariker (V)

EUs strategi för klimatfinansiering räcker inte

Idag ska finansminister Magdalena Andersson (S) samråda med EU-nämnden, bl a om EUs förslag till klimatfinansiering. Jag och Amineh Kakabaveh skriver på Supermiljöbloggen om det. Läs där eller nedan. Ser också att DN skriver om detta idag. I våra handlingar till EU-nämnden kan jag dock inte se att svenska regeringen driver på för en bättre EU-position (något som påstås i artikeln).

EUs strategi för klimatfinansiering räcker inte
Supermiljöbloggen, 2015-11-06
Imorgon sammanträder EU-nämnden med finansminister Magdalena Andersson. EUs förslag för klimatfinansiering (som än så länge inte är officiellt) står högt på dagordningen. Även om EU skalar upp sin ambition något och lovar 14 miljarder euro i klimatfinansiering inför toppmötet i Paris räcker det inte. Summan i sig är inte obetydlig, men problemet är att nästan alla pengar kommer att tas från medlemsländernas biståndsbudgetar. Vad är vinsten om man ger mer pengar till att minska utsläppen om man samtidigt skär ned på malariabekämpning eller tillgång till rent vatten? Till detta ska den aktuella flyktingkrisen läggas där många länder aviserat kraftiga neddragningar av biståndet för att betala flyktingkostnader. Det är oacceptabelt att ställa olika behövande grupper mot varandra. Och att påstå att det inte finns pengar är helt enkelt att fara med osanning. Världens subventioner till fossila energikällor ligger årligen på en bra bit över 500 miljarder dollar. Där finns pengar att hämta.

På tal om fossilsubventioner. Vi välkomnar att man i EUs slutsatser säger att man vill fasa ut miljöskadliga subventioner. Men man säger inget om hur det ska gå till. Att säga att man ska fasa ut miljöskadliga subventioner är lätt att säga, men tycks vara svårare i praktiken. EU fortsätter att subventionera fossil energi, motorvägar, storskaligt fiske och animalieindustrin med mångmiljardbelopp varje år. Det här är pengar som skulle kunna göra bättre nytta i omställningen till ett hållbart Europa.

Och Sverige är faktiskt inte så mycket bättre. Om man summerar de miljöskadliga subventionerna som Naturvårdsverket räknar upp i sin inventering Potentiellt skadliga miljösubventioner (rapport 6455, 2012) blir summan 50 miljarder kronor årligen i svenska miljöskadliga subventioner. Det handlar om bidrag till flygplatser, nedsättning av koldioxidskatten för industrin och diesel, fiske, storskalig animalieproduktion, reseavdrag som gynnar bilåkning och annat.

Var finns strategin för att avskaffa de miljöskadliga subventionerna? I EU. I Sverige.

EU vill slå sig för bröstet som en föregångare i klimatarbetet. Men inför Paristoppmötet har man lämnat in ett klimatbidrag på knappt fem A4-sidor med ett enda löfte; att utsläppen ska minska med måttliga 40 procent. Andra länder har lämnat in mycket mer utförliga klimatbidrag. Utvecklingsländerna trycker i sina bidrag på vikten av t ex klimatfinansiering och tekniköverföring. I det här läget håller det inte att döpa om pengar från biståndsbudgetarna till klimatbistånd. Det håller inte att motarbeta konkreta förslag för tekniköverföring till Syd. Det håller inte att inte åta sig utsläppsminskningar som speglar industriländernas historiska ansvar för utsläppen. I EUs fall borde det handla om att minska utsläppen med minst 60 procent till 2030.

Framför allt undrar vi vad Sveriges roll inför klimattoppmötet ska bli. Sverige har inte ens lämnat in ett eget klimatbidrag inför Paris. Klimat- och miljöminister Åsa Romson säger att det räcker att luta sig mot EUs förslag. Men vill vi inte att svensk klimatpolitik ska vara något mer än blott ett eko från Bryssel?

Vi hoppas det. För några dagar sedan uppmanade klimatkonventionens generalsekreterare Christiana Figueres världens länder att göra mer för klimatet. Hon hade då analyserat klimatbidragen inför COP21 och konstaterade att de öppnar för en utsläppskurva som kan leda till en okontrollerad och farlig temperaturhöjning.

