Lissabonfördraget och stadgan om marknadens grundläggande frihet

Inför kvällens omröstning i riksdagen om Lissabonfördraget: Ett av sossarnas argument är att den s k stadgan om de grundläggande rättigheterna blir juridiskt bindande med Lissabonfördraget. Detta tror man bland annat skulle stärka arbetsrätten. Men det är fortfarande upp till domstolarna, och i slutändan EG-domstolen att tolka stadgan (det är oftast art 28 i stadgan som man brukar hänvisa till).

Vad säger då EG-domstolen själv? I en intervju nyligen i Kommunalarbetaren med den svenska domaren i EG-domstolen, Pernilla Lindh, kommer Lindh till samma slutsats soim vi i vänsterpartiet: Stadgan gör ingen som helst skillnad från dagens ordning. Hon säger:

”Det finns redan en stadga om mänskliga och sociala rättigheter i anslutning till det nuvarande Nicefördraget i EU. I elva domar har domstolen direkt hänvisat till detta.”
Hon fortsätter sedan:
”Den spelar mycket stor roll för domstolens bedömning. Som jag ser det är stadgan bindande redan i dag. Skillnaden om den skrivs in i Lissabonfördraget vore att det blir svart på vitt att stadgan är bindande. Men någon skillnad i praktiken blir det alltså inte för domstolens bedömning jämfört med i dag.”

Precis som hon konstaterar har EG-domstolen redan flera gånger hänvisat till rättighetsstadgan, bland annat i det s k Vaxholmsfallet, då arbetsrätten kördes över. Stadgan är underordnad marknadskraven, d v s fackliga rättigheter kan hävdas, men endast om de inte strider mot den fria rörlöigheten för arbete och att tillhandahålla tjänster (det var just det Vaxholmsfallet handlade om).

Min kollega Eva-Britt fick detta bekräftat i svart på vitt från EU-kommissionen. I sitt svar från den 15 april säger marknadskommissionären Charlie McCreevy till Eva-Britt:
”fackföreningarna kan fortsätta att vidta fackliga stridsåtgärder förutsatt att dessa motiveras av legitima mål… samt är ändamålsenliga och proportionella… Det är i sista hand de nationella domstolarna som ska avgöra”.

Först marknad, sedan fackliga rättigheter. Det är det sossarna väntas stödja i kvällens riksdagsbeslut. Arbetsrätten klubbas ihjäl, som Aftonbladet konstaterat.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna borde döpas om. Förslag: Stadgan om marknadens grundläggande frihet.


Publicerat

i

av

Etiketter: