Taxi – ordning och reda

Jag har just talat färdigt i debatten Oro i taxibranschen, arrangerat av Transportarbetarförbundet. Det finns mycket som behöver göras för att vi ska få ordning och reda i taxibranschen. Sedan avregleringen 1990 så arbetar en stor del av förarna till helt undermåliga villkor, för låga löner, för långa dagar och för osäkra förhållanden. Det här vill vi i Vänsterpartiet ändra på.

  1. Reglera antalet taxitillstånd. Det råder idag en överetablering av taxibolag och förare. Totalt sett finns ungefär 7300 registrerade taxibolag och 18 700 fordon. Ungefär 35 000 jobbar inom taxibranschen. Det här innebär att det finns långt mer taxiutförare än behoven, åtminstone i våra större städer. Det här leder till en press nedåt i löner och arbetsvillkor. Många taxiförare spenderar idag timmar väntandes på att få ett uppdrag. Det vore bättre att ha en reglering med antal bilar utifrån befolkningsunderlaget. Det skulle med andra ord innebära någon form av återreglering av taxibranschen. Det behövs. Vill vill uppdra åt regeringen att utreda hur det ska se ut.
  2. Bättre kontroller. Idag ska alla taxibilar ha taxameter och vara anslutna till en redovisningscentral och skatteverket har möjlighet att hämta in uppgifterna ur den centralen. Vi vill att regeringen ger skatteverket ett riktat uppdrag att granska branschen utifrån de inrapporterade uppgifterna, skatt, antal körningar, anställningar m m. Idag fuskas det mycket med detta. Det kan vi komma till rätta med med ett sådant uppdrag.
  3. Riktiga löner -bort med procentlönen. Idag får många taxiförare procentlön, d v s lön utifrån hur mycket de kör in. Det här skapar stress och dumpar lönerna. Vi vill att anställda ska ha bra löner och att procentlön ska tas bort. Att låta människor enbart arbeta på ackord borde höra historien till.
  4. Ställ krav vid upphandling. Vid offentlig upphandling ska det ställas krav på schyssta arbetsvillkor och minskade utsläpp. Idag fokuserar upphandlarna för mycket på lägsta pris istället för höga kvalitetskrav. Detta gäller också det s k beställaransvaret som numera finns som ett verktyg som kan ställas på schyssta transporter, det ska förstås också innefatta taxi.
  5. Kom tillrätta med plattformsbolagen. Det är inte OK att Uber och andra s k plattformsbolag kringgår svenska skatter genom att kanalisera intäkterna till bolag utanför Sverige. Alla bolag, och förstås också plattformsbolagen, måste betala skatt, arbetsgivaravgift, sociala avgifter m m. Här måste våra myndigheter samverka för att komma tillrätta med fusket, inte minst polis och skatteverk.
  6. Pandemin – en möjlighet. Taxibranschen har drabbats mycket hårt under pandemin, med minskade intäkter på 80 procent. Med andra ord har man drabbats ungefär lika hårt som flyget. Flyget har räddats i flera omgångar av regeringen, men inte taxibranschen. Taxibranschen har svårt att dra nytta av de generella näringsstöd regeringen utfärdat. Med ett riktat taxistöd skulle staten kunna ställa krav på minskade utsläpp, skatteinbetalningar, arbetsvillkor och korrekt rapportering redovisningscentraler. De som inte uppfört sig skulle inte få pengar. Pandemin är en möjlighet att stödja den seriösa taxinäringen och bli av med avarterna.

    Det är hög tid att premiera seriös taxiverksamhet i Sverige. Vi vill att de som har schyssta arbetsvillkor, betalar avtalsenliga löner, betalar skatt och arbetar aktivt för minskade utsläpp ska premieras. De som fuskar med detta ska bort från svensk taximarknad.

    Läs gärna våra motioner Förbättrade villkor i yrkestrafiken (s 13) och Ordning och reda på taximarknaden.

Nu räddas 100 000 chaufförer

Vi har idag debatterat förlängning av yrkeskompetensbevis. Se mitt anförande nedan.

2021-01-20

Nu räddas 100 000 chaufförer
Sedan ungefär tio år tillbaka krävs förutom körkort ett en särskild behörighet för att köra person- och godstransporter med buss och lastbil, ett s k yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbevisen måste förnyas vart femte år i form av en särskild utbildning och prov. Under pandemin har tusentals chaufförer inte kunnat förnya sina bevis och löper risk för att tappa möjligheten att fortsätta att köra yrkesmässigt. Bara under december i fjol löpte 2500 bevis ut och för i år väntas drygt 100 000 yrkeskompetensbevis löpa ut och måste förnyas. Situationen är akut för alla chaufförer, åkerier och utbildningsanordnare.

Vi i Vänsterpartiet välkomnar därför att regeringen nu lagt fram förslag om förlängd giltighetstid för innevarande yrkeskompetensbevis. Det är mycket bra, även om regeringen borde ha agerat mycket tidigare. Det är också bra att regeringen nu underlättar för digitala utbildningar i framtiden. Vi vet ju inte hur länge den här pandemin kommer att hålla i sig.

Men en brist i regeringens förslag är att förlängningen av yrkeskompetensbevisen endast löper till och med den 31 juli. Risken är uppenbar att vi till sommaren fortfarande befinner oss i en pandemi och att vi därmed bara skjutit problemet framför oss med ett halvår. Vi i Vänsterpartiet har därför motionerat om att ge både förare och utbildare mer tid för att komma ikapp med utbildningarna genom att ge regeringen möjlighet att förlänga förarbevisen hela året ut.

Jag välkomnar att flera andra partier är lyfter samma fråga, om vikten av längre respit för kompetensbevisen. Därför är jag och Vänsterpartiet mycket nöjda med att en majoritet i riksdagens trafikutskott nu kräver av regeringen att skyndsamt se till att giltigheten för yrkeskompetensbevisen ska kunna förlängas under hela 2021. Vi är också överens om att regeringen skyndsamt ska hantera ansökningar om att bedriva verksamhet som utbildningssamordnare.

På det här sättet ser vi till att 100 000 yrkeschaufförer inte hamnar på pottkanten och att företag och andra verksamheter kan fortsätta att bedriva sin verksamhet.

Jag yrkar bifall till Trafikutskottets betänkande, TU5.

Jens Holm (V)

Bättre villkor i yrkestrafiken

På allmän begäran! Här hittar du vår motion Förbättrade arbetsvillkor i yrkestrafiken. Motionen innehåller en mängd förslag som syftar till schysstare arbetsvillkor inom sjöfart, vägtransporter och taxi. Gällande sjötransporterna stod det nyligen i tidningen Sjömannen: ”Det är den mest omfattande motionen gällande arbetsvillkor inom sjöfarten någonsin, och det ska Vänsterpartiet ha cred för.” Vi bockar och bugar.

Här i Transportarbetaren.

Ladda ned Förbättrade arbetsvillkor i yrkestrafiken här: