Minska utsläppen från maten

Vi har precis lämnat in en motion med anledning av regeringens skrivelse 2011/12: 124 Miljö-, klimat-, och energiinsatser inom jordbruket. Vi vill ha en handlingsplan för att få ned utsläppen från livsmedelskedjan. En stor del av dessa utsläpp kommer från kött- och animaliesektorn. Det finns ju så mycket gott, näringsriktigt och klimatsmart som är vegetariskt. Det borde vi äta mer av, och mindre kött.

Detta är något av en blind fläck för Eskil Erlandsson och regeringen. Därför är denna motion viktig, tycker jag. Motionen finns hos riksdagen eller nedan.

Motion till Sveriges riksdag
Vänsterpartiet, 2012-04-25
Med anledning av skrivelse 2011/12: 124 Miljö-, klimat-, och energiinsatser inom jordbruket

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett handlingsprogram för att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan.

Motivering

Skrivelsen är ett komplement till budgetpropositionen för 2012 (Prop. 2011/12:1) i fråga om regeringens övergripande mål att gröna näringarna ska vara miljö- och resurseffektiva och ha en nyckelroll i Sveriges energiproduktion. Det övergripande målet syftar till att nå regeringens vision bruka utan att förbruka. Redovisningen avser perioden 2007-2011 och avgränsas till insatser och resultat inom jordbrukssektorn exklusive förädlingsledet. Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2013 redovisa resultat för hur de gröna näringarna bidrar till en globalt hållbar utveckling.

Handlingsprogram för livsmedelskedjans klimatpåverkan

Vänsterpartiet menar att skrivelsen i flera hänseenden på ett förtjänstfullt sätt redogör för effekter av insatser inom området. Det framstår dock med oönskvärd tydlighet att det under den aktuella perioden saknas brist på styrmedel som innefattar regleringar samt helhetssyn på åtgärderna. I synnerhet gäller detta klimatområdet, övergödningen och kemikalieanvändningen inom näringen.

Vänsterpartiet vill med anledning av denna skrivelse lyfta utsläppen av växthusgaser inom jordbruket. Vi delar regeringens uppfattning att rådgivningsinsatser är viktiga inom detta område för att minska utsläppen. Men det räcker inte när jordbruket står för cirka 18 procent (s. 21 stycke 7.1 Utsläpp av växthusgaser) av de svenska utsläppen av växthusgaser, och klimatåtgärder brådskar. Redan 2008 konstaterade Klimatberedningen (SOU: 2008:24) att styrmedel som är direkt inriktade på att minska utsläppen av växthusgaser inom jordbrukssektorn saknas.

I Jordbruksverkets rapport 2010:10 Minskade växtnäringsförluster och växthusgasutsläpp till 2016-förslag till handlingsprogram för jordbruket samt Naturvårdsverkets rapport 6456 Köttkonsumtionens klimatpåverkan-drivkrafter och styrmedel(2011) finns relevanta förslag på hur sektorn genom tydliga styrmedel kan minska sin klimatpåverkan. Då det finns ett nära samband mellan utsläpp av växthusgaser och förluster av växtnäringsämnen finns vinster att göra för både miljö och klimat.

Sverige saknar i dag mål för hur mycket jordbrukets utsläpp av växthusgaser bör minska. Inte heller finns någon strategi för att med helhetssyn minska utsläppen i hela kedjan från jordbrukets produktion till vår dagliga konsumtion. Regeringens satsning på Sverige-det nya matlandet saknar det helhetsgreppet och vi förespråkar i stället en satsning på Sverige- det hållbara matlandet som en del i en sådan strategi.

För att minska utsläppen inom jordbrukssektorn och genom vår livsmedelskonsumtion krävs en handlingsplan. Handlingsplanen ska omfatta mål och åtgärder för att minska hela livsmedelskedjans klimatpåverkan, från jordbrukets produktion till konsumtion av livsmedel. Regeringen bör därför återkomma med förslag om en handlingsplan i enlighet med vad som anförs ovan. Detta bör riksdagen som sin ge regeringen till känna.

Stockholm den 25 april 2012  
Jens Holm (V)  
Torbjörn Björlund (V) Siv Holma (V)
Hans Linde (V) Kent Persson (V)

Vi klimatsatsar på Stockholm

Idag presenterar vi ett förslag på hur vi ska kunna minska utsläppen i Stockholm och förbättra kollektivtrafiken. Vi vill snabbstarta tre projekt:

*T-bana Odenplan-Nya Karolinska sjukhuset
*Spårväg Syd
*T-bana till Nacka

Vi avsätter därför 2 miljarder kronor redan nu i vårbudgeten så att vi SNARAST MÖJLIGT kan starta dessa projekt. Vi har förstås mer pengar för en fortsatt finansiering. Se mer nedan.

Vänsterpartiet klimatsatsar på Stockholm
Vänsterpartiet presenterar en större satsning på kollektivtrafiken i Stockholm. Vi lägger två extra miljarder i budgeten på utbyggd kollektivtrafik.

Den tilltagande trängseln i Stockholm skapar allt större missnöje bland dem som reser med kollektivtrafiken. Tunnelbanan har inte byggts ut under de senaste 18 åren. Idag genomförs en miljon resor per dygn och kapaciteten räcker inte till.

– En väl fungerande kollektivtrafik är ett måste om vi ska kunna rädda klimatet. Befolkningen i Stockholms län har ökat med 35-40.000 människor de senaste åren. Folks missnöje är högst motiverat när kapaciteten inte räcker, säger Jens Holm, riksdagsledamot från Stockholm.

– Kollektivtrafiken är ett nationellt intresse. Stockholmsregionen är viktig för hela landet. Vi behöver skjuta till medel från statlig nivå, vilket är vad Vänsterpartiet nu vill att vi ska göra, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

– En utbyggnad av tunnelbanan och Spårväg Syd är strategiskt viktiga satsningar för att möta behovet av resor hos Stockholms snabbt växande befolkning och möjliggöra en utveckling av regionen, säger Gunilla Roxby Cromvall, trafikpolitisk talesperson i Stockholms läns landsting.

Vänsterpartiet anser att andelen kollektivtrafikresenärer bör fördubblas till 2020 för att uppnå ett resande som är hållbart för klimat och miljö. För att nå dit måste det till kraftiga satsningar på kollektivtrafiken. Detta kräver statliga pengar. Vänsterpartiet vill under perioden 2013-2015 avsätta två miljarder för kollektivtrafiken för att möjliggöra följande projekt:

 • Byggstart av tunnelbana på sträckan Odenplan-Nya Karolinska sjukhuset/Hagastaden Linjen kan sedan förlängas till Solna C.
 • Byggstart av Spårväg Syd. Snabb byggstart av en första etapp mellan sträckorna Flemingsberg-Masmo-Kungens kurva/Skärholmen-Fruängen-Älvsjö.
 • Projektering av tunnelbana till Nacka för att så snabbt som möjligt kunna starta byggande av förlängd blå linje från Kungsträdgården till Nacka/Orminge

Bort med djurförsöken

Idag är det försöksdjurens dag. Vi behöver en handlingsplan för att minska djurförsöken, ett 3R-center för att utveckla detta samt se till att djuren inte lider. Detta och mycket annat i Vänsterpartiets motion om djurförsök som vi lämnar in idag. Se nedan (obs! vissa mindre ändringar kan tillkomma).

Motion till riksdagen

med anledning av prop. 2011/12:138 skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut…………………………………………………………………………………….. 1

Motivering…………………………………………………………………………………………………………. 2

Definition av djurförsök………………………………………………………………………………………. 2

Handlingsplan för att minimera antalet djur i försök……………………………………………….. 2

Inrätta ett 3R-center……………………………………………………………………………………………. 3

Alternativa metoder uttömda?……………………………………………………………………………… 3

Sammansättning och funktion för den centrala djurförsöksetiska nämnden……………….. 4

Avgifter…………………………………………………………………………………………………………….. 4

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på etisk prövning och tillämpning av de 3R:en.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anta en handlingsplan för att minimera antalet djurförsök.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett 3R-center.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alternativa metoder ska vara uttömda av sökanden av djurförsök.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sammansättning och funktion för den centrala djurförsöksetiska nämnden.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avgifter för djurförsöksetisk prövning.

  

Motivering

Vänsterpartiet har med stort intresse tagit del av EUs direktiv 2010/63 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål samt regeringens proposition ”Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål”, 2011/12:138. Det är brådskande att åtgärder vidtas för att minska antalet djur som utnyttjas i djurförsök samt att ge de djur som utnyttjas största tänkbara skydd. Inom EU dödas varje år drygt 12 miljoner djur inom djurförsök (enligt EUs definition). I Sverige uppgår siffran till en miljon djur (enligt den svenska definitionen).

Definition av djurförsök

Vänsterpartiet välkomnar att propositionen inte föreslår den EU-harmonisering av definitionen av djurförsök som föreslagits av utredningen En ny djurskyddslag (SOU 2011:75). Den nuvarande svenska definitionen är vidare och omfattar exempelvis alla djur som avlivas i syfte att deras organ ska användas för vetenskapliga experiment. Hade propositionen följt utredningens förslag hade de tusentals djur (drygt 140 000 djur enligt den senaste statistiken) som utnyttjas för detta syfte fått ett sämre skydd genom att det inte hade omfattats av etisk prövning. Vänsterpartiet utgår från att regeringen inte heller framledes kommer föreslå någon ändring av den svenska definitionen. Men vi oroas över följande formulering i propositionen: ”Så som angetts ovan anser regeringen att djurskyddslagens vida definition av djurförsök tills vidare bör behållas” (sid 26, vår understrykning). Innebär detta att regeringen avser att ändra definitionen när en ny djurskyddslag kommer att föreslås? Vi uppmanar regeringen att inte göra det. Vi anser att det är viktigt att all användning av försöksdjur omfattas av kraven på etisk prövning och att de 3R:en tillämpas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Handlingsplan för att minimera antalet djur i försök

Vänsterpartiet oroas över det faktum att antal djurförsök ökar kraftigt i Sverige. År 2000 utnyttjades knappt 700 000 djur i försök, år 2008 hade siffran stigit till över en miljon (Jordbruksverket 2009: Användningen av försöksdjur i Sverige under 2008, diarienummer 31-502/09). Vi vill minimera antalet djur som används i djurförsök. Därför föreslår vi att regeringen antar en handlingsplan för hur antalet djur i djurförsök ska kunna bringas ned till ett minimum. I handlingsplanen ska bestå av konkreta åtgärder för att minska antalet djur i försök. Handlingsplanen ska kunna stämmas av årsvis och sektorsvis. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Inrätta ett 3R-center

Ett av syftena med EUs djurförsöksdirektiv är att främja alternativa metoder till djurförsök. I skäl 10 står det: ”Syftet med detta direktiv är därför att underlätta och främja användningen av alternativa metoder.” Vänsterpartiet anser att regeringen inte tillräckligt i sin proposition har tillmötesgått detta ändamål. Vid sidan av en handlingsplan för att minimera antalet djur i försök vill därför Vänsterpartiet att metoderna kring de så kallade 3R, Refine, Reduce, Replace (förfina, minska, ersätta), utvecklas. Det vill vi göra genom att det etableras ett 3R-center i Sverige. Centret ska ha till uppgift att arbeta i enlighet med 3R-principerna, i synnerhet att verkställa ovan nämnda handlingsplan för ett minimerande av djurförsöken. 3R-centret ska vidare arbeta med att förstärka och effektivisera arbetet med alternativ till djurförsök och ha en rådgivande funktion gentemot de djurförsöksetiska nämnderna och andra myndigheter. Centret bör noga följa utvecklingen på området och bidra till att nya metoder snabbast möjligt kommer i bruk. 3R-centret ska också ha till uppdrag att utvärdera gjorda djurförsök utifrån perspektivet med 3R. Det är viktigt att centret får de erforderliga resurserna för att utföra detta arbete. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Alternativa metoder uttömda?

För att ytterligare främja framtagandet av alternativa metoder ska sökanden av djurförsök åläggas att uttömmande redovisa att det aktuella djurförsöket inte kan göras med alternativa metoder samt på vilket sätt det aktuella försöket utnyttjar så få djur som möjligt samt minimerar lidandet. Den sökande bör tydligt ange vilka eftersökningar som gjorts inom vart och ett av de tre områdena Refine, Reduce och Replace, alltså att förfina, begränsa antalet djur eller helt ersätta djurförsöket. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Sammansättning och funktion för den centrala djurförsöksetiska nämnden

Vänsterpartiet välkomnar att regeringen föreslår att det inrättas en central djurförsöksetisk nämnd. Enligt regeringens proposition får nämnden till uppgift att pröva överklaganden om djurförsök meddelade av en djurförsöksetisk nämnd samt ett i efterhand utvärdera djurförsök. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att det inom nämnden kommer att finnas god kollektiv kunskap om djur i största allmänhet, om djurs beteende i synnerhet samt kunskap om alternativa metoder till djurförsök. Vänsterpartiet anser att sammansättningen mellan ledamöter med vetenskaplig kompetens och lekmän ska vara lika. Vidare anser Vänsterpartiet att djurskyddsorganisationer direkt ska kunna överklaga beslut om att godkänna djurförsök till den centrala djurförsöksetiska nämnden. Vi anser vidare att utvärderingarna av djurförsök ska göras av det interättade 3R-centret enligt ovan och inte av den centrala djurförsöksetiska nämnden. Det är sannolikt att 3R-centret kommer att vara bättre skickat att se möjligheterna att hitta alternativ till djurförsök samt mer förfinade metoder än den centrala nämnden, och bör dessutom snabbare kunna se till att ny kunskap och nya metoder implementeras. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Avgifter

Vänsterpartiet välkomnar föreslaget om avgifter för djurförsöksetisk prövning, men anser att intäkterna oavkortat ska gå till satsningar på 3R, förslagsvis genom att låta intäkterna gå till den forskning som initierats av det 3R-center som föreslås ovan.

Stockholm den 23 april 2012  
Jens Holm (V)  
Torbjörn Björlund (V) Siv Holma (V)
Hans Linde (V) Kent Persson (V)

Renare luft på våra gator, tack

Sveriges Radio har idag rapporterat om att luften är alldeles för nedsmutsad i flera svenska städer. Det är främst den höga halten av s k partiklar som är problemet, något som orsakar besvär för tusentals svenskar varje år. Jag har tidigare tagit upp frågan med ansvariga ministrar och fått besked om att man jobbar med saken. Nja, verkar inte riktigt så. Nu har halten partiklar till och med ökat i luften.

Jag har därför skickat in frågan nedan till miljöminister Lena Ek.

Skriftlig fråga, 2012-04-20
Åtgärder för bättre luftkvalitet

I fjol fälldes Sverige i EU-domstolen för att inte leva upp till kraven på luftkvalitet. Jag har tidigare efterfrågat konkreta åtgärder från såväl miljöministern (fråga 2010/11:556) som infrastrukturministern (fråga 2010/11:557). Jag fick svar 1/6-11 respektive 7/6-11. Men det är uppenbart att aviserade åtgärder inte räcker.

Enligt uppgifter i Ekot 20/4 (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5072841) ökade utsläppen av partiklar i svenska städer mellan 2010 och 2011. Sverige riskerar att återigen fällas av EU:s domstol och framför allt fortsätter tusentals boende i svenska städer att drabbas av partiklar och andra utsläpp.

Det är viktigt med skyndsamma åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i våra städer. Åtgärder för att minska massbilismen och långtradartransporter liksom storskaliga satsningar på kollektivtrafik och ökat cyklande borde vara högt prioriterat av regeringen. Tyvärr ser jag i dagsläget inte dessa satsningar i regeringens politik.

Med anledning av detta vill jag miljöministern Lena Ek:

Vilka nya åtgärder avser ministern vidta för att förbättra luftkvaliteten i de städer som inte uppfyller luftkvalitetskraven?

Lena Ek – ta ansvar för kraftverket i Indien

Min debattartikel i dagens Göteborgs-Posten. Läs den där eller nedan. Idag har jag en interpellationsdebatt med Lena Ek om just detta. Jag har även en annan interpellationsdebatt om henne som rör EUs utsläppshandelssystem, EU-ETS.

En bortglömd del av Sveriges klimatpolitik är det faktum att en tredjedel av våra utsläppsminskningar inte görs här i Sverige, utan genom uppköp av billiga utsläppskrediter (så kallade CDM-projekt) i andra länder.

Lena Ek – ta ansvar för kraftverket i Indien
GP, 2012-04-17
Låt mig få berätta om en effekt av uppköpen av dessa utsläppskrediter. Det är det storskaliga vattenkraftverket Rampur i floden Sutlej, Himachal Pradesh i norra Indien. Rampurverket kommer att ha en installerad effekt på drygt 400 megawatt när det är färdigställt och är ett av en serie mega-projekt som den indiska staten bygger i området med stöd av bland andra Världsbanken. Rampurverket kommer leda till att det normala flödet av vatten avleds i en lång tunnel på drygt 15 kilometer. Endast en minimal del av floden kommer att finnas kvar i den ursprungliga flodfåran. Påverkan på den lokala miljön, för att inte nämna floden i sig, kommer att bli mycket stor.

