Fråga till EU-kommissionen: Framtiden för allmännyttan

En analys från det internationella ratingföretaget Standard&Poors har gett stora rubriker i Sverige. Enligt denna analys sägs det att det statliga stödet till denna svenska allmännyttan kan bryta mot EU:s regler. I praktiken skulle detta kunna innebära en utveckling mot en situation med marknadsbaserade hyror.

Den svenska allmännyttan spelar en stor roll för landets sociala bostadspolitik. Syftet är att garantera en rimlig bostadsstandard och hyror till självkostnadspris i hela landet. Kommissionen har tidigare i svaret till den parlamentariska frågan E-1478/06 bekräftat möjligheten till ”offentligt subventionerade bostäder av företag som tillhandahåller tjänster som av medlemsländerna klassificeras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”. Kommissionen skall enbart ingripa vid uppenbara fel.

När förväntas kommissionen presentera sin utredning om det svenska finansieringssystemet för allmännyttiga bostäder, och har kommissionen beaktat de sociala konsekvenser som skulle uppkomma i landet om allmännyttans ställning försvagades och marknadshyror infördes?
 


Publicerat

i

av

Etiketter: