Tyck till om vår djurpolitik

Vänsterpartiet skriver just nu ett stort antal motioner. De kommer de närmsta veckorna att läggas fram till riksdagen som konkreta förslag till hur Sverige ska bli ett bättre land. Ett viktigt område för oss är vår politik för hur vi ska kunna göra det bättre för djuren, vår djurpolitik. Nedan finns ett utkast till motion. Vi vill nu bjuda in alla intresserade till att tycka till om denna. Alla synpunkter är välkomna; stort som smått, ris som ros. Vi läser allt!

Gör så här:
Läs motionen nedan eller på: Djurrespekt_tycktill
Skriv dina synpunkter i kommentatorsfältet nedan på denna sida eller mejla: jens.holm@riksdagen.se Du behöver inte bry dig om eventuella stavfel. Vi kommer att korrläsa och korrigera sådant.
Vi vill ha dina synpunkter senast söndag 1 september

Tack för din medverkan!

Jens Holm (V), djurpolitiskt ansvarig

Respekt för djuren, motion till Sveriges riksdag
Vänsterpartiet

1 Innehållsförteckning
2 Förslag till riksdagsbeslut 1
3 Sju förlorade år – dags för respekt för djuren 3
4 En djuretisk ombudsman 3
5 Rätt till utevistelse 3
6 Kraftigt öka och förbättra djurskyddskontrollerna 3
7 Minska djurtransporterna 4
8 Minimera antalet djurförsök 5
9 Djurskyddskrav vid offentlig upphandling 6
10 Subventionera inte slakterierna 6
11 Obligatorisk ursprungsmärkning 7
12 Minkfarmning 7
13 Djurskyddspoliser i hela landet 7
14 Djurskydd inom EU 7
15 Globalt djurskydd 8
2 Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en djuretisk ombudsman.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om djur inom livsmedelsindustrin och deras möjlighet till utevistelse och naturligt beteende.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra möjligheten att ta ut kontrollavgifter för djurskyddskontrollanterna.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska djurtransporterna genom att underlätta för etablerandet av gårdsslakterier och mobila slakterier.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en avgift på djurtransporter.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en handlingsplan för att minimera antalet djur i djurförsök, öka resurserna för att ersätta djurförsök med nya metoder samt införande av ett 3R-center.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslå adekvata resurser till djurfria metoder inom toxikologisk forskning samt att det måste finnas ett tydligt myndighetsansvar för detta.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slakterierna inte ska subventioneras, utan ska fortsätta att betala för veterinärernas inspektioner.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk ursprungsmärkning av alla köttprodukter.
10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om djurskydd inom EU.
11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det tas fram en FN-deklaration för djurvälfärd.
12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höga krav på djurskydd blir en beståndsdel i arbetet för en hållbar utveckling.
3 Sju förlorade år – dags för respekt för djuren
De sju år som den borgerliga regeringen styrt Sverige har varit år som inneburit försämringar för djuren. Regeringen lade ned Djurskyddsmyndigheten, sänkte forskningsstödet till alternativ till djurförsök och till djurskyddsbefrämjande forskning, avförde förslaget om förbud mot pälsdjursuppfödning, skapade kaos i djurskyddskontrollerna, har tillåtit jakt på utrotningshotade djur, tillåter fortsatt kastrering utan bedövning av grisar m.m. Det är inte acceptabelt. Dessutom har regeringen trots löften om detta ännu inte lagt fram en proposition baserad på utredningen om ny djurskyddslag trots att det nu gått nästan två år sedan utredningens betänkande (SOU 2011:75) presenterades. Därför lägger Vänsterpartiet fram konkreta förslag på hur Sverige ska kunna bli bättre för djuren. Djur är kännande individer som förtjänar respekt.
4 En djuretisk ombudsman
Det är mycket beklagligt att den borgerliga regeringen lade ned den tidigare välfungerande Djurskyddsmyndigheten, den första i sitt slag i världen. Vänsterpartiet anser att det behövs en myndighet med ett övergripande ansvar för djurskyddsarbetet. Vi vill därför införa en djuretisk ombudsman som ska verka för en god etisk grund av all verksamhet som inbegriper djur, utvärdera djurskyddskontrollerna, ta fram artkaraktäristika och göra djuretiska årliga revisioner samt ge djuretiska råd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
5 Rätt till utevistelse
Stora förändringar måste göras för djuren inom livsmedelsindustrin. Vi vill bland annat säkerställa att djurskyddslagens rätt till naturligt beteende fullföljs. När den nya djurskyddslagen kom 1988 fick kor, får och getter rätt till utevistelse. Andra djur inom livsmedelsindustrin har liknande behov av utevistelse, men det är ytterst få av dessa som ges möjlighet till detta. Vi vill därför att fler djur inom animalieproduktionen ska ges möjlighet till utevistelse och naturligt beteende. Vi uppmanar regeringen att återkomma med ett konkret förslag kring detta. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