Sverige måste göra mer. Finansminister Magdalena Andersson skulle kunna börja med att kräva ambitiösare klimatfinansieringsstrategi från EU. Det vore ett välkommet första steg.

Amineh Kakabaveh, ledamot av EU-nämnden (V)
Jens Holm, klimatpolitisk talesperson (V)

2,7 grader: Nu måste mer göras

FNs sekretariat för klimatkonventionen UNFCCC har analyserat de klimatbidrag (s k INDC, Intended Nationally Determined Contribution) som kommit in inför klimattoppmötet i Paris om några veckor. Slutsatsen är både skrämmande och lite hoppfull. Om vi börjar med det sistnämnda; det är hoppfullt att så många länder (nu drygt 150 länder) har lämnat in sina bidrag inför Paris. Och det är också positivt att bidragen – om de uppfylls – verkligen kommer att minska utsläppen jämfört med den utsläppskurva som världen är inne på (UNFCCC tror på utsläppsminskningar med nio procent till 2030). Det skrämmande är dock att dessa bidrag inte räcker på lång väg. Med dessa förslag – återigen, om de uppnås – kommer jordens temperatur höjas med 2,7 grader under det här århundradet, konstaterar Christiana Figueres, UNFCCCs generalsekreterare. En sådan hög temperaturhöjning skulle leda till en okontrollerbar och direkt farlig utveckling. Världssamfundet har som bekant slagit fast att 2 grader C är den högsta – med betoning på högsta – acceptabla temperaturökningen.

Mer måste alltså göras för att vi ska hålla oss inom säkra gränser. Vi i Vänsterpartiet tycker att tvågradersmålet inte heller är ett säkert mål (och det målet är ju inget som heller delas av vetenskapen), varför vi vill att Sverige och världssamfundet borde ta sikte på max 1,5 graders temperaturhöjning.

Men det som presenterats är än så länge bidrag inför Paris. Än så länge finns möjligheter att skärpa världens klimatbidrag. Här kan och borde Sverige spela en avgörande roll. Till att börja med; vilket är Sveriges klimatbidrag, INDC Intended Nationally Determined Contribution, inför Paris? Jo, det är exakt samma bidrag som det EU har lämnat in. Knappt fem A4-sidor med förhandlingsformalia och det enda konkreta målet att EU ska minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2030. Ingenting om klimatanpassning, om finansiering, tekniköverföring eller hur utvecklingsländerna ska ersättas för de skador och förluster (loss and damage) som de idag drabbas av p g a klimatförändringen. Här kan vän av ordning tycka att parterna endast ska lämna förslag om utsläppsminskningar. Men det är en omstridd fråga, och om man läser INDCerna från många utvecklingsländer tar de upp just många andra frågor utöver minskningsambitioner.

Många andra länder har därför mycket utförligare klimatbidrag än det EU och andra i-länder har presenterat. Medan EUs bidrag är på knappt fem sidor omfattar Bangladesh 15, Kina 20, Indien 38, Bolivia 18 och Costa Rica 19 för att ta några exempel. De tar exempelvis upp frågor som tekniköverföring, klimatfinansiering och loss and damage. Indien och Bolivia är de länder som jag hittills sett tagit upp frågan om en patentreform för att underlätta tekniköverföringen, något jag skrivit om tidigare. Indien skriver på s 32: ”It is in this context that India has advocated global collaboration in Research & Development (R&D), particularly in clean technologies and enabling their transfer, free of Intellectual Property Rights (IPR) costs, to developing countries. IPR costs can also be borne from the GCF through a separate window.” Bolivia skriver så här om patent (sid 6): ”Elimination of patents on technologies and recognition of the human right to science and technology of life.”

Därmed inte sagt att allt som utvecklingsländerna framför är bra. Det är uppenbart att mycket att de klimatbidrag de framför är avhängigt stöd från de industrialiserade staterna. Det är å andra sidan helt i linje med klimatkonventionen, grunddokumentet för de internationella klimatförhandlingarna.

Jag har tidigare krävt att Sverige borde presentera en INDC som kompletterar och går utöver det som EU spelat in. I det här läget då vi ser att världens klimatbidrag inte räcker till borde det kravet vara mer aktuellt än någonsin. Vad säger klimat- och miljöminister Åsa Romson? Än så länge har jag inte hört något.