Protester mot jättebygget
Lokalbefolkningen har protesterat mot jättebygget, som de anser är ett oproportionerligt stort ingrepp i deras lokalmiljö. Damm, smuts, nedsmutsat grundvatten, förstört lokalt jordbruk, bristande dialog och att familjer tvingats flytta från området utan kompensation är några av de negativa effekter lokalinvånarna har fört fram till Världsbanken, de indiska myndigheterna och Sverige. Men förgäves. Bygget är nu i full gång.

Rampurbygget är ett enkelt sätt för den svenska regeringen att minska sina koldioxidutsläpp. Regeringen köper upp ett stort antal utsläppskrediter som ska motsvara lika stora minskade utsläpp hemma i Sverige. Totalt kommer projektet att leverera uppskattningsvis 380 000 utsläppskrediter för Sveriges del. Det innebär 380 000 ton koldioxid som Sverige inte behöver minska i Sverige för att uppnå våra klimatmål.

Ifrågasatta projekt
Storskaliga vattenkraftsprojekt är på goda grunder ifrågasatta i Sverige. De medför problem som även regeringen tillstår. Sverige har i dag ett stort ansvar att restaurera för vattenkraftens inverkan. Det är bra om det ansvaret tas i Sverige. Men samma ansvar borde tas i andra länder där Sverige är involverat. Miljöminister Lena Ek (C) har tidigare slagit fast att Sverige endast stödjer småskaliga vattenkraftprojekt i andra länder (svar på den skriftliga frågan 2011/12: 352). Men Rampurkraftverket är helt klart ett storskaligt vattenkraftprojekt. Det är nästan 20 gånger större än den maximala indiska gränsen för ett småskaligt vattenkraftverk. I sin iver hitta sätt att minska de svenska utsläppen i andra länder bryter Lena Ek medvetet mot de svenska riktlinjerna. Varför? Varför ska inte samma hänsyn tas i utvecklingsländer som i Sverige?

I stället för köp av utsläppskrediter med tveksam miljöeffekt vill Vänsterpartiet se verkliga klimatinvesteringar i utvecklingsländerna i form av ett helt nytt klimatbistånd. Det ska vara investeringar som bidrar till nya minskningar av utsläppen och som inte ska användas för att nå vårt nationella klimatmål.

Tveksamma effekter
Det är nu hög tid att se över den svenska klimatpolitikens tveksamma effekter i andra länder. Vattenkraftverket i Indien är bara ett exempel. Nyligen tvingades Sverige stoppa två CDM-projekt i Rwanda. En stor del av övriga svenska projekten finns i världens största diktatur, Kina. Hur bra är insynen och den folkliga förankringen där?

Sverige måste ta vårt historiska klimatansvar och göra alla våra utsläppsminskningar på hemmaplan. Vi ska hjälpa utvecklingsländerna med ett oberoende klimatbistånd, baserat på nya pengar.

Lena Ek, det är dags att ta klimatansvar. Ett första steg borde vara en resa till indiska Himalaya för att träffa lokalbefolkningen där. Är de nöjda med ett bli grannar med ett gigantiskt svenskfinansierat vattenkraftverk? Är det verkligen så här det svenska klimatet ska räddas?

Jens Holm (V)
riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson

Mager vårbudget

Regeringen presenterar idag sin vårbudget. Vårbudgeten ska ses som ett komplement till den stora budgeten som komk i höstas. Här kan regeringen göra vissa justeringar samt avisera åtgärder som kommer att tas med vid kommande budget, d v s höstbudgeten för 2013. Det slående är hur passiv regeringen är. I en tid då arbetslösheten är hög och miljöproblemen enorma gör man ytterst lite. Finansminister Anders Borgs parallell till oförutsägbart aprilväder säger en del. Om man tror att ekonomi inte går att styra, ja då har man tydlgit valt inriktning för politiken. Passiv och avvaktande.

Avtrycket för miljö, klimat och djurskydd var rätt nedslående i denna budget.

Förutom att öka låginblandningen av förnybart bränsle presenterar regeringen inga satsningar alls för att rädda miljön och klimatet. Fredrik Reinfeldts politik om att det inte behövs några nya satsningar på inom miljö- och klimatområdet ligger alltså fast. Detta i en tid då vi behöver miljöomställningen mer än någonsin. Nedslående. Man hade kunnat välja att satsa på ett klimatinvesteringsprogram för omställning i våra kommuner och landsting, att öka satsningarna på förnybar energi, ställa om till mer vegetarisk mat, bara för att ta några exempel. Men inget.

Regeringen aviserar 10 miljoner kronor extra för ökad djurskyddskontroll. Det är bra, men det behövs mycket mer. Inte minst behövs det en särskild myndighet för djuren, en djurombudsman. Regeringen aviserar också att man vill subventionera bedövningsmedel till kastrering av smågrisar. Det är bra att man tillslut vill ta sig an detta problem, men varför inte satsa på vaccinering mot s k galtlukt istället? Och varför är det staten som ska gå in och finansiera ett problem som köttindustrin har?

Upprörande är också att klyftorna mellan rika och fattiga samt mellan män och kvinnor ökar med regeringens politik, till och med enligt deras egen redovisning.

Motion om koldioxidlagring

Vänsterpartiet har svarat på regeringens proposition om koldioxidlagring med en motion (eller läs den nedan). Koldioxidlagring, CCS (Carbon Capture and Storage), innebär i korthet att utsläppen från en anläggning komprimeras och pressas tillbaka under jorden. Detta är en metod som varit mycket ifrågasatt och debatterad inom klimatrörelsen. CCS-direktivet var exempelvis en av de delar som vi förhandlade om i klimatpaketet i EU-parlamentet.

Jag och Vänsterpartiet är inte motståndare till CCS. Tvärt om hoppas vi att detta kan vara ett sätt att minska våra utsläpp i framtiden. Men det finns några mycket viktiga brasklappar att foga till detta:

1. CCS är än så länge bara på forsknings-/planeringsstadiet. Det kan ta decennier innan koldioxidlagringen finns till i verkligheten.
2. CCS kommer att kosta gigantiska summor pengar. Vi säger därför att industrin självt ska finansiera detta. Inga statliga subventioner till CCS (de behöver vi till förnybar energi och energieffektivisering).
3. CCS får aldrig bli ett sätt att legitimera fossila energikällor. Vi föreslår därför att koldioxidlagringen endast ska användas till bioenergianläggningar o dyl, d v s för att uppnå negativa utsläpp. Kan utsläpp från bioenergiverk dessutom pumpas ned under jorden, ja då har vi en teknik för att faktiskt suga upp kol ur atmosfären. det är precis vad som behövs om vi ska uppnå de 350 ppm som Vänsterpartiet och andra driver.
4. CCS måste göras med största möjliga hänsyn tagen till miljö och säkerhet. Det kan därför finns goda skäl att se över lagstiftningen kring detta (miljöbalken m m).

Motion med anledning av prop 2011/12: 125 Geologisk lagring av koldioxid

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen återkommer till riksdagen med direktiv för en översyn av miljöbalken.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inga statliga subventioner ska ges som stöd för CCS-teknik.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att CCS-teknik endast ska användas för anläggningar för energiproduktion från biobränslen.

Motivering

Propositionen föreslår en rad lagändringar i Sverige för att genomföra EU:s direktiv om geologisk lagring av koldioxid, det s.k. CCS-direktivet. CCS är en förkortning av Carbon Capture and Storage.

I Vänsterpartiets motion Klimaträttvisa inför Durban och dess efterföljare (2011/12:MJ407) formulerar vi en strategi för en radikal och rättvis klimatpolitik på global och nationell nivå. Det är hög tid att Sverige lämnar tvågradersmålet som formulerades på 1990-talet som en gränslinje för att undvika farlig klimatförändring. Det vetenskapliga underlaget har under de senaste åren stärkt bilden av att värre klimatförändringar sker redan vid lägre temperaturhöjning. Dessutom har utsläppen av växthusgaser ökat snabbare än någonsin. Sverige bör därför ansluta sig till de länder och organisationer som vill begränsa temperaturhöjningen till maximalt 1,5 grader och stabilisera koldioxidhalten vid 350 ppm. Det svenska utsläppsmålet för 2020 bör skärpas till minst 45 procent och ska helt uppnås genom åtgärder inom landet. Det är en nödvändig minskning som ska jämföras med regeringens målsättning att minska utsläppen i Sverige med 29 procent samt att köpa utsläppsrätter motsvarande 10 procentenheter.

Avskiljning och lagring av koldioxid med miljöhänsyn

Vänsterpartiet delar regeringens bedömning att anpassning av svensk lagstiftning är nödvändig för att genomföra CCS-direktivet i Sverige. Då ett genomförande av direktivet med nödvändighet har påverkan på miljöbalken och dess tillämpning finner vi anledning att även belysa dess generella uppfyllelse. I propositionen föreslås att avskiljning och geologisk lagring av koldioxid bör tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser om miljöfarliga verksamheter. Vänsterpartiet delar denna bedömning.

Naturvårdsverket anför dock att det i nuläget är tillräckligt att införa de regleringar som krävs för att möjliggöra avskiljning och transport av koldioxid och att i ett senare skede genomföra de regleringar som krävs för att möjliggöra även lagring. Vänsterpartiet menar att det finns skäl att beakta detta då eventuell lagring blir aktuell i ett senare skede. Dessutom finns det anledning att se över miljöbalken och dess tillämpning, inte minst vid tillståndsprövning, och att detta med fördel bör göras innan tillståndsgivning blir möjlig för miljöfarlig verksamhet som lagring av koldioxid.

Vänsterpartiet har i en reservation i betänkandet 2011/12:MJU11 motiverat skäl för översyn av miljöbalken. I reservationen lyfts bl.a. behovet av att tydliggöra miljöansvaret hos verksamhetsutövaren i lagstiftningen och i dess tillämpning. Regeringen bör ges i uppdrag att till riksdagen återkomma med direktiv för en översyn av miljöbalken. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Inga statliga subventioner för CCS-teknik

Vänsterpartiet menar att Sverige ska genomföra en energiomställning till ett energisystem som enbart baseras på förnybara energislag. Det är av yttersta vikt att investeringar i CCS-teknik inte motverkar nödvändiga investeringar i förnybar energi och energieffektivisering för att nå en ekologiskt hållbar energiproduktion. CCS-tekniken är för närvarande mycket dyr och osäker och Vänsterpartiet menar inte att den bör vara en del av CDM-systemet. Om basindustri eller energibolag vill bedriva utvecklingsarbete för tekniken ska det finansieras med deras egna medel. Regeringen bör ges i uppdrag att se över de statliga subventionerna så att inga statliga subventioner ges som stöd för CCS-teknik. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Använd CCS-tekniken för minskad koldioxidhalt

För att fasa ut de fossila bränslena är det nödvändigt med styrmedel som inte motiverar nybyggnation eller förlängd drift av fossilbaserade kraftverk. Användning av CCS-teknik kan vara av intresse till anläggningar för energiproduktion från biobränsle och därmed skapa förutsättningar för negativa utsläpp av koldioxid. Det begränsade lagringsutrymme som finns kan därmed bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären.

Vänsterpartiet menar att Vattenfalls arbete kring CCS-teknik ska fortsätta men att inriktningen framöver endast ska avse anläggningar för energiproduktion från biobränsle. Regeringen bör återkomma med förslag på att CCS-tekniken endast ska användas för anläggningar för energiproduktion från biobränslen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 april 2012  
Jens Holm (V)  
Torbjörn Björlund (V) Siv Holma (V)
Hans Linde (V) Kent Persson (V)

Varför sviker regeringen solenergin?

Chalmersforskaren Christian Azar har idag en stor poäng när han på DN-debatt idag pläderar för solen som en helt avgörande energikälla. Ett fastprissystem, likt det i Tyskland, skulle vara en väg fram. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit det vid upprepade tillfällen, men regeringen vill inte lyssna på det örat. Tyvärr har vi en regering som tror att marknaden ska kunna fixa klimatet. Det är därför vi fått den passivitet och fantasilöshet som svensk klimatpolitik idag präglas av.

Ja, regeringen har till och med avskaffat de tidigare direkta stöden till solenergi, som Sverige tidigare hade. Detta, trots att man i valrörelsen 2010 lovade att ”ytterligare insatser”. Så här skrev man i det s k Jobbmanifestet:

”Ytterligare insatser görs för att stimulera utvecklingen av solceller och solvärme.” (Jobbmanifestet, s. 37)

Nu är detta avskaffat. Vilket klimathyckleri!

Hoppas Christian Azar och andra drivna forskare kan få regeringen på bättre tankar.

Se gärna mina interpellationsdebatter (10/11-11 och 9/3-11) på temat.