6 Kraftigt öka och förbättra djurskyddskontrollerna
Den första januari 2009 trädde den borgerliga regeringens omorganisering av djurskyddskontrollerna i kraft. Vi välkomnar att ansvaret för djurskyddskontrollerna nu ligger på länsstyrelserna och vi noterar att antalet årsarbetskrafter ökat något. Men regeringens omorganisering har med rätta fått utstå mycket kritik. Den borgerliga regeringen tog bland annat bort möjligheten att ta ut avgiften för kontrollerna samt tillsköt inte tillräckligt med resurser. Trots vissa förbättringar i form av tillfälliga extramedel för djurskyddskontroller görs idag fortfarande långt färre kontroller än tidigare. Antalet kontroller har nästan halverats: från 23 018 år 2008 till 14 408 år 2012.
Vänsterpartiet vill kraftsamla kring djurskyddskontrollen. Att kontrollen nu ligger hos länsstyrelserna är bra. Det ger kontrollanterna större möjlighet till ett mer professionellt och effektivt arbete. Men kontrollverksamheten behöver ökade resurser. Vi vill därför återinföra möjligheten att ta ut kontrollavgifter för kontrollanterna. På det sättet kan kontrollanterna få ett välbehövligt tillskott av resurser för att bedriva en bättre verksamhet. Vi välkomnar också den extra satsning som djurskyddskontrollanterna gjorde under hösten 2012 på djurtransporter. Det arbetet behöver fortsätta och utvecklas. För det behövs det extra resurser. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
7 Minska djurtransporterna
I Sverige transporteras miljontals djur varje år. För djuren kan en djurtransport innebära stress och lidande. Eftersom Sverige är ett förhållandevis stort land med ett fåtal stora slakterier blir transporterna också ofta långa. Som ett exempel kan nämnas att under 2012 dog 153 209 kycklingar hönor under transporter i Sverige (e-post från Djurens Rätt 27/8-13). Vänsterpartiet vill verka för att transporterna blir färre och kortare. I den mån djur ska slaktas anser vi att det är bättre att det görs i den miljö där djuren har växt upp och levt så att transporten kan undvikas. Vi vill därför uppmuntra produktionssätt utan djurtransporter, eller åtminstone med kortare transporter. Regeringen måste därför underlätta för etablerandet av gårdsslakterier och mobila slakterier. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.
Vänsterpartiet är också oroad över den bristande kontrollen av djurtransporter. I Jordbruksverkets årliga rapport till EU-kommissionen (Jordbruksverket den 14 juni 2013) framgår att under 2012 ökade antalet kontroller av djurtransporter kraftigt, från 165 under 2011 till 651 kontroller under 2012. Värt att notera är att vid fler än hälften av kontrollerna (334 stycken) hittades öveträdelser mot lagar och regler. Antalet kontroller av djurtransporter har ökat tack vare det projekt för ökad kontroll av djurtransporter som länsstyrelserna genomförde under hösten 2012. Vänsterpartiet välkomnar det projektet, men vi är oroade för att det stannar vi ett avgränsat projekt. En omfattande kontroll av djurtransporter måste vara ett permanent inslag i svensk djurskyddskontroll. Även om antalet kontroller ökade kraftigt under 2012 är trots allt drygt 600 kontroller försvinnande lite utifrån perspektivet att det görs mängder av transporter i Sverige utslaget under ett helt år.  Jämfört med andra länder i Europa ligger Sverige fortfarande på mycket låga nivåer avseende antalet kontroller av djurtransporter. Det rimmar illa med det faktum att Sverige brukar vara ett av de länder i EU som driver på för skärpta krav på djurtransporter. Med så få kontroller i Sverige riskerar den svenska trovärdigheten att undermineras. Ytterst är det djuren som blir lidande när kontrollanterna inte har resurser för att säkerställa att lagar och regler till gagn för djuren följs. Vänsterpartiet vill därför att fler djurtransporter kontrolleras. Med vårt förslag om att kunna ta ut kontrollavgifter får länsstyrelserna bättre resurser till att göra fler kontroller.
Utredningen SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor diskuterade möjligheten att införa en avgift på djurtransporter. Det var ett förslag som aldrig utreddes vidare. Vänsterpartiet tycker att det vore positivt om djurtransporterna fick bära en del av sina kostnader. Det bör införas en avgift på djurtransporter. Det bör utredas hur denna kan utformas och hur intäkterna kan gå till att stärka djurskyddet och produktionsformer utan transporter. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