Denna och många andra frågor lär komma upp på vårt klimatseminarium i riksdagen nu på onsdag, Klimatpolitiken inför Paris.

Levande skogar

Hur får vi ett hållbarare skogsbruk? När kommer regeringen att stärka Skogsvårdslagen? Hur kan den statligt ägda skogen brukas hållbarare. Kort och gott, hur kan vi leva upp till Miljömål nr 12 ”levande skogar”? Jag har lämnat över en interpellation till klimat- och miljöminister Åsa Romson. Hoppas på debatt i riksdagen inom kort. Läs den nedan.

Levande skogar
Interpellation till klimat- och miljöminister Åsa Romson
Riksdagen har beslutat att vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. I Naturvårdsverkets uppföljning av våra 16 miljökvalitetsmål konstateras beträffande Levande skogar att för flera skogstyper är bevarandestatusen otillräcklig och många skogslevande arter är hotade. Kvaliteten och omfattningen av åtgärder för att motverka habitatförlust och fragmentering behöver öka. Många identifierade värdekärnor saknar skydd. Det största hotet för de rödlistade arterna kommer från avverkning av biologiskt rika skogar, främst gamla skogar med lång kontinuitet. Naturvårdsverket bedömer att det inte är möjligt att nå målet Levande skogar till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

För Vänsterpartiet är det tydligt att skyddet av skogsmiljöer med höga naturvärden måste intensifieras och att den hänsynen måste stärkas inom skogsnäringen. Det var därför med tillfredställelse som Vänsterpartiet tillsammans med regeringen lade en budgetproposition för 2015 där ambitionen var att miljöhänsynen i den brukade skogen skulle öka samt att skogsvårdslagstiftningen behöver skärpas och preciseras. En översyn av skogsvårdslagstiftningen aviserades bl.a. för att klara miljömålen. Våra gemensamma budgetförslag har också inneburit kraftigt ökade anslag för skydd och skötsel av värdefulla skogar och hotade arter i jämförelse med den borgerliga regeringens ambitioner på området.

Det är uppenbart att ytterligare åtgärder behövs för att bromsa den utarmning som sker i våra skogar. I budgetpropositionen för 2016 tydliggörs de nuvarande problemen. Där framgår att vid 17 procent av avverkningarna bedöms avverkningen ha haft stor negativ påverkan på en hänsynskrävande biotop. Andelen avverkning med stor negativ påverkan på hänsynskrävande biotoper var mellan 9 och 10 procent i början av 2000-talet. Skogsstyrelsens utvärderingar av miljöhänsynen i skogsbruket visar på brister i skogsbrukets miljöhänsyn. Det statliga skogsbruket ska vidare vara ett föredöme för ett hållbart skogsbruk. I propositionen konstateras också att Naturvårdsverket bedömer att den totala arealen oskyddade värdekärnor kan uppgå till 1,3-1,5 miljoner hektar produktiv skogsmark nedanför den fjällnära gränsen.

Även på statligt ägd skogsmark sker avverkning av skyddsvärda skogar. Vänsterpartiet anser att det bör vara en självklarhet att statligt skogsinnehav ska förvaltas med höga naturvårdsambitioner för att nå våra miljömål. Sveaskog har en jämförelsevis ambitiös miljöpolicy men trots detta har skyddsvärda skogar avverkats.

Förutom att åtgärder för stärkt miljöhänsyn och ökat skydd ökar möjligheterna att nå miljömålet Levande skogar så skulle det ge positiva effekter på en rad andra miljömål. Det skulle dessutom stärka skogens attraktion för rekreation och turism. Turismen i Sverige har en kraftig tillväxt och våra skogar och dess kvaliteter är av betydelse för bilden av Sverige som attraktivt turistmål. Enligt Tillväxtverket senaste kartläggning av internationella gäster uppgav nästan tio procent att man vandrat i skog eller berg under sin vistelse i Sverige 2014. Enligt Naturvårdsverket noterar våra 29 nationalparker nästan 2,5 miljoner besök, varav ungefär hälften är utländska besökare. I Finland har man arbetat aktivt för att utveckla ekoturismen kopplat till nationalparkerna och enligt siffror från Finland omsätter turismen enbart i de finska parkernas närområde närmare 1,2 miljarder svenska kronor och bidrar med 1 256 årsarbeten. Motsvarande beräkningar från Sverige saknas dock.

