Vattenfall kan bättre

Är just tillbaka från Vattenfalls årsstämma. Jag var där tillsammans med Jonas Sjöstedt. Eftersom Vattenfall är ett helstatligt bolag har vi riksdagsledamöter också möjlighet att ställa frågor till ledningen. Den chansen ville man ju inte missa. Jonas tog upp frågor kring Vattenfalls klimatmål samt den usla Nuonaffären. Jag valde att fråga om:

1. Klimatmålen. Vattenfall ska minska sina utsläpp till 65 miljoner ton till 2020 (från drygt 90 miljoner år 2010). Enligt de statliga ägardirektiven ska man också vara ett företag som ”leder utvecklingen mot en miljömässig hållbar utveckling”. Men om man tittar i bokslutet för 2012 ser man att Vattenfalls investeringar var mycket större i kol och gas än i de förnybara sol och vind. Hur rimmar detta med klimatambitionerna?

2. Skiffergas. Vattenfall äger nästan 20 procent i det polska energibolaget ENEA. ENEA ansöker nu tillsammans med andra polska aktörer om att få utvinna skiffergas i Polen genom s k fracking. Fracking är en extremt miljöfarlig verksamhet. Vattenfall borde därför säga klart och tydligt nej till skiffergas och fracking, detta i synnerhet genom sitt ägande i ENEA. Är man beredd att göra det?

3. Liberia. Nyligen avslöjades Vattenfalls inblandning i det havererade bibränsleprojektet i Buchanan, sydöstra Liberia. Vattenfall har varit delägare i företaget Buchanan Renewable Fuels med ambitionen om att förädla gummiträd till biomassa. Men projektet gick om stöpet och massa bönder drabbades samt att det fick negativa effekter på miljön. Hur kompenserar Vattenfall de drabbade? Hur tar de ansvar för miljön? 

Vattenfalls VD Östein Löseth menade att bolaget idag gör en massa för att uppnå klimatmålen, men tillstår att mer behöver göras. Fokus tycks ligga på att avyttra sånt som är smutsigt, inte egentligen att ställa om hela bolaget till främst förnybart. Och vem är det man ska sälja till, för hur mycket? Det är oklart. Löseth tycktes inte lika oroad över att fossilinvesteringarna var större än de förnybara. Dessutom förväntas utsläppen öka som en följd av nya investeringar man gjort i Tyskland. Angående skiffergasen fick jag tyvärr inget klart besked om det. Löseth menade att Polen inte var en prioriterad marknad för dem och det lät som att de vill sälja av sin andel i företaget ENEA. Men de borde ju ta ansvar för sitt ägande så länge de är ägare? Och varför inget tydligt besked om skiffergasen?, genmälde jag. Då tog ordförande Lars G Nordström till orda och sa att man nu har ”noterat” min fråga om skiffergasen. Det väljer jag att tolka som en liten öppning åt det gröna hållet… Löseth förvånade mig när han ansåg att Vattenfall har gjort allt de kunnat för folket och naturen i Liberia. Men de har inte haft någon direktkontakt och ingen kompensation har – såvitt jag vet – betalats ut. Vattenfall har helt lämnat företaget Buchanan Renewable Fuels, menade Löseth.

På Jonas Sjöstedts fråga om hur stor förlust Vattenfall gjort på Nuon ville vare sig Löseth eller Nordström riktigt svara på det. Men de tillstod att det varit en mycket dålig affär. Nordström var också tydlig när han berättade att Vattenfalls storsatsningar på koldioxidlagring, CCS, helt har kommit på skam (något han också tog upp i en debattartikel nyligen). CCS var ju Vattenfalls stora flaggskepp tidigare. Det var så de motiverade sina stora investeringar i kol i Tyskland. Nu blir det troligen inget av det. Vi varande för det då och nu visar det sig att vi fick rätt. Gilla det eller inte… 

Stämman beslutade också att arvodera Östein Löseth 13 miljoner kronor per år + en fallskärm på 18 månader + extra förmåner på 300 000 kronor. Nej, det är för mycket!

Annars var det en trevlig stämma.