8 Minimera antalet djurförsök
Vänsterpartiet vill minimera antalet djur som utnyttjas i djurförsök. År 2000 utnyttjades knappt 700 000 djur i försök, år 2011 hade siffran stigit till drygt 800 000 djur i Sverige. Om man dessutom lägger till fiskar i försök blir siffran 8,5 miljoner. Vi vill att regeringen antar en handlingsplan för hur antalet djur i djurförsök ska kunna minimeras. Vi vill också öka resurserna till utveckling och implementering av så kallade 3R:en, Replace, Reduce, Refine (ersätt, minska, förfina),. Det vill vi göra genom ökat forskningsstöd i kombination med att det etableras ett 3R-center i Sverige. Vi välkomnar därför slutbetänkandet på utredningen ”Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök” som presenterades i juni 2012 och föreslog inrättandet av ett 3R-center. Vänsterpartiet anser att ett 3R-center skulle kunna ha till uppgift att se till att handlingsplanen för ett minimerande av djurförsöken sjösätts och verkställs. 3R-centret skulle vidare kunna arbeta med att förstärka och effektivisera arbetet med alternativ till djurförsök. Vänsterpartiet föreslår att 3R-centret får verka inom ramen för en framtida DjurO eller inom SCAW (Nationellt centrum för djurvälfärd). Utredningen föreslog att kompetenscentret skulle ha en bemanning av fem handläggare med vetenskaplig kompetens. De framhöll vikten av långsiktighet och att nya medel behöver tillföras för att driva centret. Det är över ett år sedan sedan förslaget kom och regeringen har ännu inte tillmötesgått förslaget. 
     Ovan nämnda utredning pekade också på stora brister i den djurförsöksetiska prövningen. I rapporten pekade man bland annat på de djurförsöksetiska nämndernas kompetens behöver stärkas.  De djurförsöksetiska nämnderna behöver därför utökade resurser för att fungera effektivt. Vi anser också att möjligheten att överklaga beslut ska utökas. En tänkbar väg skulle kunna vara att en minoritet i en nämnd ska kunna överlämna ärenden till den centrala djurförsöksetiska nämnden i linje med förslag från ovan nämnda utredning. Vänsterpartiet har också noterat att ansökningarna om djurförsök till de djurförsöksetiska nämnderna tenderar att bli mer omfattande avseende antalet djur och komplexitet. Det hänger sannolikt ihop med införandet av en avgift per ansökan om djurförsöksetisk prövning. Vänsterpartiet välkomnade införandet av en avgift men anser att regeringen skyndsamt måste ta tag i problemet med de växande ansökningarna.
Både Kemikalieinspektionen och Miljömålsberedningen har noterat att det krävs en ”ny toxikologi”, dvs. snabbare och mer kostandseffektiva tester än dagens djurförsök, om man vill få fram tillräckligt med data om kemikalier för att kunna garantera en giftfri miljö. Men det saknas idag riktade forskningssatsningar inom nya toxikologin. Det finns inte heller någon myndighet som har ett tydligt ansvar för att ta fram strategier och handlingsplaner för nya testmetoder. Vänsterpartiet anser att det måste anslås adekvata resurser till djurfria metoder inom toxikologisk forskning samt att det måste finnas ett tydligt myndighetsansvar för detta. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
9 Djurskyddskrav vid offentlig upphandling
Den offentliga upphandlingen av varor och tjänster omfattar hundratals miljoner kronor. Många kommuner och landsting försöker ställa djuretiska krav i upphandlingen. Det är mycket positivt. Men vi oroas mycket över den svåra lagstiftning och konkurrenskrav som upphandlingslagstiftningen är förenad med. Det är idag inte lätt för lokalpolitikerna att ställa etiska krav.
Just nu pågår utredningsarbete kring lagen om offentlig upphandling. Om inte utredningens förslag visar sig bli tillräckligt tydliga i detta avseende kommer Vänsterpartiet att återkomma med förslag till lagstiftningsändringar.
10 Subventionera inte slakterierna
Regeringen brukar i andra sammanhang motsätta sig subventioner till olika verksamheter. Därför ställer vi oss frågande till att regeringen genom ett anslag till Livsmedelsverket subventionerar de svenska slakterierna med 90 miljoner kronor årligen. Tidigare har slakterierna fått bekosta de kontroller veterinärerna gör på slakterierna, nu vill regeringen finansiera detta via statsbudgeten istället. Vänsterpartiet motsätter sig denna subvention och kräver att regeringen drar tillbaka förslaget. Vi vill istället att pengarna används till att stärka kontrollen av djuromsorgen samt av livsmedelskvaliteten. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna
     Obligatorisk ursprungsmärkning
Det är av stor vikt att vi som konsumenter har tillräcklig information om de produkter som finns på marknaden. I dag brister märkningen vad gäller kött och minskar därmed möjligheten för konsumenten att göra aktiva val. Vi vill därför att alla köttprodukter inom EU ska ursprungsmärkas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
11 Minkfarmning
I motion 2012/2013:V556 Minkfarmning argumenterar vi för att uppfödning av minkar strider mot Djurskyddslagens 4 § om möjlighet till ett naturligt beteende. Vi vill därför att djurskyddslagen förändras så att pälsdjuren ges rätt till ett naturligt beteende. Vi hänvisar till motionen ”Minkfarmning” för vårt krav kring detta.
12 Djurskyddspoliser i hela landet
Ett område som länge varit eftersatt är den ökade brottsligheten mot djur. I Stockholm och några andra län har man idag särskilda djurskyddspoliser som arbetar enbart med brott mot djur. Detta är en bra lösning som vi vill se i hela landet. Djurskyddspoliser ska finnas tillgängliga för alla polisdistrikt i hela landet. Vi hänvisar till vår polismotion för vårt krav kring detta.
13 Djurskydd inom EU
Vänsterpartiet anser att regeringen inom EU måste agera kraftfullare för djuren. En ny handlingsplan för djurskydd i EU har antagits som nu ska implementeras i alla medlemsländer. Vi förväntar oss att EU inom kort gör en översyn av transportförordningen för levande djur samt presenterar konkreta förslag på hur situationen för djur under transporter kan förbättras. I dessa och alla andra fall där djur är involverade förväntar vi oss att Sverige kommer att spela en viktig roll. Sverige måste särskilt framhålla rätten att kunna gå före med mer ambitiösa bestämmelser på det nationella planet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

14 Globalt djurskydd
Sverige anses ha en av de strängaste djurskyddslagarna i världen. Men Sverige borde också verka internationellt för djuren. Det är positivt att regeringen meddelat att man stödjer kravet på en FN-deklaration om djurs välfärd. Men i praktiken har regeringen inte gjort mycket för att det ska bli verklighet. Regeringen bör, i dialog med riksdagen och med berörda intresseorganisationer, utarbeta en tydlig strategi för att det tas fram en FN-deklaration för djurvälfärd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Storskaliga djurindustrier påverkar, förutom djuren, ofta också miljön och klimatet negativt. Sverige bör därför också engagera sig för att höga krav på djurskydd och minskad köttkonsumtion blir en beståndsdel i arbetet för en hållbar utveckling, till exempel på FNs klimattoppmöten och efterarbetet till Rio+20.. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Körkort för vattenskotrar?

I juni debatterade jag vattenskotrar med miljöminister Lena Ek. Jag var oroade över den senaste tidens olyckor och det faktum att folk kan göra dessa stora, högljudda och snabba farkoster nästan hur som helst. En av mina frågor var om ministern var beredd att införa krav på förarbevis och/eller åldersgräns för att få köra vattenskoter. Lena Eks svar till mig var:

”Jens Holm har också ställt en fråga om huruvida behörighet och åldersgräns för vattenskoter kommer att vara en del av ett nytt förslag från regeringen. Regeringen har i dag inga planer på att införa krav på behörighet och åldersgräns för vattenskotrar.” (Interpellation 2013/13: 415, 11/6-13).