Med anledning av ovannämnda vill jag ställa följande frågor till ministern:
Avser ministern ta initiativ för att en översyn inom kort genomförs för att stärka miljöhänsynen i skogsvårdslagstiftningen?

Avser ministern verka för att i direktiv till ovannämnda översyn pröva möjligheterna att lyfta in skogsvårdslagens bestämmelser i miljöbalken?

Avser ministern vidta åtgärder som säkerställer att Artskyddsförordningen tillämpas inom skogsbruket?

Avser ministern verka för att ett moratorium/interimistiskt beslut om stopp för avverkningar i värdekärnor tills en strategi är framtagen för hur dessa ska skyddas?

Avser ministern verka för att statligt ägd skog förvaltas hållbart utan avverkning av värdekärnor?

Jens Holm (V)

Bilindustrins utsläppsfusk

Jag kräver nu en debatt med klimat- och miljöminister Åsa Romson om VWs och, sannolikt, andra biltillverkares fusk med utsläppen. Fusket är inte acceptabelt och måste få politiska konsekvenser. Läs min IP hos riksdagen eller nedan.

Interpellation 2015/16:63 Åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk
av Jens Holm (V) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)
Volkswagens långtgående och systematiska fusk med avgastester är helt oacceptabelt. Totalt rör det sig om ungefär 11 miljoner bilar inom VW-koncernen (VW, Audi, Skoda och Seat) som omfattas av fusket. I Sverige rullar nu 225 000 bilar från VW som har väsentligt mycket högre utsläpp av kväveoxider än vad som uppgivits till myndigheter och konsumenter. Det är mycket allvarligt för miljön, men också för alla de Volkswagenägare som med rätta kan känna sig lurade.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson har kritiserat fusket och haft möte med ledningen för VW. Det är bra, men mer behöver göras. I ett skriftligt svar till mig den 7 oktober 2015 meddelar klimat- och miljöministern att Sverige driver på för att få till stånd ett annat testsystem för personbilar som bygger på verkliga utsläpp och inte teoretiska labbtester. Det är mycket välkommet. Men jag beklagar att ministern inte kunde uttrycka sig tydligare kring hur hon vill ändra testerna och vilka bestämmelser som hon vill se ändrade.

Det är djupt problematiskt att EU:s lagstiftning i dag tillåter system där fordonstillverkarna testar bilarna under näst intill laboratorieliknande förhållanden. När bilarna tas i drift i verkligheten är utsläppen så gott som alltid högre än under testerna. Det här systemet underminerar tilltron till hela systemet, konsumenter luras och framför allt försämras möjligheterna att förbättra miljön och luftkvaliteten.

Ett nytt testsystem behövs, men i det korta perspektivet måste också de bilmodeller med oriktiga utsläppsuppgifter som i dag sätts ut på marknaden hanteras. Schweiz har beslutat om försäljningsförbud för VW-modeller med Euro5-certifierade dieselmotorer. Enligt medieuppgifter ser det ut som att även Italien följt Schweiz exempel och infört förbud.

Dessutom tycks VW inte vara det enda företaget som fuskat med utsläppsdata. Svenska Dagbladet skriver den 11 oktober om en granskning utförd av två miljöorganisationer där tolv dieselbilar, godkända enligt EU:s senaste miljöbestämmelser, från sex olika tillverkare har kontrollerats. Endast en av bilarna höll sig inom gränserna för utsläpp av kväveoxid. Alla andra bilar överskred alltså gränserna. En av bilarna släppte ut 26 gånger mer kväveoxid än tillåtet. Det handlar om kända märken som Mercedes, Honda, Mazda och Mitsubishi.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson:

  1.  På vilket sätt avser ministern att verka för att ändra bestämmelserna för utsläppstester för personbilar, så att utsläppen ska spegla verkligheten och inte teoretiska laboratorieförhållanden?
  2. Avser ministern att sätta stopp för försäljning av de bilmodeller där oriktiga uppgifter om utsläppen har redovisats?
  3. Vilka åtgärder avser ministern att vidta mot andra tillverkare än VW, där det också finns god grund att misstänka fusk med utsläppstester?