Ont om vårtecken i budgeten

Finansminister Anders Borg har presenterat regeringens vårbudget. För alla oss som sysslar med politik är en budget alltid lite av en högtidsstund. Nu måste regeringen bekänna färg och berätta hur de tänker lösa vår tids stora utmaningar. Men den här budgeten var ännu tunnare än väntat. En vårbudget ska främst innehålla kompletteringar till den budget som redan har lagts (i höstas). Och nog kan man tycka att det finns skäl till att göra en del kompletteringar.

1. Vi ser att arbetslösheten fortsätter att öka. Tidigare har Anders Borg talat om att arbetslösheten skulle minska nu i år. Så blir det inte, den fortsätter att öka. Var finns de stora investeringarna som knyter ihop att rädda klimatet och att också skapa nya jobb? Inte i den här budgeten iallafall. Är det inte märkligt att ha en regeringen som menar att lösa arbetslösheten är deras viktigaste fråga så händer det ändå så otroligt lite?

2. Förra veckan debatterade jag de missade miljömålen med miljöminister Lena Ek. Sverige har 16 s k miljökvalitetsmål. De ska vara uppnådda fram till 2020. I praktiken kan man säga att miljömålen omfattar hela vår miljöpolitik (även om jag skulle vilja ha haft med ett mål om vår miljöpåverkan i andra länder, för den är betydande), allt från skogen, till havet, kemokalier, biologisk mångfald och att rädda klimatet. Naturvårdsverket har konstaterat att med gällande beslut och styrmedel kommer inte 14 av de 16 miljömålen att nås till 2020. Det innebär i praktiken att verket säger att miljön inte kommer att kunna räddas. Naturvårdsverket kom dessutom med en liknande rapport redan förra året, med samma budskap: miljömålen nås inte! Detta borde förstås få regeringen på tåna och föreslå en mängd nya åtgärder för miljön. Vad skulle kunna vara ett bättre tillfällen än i vårbudgen?
     Men när jag söker i vårbudgeten hittar jag en riktigt ny satsning på miljöområdet och det är de 700 miljoner kronor som regeringen anslår extra till underhåll och drift av järnvägen. Det är bra. Men allt det andra då? Ingenting.

Det är tyvärr ont om vårtecken i budgeten.

Hästkött, klimatanpassning, miljömål

Har idag haft tre interpellationsdebatter. Fullt upp med andra ord. Debatterna kan ses på länkarna nedan.

1. Hästköttsskandalen
Jag krävde ett besked från landsbygdsminister Eskil Erlandsson om han avsåg för att verka för att djurskydd ska kunna överordnas EUs marknadskrav på fri rörlighet. Tyvärr fick jag inget klart besked om det. Han var inte heller beredd att se till att djurskyddskontrollanterna skulle kunna ta ut en avgift när de kontrollerar hur djuren har det och på det sättet kunna få en bättre ekonomi. Dessvärre svävade han också på frågan om om han står fast vid sitt nymornade stöd för en obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött, inklusive sammansatt sådant. Till Sveriges radio i mars sa han glädjande nog det. Denna gång var han inte lika tydlig. Illa.

2. Klimatanpassning
Jag undrade varför regeringen skär ned på anslagen till klimatanpassning i den senaste budgeten. Var miljöminister Lena Ek beredd att införa en nationell klimatanpassningsstrategi? Vilken av våra myndigheter har egentligen huvudansvaret för klimatanpassningen? jag tycker inte att jag fick några tydliga svar på detta. 

3. Sveriges miljökvalitetsmål
Naturvårdsverket har nylilgen konstaterat att Sverige inte kommer att nå 14 av de 16 miljökvalitetsmålen med gällande beslut och styrmedel. Så, den logiska frågan till Lena Ek är förstås blir det några nya beslut för att nå miljömålen. I den här debatten kunde hon inte presentera ett enda. Det var synd, även om hon lovade att det ska komma förslag längre fram. Men målen ska vara uppnådda till 2020, så varje vecka utan förslag är en förlorad vecka.

Trevlig helg till alla!