Men bara en månad efter Lena Eks svar var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i media och öppnade för körkort på vattenskotrar. I Sveriges Radio och i tidningarna stod det att ”Catharina Elmsäter-Svärd vill ha körkort för vattenskotrar”. Till Sveriges Radio sade ministern: ”Jag tittar på frågan utifrån perspektivet att det är uppenbart att man inte följer de lagar som i dag redan gäller, till exempel när det gäller hastigheten. (SR Ekot, 22/7-13)”

Det är ett brådskande att se till att fler människor inte ska skadas av vattenskotrar. På land är det självklart med hastighetsbegränsningar, åldersgränser och körkort för t ex bilar, MC och mopeder. Ska inte samma ordning gälla till havs? Läs min interpellation här eller nedan. Debatt troligen inom ett par veckor.

Förarbevis för vattenskotrar
Interpellation 2012/13: 507

den 23 augusti

av Jens Holm (V)
till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Som ministern väl känner till har vi under den sista tiden kunnat bevittna flera mycket olyckliga incidenter med vattenskotrar på svenskt vatten. Sjöpolisen i Stockholm rapporterar om att det kan komma in flera klagomål per dag under sommarhalvåret endast i Stockholmstrakten. I dag kan i princip vem som helst sätta sig på ett fartvidunder med en större motorkapacitet än en medelstor bil och köra nästan hur som helst på sjöar, hav och vattendrag i Sverige. Det här skrämmer tyvärr människor och förhindrar många att bada och simma. På land är det självklart att vi har begränsningar för bilar, motorcyklar och mopeder. Varför ska andra regler gälla till havs?

Jag blev därför mycket glad när infrastrukturministern i somras öppnade för krav på förarbevis för vattenskotrar, en form av körkort. I mitten av juli framgick i Sveriges Radio och i tidningarna att ”Catharina Elmsäter-Svärd vill ha körkort för vattenskotrar”. Till Sveriges Radio sade ministern: ”Jag tittar på frågan utifrån perspektivet att det är uppenbart att man inte följer de lagar som i dag redan gäller, till exempel när det gäller hastigheten. (SR Ekot, 22/7-13)”

När jag debatterade denna fråga med miljöministern ville hon inte ha vare sig körkort eller åldersbegränsning för vattenskotrar. Så här sade Lena Ek till mig:

”Jens Holm har också ställt en fråga om huruvida behörighet och åldersgräns för vattenskoter kommer att vara en del av ett nytt förslag från regeringen. Regeringen har i dag inga planer på att införa krav på behörighet och åldersgräns för vattenskotrar.” (Interpellation 2013/13: 415, 11/6-13). I övrigt hänvisade miljöministern till infrastrukturministern.

Jag vill därför fråga statsrådet:

1. Avser statsrådet att verka för krav på förarbevis för framförande av vattenskotrar?

2. Avser statsrådet att verka för införande av åldersgräns för framförande av vattenskotrar?

3. Vilka övriga åtgärder avser statsrådet vidta för att vattenskotrar i framtiden ska framföras med större säkerhet och med mindre negativ påverkan på miljö och djurliv?

Nyhetsbrev 2013-08-21

Läs gärna mitt senaste nyhetsbrev.

Vill kunna lägga upp detta som pdf, men funkar inte nu. Så läs det nedan.

Enskede, 2013-08-21

Hej alla,
Kul att vara tillbaka i politiken igen efter ett långt sommaruppehåll. Jag började jobba igen förra veckan. Igår och i förrgår hade Vänsterpartiets riksdagsgrupp upptaktsträff vid Strömbäcks folkhögskola söder om Umeå. Mycket peppande!

Imorgon är det sammanträde med Näringsutskottet, på tisdag samlas vi i Miljö- och jordbruksutskottet. Annars handlar det mesta av arbetet från och med nu och ungefär en månad framåt om att skriva motioner och vara med och ta fram Vänsterpartiets budgetmotion (ett alternativ till regeringens statsbudget). Och självklart, att fortsätta att utkräva ansvar från regeringen genom debattartiklar, debatter (t ex interpellationsdebatter) och driva frågor i media.

Regeringens klimatsvek
På tal om debattartiklar. Häromdagen skrev jag ett inlägg om regeringens klimatpolitik (eller brist på sådan). Läs den här: http://norrteljetidning.se/hem/2.7968/1.2179893-sverige-satsar-for-lite-pa-solenergi

Koldioxidskatten
En lite mindre trevlig debattartikel att skriva var den till Vänsterpartiets partistyrelse om behovet av att stå fast vid kravet på en höjd koldioxidskatt. Krafter i PS vill nämligen slopa det kravet. Det vore enligt mig MYCKET olyckligt. Läs mitt och flera andras inlägg om detta i Flamman: http://www.flamman.se/sta-fast-vid-hojd-koldioxidskatt Tycker du förresten något om detta hör gärna av dig, men än hellre direkt till ledamöterna i PS. De finns här: http://www.vansterpartiet.se/kontakt/partistyrelsen/ Jag tror de är lyhörda för synpunkter.

Övervakning – vem tar ansvar?
Funderar annars en hel del över hur USA har övervakat stora delar av vår internettrafik och  hur detta bara kan glida igenom utan större protester. Tänk er scenariot att det hade varit ett annat land, låt oss säga Venezuela, som hade låtit sin militära underrättelsetjänst bygga upp en gigantisk kontrollapparat och dessutom haft med transnationella företag som Facebook och Google i det samarbetet. Vad hade reaktionerna då blivit, exempelvis från Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt? Hade inte protesterna stått som spön i backen? Hade inte Bildt twittrat sig blå om fingertopparna? Jo, det är jag rätt säker på.
     Jag har frågat regeringen vid två tillfällen om detta (justitieminister Beatrice Ask och Peter Norman, båda frågorna: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/?sok=&iid=0216534495014&doktyp=fr&rm=2012/13&sort=datum&sortorder=desc&a=s ) men båda gångerna har svaret varit att regeringen inte avser agera. Snacka om att lägga sig platt för USA.
     Läser nu att den brittiska regeringen tvingat tidningen The Guardian att förstöra hårddiskar med material som visselblåsaren Edward Snowden ska ha lämnat. Vilken skandal.
     Nästan allt återstår att göra i denna övervakningsskandal. Så, jag har en del att göra under hösten.

Skolan ingen marknad
Säg just Aktuellt från igår och debatten mellan Jonas Sjöstedt och Jan Björklund om friskolor. Jan Björklund är visserligen en duktig debattör, men hans grundläggande problem är att han försvarar ett system där det som ska vara en rättighet (utbildning) och ska vara lika för alla finns på en marknad. Marknaden tar inga sådana hänsyn. Det är därför vissa friskolor kan vara jättebra, medan andra kan gå i konkurs och inte ta det minsta ansvar för sina elever. Det är därför vissa friskolor kan snåla på lärare och elever och flytta miljonvinster till skatteparadis. När Jonas talar om att elever och lärare inte ska tvingas ut på en osäker marknad är jag rätt säker på att han talar för många långt utanför Vänsterpartiets väljarskaror. Det kan bli en spännande valrörelse…

På gång:

Lö 24/8 12.30 Torgmöte om miljö i Järfälla. Arr: Vänsterpartiet
Ti 27/8 18.30 Talar troligen på ABF-huset om djurrätt. Arr: Djurrättsalliansen
Sö 1/9 12.00 Medverkar på Solbergaskogens dag (Älvsjö)

P S Solen skiner och det är en helt underbar sensommardag. Visst borde man hinna med ett joggingpass på lunchen?

Igång igen

Kul att vara tillbaka i politiken igen efter ett långt sommaruppehåll. Jag började jobba igen förra veckan. Igår och i förrgår hade Vänsterpartiets riksdagsgrupp upptaktsträff vid Strömbäcks folkhögskola söder om Umeå. Mycket peppande!

Imorgon är det sammanträde med Näringsutskottet, på tisdag samlas Miljö- och jordbruksutskottet. Annars handlar det mesta av arbetet från och med nu och ungefär en månad framåt om att skriva motioner och vara med och ta fram Vänsterpartiets budgetmotion (ett alternativ till regeringens statsbudget). Och självklart, att fortsätta att utkräva ansvar från regeringen genom debattartiklar, debatter (t ex interpellationsdebatter) och driva frågor i media. På ta om ansvarsutkrävande hoppas jag att miljöminister Lena Ek inom kort svarar på min skriftliga fråga om vad hon kommer göra för luften i Stockholm och andra städer. Avgiftszoner för dubbdäck kanske? 

På tal om miljöministern. Jag skrev ett svar till hennes självförhärligande artikel om regeringens klimatpolitik. I Norrtelje tidning. Läs den där eller nedan.

Sverige satsar för lite på solenergi
Norrtelje tidning, 2013-08-19

Miljöminister Lena Ek hyllar i Norrtelje Tidning 30 juli den borgerliga regeringens klimatpolitik. Men frågan är egentligen vem som kan ta åt sig av äran? Och vad är det egentligen som ska hyllas? Lena Ek gör en stor sak av att den förnybara energin har vuxit relativt fort i Sverige. Det är förstås bra. Men det blir missvisande när hon påstår att det är ett resultat av de borgerliga partiernas energiöverenskommelse för knappt fyra år sedan.

Den relativt snabba tillväxten av förnybar energi är däremot ett direkt resultat av den energiöverenskommelse som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet gjorde tillsammans 1997. Det var där de stora satsningarna på förnybart lades fram. Inte minst elcertifikatsystemet möjliggjorde de stora satsningarna på det förnybara, som bioenergi och vindkraft.

Men nu räcker inte elcertifikaten till. När vi i Vänsterpartiet har föreslagit utökningar av elcertifikaten och den förnybara energin har Lena Ek och Centern sagt nej. Varför?
Ett annat konkret exempel på att regeringen inte gör tillräckligt är solenergin. I andra länder växer denna rena och enkla energiform så att det knakar. I Tyskland kan omkring två miljoner hushåll och småföretag producera sin egen el från solenergin. Där har man förmånliga stöd och nettodebitering, vilket gör att tyskarna kan tanka ut solelen på nätet och få bra betalt för detta.

Men i Sverige har regeringen avskaffat det renodlade stödet till solvärme och dragit ned på bidragen till solceller. Istället för att införa nettodebitering har man staplat utredning på utredning. Det senaste utredningsförslaget föreslår en form av nettodebitering men på en sådan låg nivå att det tyvärr inte kommer att bli särskilt lönsamt för de svenska hushållen. Vad dumt! I synnerhet nu då solenergin skulle kunna vara en attraktiv energikälla för vanliga hushåll och lantbrukare.

Jag får intrycket att den bild som Lena Ek målar upp av Sverige som klimatpolitisk föregångare mer tillhör historien. Om man tittar i regeringens senaste budget blir man tyvärr inte uppmuntrad. Det blir fortsatta nedskärningar på Lena Eks utgiftsområde, för miljö- och klimat. Det viktiga Klimatinvesteringsprogrammet, med satsningar på minskade utsläpp i våra kommuner och landsting, har regeringen avskaffat. Regeringen anslår inga nya pengar till utvecklingsländerna i form av klimatbistånd. Mångmiljardbelopp plöjs ned i nya dyra motorvägar, medan kollektivtrafiken samt satsningar på gång och cykel inte får tillräckliga resurser. Regeringen fortsätter att minska sina utsläpp genom att lägga ansvaret på andra länder med uppköp av billiga och osäkra utsläppskrediter.

Lena Ek talar om visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp 2050. Det är en spännande och utmanande vision. Här har jag en konkret fråga till Lena Ek: Vill regeringen tillgodoräkna sig utsläpp i andra länder i klimatvisionen för 2050? Eller är målsättningen att minska alla våra utsläpp på hemmaplan, utan uppköp av så kallade utsläppskrediter?

Men visioner för vad som ska hända om 40 år i all ära. Men det är regeringens politik här och nu som räknas. Det är därför vi i Vänsterpartiet nu föreslår nya ambitiösa klimatmål och de troligen mest omfattande investeringarna i klimatomställningen av alla partier. Det kommer vi lägga i vår budget nu till hösten. Lena Ek får gärna låta sig inspireras av detta.

Jens Holm, V, klimatpolitisk talesperson